Hotărârea nr. 126/2018

HCLS3 nr.126 din 28.03.2018 priv aprob nr de burse si cuant acestora acordate elevilor din unit de invat preunivers de stat din S3 al Mun Bucuresti, in sem II al anului scolar 2017 – 2018


Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/20î5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice

locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 47326/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 45466/19.03.2018 al Direcției învățământ;

-    Adresa nr. 46490/20.03.2018 a Direcției învățământ;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare

-    Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 5576/2011.

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socîaîe, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.81. alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II aî anului școlar 2017-2018, după cum urmează:

(1)    Pentru eievii din ciclul primar:

a)    Burse de performanță în număr de 254, în cuantum de 200 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 11, în cuantum de 100 lei lunar.

c)    Burse de ajutor social în număr de 964, în cuantum de 150 lei lunar.

(2)    Pentru elevii din ciclul gimnazial:

a)    Burse de performanță în număr de 156, în cuantum de 200 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 5845, în cuantum de 100 lei lunar.

c)    Burse de studiu în număr de 173, în cuantum de 150 lei lunar.

d)    Burse de ajutor social în număr de 650, în cuantum de 150 lei lunar

(3)    Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în Sectorul 3:

a)    Burse de performanță în număr de 37, în cuantum de 400 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 1445, în cuantum de 200 lei lunar.

c)    Burse de studiu în număr de 295, în cuantum de 300 lei lunar.

d)    Burse de ajutor social în număr de 679, în cuantum de 300 lei lunar,

(4)    Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în Sectorul 3:

a)    Burse de performanță în număr de 18, în cuantum de 400 lei lunar.

b)    Burse de merit în număr de 1459, în cuantum de 400 lei lunar.

c)    Burse de merit care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generala 10 în număr de 5, în cuantum de 1000 lei lunar

d)    Burse de studiu în număr de 201, în cuantum de 400 lei lunar.

e)    Burse de ajutor social în număr de 165, în cuantum de 300 lei lunar

Numărul total de burse acordate pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 este de 12357.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția învățământ, și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 126 DIN 28.03.2018EXPUNERE DE MOTIVEî Dată....4^.......

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 ai Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017- 2018

Acordarea de burse este justificata de necesitatea sprijinirii elevilor din sectorul 3 cu rezultate bune în procesul educațional, sau cu rezultate deosebite ia olimpiade și concursuri școlare, dar și pentru sprijinirea elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie, tar acordarea acestor burse se face cu respectarea metodologiei aflate îr vigoare.

Elevii din ciclul liceal au necesități educaționale ridicate față de cei din învățământul primar și gimnazial, materialele didactice și manualele școlare pe care le utilizează au prețuri ridicate și drept urmare, ne propunem să-î sprijinim suplimentar, iar elevii din ciclul liceal care au domiciliul în sectorul 3 vor beneficia de burse de merit și studiu vor fi în continuare sprijiniți în plus.

Propun aprobarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul li al anului școlar 2017-2018, după cum urmează:

(1)    Pentru elevii din ciclul primar:

a} Burse de performanță pentru ciclul primar în număr de 254, în cuantum de 200 lei lunar, b} Burse de merit pentru ciclul primar în număr de 11, în cuantum de 100 lei lunar, c) Burse de ajutor social pentru ciclul primar în număr de 964, în cuantum de 150 lei lunar.

(2)    Pentru elevii din ciclul gimnazial:

a} Burse de performanță pentru ciclul gimnazial în număr de 156, în cuantum de 200 lei lunar.

b)    Burse de merit pentru ciclul gimnazial în număr de 5845, în cuantum de 100 lei lunar.

c)    Burse de studiu pentru ciclul gimnazial în număr de 173, în cuantum de 150 lei lunar,

d)    Burse de ajutor social pentru ciclul gimnazial în număr de 650, în cuantum de 150 lei lunar

(3} Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în sectorul 3:

a)    Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 37, în cuantum de 400 lei lunar.

b)    Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1445, în cuantum de 200 lei lunar.

c)    Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 295, în cuantum de 300 iei lunar.

d)    Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 679, în cuantum de 300 lei lunar.


