Hotărârea nr. 13/2018

HCLS3 nr.13 din 29.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinta P+1E pe un teren situat in Strada Danubiu nr.26A, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1Epe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr,393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

5    ?    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 14020/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 69/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 105622/22.11.2017 a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 14000/CP/22.11.2017;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.’324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/D/53/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 67/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 68/17.11.2017;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3” în suprafață de 292,00 mp proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 67/17.11.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 13 DIN 29.01.2018


CABINET PRIMAR


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.prim3rie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 021} 318 03 04 e-maiI cabînetprimar(g> primarie3.ro


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.................

Data.....«S.../Z.....

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+IEpe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3 ”

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 69/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/D/53/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 67/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 68/17.11.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3'’ în suprafață de 292,00mp proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

In baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință P+ÎE pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pr1marie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanlsm@primarie3.ro

Nr.69/17.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiife de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.658/24.02.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/D/53/17.11.2017.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj1=7,00m;

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri șî aliniamente: retras față de aliniament pe limita clădirilor învecinate, retras 3,80m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U4) pentru funcțiunea de locuință.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, aîin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora11,

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

ArhitQ Arh. Șteî5curnentățip4rbanîsm Bașca


L
Calea Dudești nr.191, sector 3, 031084 București

www. pri marie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr.67/17.11.2017

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”.
Beneficiarul documentației : SAVA VANESA GABRIELA
Arhitect: VICTOR MARIUS POPESCU
Proiect nr.: C65/2017.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-

14,00.

-pe panou rezistent fa intemperii, amplasat în ioc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat -la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 28.07.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 24.08.2017(varianta 1), 26.10.2017(varianta 2); -pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD în perioada: 25.05.2017-08.06.2017.

-anunț în ziare locale

-Evenimentul zilei pag. 16 din data de 25.05.2017 -România Liberă pag.23 din data de 01.06.2017

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Ciucu laurențiu-Strada Danubiu nr.26B -notificare Gașpar Marin -Strada Danubiu nr.26

-notificare Sava Nicoleta, Sava Sandei și Sa va Vanesa Gabriela -Strada Danubiu nr.26

4-iista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-acord Ciucu laurențiu -Strada Danubiu nr.26B -acord Gașpar Marin -Strada Danubiu nr.26

-declarații Sava Nicoleta, Sava Săndel și Sava Vanesa Gabriela -Strada Danubiu nr.26

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate fa Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului privind dezacordul realizării unei locuințe.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

BUCUR E

Calea Dudeștî nr. 191, sector3,    '    ~    ~    -■ ■ -

031084 București WWW.priirtar1e3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-mail urbani5m@primarie3.rd

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr.8964/1515921/13.07.2017 al PMB-DTDSC;

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.și


Direcția de Urbanisr Amenajarea Teritorii lui

Șef Birou DocumentatiiUrBânism Arh.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mat! urbanism@primarie3.ro

Nr.68/17.11.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”.

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita clădirilor învecinate, retras 3,80m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U4) pentru funcțiunea de locuință.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru p+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj1=7,00m;

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie înscrie în zona-L respectiv în L1a- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității; pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.67/17.11.2017, privind documentația PUD - “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate;mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se prșpune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.    ț f /

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

WWW.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maii urbanism© prima rie3.r0


ANEXA 1 U-


Ca urmare a cererii adresate de SAVA VANESA GABRÎELA, cu domiciiiul/sediul în Județul Vrancea, comuna

Vînători, sat Mirceștii Noi, telefon/fax....., e-mail.....,

înregistrată la nr. 61521/27.07.2017, 71701/01.09.2017, 88129/16.10.2017.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/D/53 din 17.11.2017

Pentru Pianul urbanistic de detaliu pentru31 construire locuință P+1E,

generat de imobilul41 situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3, București,

Inițiator: SAVA VANESA GABRÎELA

Proiectant: SC SKY NET SYSTEMS SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Victor Marius Popescu, RUR- D,E,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiata în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Strada Râmnicu Sărat și Strada Fizicienilor și este format din teren curți construcții cu suprafață de 292,00mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona - L respectiv în subzona L1a- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității;, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, Hc=7,00m, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, Hc=10,00m.

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

-    H max = P+1E(7,00m), P+2E(10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 0,9-1,3;

-    retragerea minimă față de aliniament = pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

-    retrageri minime față de limitele laterale= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00m, calcan ;

-    retrageri minime față de limita posterioară= cu cei puțin jumătate din înălțimea ia cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății, calcan pe limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 5,00m;

-    POT max = 45%;

-    CUT max = 0,9mp. ADC / mp. teren, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

Calea Dudeștr nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.r6

-    Hc max =7,00m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    circulații și accese: conform Acord nr.8964/1515921/13.07.2017 cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5’: construcția se va încadra în edificabiful maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P. U. D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii safe pe toată durata de valabilitate a

certificatului de urbanism nr.658/24.02.2017 emis de Primăria Sector 3.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.

CERTif JGÂI DE URBANISM

Mr. din

ÎN SCOPUL î pentru promovare P.U.D, și pentru elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire,

Ca urmare a cererii adresate de SAVA VANESSA* GÂ&RXELÂ, cu domiciliul în Județul Vrancea, Sat Mfrceștii Noi, Comuna Vânători, înregistrată la nr. 105520 din 22.12.-2S1G,

Pentru imobilul - teren și/sau construcții ~ situat în județut/Municipiui București, sectorul 3, Str. Gaaubiu nr. 26A, lot 1 sau Identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B, nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICĂ :

1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilanul municipiului București, în suprafața de 292 mp din acte, având număr cadastral 228657 este proprietatea doamnei Sâvâ Vanessa- Gabriela, conform C.V.C. nr, 588/05,10.2016, autentificat ia N.P. „Vasilescu Maria", Sector 2, București,

Terenul este cuprins în zona fiscală a Municipiului București; Terenul are înscrieri privitoare ia sarcini drept de uzufruct viager în favoarea domnilor Sava Micdfeta și Sava Săndel; Terenul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr 2351/2010 ș/ nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinația■ Conform RLU aferent FUG - Municipiul București aprobat, terenul se afiăîh subzona Lla -locuințe individuale si colective mici pti riiaxim P+2 niveluri situate fn afara perimefcrelor de protecție. Propunere: CONSTRUIRE LOCUINȚĂP+i^, împrejmuire și organizare de execuție.

3.    REGIMUL TEHNIC:

Lucrările solicitate privind realizarea unei locuințe cu regim de înălțime propus P+l'sf

împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări, se pot realiza în baza unei documentații de urbanism P.U,D.aprobată conform legislației în vigoare. Conform P.U.G. - Muncipiul București, amplasamentul este cuprins în șubjzona Lla - F.OXmax, ™ 45%, C.U.T.M«r. (pentru F+i) = 0,9 mp. ADC/mp. teren șl Hmmc= lOm. (pentru P+2),

Edlficabilui/ampiasafnentu! va fi definitivai prin P.U,D.. întocmirea &.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. sîîn conformitate cu prevederile acesteia.

Parcarea/gararea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinte proprietății, Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietețIL

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat,

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care sâ asigure rezistența și stabilitatea construcției In timp. Scurgerea apelor pluviale se va faee in incinte proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat, pentru promovare P.U.P. și pentru obținerea Autorizației de Construire

î    ....    _ _

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE £î NU CONFERĂ DREPTUL PE & EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII /

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM;

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. i, sector 6, București.

In aplicarea directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EîA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §• private asuprâ mediului, modificată pnn Directiva Consiliului 97/lî/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri șl programe în legătura cu mediul și mootflcarea, cu privire ie participarea publicului și accesul le justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de â contacte autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta sa analizeze șl să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea prefectului investiției publlce/private îr lista .proiectelor supuse evaluării Impactului asupra medluluL în aplicarea prevederilor Directivei Consulului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ia autoritatea administrației publice competente, în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării ccnsuftărli publice, centralizării opțiunilor publicului și sl formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord eți rezulfateie consultării publice, în aceste condiții:____ _____ _ ____

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta ia autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a investiției șt stabilirii necesității Evaluării efectelor acesteia asupra medluluL în urma evaluării inițiate se va emite actul administrativ ai autorității competenta pentru protecția mediului,

în situat!z în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediu Iul, solicitantul are abfigația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cir privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acosta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente^    _________________

5* CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE;


a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra imobilului. teren și/satt construcții (copte legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de pian cadastral actualizat U zi și extrasul de Carte Fandară de informare actualizat ta zi, în cazul î« care legea nu dispune aUffel;

c)    Documentat» tehnică - D.T., după caz (2 cx. originale}, verificată tehnic și insolită de evaluare lucrări..


|x|PAC,    jxjROX

d) Avize și acorduri solicitate prin certificat»! de urbanism

d. 1. Avize șl acorduri privind ufiiitâpto urbane'șt îPftastrucuiFa:


DXA.B


j a {alimentare cu apă    j a

j x j canalizare    f x

| x | gaze naturale    j x .

d.2. Avize și acorduri privind.

îj ț securitatea la incendiu    Ș j protecție civilă

d,3. Alte aemfiuri'dedarafii:

Decis rație notarială pe proprie rispuadfere a proprietarHioi privind existența sa» inerâiențn litigiilor aflate pe rolul iastanțrior judecȘtoteșrt ca privite ta arest teren; Acord deținători âr uzufraci viager; Acordul notarial al proprietarilor vtrim direct afectați, facazal realiză ni lucrărilor pe limita de proprietate.

d,4. Avizele sî acordurile specifice ale administrației publice centrale șKsau aîe servicii tor dese ciunti izate ato acestora:

Ceriîncai de roi D.G.LT ,L. Sector 3 * original;    Arta D,G XS.P.-G.T„OP.M.D-,

d-5. Studii de specialitate : | x: Documentație cadastrală j x I FALD. aprobat conform legii j x j Studia Gcetefeip£ I x > Calcul “G~

e)    Actul administrativ af autorității competente pentru protecția mediului - AXM.fi. (Afeâa Lacul Horit fitafi, $,.6,. București)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii); taxă A,C. și taxă timbru O.A.R .    /


j aSmentarc cu energie electrică [ alimentare cu energic termică I salubritate


| teiefontzare ■ transpori urban


_ | sânătetea populației


CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUI ___WU CONFERĂ DREPTUL PE A EXECUTA LUCRĂRI DE CCNSTRj

Prezemuî Corii ficat d^torhMao'tsm are valahi litote de 24 iutei de ia dau emiterii,

/ 'FRIM.O;InKcntit    ,

uootnn C F. nr. 4492776 di o 37.12.2016.jARHWkT /. Șfefau C,


iWw7


Achitai taxa ito: 8 lei

Frezcntu! Certificat de arianism a îmi transmis ^licitantului direct: prie-pașta ta 'tata ta

în sentriratitate cu prevederile Legii wr 50 IWÎ. repitbîte&fa ai tiiirtific-cfrifr și cosușjK'fUnh >țefivianfv pnrind autorizarea i-xeeptăm ipcrțuitor de cțțojsnKihj

SE PRELUNGEȘTE valabilitatea CERTIFICATULUI DE URBANISM


de la Ana de ... . „ până ’b data de

PRIMAR,

Robert Sorin Nugoiță


secretul

Marin* .Mîîsăi|£


mtnTcrsEî-arb. Ștetaa C. IftHnîtrașcu


întocmii; ... ....    ..................................... ...

(top.î iiseasta data, o nouă prelungire fe vatabHltăV’ nu csre posibilă «uliricmtii? umriud ubuta virmtob. fegv uîî ah ( enine.* ev nrimvinn, Data prelungiri; vdabtîiUîh. . __.

Anldtin taxa de:..............    .......... -iun leK tainmwi chilanțctni-............ cin .    . .... .


PtAWWCWRARKMzMM SCA» 1:2000

<"7 SvS^zMs^f? Vy zVs' >w f/vMkv/r 4> *;?• A7:tQ^77/

► '■. Sfis.9&<y !/?'/i s.10^4'//• Z'S.J9I


Î7-


.........V.l jn*»™»....,.,.»^,»,

"“X'i Jsli Z 'ț*    ,

■%z A. /

j Documentații cadasfra'e avizate

. ; Construcții înregistrate in si sternul integrat de cadastru si cade ftirc;arn


hîocfpit Gabrie'a Cm


PLAN DE SiTUATf'E SC, 1:5.00


OW1 Edî6cab« propus

pentru locuința P+i


i P.O.T. max. = 45% \ î C.UXmax. = 1,3

; j

Pf&eci reddctsi sa software tiaengatAt&tâeșfi AUTOCAD LT'ZQ11 - Product key: G5?G?

SKY NET SYSTEMS SRL

J40Pfe88/20C3. RO133l&30 f BUCUfteSTi fit’. CIUCEA 8


PROIECT: Construire Locuința individuala P+i, împrejmuire si uVlitati, str. Danufeiu HrZM, MrXad. 22S^f Sector 3, București.

PROIECT:

0-65


BENEFICIAR; SAVA VANESSÂ - SABRÎELA

se? proiect

srhlisc&ira

Arh, POPESCUVto

■A

? /

r. . .

SCARA;

1:500

OBIECT;

FAZA;

au,

PLANȘA:

A1

proiectat

Arh. PGPESCU Victor

r...........

PLANȘA; PLAN DE SITUAȚIE - PROPUNERI

desenat

Arh. SERBAN Ana M.

PATA;

OCt 2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 8964/..    ’    1515921

Iun2214

Către

POPESCU VICTOR MARIUS pt. SAVA VANESSA GABRIELA Str. Ciucea, nr. 8, bl, LI8, sc.2, et.3, ap.74, Sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 22.06.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Danubius nr. 26A, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.658/24.02.2017 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIVSECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A.

J


/SORIN LUCHIAN

DIRECȚIA URBANISM Șl AM ENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mall urbanism@primarie3.r0

( CAi3WET prMar/

I lj!.........../.4...OOO I


Nr.inreg.: 105622

Data inreg.: 22.11.2017

Către,

Cabinet Primar în atentia,

» 7

Domnului Secretar Marius Mihăită

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada llioara nr.17A, sector 3” -“locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situate în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

-“locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr.11, sector 3”

-“locuințe colective cu servicii Ia parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Coi. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1Epe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de - a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservară" și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

\ Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

/PREȘEDINTE, MARINEATĂ MARCEL

SECRETAR, MARINESCU IONELA

MEMBRI: g/j

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENAVn -Ș

Q_

IO

i

I

CD    I    CC

I

limita propi

1,00m

, L 2,50m L 2,50m L

, 0,60m

/    .......X    X y

,    6,60m    '


PROFIL existent STR. DANUBIU-Sc: 1:200


Zona rezervata lărgirii Str. Danubiu (0,90m) S = 13,14mp.

Carosabil / Acces carosabil

Pietonal I Acces pietonal

Loc parcare in incinta (2,50m x 5,00m)

Edificabil maxim propus, Rh = P+1

Aliniere existenta si menținută = 3,1 Om

Construcții existente Parter (în subz. L1A) imobil Locuințe colective P+4 (in subz. L3A) Imobil Locuințe colective P+8 (in subz. L4A)PROFIL propus STR. DANUBIU - Sc: 1:200


îțî:;>    ___P-''!

Xt

■ f

■ "x J •

;    . V    i    a. 'țș

lăi. "    ■ ■


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

324141.394

324131.456

324121.280

324122.096

324123.891

324143.146

324143.352

324149.119

324147.088

324145.292

591418.189

591411.368

591406-315

591403.609

591397.686

591403.201

591402.479

591405.755

591409.106

591412.068

12.054

11.362

2.826

6.189

20.029

0.751

6.633

3.918

3.464

7.257

S=292mp    P=74.482m


i    j    L 'i.....'

Suprafața rezervata lărgirii profilului str. Danubiu

13,14

4,50

l|    Construcții

111,00

38,01

f Circulații (alei, platforme)

80,26

27,49

?    Spatii verzi

87,60

30,00

Suprafața reglementata

292,00

100,00


Skylfffl


SKY NET SYSTEWÎS SRL

J40/7888/2000, R013310801 |    BUCUREȘTI str. CfUCEA 3

y®ef proiect

Arh. POPESCU Victor

proiectat

Arh. POPESCU Victor

desenat

Arh. SERBAN Ana M.

/

PROIECT: Construire Locuința individuala P+1 E si împrejmuire str. Danubiu Nr 26A, Nr.Cad, 228657, Sector 3, București.

BENEFICIAR: SAVA VANESSA - GABRIELA

SCARA:

1:500

DATA: APR. 2017


PROIECT:

C-65


OBIECT:


PLANȘA: REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA:

P.U.D.

PLANȘA:

U4CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E si împrejmuire


str. Danubiu Nr 26Â, NrXad. 228657, Sector 3, București. BENEFICIAR: SAVA Vanessa - Gabriela.


REGLEMENTARE URBANISTICENR. CAD: 228657 Stereo ~ 292,60 mp.


PROPUS:

Rh = P+1 Hmax = 8,00m C.U.T. max = 0,9 (P*1) Sc. = 111,00 mp.

Sd. = 219,00 mp.

P.O.T.max = 38 % C.U.T. max ■= 0,75


LEGENDA:


8§t T6HKICÂ oftlRCUUTlE

i^KiciPîoiut eueuREșn


Spre schimbare c&nfcrfo j

. su cXc, j

cUn 2?r <',

&Șrîr o î

y    6 60 m    y

PROFIL existent STR. DANUBIU - Sc: 1:200 BILANȚ TERITORIAL:


Mr . Pc L .

Joor-dbf

a Le r.

ct.

4e coniu;

Luncind

x Ît

n]

Y im]

D( i.

i + 1)

]

324141

. 394

55

1 4 î 8 . 1 S 9

1 ?

.051

2

32413:

. 4 5 o

5:

141 i .3 68

1 1

. 3 62

3

321121

.280

52

1 -106.315

2

.326

4

324122

. 096

1 40 5.c09

ÎJ

f Q Q

324123

.831

51

1 39 i .-£36

20

02 5

6

32-1143

. 1 5£

3’ ;

1403.201

0

? c ;

?

124143

. 352

51

1102.479

?:

.6 5- 3

ti

524149

1 î 9

5

1405.755

3

91 3

5

3.? 4 i 4 ?

088

5 *

409.106

1 64

i c

324145

2 32

u 2

1412.068

2 5 7

? n

■■) a

'' -[

'i'Zona studiata

Limita P.U.O. (in subz. L1A)

Limite parcele (in subz L1A)

Zona rezervata lărgirii Slr Danubiu (0,90m) S " 13 !4mp

Carosabil / Acces carosabil |

Pietonal I Acces pietonal

Loc parcare in incinta (2.50m x 5.00m) Edificabit maxim propus. Rh = P+1 Construcții existente Parter (in subz. L1A) Imobil Locuințe colective P+4 (in subz. L3A) imobil Locuințe colective P+8 (in subz. L4A} Spatii verzi existentePROFIL propus STR. DANUBIU - Sc: 1:200


J k Suprafața rezervata

5 fergirii profilului str. Danubiu t    Construcții

13,14

111,00

4.50

38,01

JffCirculaîn (alei, platforme)

80,26

27,49

J ffî    Spatii verzi

Suprafața reglementata

87,60

292,00

30,00    :

100,00


Proiect redactat cu software licențiat Autodesk AUTOCAD LT 2011 - Product key: 057Cf


SKY HET SYSTEMS SRL

□<0/7865/2000, RO1331DWH

BUCUREȘTI str. CIUCEA 8

sef proiect

Arh. POPESCU Victor

77

//>

proiectat

Arh. POPESCU Victor

P/ /A /

desenat

Arh. SERBAM Ana M.

/

PROIECT: Construire Locuința individuala P+1E si împrejmuire str. Danubiu Nr 26A, Nr.Cab. 228657, Sector 3, București. BENEFICIAR: SAVA VANESSA - GABRIELA

SCARA:

1:500

DATA: APR 2017


PROIECT:    j

C-65


OBIECT:


PLANȘA: REGLEMENTAR! URBANISTICE


FAZA:

P.U.D.

PLANȘA:

U4