Hotărârea nr. 127/2018

HCLS3 nr.127 din 28.03.2018 priv repartiz sum aloc finan de baza de la bugetul de stat, din sume defalc din tva pe baza cost stand per elev-prescol, a unit de invat partic si confesi acred


M U NICI PI lî L B U C U R E S TI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 2 î5/200î, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 47310/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

~~ Raportul de specialitate nr. 46477/20.03.2018 al Direcției învățământ;

-    Adresele ISMB nr. 1131/01.02.2018 și 4859, 26985/20.03.2018;

-    Decizia nr. 187/25,01.2018 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București;

-    Adresa nr. 46490/20.03.2018 a Direcției învățământ;

In conformitate cu prevederile:

-    HG nr. 959/2017 pentru modificarea HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

-    Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociaîe, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

- Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (4) din Legea privind administrația publica locală nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă repartizarea sumei de 19.474,00 mii lei, alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2018, la un număr de 16 unități de învățământ particular, acreditate, cu personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARIuWraĂIȚĂ

COrfjf KWBZ, r 16 Win 8 Rohonq neacsu

NR. 127 DIN 28.03.2018

B..F


SEC"'


> \ ,.■,-* ■■ i ■, ■    ; 1 \■

F&ș -mO 'f iî f ;;.'i - sS

F:Ș Fm GiO ți fi C;; Gțj șî-îțî.sF i.a bțiiîîpi în'i;if<;pf!i^snț Uv


I $ HG TOR 3    '

k.......£Z3/^ k

l


EXPUNERE DE MOTIVE privind repartizarea sumelor alocate finanțării de baza de Ia bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat de pe raza sectorului 3 al municipiului București conform HG 959/28.12.2017, pentru anul 2018

Prin referatul de specialitate întocmit de Direcția învățământ, se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 19474,00 mii lei alocată finanțării de baza de ia bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat de pe raza sectorului 3 pentru anul 2018, la un număr de 16 unități de învățământ particular, aflate pe raza sectorului 3, conform Anexei la hotărâre.

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de ia bugetul de stat, de adresa ISMB nr. 1131/01.02.2018 și de Decizia nr. 187/25.01.2018 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, solicit aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Direcția învățământ și Direcția Economică din Cadrul Primăriei Sectorului 3 București, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, în cazul în care va fi adoptată


NEGOITĂPRIMĂRIA


SECTORULUI


BUCU REST!


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT


Sos, Mihat Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.prtmarie3.r0

telefon {004 021} 326 04 27 e-mail invatamantig)prsmar!e3.ro


nr,    ¥/03.


Raport de specialitate

privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică,

de pe raza sectorului 3 ai municipiului București conform HG 959/28.12.2017 pentru anul 2018

Având în vedere :

-    Hotărârea nr. 959/28.12.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

-    Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale

-    Adresele ÎSMB nr. 1131/01.02.2018 și 4859, 26985/20.03.2018, prin care s-a stabilit lista fmală cu unitățile de învățământ particular și confesional, acreditate, cu personalitate juridică, care pot primi finanțare de bază de la bugetul de stat, pentru anul 2018, și anume:

1)    Grădinița "Kids Club”

2)    Grădinița "Sfinții împărați Constantin și Elena”

3)    Grădinița "ABC Dino”

4)    Grădinița ”Bambi

5)    Grădinița ”Fun-Tastic Kids”

6)    Grădinița ”Smart Steps”

7)    Grădinița cu Program Normal ”Mell”

8)    Școala Primară ”Ana Lugojana”

9)    Școala Primară "Just 4 Kids”

10)    Școala Primară ”Spectrum”

11)    Școala Gimnazială Metropolitană "ARC”

12)    Complexul Educațional "Lauder-Reut"

13)    Liceul Internațional de Informatică București

14)    Liceul Tehnologic "Hyperion"

15)    Liceul Teoretic ”Mihai Ionescu”

16)    Liceul Tehnologic "Profesia"

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3direcția Învățământ

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

- Decizia nr. 187/25.01.2018 a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin care pentru Sectorul 3 al Municipiului București se alocă suma de 19.474,00 mii lei, din care: 17.700,00 mii lei pentru cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salari ale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și 1.774,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditat.