CASîNKT PRsMiAR

(4) Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în sectorul 3:

a)    Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 18, în cuantum de 400 tei lunar.

b)    Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1459, în cuantum de 400 iet lunar.

c)    Burse de merit pentru ciclul liceal care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generala 10 în număr de 5, în cuantum de 1000 lei lunar

d)    Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 201, în cuantum de 400 iei tunar.

e} Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 165, în cuantum de 300 lei lunar

Numărul total de burse acordate pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 este de 12357.


nr.

Șos, Mîhaî Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.pnmane3.r0

telefon (004 021) 326 04 27 e-mai! invatamant@prinnarie3.r0

Raport de speciatîtate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preunîversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul li al anului școlar 2017-2018

Având în vedere:

>    prevederile art. 105, alin. 2, lit. d, din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,

Art 105. (2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților adminîstratîv-teritoriaie de care aparțin unitățile de învățământ preunîversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

>    prevederile art. 3 si art. 4 din Anexa 1 la Ordinul nr. 5576/2011

Art 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preunîversitar, potrivit prevederilor Art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

{2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiiiîlor locale ale sectoarelor municipiului București."

>    prevederile Ordinului nr. art. 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului

Educației., Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011,

>    Prevederile art. 8 alin (2) și art. 10 din Anexa 1 la Ordinul nr. 5576/2011 care menționează că bursele de merit șî de studiu se acorda începând cu semestrul al ll-lea, pentru elevii afiați in clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional

>    Solicitările unităților de învățământ preunîversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018, prezentate în cadrul acestui raport de specialitate.

Elevii din ciclul liceal au necesități educaționale ridicate față de cei din învățământul primar și gimnazial, materialele didactice și manualele școlare pe care le utilizează au prețuri ridicate și drept urmare, sunt sprijiniți în continuare, iar elevii din ciclul liceal care au domiciliul în sectorul 3, frecventează cursurile unităților de învățământ liceal din sectorul 3 și beneficiază de burse de merit șî de studiu, sunt sprijiniți suplimentar față de colegii ior din ciclul liceal, iar pentru încurajarea performanței, propunem șî acordarea unor burse de merit în cuantum de 1000 lei lunar, pentru elevii din sectorul 3 care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generală 10.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018, după cum urmează:

(1) Pentru elevii din ciclu) primar:

a)    Burse de performanță pentru ciclul primar în număr de 254, în cuantum de 200 îeî lunar,

b)    Burse de merit pentru ciclul primar în număr de 11, în cuantum de 100 lei iunar.

c)    Burse de ajutor social pentru ciclul primar în număr de 964, în cuantum de 150 lei lunar.

(2)    Pentru elevii din ciclul gimnazial:

a)    Burse de performanță pentru ciclul gimnazial în număr de 156, în cuantum de 200 lei lunar.

b)    Burse de merit pentru ciclul gimnazial în număr de 5845, în cuantum de 100 lei tunar,

c)    Burse de studiu pentru ciclul gimnazial în număr de 173, în cuantum de 150 iei lunar.

d)    Burse de ajutor social pentru ciclul gimnazial în număr de 650, în cuantum de 150 lei lunar

(3)    Pentru elevii din ciclul liceal care nu au domiciliul în sectorul 3:

a)    Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 37, în cuantum de 400 lei lunar.

b)    Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1445, în cuantum de 200 lei lunar.

c)    Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 295, în cuantum de 300 lei lunar.

d)    Burse de ajutor social pentru ciclul liceal în număr de 679, în cuantum de 300 lei iunar.

(4)    Pentru elevii din ciclul liceal, care au domiciliul în sectorul 3:

a)    Burse de performanță pentru ciclul liceal în număr de 18, în cuantum de 400 lei iunar.

b)    Burse de merit pentru ciclul liceal în număr de 1459, în cuantum de 400 lei lunar.

c)    Burse de merit pentru ciclul liceal care au absolvit anul școlar 2016-2017 cu media generala 10 în număr de 5, în cuantum de 1000 iei tunar

d)    Burse de studiu pentru ciclul liceal în număr de 201, în cuantum de 400 iei lunar.

e)    Burse de ajutor social pentru ciclu! liceal în număr de 165, în cuantum de 300 lei lunar

Unitățile de învățământ sunt resposanbile de întocmirea listelor cu beneficiarii de burse, precum și cu transmiterea acestora către Direcția de învățământ, care le centralizează și le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Numărul total de burse acordate pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018 este de 12357.

