Hotărârea nr. 130/2018

HCLS3 nr.130 din 28.03.2018 privind rectif bugetului Sect 3 pe anul 2018


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48674/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 47680/21.03.2018 al Direcției Economice și

Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile

Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 47685/21.03.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (I) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 830.127,78 mii lei., se majorează cu suma de 33 831,19 mii lei devenind 863 958,97 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în suma de 868,25 mii lei,

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 864.827,22 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.656,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 157.905,47 mii lei, precum și estimările 2019- 2021, in structura conform anexei nr.l 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 246.941,61 mii lei și credite de angajament în sumă de 538.495,41 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ VOlCU'ÂLIN IONUT

’ ,A îl    ’CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARIUSmWăIȚĂ

CO N F fD ISffllZ.

1678/20 »

FLQ RE N T KOhEACSU

NR. 130 DIN 28.03.2018


OiîrtsvîA xr. îș^ «W-Ax j, OÎU.ifo Si’.C.iiii?;ț.p w w. p-A w a As:

j. m

ferfirfis-ri AXw kh! t'sS î-î ;iț - sS pXM vii) «P X; <>4


EXPUNERE DE MOTIVE


CABHMt'Ț PfiSMAA

GABSNET PîîîKÂR

n,    Ș

22.C>3,2^\

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor șt instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 830.127,78 mii lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii lei devenind 863.958,97 mii lei.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 830,996,03 mii lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii lei, devenind 864.827,22 mit (ei, astfel:

Nr.

crt.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 111/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-}

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

830 996,03

864 827,22

33 831,19

1

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

177 952,71

181947,75

3 995,04

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 409,82

7 663,72

253,90

3

Tranzacții privind datoria publica

55.02

51 296,36

51296,36

0,00

4

Aparare

60.02

212,50

209,80

-2,70

5

Ordine publica si stg. naționala

61.02

5 132,68

5 060,68

-72,00

6

Invatamant

65.02

127 765,43

130 210,25

2 444,82

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere st religie

67.02

79 905,80

91041,93

11136,13

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

182 787,83

187 456,33

4 668,50

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

59 329,77

67 687,27

8 357,50

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

11048,13

14 098,13

3 050,00

® De asemenea propunem aprobarea rectificării Bugetului Creditelor Interne in suma de 157.905,47 mit lei 9numai in structura) și a Bugetului activitatilor finanțate parțial sau integrai din venituri proprii care se majoreaza cu 277,78 mii lei, devenind 27.656,06 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum șt dimensionarea șt repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice iocale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.
D î ĂE Cî IA ECO N O M S


Caieii Oiidșspi >-;r, w, sc-uorp (YjxoSij Bycyfsîftș m^w.pHmarsrg ,ro

fesefen (c-o.4 txn} ț-iS 03. 2.3 - sS fiîp (004 Oai) pg o-j 04 e-r»dl ecofromscfe^nmwfe^ro

Nr. 47680/ 21.03.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu:

® Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

® Contul de execuție bugetara;

« Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 830.127,78 mii

lei se majoreaza cu suma de 33.831,19 mii iei in conformitate cu contul de execuție bugetara, ca urmare a încasării sumelor primite de ia UE si Bugetul de stat aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 863.958,97 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mîi lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr.111/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

652 732,96

664 548,74

11 815,78

i. VENITURI CURENTE, din care:

598 693,96

610 509,74

11 815,78

FFU MÂR ;A

DSRECȚiA ECONOM iCA


SECTORULUI

B y C U M S T i

Impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

308 163,00

308 163,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

51 681,00

51 681,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

Itl. SUBVENȚII de la alte administrații

(43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-149 266,04

-137 450,26

11 815,78

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

177 394,82

199 410,23

22 015,41

I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

149 266,04

137 450,26

-11 815,78

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

17,61

17,61

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de Sa bug. de stat -capital, (42.02)

19 586,15

27 980,19

8 394,04

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.    (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

8 139,02

33 576,17

25 437,15

TOTAL VENITURI buget local

830.127,78

863 958,97

33 831,19


DISECp ECONOMICA

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3 Nr.111/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

830 996,03

864 827,22

33 831,19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

652 732,96

664 548,74

11 899,04

Cheltuieli de personal

10

148 560,00

148 560,00

0,00

Bunuri si servicii

20

251 391,76

263 290,80

11 899,04

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19 496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 177,78

95 239,68

61,90

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,56

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-145,16

-145,16

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

178 263,07

200 278,48

22 015,41

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

83,00

83,00

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care:

56

223,92

223,92

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

142 855,73

164 871,14

22 015,41

Rambursări de credite

81

35100,42

35 142,00

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

> Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 3.995,04 mii lei: Secțiunea de funcționare cu 1.373,50 mii lei la titlul bunuri si servicii, (in principal pentru taxe si avize, închirieri, servicii de printare-scanare, gestionare rețea etc) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 2.121,54 mii iei cheltuieli de capital ( PT, SF, PUD).