Suma totală alocată de 19.474,00 mii lei pe anul 2018, a fost repartizată pe trimestre astfel:

Trim I: Trim II: Trim III Trim IV


5.843,00 mii lei 5.843,00 mii lei 3.894,00 mii lei 3.894,00 mii lei

Urmare a celor menționate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetul local sector 3, pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular si confesional acreditat, cu personalitate juridica, pentru anul 2018, conform Anexei la hotărâre.

Director executiv adjunct. Mihaela Nagy RăducanuȘ

Angeli    .aduîntocmit: Vasile DanInspectoratul Școlar al Municipiului BucureștiNR. 1131/01.02.2018


Numărul de elevi/preșcolarî pentru calculul cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale cf HG 959 / 2017

_______________ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR SI CONFESIONAL - ACREDITAT - SECTOR 3 _______

! Cod SHIR

I

Denumirea Unitatii

Categorie

Localitate / Sector

Forma de invatamant

Total nr. elevi urban

Nr. elevi urban

romana

4061204807

Complexul Educațional Lauder Reut

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Gimnazial - zi

332

132

*4061204807

Complexul Educațional Lauder Reut

| BUCUREȘTI

1 SECTORUL 3

Liceal teoretic - zi

303

101

;4061204807

Complexul Educațional Lauder Reut

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

64

157

64

r —    "

5 4061204807

Complexul Educațional Lauder Reut

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Primar - zi

157

i4061204807

Complexul Educațional Lauder Reut

Liceu / Colegiu / Școală profesională / învățământ dual 301-800

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

454

454

4061207294

Grădiniță "SmartSteps"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

69

69

! 4061207294

Grădiniță "Smart Steps"

Grădiniță 1-300

BUCUREȘTI

SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

69

69

*4061204608 |Grădinița "Bambi"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program normal - zi

50

50

[4061204608 jGrădinița "Bambi"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

i

571    57

i

14061204608

Grădinița "Bambi"

Grădiniță 1-300

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

107

107

406120S921 j

Grădinița "Fun-Tastic Kids"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program normal - zi

9

i

95

s4061205921 Grădinița "Fun-TasticKids"

U06120S92Î


Grădinița "Fun-Tastic Kids"


Grădiniță 1-300


\4061206628

Grădinița "Kids Club"

4061206628

ș

Grădinița "Kids Club"

Grădiniță 1-300

:4061204947

Grădinița "Puiuțul Pufos"

4061204947

Grădinița "Puiuțul Pufos"

Grădiniță 1-300

^4061204567

Grădinița "Sfinții împărați Constantin și

Elena

4061204567

4061204567

4061205514

4061205514

Grădinița "Sfinții împărați Constantin și

Elena"

Grădinița "Sfinții împărați Constantin și Elena"

Grădinița ABCDino

Grădinița ABCDino

Grădiniță 1-300

4061205514

Grădinița ABCDino

Grădiniță 1-300

4061205844

Grădinița cu Program Normal "Meii”

4061205844

Grădinița cu Program Normal "Meii"

Grădinița 1-300

4061204784

Liceul "Profesia"

Localitate / Sector

-

Forma de invatamant

Total nr. elevi urban

Nr. elevi urban

romana

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

............

16

16

BUCUREȘTI

SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

23

25

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

37

.. .

57

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

37

57

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

49

49

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

49

49

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program normal - zt

23

23

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

...

13

13-

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

36

' - ~

36

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program normal - zi

25

25

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi

12

12

BUCUREȘTI SECTORUL 3

■■

TOTAL GENERAL

37

1

37j

f

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Preșcolar cu program normal - zi

25

j

25|

BUCUREȘTI

SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

25

25

i

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Liceal - FR

229'

229'


Localitate / Sector


Forma de invatamant


Total nr. elevi urban


Nr. elevi urban romana


!4061204784

(4061204784

14061204775

14061204775

K061204775 [■■■—-------

14061204775

^4061204766

(4061204766

^4061204766

; 4061204816

r'"

(4061204816

‘4061204816

!--------------———

(4061204816

_____________

4061205369

4061205369


(Liceul "Profesia"


Liceul "Profesia"


BUCUREȘTI SECTORUL 3

Liceu / Colegiu / Școală profesională / BUCUREȘTI învățământ dual i-300    SECTORUL 3


Liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic - zi


TOTAL GENERAL


20


249


20Î

249


(Liceul Teoretic "Hyperion"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Liceal - FR

93

— ------

28

93

(Liceul Teoretic "Hyperion''

BUCUREȘTI SECTORUL 3

__________ _ __________ __________ .

Liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic - zi

. . . .

28

i Liceul Teoretic "Hyperion"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Liceal teoretic - zi

237

237

Liceul Teoretic "Hyperion"

Liceu / Colegiu / Școală profesională / învățământ dual 301-800

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

358

358

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Gimnazial - zi

799

799

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Liceal teoretic - zi

640

__ .

640

Liceul Teoretic Internațional de informatică București

Liceu / Colegiu / Școală profesională / învățământ dual peste 800

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

1439

1439

i Liceul Teoretic Mihai îonescu s

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Gimnazial - zi

106

106

Liceul Teoretic Mihai îonescu

48 i


j BUCUREȘTI „

(SECTORUL 3 ^re?co*ar cu Pr°gram normal zi


48 j

(Liceul Teoretic Mihai îonescu

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Primar - zi

208

208

Liceul Teoretic Mihai îonescu

Școală gimnazială / Primară 301-800

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

362

362

Școala Gimnazială Metropolitană "Arc"

BUCUREȘTI SECTORUL 3

Primar - zi

72

72

Școala Gimnazială Metropolitană

"Arc"

Școală gimnazială / Primară 1-300

BUCUREȘTI SECTORUL 3

TOTAL GENERAL

72

72


! Cod SHIR

i

r

!4061204897

:4061204897

-4061204897

4061204902

14061204902

i

4061204902

‘4061207579

4061207579


iȘcoala Primara "Just 4 Kids"


j Școala Primara "Just 4 Kids"


Școala Primara "Just 4 Kids"

Școala Primara Spectrum București


; Școala Primara Spectrum București


Școala Primara Spectrum București

I Școala Primară "Ana Lugojana"


Școala Primară "Ana Lugojana'


Grădinița 1-300


Școală gimnazială / Primară 301-800


Grădiniță 1-300


Localitate / Sector

BUCUREȘTI SECTORUL 3


Forma de invatamant


[Preșcolar cu program normal - zi


BUCUREȘTI [Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -


SECTORUL 3


BUCUREȘTI SECTORUL 3

BUCUREȘTI SECTORUL 3

BUCUREȘTI SECTORUL 3


BUCUREȘTI SECTORUL 3

BUCUREȘTI SECTORUL 3


BUCUREȘTI

SECTORUL 3


Inspector Școlar General îoneî Florîân Lixandru

Inspector școlar pentru învățământul particular Felix Goldbach


zi


TOTAL GENERAL

Preșcolar cu program normal - zi


Primar - zi


Total nr, elevi urban


TOTAL GENERAL

Preșcolar cu program prelungit/saptamanal -zi


TOTAL GENERAL
Nr. elevi urban romana


- .1

39

39

137

137

176

176

99[

99


-------------

6251


724

183


183


Consilier rețea școlară Simona Voicu

Șef serviciu informatizare625Î

I

724;

183 i

183
Primăria Sectarului 3, Muf^tf Direcția î nvăță mânt

Scm-niul Admnnstrarc Unități învățământ

■Ș?rkD4^    AcRSmrr 'P Bunii ț-șr ■ ■■■■■■ ■■ - -■ ■ ■ ■ ■

ia 3U'.mi&

ÎMW&î Birectcr execuhv adjunct .Mihada N'W Radutanu

rM^»^orn^rrrr<u.-.-:;r?- ■■■ <z r ■■■■■■■'^ <■ . ■/.■-■■.■■■■■■»

Demnului Ydvjr Ouaffl&d Anodini Radu

Amnd    y^p-țy ;■.£»-»}■■ P uîi, sîravu.-i ■ î ru nr 1 B2fcb/2"?-02,2ÎU 8 și

4 »P.y i <■ Pr A < ’., .;.;;:,ș■'.'ș.. -pecn-m n: ihtUar n Mun’npnihd Bunnvșb < n îk\ -;:B'aD': P.P?\pr :>>    u'-B;D/ÎL>■■ PB 2>' »' v7 prnbhrn cp BrnPndsp.PuiUțni Pun»:",

■ 2r?î?huu tnrkn»OMDP.B ar?PP7/i?.PUDRA nu detinr rad de idenimvare îUcaiă șs

Pe p'.rncb" î;?-.'îâtr st: ur--PD?'nPri    :

■'"■..........■■■■:? rrpf' ■ cnr î ? n mp ?v a ir n ■ u s t i u s p ■': r ■ ; r ta ■ u n i țapii o r - de - in văț&m âtttp’partVc u la v

■p£p<drr nw mr pppp    oeiumr deda bngemitte rmpmnrmmPW^


SPW

■ ■    .■' ■ ■’ R ■■;■'"pin1 ,,.'ii<cni'<,.,!!??\''\'p ■'<?/>'..pâ''.7, ,i■ .'Rp R" ■. Rz- :■'-■■'< ■

BJJ»!    PRIMĂRIA

SECTORULUI

"    BUCUREȘTI


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon {004 021) 326 04 27 e-mail invatamant@primarie3.ro

Către: Cabinet Primar


,s:'


/«/"

/ ă

I L \ *A, % 2:f

\

...., 77/Ț    J/2ck $$. 2o/a


ÎV iL&Șkcf


C' Ț

QZȚĂc AÂ Ț-Ă.C


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1) privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexe: Tabel cu numărul de burse solicitate de către unitățile școlare

2) privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexă; Solicitările transmise de către unitățile școlare particulare

3) privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București conform HG 959/28.12.2017pentru anul 2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexă: Situația privind repartizarea sumelor repartizate către cele 16 unități școlare.

întocmit: Dan Vasile


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy RăducanuȘefServJciu / Angelica Daniela Radu


îla Radi

Sv


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legaie. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Leges nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor

alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București pentru anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABÎLproiectul de hotărâre menționat mai sus.


SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI.

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza sectorului 3 al municipiului București pentru anul 2018

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de    ......, a analizat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor

alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza sectorului 3 al municipiului București pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

* Față de hotărârea coin,isieLs^auexprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI;

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIU 1OAN GU11UM NARCISA-VERON1CA 1ACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică iocală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza sectorului 3 al municipiului București pentru anul 2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular și confesional acreditat de pe raza sectorului 3 al municipiului București pentru anul 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEEAVORĂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN.


SECRETAR, VASILIU MARIANA

MEMBRI:    Âk

PEL1NARU CORNEL    V

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR
ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ACREDITAT DIN SECTORUL 3 - CP. ADRESELOR ISMB NR. 1131/ 01.02,2018 ȘI 4859, 26985/20.03.2018 Finanțarea de baza a unităților de învățământ particular și confesional acreditat, eu personaliste juridica cf. HG 959/28.12.2017


tns3 ml

Sector

Nr. crt

Denumirea unitatu de }nv3tam3iH

Tip

unitate

Limba de predare

Nr

Indicator

Mi vel de invatamant

SUME CALCULATE ț mii iot )

ANUL 701G

(Număr efectiv efevî x Cost standard) 5

SUME CALCULATE ( ntst fel)

TRIMESTRUL! - ANUL 201&

SUME CALCULATE ( mit fei )

TRIMESTRUL 11 - ANUL 20 IR

SUMECAUiîLATE (mUtei )

TRiMESTROL iii - ANUL 20i8

SUME CALCULATE ( mii iei j    \

TRi M E-STRU l IV - A NUL Z 03 8    U U R i î,

_

ClwkuSeSleu Jutlariilc, sporurile, Sndeni'istMțKf* șt alto drepturi saJțriaîe in bani, stîiblhte ji ri n iegv șl eonU’ibyțilteakretitt aceslcrs

Cbriftilril cu prgatjrea pt'oi'ejȚoi'iîib,cheltuiau cu evaluarea periodici a elevilor,

prevăzute Ea ajtlcoiul bugetar’ bunuri șS servicii'

CHELTUIELI TOTALE { mH fel)

ChrifuJril CU satorilk-, $porartfc, fn-1-nmntsiji;[Jte fr Jritc drepturi sslarfaJt ir, bani, stabdJk prin lege și rcinlrlbsîHlk aferente acestora

ciwttusrU tu pfgAiireo lirofi-sl^iFiaE^.ctu-fenhȘeFî cu evaluarea periodici a elevilor, precum țri ebeEhdeRJt prevAzuto h «re Irolul bu£* tai' bu tiu ri ?1 servircr

CHELTUIELI TOTALE ț mii fei)

Cheltuirii CU îstodUc, sporuri te,-SmtefflttNațiile șl alte drepitiri îiataftale to liJtnb Stabilite prlti h'ge

și ttinlribtJVHe afțri'FEte- sftșslura

Cheltuieli cu prgStlrea pffl (estona ESi ChcltuSvEI rea evritiArvii periodicii a elovltof, precum șl ritcflulellk prev-JatmeU artkcibj] bugetar' bunuri șl sefrid)'

CHELTUIELI TOTALE {tnti lei)

Cheltuirii rectori Ele, sporurile, JjtoorrrnIvațUle șt Alte drepturi tltorialc Frt bani, stobîllte prin ît-^ șE

Ctwlîul* U tu prgArlres prafnstonali, cheltuirii cu eperiortjc.^ -t«lorilor, pretUSîc Șlchripile]l!« prevăzute la 11 rțrcolul bugetar* bunuri ș[

CHELTUIELI

TOTALE

{mîifei)

CMtuldJ o) sslsrilto, sporurile,

[nricTniilKallOe yl alte 45‘fipruri »la rl sJe In buni, Sta bîJ Ito pri rt lege șf contribuțiile Afenttnr acestora

Cheltuieli rit prjâUrea profesionala, cheltuirii VU evaluart-a ptriwllitii a ejtrilor, precum ți ehdtuleflie prevăitule li aritooiul bujțciar' bunuri și Servirii'

CHELTUIELI TOTALE (m>! fei)

3

GRADtNITA RKEDS CLUB’

Grădinița

Româna

2

invaiajîiapt prese olar cu program prelungit/ saptamnal

322,35

23,12

96,71

6,94

9671

6,94

6<47

4^2

64,47

4,62

3

1

GRĂDINIȚĂ'KIDSCUMT

TOTAL

Grădini^

Romât^

322,35

23,12

345,47

96,71

6,94

103,64

96,71

6,94

103,64

64,47

4,62

69,09

64,47

4,62

69,09

3

GRĂDINIȚĂ *SHNȚH IMPARAȚi CONSTANTIN $î ELEN A’

Crădfniți

RcmĂnâ

3

învățământ prepeoisr cu srogram normai

>5.52

9.44

22,66

2,63

22,66

2#3

1&J0

1^9

15,10

1,^9

3

GRĂDINIȚĂ "SFINȚtî IMPARAȚt CONSTANTIN Șl ELENA*

Grădinița

Românâ

3

In va taman t preșcolar cu program prelungit/ sâp&manal

77,99

S.6O

23,40

1,6$

23,40

2,63

15,60

142

l£,60

uz

3

z

GRĂDINIȚĂ 'SFINȚIM MP AftAȚ] CONSTANTIN Și ELENA'

TOTAL

Gradină

Română

153,50

15,04

168,54

46,05

4,51

50,56

46,05

4,51

50,56

30,70

3,01

33,71

30,70

3,01

33,71

3

GRADINIT A ' ABQHN0'

(Martlnei AKZHN0)

Grsdifsija

Horn&nă

1

Invatamant preșcolar cu program normai

81,37

10,22

24,41

3,07

24,41

3*07

16,27

2,04

16,27

2,04

3

GRADlNJTA-ABCDtNO'

(Martlnel ABCBÎNO)

Gtidsmțâ

Română

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ ttptamanal

72,62

5,23

21,79

1,56

2U9

1,56

14,52

1,04

14,52

1,04

3

GRADINiTA” ABCDINO1'

TOTAL

Grădinița

Română

tavatamant preșcolar m program prelungit/ țapta mortal

153,98

15,43

169,41

46,20

4,63

50,82

46,20

4,63

50,82

30,80

3,09

33,88

30,80

3,09

33,88

3

GRĂDINIȚĂ "SAMBE

Grădiniță

Română

1

Invatamant preșcolar eu program norma!

154,57

39^3

46,37

5,95

4677

5,95

30,91

3*97

30,91

3,97

3

GRĂDINIȚĂ'BAMBÎ"

Grădiniță

Română

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanal

314,14

22,54

94.24

6*76

9474

6,76

62,83

4,51

62rB3

1,51

3

4

GRĂDINIȚĂ “BAMSr

TOTAL

G râd i n

RomSnft

458,70

42,37

511,07

140,61

12,71

153,32

140,61

12,73

153,32

9X74

8,47

102,21

03,74

8,47

102,21

3

GRĂDINIȚĂ * FDN-TAST5C KIDS'

Grădinița

RomSnă

1

Invataroam preșcolar cu program normal

34,50

4,06

10,36

1,22

10J6

L22

6,91

OM

6.91

0,81

3

GRĂDINIȚĂ * JWTASTIC K1DS"

Grâdiniță

Romană

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ șapta mânai

94,09

ejs

2W

2^2

28.23

2,02

3?.S2

1,35

18,82

1,35

3

5

GRĂDINIȚĂ * FUN-TAST1CS KIDST

TOTAL

Grădiniță

Română

128,63

10,03

139,44

38,59

3,24

41,83

38,59

3,24

41,83

25,73

2,16

27,89

25,73

2,16

27,89

3

GRĂDINIȚĂ “SMART STEPS"

Gr$4Eniț£

Română

Z

Inv^tamant preșcolar cu program prelungit/ ttptamml

w$

27,75

316,03

8*32

116,03

852

7X35

5P£5

77,35

5,55

3

6

GRĂDINIȚĂ ’SMARTSTEPS’'

TOTAL

Grădiniță

Română

386,75

27,75

414,50

116,03

fi,32

124,35

116,03

8,32

124,35

77,35

5,55

82,90

77,35

5,55

82,90

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL “MELL*

Grădiniță

Româna

1

Invatamant preșcolar cu program normal

89,58

10,83

26£B

3,24

26,30

3,24

17,92

2,16

17,92

2,16

*

7

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

NORMAL ’MELL*

TOTAL

Grădiniță

Româna

89,58

10,81

100,39

26,88

3,24

30,12

26.88

3,24

30,12

17,92

2,16

20,08

17,92

Z,16

20,08

3

ȘCOALA PRIMARĂ "ANA LUCOiANA"

Grădinița

RotnSnâ

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ saptamanat

998,59

71,64

299,&a

ZL49

mss

21.49

399,72

14,33

199,72

14r33

3

8

ȘCOALA PRIMARĂ 'AN A LUCO) AN A-TOTAL

998,59

71,64

1070,23

299,58

21,49

321,07

299,58

21.49

321,07

199,72

14,33

214,05

199,72

14,33

214,05

3

ȘCOALA PRIMARĂ "JUST 4 K1D.T

Grădiniță

Română

1

în vata mani preșcolar cu program normal

322*33

15,81

36,70

4,66

36/70

4^8

24/7

3.12

24.47

3.12

3

ȘCOAIA PRIMARĂ "|U5T 4 KIOS'

Grădiniță

Romană

2

Invatamant preșcolar cu program prelungit/ soptaroanal

743,50

53,34

22X05

10,00

2Î10S

16,00

J48JO

10,67

148,70

10/7

3

9

ȘCOALA PRIMARĂ *JUST4 KIDS"

TOTAL

865,82

68,95

934,77

259,75

28,68

280,43

259,75

20,68

280,43

173,16

13,79

186,95

173,16

13,79

186,95

3

ȘCOALA PRIMARA 'SPECTRUM'

Grădiniță

Română

1

Invatamânt prereobreu program normal

297,89

37,32

89,V7

IL20

39,37

njo

59/8

7,46

59.se

7,46

3

ȘCOALA PRIMARA “SPECTBVM-

Școala MV

Româna

3

InVatamant primar

231W

233,09

633,97

69,52

633,97

69,52

422,64

46,35

422,64

46,35

3

10

ȘCOALA PRIMARA 'SPECTRUM'

TOTAL

Șeaală

primara

2411,10

270,41

2681,51

723,33

80,72

604,05

723,33

80,72

804,05

482,22

53,81

536,03

482,22

53,81

536,03

A

ȘCOALA GIMNAZIALA

METROPOLITANA \AHC

Școală

giranazislă

Română

3

Invatemant primar

250,93

27,74

77,66

fi,32

7',6fl

B.3Z

£1,79

555

51.79

5,55

11

ȘCOALA GIMNAZIALA

METROPOLITANA 'ARC

TOTAL

Școala

258,93

27,74

Z86t67

77,68

8,32

86,80

77,60

8,32

86,00

51,79

5,55

57,33

51,79

5,55

57,33

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL 'LAUDEN'REUT*

Complex

educațional

Română

2

Envatamapt preșcolar cu program prelungit/ saptamanai

34 3t4 9

26,5i?:

103,05

8^6

303,05

B,06

68,70

S,33

68,70

£.3$

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL 'LAUDER-REUT*

Complic

educațional

Română

3

IrAutamant primar

545,23

67,12

363,56

20,14

16,:<66

20,14

109,04

13,42

109,04

1X42

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL 'UUDER-REUT*

Complex

educațional

Română

A

Invatemsnt gimnazial

502,52

S5/I4

174.76

36,63

174,76

16,63

116,50

1L09

11650

1L09

3

COMPLEX EDUCAȚIONAL •LAUDE» ‘REUT*

Complc*

educațional

Română

5

JnvatamafR liceal teoretic

445,71

12,42

133,71

12,73

133,71

12,73

89,14

8,4 8

8/8

3

12

COMPLEX EDUCAȚIONAL "LAUD£ft<aEUr

TOTAL

Complex

educațional

1916,93

191,86

2108,79

575,08

57,56

632,64

575,08

57,56

632,64

383,39

38,37

421,76

383,39

38,37

421,76
Sector

Nr, ert<

Denumirea unității do in va ta tnant

Tip

unitate

Limbii de predare

Nr,

indicator

Nivel de invatamaot

SUME CALCULATE ț tnu kî)

ANUL 2018

(Număr efectiv elevi x Cost standard):

SUME CALCULATE { mii io! )

TRIMESTRUL 1- ANUL 201M

SUME CALCULATE ( mii lei j

TRIMESTRUL 13 ’ ANUL 20W

SUME CALCULATE (roit Set}

TRIMESTRUL 10 ■ ANUL 2010

SUME CALCULATE ( mii lei)

TRIMESTRUL iV - ANUL ZOI 3

3

LICEUL TEORETIC I^ETERN AȚîONAL

DE INFORMATICA BUCUREȘTI

HctHt

Română

«

învățământ pim naztaî

35^4,22

2*$,16

1060,27

100,85

1060,27

io* as

706.&4

67.23

70C.M

67,23

3

UCEUL TEORETIC INTERNATIONAL

DE INFORM ATI CA BU CUREȘTl

Liceu

Română

5

tow&mânt îtcf-jî teoretic

2833/T

269/9

iiSO,f>l

80,82

650,01

80.82

566/7

£3/3

SrȚA.8?

53r9S

3

13

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL

DE INFORMATICA BUCUREȘTI

TOTAL

Lkeu

6367,58

605,55

6973,13

1910,28

181,66

2091,94

1910,28

181,66

2091,94

1273,52

121,11

1394,63

1273,52

121,11

1394,63

3

LICEUL ÎEH NQLOGIC *H VPERÎON"

Lfcro

Română

10

Ir ;âțăm5nț liceal - FR

1&0.1S

38,06

48,05

11,72

4^05

11,72

32,03

7/1

U03

7,81

3

LICEUL TEHNOLOGIC ’HTFERION*

Litvu

Română

7

învățământ liceal tehnoîogier mițiur, pedagDrif și leolo^iC

iz <f

11,76

38,34

3/3

39,34

2.53

35/6

1,35

25,5$

2//

3

LICEUL TEU NOLOCIC TtYPEJU ON"

R&tnirdi

5

învățământ liceal teoretic

1062,31

100,72

338,69

30,22

313,69

30,22

212,46

20,14

212/6

20,14

3

14

LICEUL TEHNOLOGIC "Hlf?ERlON“ total

Liceu

1350,25

151,54

1501,79

405,00

45,46

450,54

40S,09

45,46

450,54

270,05

30,31

300,36

270.05

30,31

300,36

LICEUL TEORETIC ‘MIHA! lONESOT

Liceu

Română

1

Invstiimaîît preșcolar eu program iwrotai

14&.45

s?,ei

42,14

5,34

42,14

28,09

3,56

209

3/6

3

LI CEUL TEORETIC "MIH Al WNESttT

Ut(?«

Rămână

3

Invatamant primar

716,97

78,35

215,09

mo

215,09

2^.50

143,39

15/7

143/9

35/7

3

UCEUL TEORETIC "MIRAI IGNESCU*

Liceu

Românâ

<

învățământ gimnazial

467,78

39/3

140,33

31,80

140,3 3

11,80

93/6

7,87

93/6

7/7

ÎS

LICEUL TEORETIC *MLH Al IONESOT total

liceu

1325.20

135,49

1460,69

39756

40,65

438,21

397,56

40,65

438,21

265,04

27,10

292,14

265,04

27,10

292,14

3

LICEUL TEHNOLOGI C "PROFESIA*

Ikcit

FtomânA

10

învățământ liceal - Fft

W/6

96/4

120,77

30,17

120,77

30,17

80,51

Ta78

80/1

18,78

3

LICEUL TEHNOLOGIC ‘PROFESIA'

Liceu

RornEma

7

învățământ!Ireal tehnologic, militar pedagoeic ți teologic

99/0

8,33

29.85

29,05

2/9

19,90

1,80

19.90

1/0

3

16

LICEUL TEHNOLOGIC‘PROFESIA'’ TOTAL

Lkeu

502,05

105,52

607,57

150,62

32,87

103,48

150,62

32,87

183,48

100,41

20,57

120,98

100,41

20,57

120,98

TOTA

L IfNJTATÎ DE 1NVATAMANT P/ ACREDITAT I>!N SECTORUl

1RT1CUIAR

3

17700,00

1774,00

19474,00

5310,00

533,00

5843,00

5310,00

533,00

5843,00

3540,00

354,00

3894,00

3540,00

354,00

3894,00

întocmit: Dan VasileDirector executiv adjunct,

Mihaeia Nagy RJtfucanu    Șef ServiciuRadu Angeiica
2/i