Director executiv adjunct, Mihaela Nagy Rădu^anu

întocmit: Dan VasileȘos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021} 326 04 27 e-mail invatamant@prtmarie3.r0

Către: Cabinet PrimarÎn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următoarelor proiecte de hotărâre:

1) privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorului 3 ai Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2017-2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexe: Tabel cu numărul de burse solicitate de către unitățile școlare

2) privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ

Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexă: Solicitările transmise de către unitățile școlare particulare

3) privind repartizarea sumelor alocate finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe baza costului standard per elev/preșcolar, a unităților de învățământ particular si confesional acreditat cu personalitate juridică, de pe raza sectorului 3 al municipiului București conform HG 959/28.12.2017pentru anul 2018

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția învățământ Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre

Anexă: Situația privind repartizarea sumelor repartizate către cele 16 unități școlare.

întocmit; Dan Vasile


Director executiv adjunct, Mihaela Nagy RăducanuȘef Serviciu / Angelica Daniela Radu

w


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legaie. Dateie pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017-2018

Comisia 4e studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului

de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul lî al anului școlar 2017 - 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFArVORTVBIEproiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUFffCĂptolANA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul If al anului școlar 2017 - 2018

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de.....a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de

burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București. în semestrul II al anului școlar 2017 - 2018 și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art, 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL /


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017 -

2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii ^publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^:P.2.'..^P^....., a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2017    2018 și consideră că acesta

a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN

SITUAȚÎA BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNÎVERSÎTAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU SEMESTRUL II - AN ȘCOLAR 2017-2018

Nr, crt.

Unflotea dctnvfiț&mim

iSVĂÎĂM v.*î MUMAK

NvAțAmAm gimvazîâi

faMTA.M,4M*T K6CKAT,

TOTAL 8UR^

Ellti <T DmiK'ILIVl. b ALTE SECTOARE

r.l .KM CI' iXWJJCil.li J, ÎN SfcCȚ URIT. i

Bir» dr mrrU

Sen* dt *J«ler wJat

But» Af jwrfoniBKta

Bnntdr merii

B.Z»'

U nr»» dr vjnter xtcUiI

Uone d< p*rtonHwi)t

Btf/W-rtt HtFrtl

Mvdit

îiim-r dr •JttUiFAM'iiil

FtC-TK ilr prrTBrnuhtl

Uunr dr Mirti!

“X

Barw dr ajaler ««dEl

X.Î

li»b>

fll.r)

ur. M

ifli. X

Si-c)

■kbt. 1 IM

tu- M

suri

(«ti]

fJbt.l

lic.i)

ftlhlt, } felf}

M

xlitl. 1 UT»*)

Art.8 ițit. 1

trt. »)

tsA0’te>w >

tfw.I lil, Pi

8UA- 1

Aft,«

■fui, 1 fit»)

«lift- 1 tiU b>

UI. t)

am,. î* «lin,! ionM

Art,« •fin. 1 Ut.<>

»3l*. 1 ULĂ>

»Uî>. 1 î»,t}

i)Un-l

Ut, s)

An.fi •liis 9

fii.a} (^IJD.ț.49)

Albul lit. >9

(3 30-16,00)

.Srt.fi llifCΠut, aj

A«-H

*lte 1

*liN» 1

Î'J

•tifi. 1 liLVf

•A», 1

Uf. fj

Arie

Art.fl

Ul.fi)

Albr-1

rtb.J

fie.»)

•fix. t fii.»)