DIRECHA fcCONOMICÂ

>    Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale se majoreaza cu 253,90 mii lei la Secțiunea de dezvoltare (pentru PT, SF, PUD).

>    Cap. 60.02 - Aparare (Centrul Militar) se diminuează cu 2,70 mii Iei la Secțiunea de funcționare titlul bunuri si servicii.

>    Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se diminuează cu suma de 72,00 mii lei îa Secțiunea de funcționare, bunuri si servicii prin redistribuirea sumelor pentru achiziția comuna.

>    Capitolul 65.02 - fnvatamant se majoreaza cu suma de 2.444,82 mii iei din care: Secțiunea de funcționare suplimentare cu 1.482,85 mii lei bunuri si servicii la unitățile de invatamant (utilitari, materiale de curățenie, WiFi, consultanta) si Secțiunea de dezvoltare majorare cu 961,97 mii lei cheltuieli de capital ( consultanta, SF, PT pentru unitățile de invatamant).

>    Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 11.136,13 mii lei, din care: Secțiunea de funcționare suplimentare cu 5.534,13 mii lei, bunuri si servicii iar la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, majorare cu 5.602,00 mii lei pentru SF.uri si PT.uri la lucrări de investiții precum si execuție .

>    Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala, se majoreaza cu suma de 4.668,50 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital in principal pentru PT, ISC si lucrări de reamenajare si modernizare locuri de joaca si spatii verzi la crese.

>    Cap.70.02 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica se majoreaza cu 8.357,50 mii lei la la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital in principal pentru PT, ISC, DAU, consultanta tehnica, branșamente reabilitare termica.

>    Cap.84.02 - Transporturi se majoreaza cu 3.050,00 mii lei, din care : Secțiunea de funcționare suplimentare cu 3.000,00 mii lei, bunuri si servicii (reparații străzi) iar la


? P E, CT i A. £ C O N O MI CĂ

Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, majorare cu 50,00 mii (ei expertiza tehnica-modernizare sistem rutier.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii iei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 111/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

830 996,03

864 827,22

33 831,19

1

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

177 952,71

181 947,75

3 995,04

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 409,82

7 663,72

253,90

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apa rare

60.02

212,50

209,80

-2,70

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5 132,68

5 060,68

-72,00

6

Invatamant

65.02

127 765,43

130 210,25

2 444,82

7

Sanatate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

79 905,80

91 041,93

I 11 136,13

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

182 787,83

187 456,33

4 668,50

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

59 329,77

67 687,27

8 357,50

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

11 048,13

14 098,13

3 050,00

« De asemenea Bugetului actîvitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 27.378,28 mii lei se majoreaza cu 277.78 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli devenind 27.656,06 mii lei, ca urmare a introducerii bugetelor pentru doua unitati de invatamant ( Colegiul National Matei Basarab si Școala Gimnaziala nr.80, chetuieli cu bunuri si servicii).

® BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE aprobat in suma 157.905,47 mii lei suporta modificări numai in structura.

0 Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 246 941,61 mii lei si credite de angajament in suma de 537.095,41 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.


DIRECȚIA ECONOMICA

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordantă cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

Director Economic^    Director investiții Achiziții,

Octavian GHET


irina Gina SOROCEANU


DtBECHA ECONQMK'Â


GiJfcșfi si, t-Kjț,    5...

yj t<>64 Sșjtyrsțiî w», pri m itîkj, r &

tHsfeî!. BXM    »î -.'E - -îS

&x a^)r9î^ an ®-miI ■' ';■■ ' ■ >■ i\"? j- ■ ■ ■


Nr. ^eSS'/jQ .£5.2018


Către,

CABINET PRIMARAvând in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273Z2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima,

AMENDAMENT - ȘEDINȚA, CONSILIUL LOCAL SECTOR 3, DIN 28.03,2018

Propunem următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții, la subcapitolul bugetar 67.02.06.03 - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, alineat 71.01.01 - construcții, astfel;

1    alocarea sumei de 400 mii lei, credite bugetare, pentru    "Proiect tehnic si execuție Amenajare spatii verzi zona XII (Th. Pailady - Drumul    intre    Tarlale

-    Drumul Gura Pacului - Drumul Gura Crivatului - Bd. 1    Decembrie - exclusiv Bd. Th. Pailady) si credite de angajament in suma de 800    mii    lei;

2    alocarea sumei de 200 mii iei, credite bugetare, pentru    "Proiect tehnic si execuție Amenajare spatii verzi zona XIX (str. Postăvarul

-    Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Pailady - Bd. Camil Ressu - str. Firidei - str. Rotunda - Aleea Rotunda - Aleea Lunca Mureșului

-    str. Lunca Bradului - Bd, Nîcolae Grigorescu) si credite de angajament in suma de 600 mii lei.

3    diminuarea sumei, cu 600 mii lei, din credite bugetare, de la "Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona iac IOR"

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului

Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

PREȘEIMNTE, PĂUhyCĂ ^DRIANA

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA