Hotărârea nr. 128/2018

HCLS3 nr.128 din 28.03.2018 priv acord drept de care benef copiii-elevii-tinerii cu cerinte educa speciale integrati in invat de masa (unit de invat preuniv partic) pt anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. lî5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 47319/CF/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.45481/19.03.2018 al Direcției învățământ.

-    Solicitările celor 3 unități de învățământ preuniversitar particular transmise cu adresele: nr. 1647/01.03.2018 - Liceul Teoretic Mihai Ionescu, nr. 827/05.03.2018 - Grădinița Bambi și din 15.03.2018 - Grădinița Noel;

-    Adresa nr. 46490/20.03.2018 a Direcției învățământ;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și comletările ulterioare;

-    HG nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(l) din legea nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

-    Art.26 din Ordinul nr. 5574/07.10.2011, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.51 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art.2 alin. (10) din HG nr. 423/2016 - privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tineriîor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr,2 î 5/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2018, suma de 19682,80 lei pentru asistență socială constând în asigurarea alocației de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei pentru un număr de 6 elevi de la 3 unități de învățământ preuniversitar particular, după cum urmează:

a)    Putineanu Patrick-Andrei - Grădinița BAMBI ~ 3398, 80 lei

b)    Mocanu Alexandru-Matei - Liceul Teoretic Mihai lonescu - 3204, 00 lei

c)    Antoniu Simona Elena, Antoniu Silviu Cosmin, Târziu Lukas Ștefan și Marin Mihai Valentin de la Grădinița Noel - 13080, 00 lei.

Art.2. Sumele pentru drepturile mai sus menționate se acordă prin unitățile de învățământ de masă.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE. ©E^DINȚĂ VOICU ALIN lONtÎT

.    :'A    \ "CONTF    AZĂ


SI

MARI    ȚĂ

CBmF, DÎWZ. Romniq HEACSB

NR. 128 DIN 28.03.2018EXPUNERE DE MOTIVEprivind acordarea drepturilor de care beneficiază copii i/elevii/tiner ii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Prin Referatul de specialitate întocmit de Direcția învățătamânt din cadru) Primăriei Sectorului 3, se solicită acordarea din bugetuî Sectorului 3 București a sumei de 19682,80 lei pentru asistență socială constând în asigurarea alocației de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei pentru un număr de 6 elevi de la 3 unități de învățământ preuniversitar particular, după cum urmează:

Putineanu Patrick - Andrei - Grădinița BAMBI - 3398,80 lei

Mocanu Alexandru - Matei - Liceul Teoretic Mthai lonescu - 3204,00 lei

Antoniu Simona Elena, Antoniu Silviu Cosmin, Târziu Lukas Ștefan și Marin

Mîhai - Valentin, de la Grădinița Noel -13080,00 lei.

Ținând cont de:

Art. 51 din Legea educației naționale nr.l/ 2011, potrivit căruia copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, beneficiază de asistentă socială constând In asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cei pentru copiii aflați în sistemul de protecție sociala a copilului.

Art. 26 din Ordinul MECTS nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, conform căruia, beneficiază de asistenta sociala contând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați în sistemul de protecție al copilului.

Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 care stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, precum și de Hotărârea de Guvern nr. 904/ 2014 prin care se stabilesc limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului,

propun spre aprobare acest proiect de hotărâre al Consiliului Local Sector 3.

Direcția învățământ si Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, vor duce ia îndeplinire prevederile acestei hotărâri, în cazul in care aceasta va fi adoptată.PRIMĂRIA

„’/i SECTORULUI


BUCUREȘTI


DIRECȚIA ÎNVĂTAMANT

t    I

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.pnmarie3.ro

telefon (004 021) 326 04 27 e-mai! tnvatamant@pnmarie3.ro

nr,


Raport de specialitate

privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiti/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Potrivit art 51 din Legea educației naționale nr.1/2011, copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa, beneficiază de asistentă socială constând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție sociala a copilului

in conformitate cu art. 26 din Ordinul Ministrului Educației , Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați in învățământul de masa, beneficiază de asistenta sociala contând in asigurarea alocației zilnice de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați in sistemul de protecție ai copilului, precum si de găzduire gratuita in internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/ a municipiului București de asistentă socială si protecția copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii/elevîi.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 se stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar iar prin Hotărârea de Guvern nr. 904/ 2014 se stabilesc limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Având în vedere documentele primite din partea unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza sectorului 3, atașate:

1) Cererea Liceului Teoretic Mihai lonescu cu nr. 1647/01.03.2018, unitate de învățământ preuniversitar particular, acreditata cu personalitate juridica, introdusa în rețeaua școlara a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se comunica ca in unitatea școlara este înscris un elev cu cerințe educaționale speciale (CES) - Mocanu Alexandru-Matei, clasa    CNP    care a depus documentele necesare

privind acordarea alocației zilnice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizîte/manuale, jucării, transport, materiale cultural - sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, intregrațî în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr, 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datata trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

învățământul de masa, și se solicita finanțarea din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2018, a sumei de 3399,80 lei, reprezentând:

-    alocație hrana: ianuarie - iunie 2018 - 94 zile*16,6 lei/zi = 1560,40 iei

-    alocație hrana: septembrie - decembrie 2018 - 74 zile*16,6 lei/zi = 1228,40 iei

-    drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive =611 lei.

2)    Cererea Grădiniței Bambi cu nr. 827/05.03.2018, unitate de învățământ preuniversitar

particular, acreditată cf. Ordinului MECI nr. 3570/30.03.2009, introdusă in rețeaua școlara a unităților de învățământ particular din sectorul 3, prin care se comunica că în unitatea școlara este înscris un elev cu cerințe educaționale speciale (CES) - Putineanu Patrick-Andrei, CNP    , care a depus documentele necesare privind acordarea

alocației ziinice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați in învățământul de masa, și se solicita finanțarea din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București, pentru anul 2018, a sumei de 3204,00 lei, reprezentând:

-    alocație hrana: ianuarie - iunie 2018 - 93 zi!e*16,6 lei/zi - 1544,00 lei

-    alocație hrana: septembrie - decembrie 2018- 70 zile*16,6 îeî/zi = 1162,00 lei

-    drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, materia! igienico-sanitar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive = 498,00 lei.

3)    Adresa din data 15.03.2018 a Grădiniței Noel, unitate de învățământ preuniversitar particular, autorizată să funcționeze cf. Ordinului nr. 3795/04.05.2009, introdusă in rețeaua școlara a unităților de învățământ particular din sectorul 3; prin care se solicită acordarea alocației ziinice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanitar, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru un număr de 4 copii cu cerințe educaționale speciale, integrați in învățământul de masa, după cum urmează:

-    Antonîu Sîmona Elena    -    3270, 00 lei

-    Antonîu Silviu Cosmin    -    3270, 00 iei

-    Târziu Lukas Ștefan    -    3270, 00    lei

-    Marin Mihai- Valentin - 3270, 00 lei

Alocația de 3270, 00 lei care se acordă pentru fiecare copil reprezintă:

-    alocație hrana: ianuarie - iunie 2018 - 93 zile*16,6 lei/zi = 1544,00 lei

-    alocație hrana: septembrie - decembrie 2018- 74zîle*16,6 iei/zi = 1228,00 lei

-    drepturi de îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanîtar, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive - 498,00 lei.

Suma totală, pentru care Grădinița Noel solicită finanțare din bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2018, este de 13080,00 lei.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Fata de cele arătate maî sus,

Propunem

1. Acordarea din bugetul Sectorului 3 București a sumei de 3398,80 iei pentru asistență socială constând în asigurarea alocației de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei pentru elevul Mocanu Alexandru-Matei, înscris la Liceul Teoretic Mîhai lonescu, unitate de învățământ preunîversitar particular, acreditata cu personalitate juridica, introdusa în rețeaua școlara a unităților de învățământ particular din sectorul 3.

2.    Acordarea din bugetul Sectorului 3 București a sumei de 3204,00 lei pentru asistenta sociala constând în asigurarea alocației de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încălțămintei pentru elevul Putineanu Patrick - Andrei înscris ia Grădinița Bambi, unitate de învățământ preunîversitar particular, acreditată, introdusă in rețeaua școlară a unităților de învățământ din sectorul 3.

3.    Acordarea din bugetul Sectorului 3 București a sumei de 13080,00 lei pentru asistenta sociala constând în asigurarea alocației de hrana, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei st a încălțămintei pentru cei 4 elevii; Antoniu Simona Elena, Antoniu Silviu Cosmin, Târziu Lukas Ștefan, Marin Mihai - Valentin, înscriși la Grădinița Noei, unitate de învățământ preunîversitar particular, acreditată, introdusă in rețeaua școlară a unităților de învățământ din sectorul 3.

Suma totală pentru drepturile mat sus menționate, pentru cele 3 unități de învățământ particular, este de 19682,80 tei și se acorda prin unitățile de învățământ

Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu


Șef Serviciu/ Angelica Daniela^ Radu


întocmit: Dan Vasile

UCHUL TEORETIC MIRAI ÎONBSGV

HIFL 1647/01,03,2018

CĂTRE

PRIMĂRIA SECTOR 3

DIRECȚIA ÎKVATAMAHT

Prin prezenta vă comunicăm ca în unitatea noastra școlara sunt înscriși 1 (unu) eiev cu cerințe educaționale speciale ( CES) care a depus documentele necesare privind acordarea alocației zilnice de hrana si a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, material igienico-sanîtare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale culturai-sportive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masa în conformitate cu prevederile art.51 din Legea Educației Naționale nr,1/2011, art,2S din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5574/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de-sprijin educațional pentru elevii cu CES, integrați în unitățile de învățământ de masa și Hotărârii Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului.

Solicităm aprobarea bugetului pentru elevul Mocanu Alexandru-Mateî, clasa a -    '

\ in valoare de 3395,80 lei reprezentând c/val alocație hrana pentru perioada

școlară ianuarie -iunie (94    zile*16.6!ei/zi=1560,40) septembrie-decembrse (74

zile*16.6iei/zi=1228,4) și suma anuală ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte,etc (611 lei).

MANAGER,


ONCEÂ,BANIEL


CONTABIL,

GAMA MINODORA,


Grădiniță Bambî

Str Ghe Dem Teodorescu, nr 16 Bis Sector 3, București Tef 0213273256 CE:38267243Către

Primăria Sector 3 Direcția Invatamant

Grădinița Bambi, unitate de învățământ preșcolar, acreditată conform OM nr 3570/ 30.03.2009, cu sediul i București, sector 3, Str 6he Dem Teodorescu, nr 16 bis, CiF 38267243, CONT (BAN Ro 67 RZBR 00000 600 19890298, deschis ia Reiffeisen Bank, Agenția Decebal,

Prin prezenta, vă rugăm să aprobați alocarea pentru anul 2018 a următoarelor sume pentru hrană și cazarmament pentru copilul PliTINEANU PATR1CK ANDREI, născut la data de 14.03.2014, copil cu Cerințe educaționale speciale, conform documentelor depuse deja ia dosar.

Hrana:

Perioada îanuarie-iunie 2018

93 ztleXl6.60 leî/zi =1544 lei

Perioada septembrie-decembrie 2018

70 de zile X 16.50 leî/zi =1162 lei

Total hrana “2706

Cazarmament:

Perioada îanuarie-iunie 2018= 249 iei

Perioada septembrie-decembrie 2018=249 lei

Total perioada = 498 iei

Vă mulțumim!
Wi;- r    Ci..    M’’;'

‘ n-l. i.ire s;~

Re: Fw: Re: CRAD1NITAN0ELGRĂDSNÎȚA „NOEL"

Str. Trifoi nr. 10, București, Sector 3;

OF: 37457525

Tei,/FAX: 031/4255020: mobil: 0728459857; ISAM: R0i38TRlRONCRr04213 74601 wwwjmKÎiaiia-iwelrv ' vtikey^araâinita-ixvi to

Către,

Oirectia de invat amant Primăria Sector 3

Gradinira NOEt, unitate de invatamant preșcolara, autorizata conform OM£N 3795/ 04.05.2009, cu sediul in București, Str. Trifoi, nr.10, sector 3, C{F; 37457525, prin prezenta va rugam sa alocați armatoarele sume pentru hrana si cazarmament pentru următorii copii cu CES:

1,    ĂNTOMIU SIMPLA £UHA:

HRANA:

Perioada ianuarie - iunie 2013 93 zîie xl6.60 tei/zi 1544 lei

Perioada septembrie-decembrie 2018 74 ziie x 1S,6Q iei/zi -1228fel

Total hrana:    2 772 lei

CA2ARMAMBMT:

Perioada ianuarie - iunie 2018    = 249 tei

Perioada septembrie - decembrie2018 ? 249 tei

Total cazarmament:    498 iei

2,    ANTQN1U SILVIU CQSMiN

HRANA:

Perioada ianuarie - iunie 2018 93 ztie xlS.60 ieî/zl - 1544 (ei

Perioada septembrie-decembne 2018 74 ziie x 16,60 tei/zi ~ 1228 lei

Total hrana:    2 772 iei

CAZARMAMENT:

Perioada ianuarie - iunie 2018    = 249 iei

Perioada septembrie - decembrieZOlS = 249 lei

Total cazarma ment:    493 iei

B.TARZiU tUKAS ȘTEFAN

HRANA:

Perioada ianuarie - iunie 2018 93 ziie xl6.50 lei/zi = 1544 iei

Perioada septembrie-decembrie 2018 74 ziie x 16,60 lei/zi - .1228 iei

Totai hrana:    2 772 iei

Re; Fw; Re; GRĂDINIȚĂ NOEL

CttARMAMENT:

Perioada ianuarie - iunie 2018 Perioada septembrie - decembrie2018 Total cazarmament:


- 249 lei " 249 le;


498 Iei


4.MAR1N MiHAI -VALENTIN

HRANA:

Perioada Ianuarie - iunie 2018 93 zile xlS.60 îei/zi = 1544 lei

Perioada septembrie-decembrie 2018 74 zile x 16,60 iei/zf «1228 lei

Totai hrana:    2 772 iei

CAZARMAMEMT:

Perioada ianuarie -Iunie 2018    - 249 Iei

Perioada septembrie - decembrieZOlS ? 249 lei Total cazarmament:    498 Iei


Data: 15,03,2018    Semnătură:


Mihaela Moros

1) privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018

?    f

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexe: Tabel cu numărul de burse solicitate de către unitățile școlare

2) privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexă: Solicitările transmise de către unitățile școlare particulare

3) privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București conform HG 959/28.12.2017pentru anul 2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexă: Situația privind repartizarea sumelor repartizate către cele 16 unități școlare.

întocmit: Dan VasileDirector executiv adjunct, Mihaela Nagy Răducanu


Șef Servjciu Angelica Daniela Radu

A


/TV


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 2'Ui.^L , a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAV0RĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘERINTE, PĂUNICA A&RIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:    / '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

Rad ca t /V Jr Ix i

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

(unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ....... a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de

care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN RADU CONSTANTIN BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚII! IOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a

analizat proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELI AN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-1OAN