țff^-ț.dQ)

pfip. J

Ut. •)

Alrdix

eternii

«Uui-J fii. Ir)

■Uiul

Ut,t)

•In, 1

Ah. l>

Ut, 8)

An, J? •Uit. 1 Ât,L)

Air,» •Uh, )

IU. r)

1

Școala Gimnaziali Voî«*cnî

Neacoc Bata rab OKI

fi

0

0

0

1

0

0

0

0

J8

14

33

0

G

G

3

2

0

0

0

0

fi

0

0

G

0

O

0

0

0

0

e

0

0

0

0

G

0

0

fi

fi

fi

0

93

2

Școala Gimnaziala nr, 20

fi

0

4

0

12

0

n

0

0

0

50

£9

92

0

G

5

10

0

->

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

fi

fi

fi

0

0

285

Școala Gimnaziala ^LMu

Hebraatiu*" { 211

1

0

33

&

4

5

0

21

0

2

0

42

56

96

0

5

9

0

10

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

fi

0

0

0

Z(t2

4

Școala Gimnazial*

"Mexic" (22)

0

0

p

0

0

0

17

0

0

0

M

20

16

0

0

G

0

0

17

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

fi

fi

fi

0

0

88

5

Școala Gimnaziali ar. 4?

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

16

5

0

0

6

13

0

0

0

0

0

0

U

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

G

fi

fi

0

79

6

școala Gimnaziali ar» 54

0

0

J

4

0

8

CI

23

0

0

36

50

57

0

0

6

0

14

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

G

0

0

e

G

fi

0

207

7

Școala Gimnazial* ar. 55

1

0

0

0

0

86

0

0

0

0

52

60

45

0

14

1

0

44

0

0

0

El

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(I

0

G

0

G

o

0

fi

0

305

fi

Școala Gimnaziali ar» 67

!

0

0

0

38

0

2

0

22

21

31

0

3

0

35

G

0

0

0

0

0

0

G

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

0

15»

9

Școala Gimnaziali Cezar SolElac (70)

4

0

0

0

0

n

0

41

0

4

0

45

65

150

0

0

6

13

0

21

0

y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

G

0

0

0

<>

0

360

20

Școala Cîmoaslali "Sarbu DetaVroflcfc»" (73)

<J

0

0

0

0

E

35

0

0

0

0

3

0

I

0

3

45

0

0

0

0

El

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E!

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

9J

32

Școala Gimnaziala "LeOoatdo da Vinci" (75)

0

0

0

0

0

16

0

0

0

IE

61

104

172

0

0

3

3

G

8

0

0

0

G

0

0

0

G

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

fi

0

389

22

Școala Gimnazial nr.7î

0

0

I

0

0

5

1

20

0

0

0

19

24

35

0

0

3

7

0

12

0

0

0

G

Ei

0

0

0

0

0

0

0

e

0

0

U

0

0

(3

0

G

0

0

0

0

0

129

13

Școala Gimnaziali nr. 80

0

0

i (1

;

9

0

9

1

0

0

2

48

91

165

0

3

G

7

0

G

u

0

0

0

0

0

G

0

G

0

0

0

0

0

G

G

0

G

0

fi

0

0

0

0

0

355

W

Școala Gimnaziali r>r. 81

0

0

. 0

0

8

0

1H

&

0

0

5

62

02

170

0

0

0

II

0

12

0

G

0

0

0

0

G

0

0

0

G

0

G

0

0

G

0

G

fi

0

0

0

0

fi

0

fi

369

ÎS

Școala Gimnaziali nr. 82

2

0

0

: o

0

IO

0

18

0

10

0

52

&>

84

G

G

5

10

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

G

fl

Q

0

0

G

G

G

G

0

0

0

0

fi

0

fi

275

16

Școala Gimnaziali nr. M

13

0

0

0

0

0

49

0

0

0

56

61

ÎI?

0

0

1

8

0

22

0

0

0

0

0

0

0

G

0

G

0

0

0

6

0

G

0

0

G

0

0

0

0

fi

0

fi

335

17

școala Gimnaziali nr. 86

0

0

0

1)

o

15

0

3

0

15

17

43

0

0

4

3

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

u

u

fi

G

G

0

0

0

0

0

fi

0

0

fi

1)7

18

Școala Gimnaziali "MII» i Botez" (87)

0

0

0

M

0

20

0

0

0

33

46

50

0

0

1

10

0

8

0

0

0

0

fi

0

0

0

G

G

0

0

0

0

0

0

G

G

0

0

0

0

0

fi

0

fi

199

19

Școala Gimnaziali nr. M ("ShanghaP)

24

0

0

: o

0

14

0

0

6

0

0

53

137

174

0

0

9

B

2

0

fi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

G

0

0

0

0

G

0

0

0

0

fi

&

0

fi

412

20

Școala Gimnaziali ’Tficolae LablC (85)

0

0

II

: o

0

0

6

0

0

0

10

56

68

145

0

0

1

6

0

0

0

0

0

&

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

y

0

0

y

316

21

Școala Gimnaziali nr. 52

0

0

0

0

0

II

0

27

0

0

0

2

35

60

78

0

0

3G

12

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

<1

269

22

Școala Gimnaziali nr. 55

fi

0

0

0

î

1

23

1

0

0

11

25

14

0

6

3

1

22

0

0

0

0

l>

»

11

[)

0

l>

0

0

0

G

0

0

0

0

«

0

0

G

0

fi

fi

117

23

Școala Gimnaziali nr. 112

0

0

8

0

0

36

0

0

0

4

38

53

106

0

)4

n

5

0

17

i

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

fi

0

29S

24

Școala Gimnaziali nr. 126

Ei

0

0

0

0

2

0

29

0

13

0

20

23

34

0

0

17

3

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

&

0

0

0

0

0

0

0

fi

0

0

fi

G

157

25

Școala Gimnaziali nr. 145

7

0

0

0

II

0

6

0

13

0

0

50

73

103

0

0

4

8

0

2

0

0

0

0

0

0

G

0

G

0

G

0

G

&

0

0

0

0

0

0

0

fi

0

0

fi

0

2S2

2fi

Școala Gimnaziali nr. 153 ("Kumburg" J

0

0

36

0

23

0

10

0

0

0

Î5

02

149

472

0

0

2

16

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

fi

0

0

fi

0

808

27

Școala Gimnaziali

“Frederlco Garda Loto"

2(1

0

0

o

0

1?

0

E3

0

13

0

0

53

87

138

0

0

E7

22

0

9

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

E>

0

0

fi

0

377

28

Școala Gimnaziali

M Alexandru loan Cum "

0

0

IU

5

0

0

15

0

0

0

26

82

ni

0

0

7

3

0

10

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

G

G

G

0

0

0

0

G

G

0

0

0

0

0

308

29

Școala nr. 2<xj

0

0

1

0

0

0

8

0

0

0

6

14

31

43

0

0

0

5

0

0

0

0

0

&

G

G

G

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

G

fi

0

G

0

0

G

0

J)8

50

Școala jimnaziiia

SheciaJa nr. 5

0

0

0

0

0

18

0

7

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

24

0

9

0

0

0

0

0

0

G

0

G-

0

0

0

0

G

0

0

0

0

G

0

0

0

0

fi

fi

0

58

31

CotoiEulttețfoaaE "Matei BawratU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

179

236

104

2

2

8

22

24

3

0

0

0

87

133

46

3

4

G

3

7

0

0

862

32

Liceul Teoretic "All.Cuza"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

e

0

1

64

49

J4

0

I

4

B

27

3

0

0

)

234

193

78

2

G

0

29

19

0

1

726

33

U«ui Bilingv '‘Dectbai"

0

0

0

0

0

6

0

29

2

0

0

0

12

13

6

0

0

S

4

0

10

0

0

0

0

58

Î7

7

0

0

50

17

IK

33

G

0

2

24

2E

T

0

0

0

25

9

0

5

356

34

Ueeul Teoretic "Dante ARghlcrr

19

0

0

0

0

0

7

0

3

0

0

54

59

86

0

0

3

fi

0

0

0

0

&

46

45

10

0

0

7

16

29

2

2

0

G

126

IG1

34

2

0

0

17

15

0

5

703

35

Școala sup.C«fflertța& ~Nlcotae Kreaufetci»*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(I

0

0

0

0

0

0

0

0

; 26

0

0

231

B9

42

0

94

33

6

9

13

0

fl

85

#0

24

0

0

0

35

5

0

fi

820

36

Liceul Teotofilc

Barrtfel "laeos*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

G

2

6

3

0

G

7

0

9

20

0

0

G

E

1

0

0

0

0

3

0

2

54

37

Cafegiu) Tehnk

.r.jutffhsj.SaUgnicL—......-,„...,

0

0

0

0

fi

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

12

5

(l

0

4

12

7

27

13

0

0

G

13

2

0

0

0

El

2

0

9

124

3fi

CcrfpțM Tehrtic "Mllurl Bravu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

0

0

J3

5

G

0

37

&

2

9

0

0

G

2

0

0

0

0

24

0

8

tî4

33

Unul Țebootoțk “Elle Radu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

6

2

0

0

26

4

29

Î7

0

El

G

4

4

1

C

G

0

10

0

7

ÎI2

40

Dceul Teoretic

"Ulchfte Stinescu"

fi

0

0

0

0

2

0

15

0

5

0

0

15

20

3G

0

0

5

6

0

0

2

0

&

7

0

0

G

0

14

10

0

1)

0

0

0

15

1

0

0

0

0

14

ff

0

6

202

41

Colegul Tehnic

"CcrtfiA.Qx.Nenltescu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

0

G

0

4

77

9

0

G

0

24

5

2

G

0

0

39

10

fi

9

176

42

liceul Teoretic

"Benlamln TranMtn"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

24

4

I

G

7

57

6

2

G

0

61

24

8

0

1

1

3

6

fi

9

186

43

Liceul Tehnologie

Dcjromlr Nurmunscu"1

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

fl

0

a

0

0

0

1

0

&

EI

6

0

G

O

16

2

74

6

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

1

fi

E

213

44

Uceul Tehnologic

Tbeedor Pafiedv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

&

1

0

0

G

9

6

40

0

0

0

0

2

0

G

0

0

0

5

5

fi

4

73

105

0

145

5

2

253

11

684

4

74

0

87

3151

l?4fi

2523

8

17

173

244

fi

399

1

57

0

S E 708

Ml

186

3

î

Z95

143

419

117

ÎS

0

3

6M

589

196

5

5

701

99

66

254

11

964

156

5845

173

65(1

37

1445

295

«79

38

148*3

201

Î65

«357

122?

6824

2456

3848

12357

BURSE Bl; TEREORMANȚĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

254Bl'H5F,x200 ki

ÎKVĂȚÂMÂMT GIMNAZIAL

156 BVRSExîOO ki

ÎNVĂȚĂMÂNT UC1AL' £Lm CI DOMIC1UV1. ÎN ALTE SECTOARE

3TBCRSEx400iti

ÎNVĂȚĂMÂNT LKTAL» &LF.VÎ Ct“ DOMiaUWJXSECTOm L 3

18BCRSKi409ki

BVRSE DE MERIT

ÎNVĂȚĂMÂNT PRîMAR

11 BURSE Jt Ififi kt

învățământ gimnazial

5845 BVKSE x 100 M

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI CV DQMÎCILJ VL TN ALTE SECTOARE

J445 Bl RSE ț 200 kl

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ELEVI Cl DOMICILIU. IN SECTORt L3

H59 BI RSE s 400 kt

i NVĂȚĂ MÂ NT L] CEA 1,

MEBÎĂ GENKRAÎĂ'in

5 Bl'RSE a 1800 LET

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

nvecazvl    j

S NVĂȚĂ MÂ NT C1MN AZ1A ].

173 BURSE z 150 kî    j

BVRSEDESTVDH

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - El.ENT CI DOMJCJLtVL ALTE SECTOARE

295 BURSE x 300 kl

ÎN'ĂȚĂMÂS7 LICEAL- ELEV) CU

281 BURSE X 400 kr

DOMICILIUL IN SEC TOR CL 3

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

964 BURSE x 150 LEI

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

650 BURSE a 150 1ĂJ

Învățământ liceal - elevi <v WM1CH4CL IN AJ .TE SECTOARE

679 B URSE x 300 1X1

ÎNVĂȚĂMÂNT IJCEAl. ELEV) fT

DO MICIM R. IN SECTORVL3

165 BURSE % 300 LEJ


ȘEP 5ERWC1U ANGELICA DANIE LA RADU