Hotărârea nr. 125/2018

HCLS3 nr.125 din 28.03.2018 priv acord de sase inles la plata debit, in sensul esalonarii acestor


M U NICIPIU L B U C U R E S TI ■'<. / CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

% ■: -fi    .................................................................... ..............■—-HI..............................nun

HOTĂRÂRE

privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales in condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 47305/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatul Comisiei de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată;

-    Raportul de specialitate nr. 45581/19.03.2018 al Direcției Generale Impozite și

Taxe Locale;

-    Adresa nr. 45574/19.03.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale;

în conformitate cu prevederile;

-    Art 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr, 38/28.02.2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local al Sectorului 3;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata taxei pe clădiri datorata de domnul Mihu Gheorghe, în sensul eșalonării plății sumei de 4.862.40 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport datorat de doamna

Călugării Mioara, în sensul eșalonării plății sumei de 34.416.63 lei pe o perioada de 60 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(3)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe mijloacele de transport și taxelor de judecată datorate de domnul Curcan Cristian, în sensul eșalonării plății sumei de 7.581,33 lei pe o perioada de 24 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(4)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport datorat de domnul Niță Marius Răducu, în sensul eșalonării plății sumei de 2.885,32 lei pe o perioada de 12 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(5)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe mijloacele de transport datorat de domnul Neagu Gheorghe, în sensul eșalonării plății sumei de 29.796,77 lei pe o perioada de 60 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(6)    Se aprobă acordarea de înlesniri la plata amenzilor datorate de domnul Stoican Nicolae Giulian, în sensul eșalonării plății sumei de 12.628 lei pe o perioada de 36 de luni, conform Graficului de eșalonare prevăzut în anexa 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art,2. Prevederile art.l se aplică numai în situația în care beneficiarul înlesnirii acordate îndeplinește condițiile prevăzute la art, 10 alin. (î) din anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 38/28.02.2017.’

Art3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 125 DIN 28.03.2018
cont. sțrspo Z.

16 WÎ018 FLORENTINĂ NEACSU


suc
Prin Hotărârea nr. 38/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local ai sectorului 3, în temeiul prevederilor art, 185 alin. {1} lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

în urma analizării de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, constituită la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale precum și a documentelor depuse de:

1.    dl. Mihu Gheorghe, pentru acordarea de înlesniri la plata taxei pe clădiri, în sensul eșalonării plății sumei de 4.862,40 lei pe o perioadă de 12 de luni.

2.    d-na. Călugăru Mioara, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul intravilan și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 34.416,63 lei pe o perioadă de 60 de luni.

3.    dl. Curcan Cristian, pentru acordarea de înlesniri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință, impozitului pe mijloacele de transport șt taxei de judecată în sensul eșalonării plății sumei de 7.581,33 lei pe o perioadă de 24 de luni.

4.    dl. Ntță Marius Răducu, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor și impozitului pe mijloacele de transport, în sensul eșalonării plății sumei de 2.885,32 lei pe o perioadă de 12 de luni.

5.    dl. Neagu Gheorghe, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor, impozitului pe clădiri, impozitului pe terenul în folosință și impozitului pe mijloacele de transport în sensul eșalonării plății sumei de 29.796,77 lei pe o perioadă de 60 de luni.

6.    dl. Stoican Nicolae Giulian, pentru acordarea de înlesniri la plata amenzilor în sensul eșalonării plății sumei de 12.628 lei pe o perioadă de 36 de luni.

Aceasta a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru acordarea de înlesniri la plată a debitelor în sensul eșalonării acestora.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


3 b 3 / '/ 0 E!


Sediu! centrai Str. Sfanta Vineri nr. 32 sector 3, 030205 București

WWW _d 1tl3.ro telefon (004 O2î) 327 51 45 fax (004 025) 327 51 46 e-mail reLit i'3»d J'j.ro

a o i,


Punct Ge lucru : Sit. Sfenta Vineri itr.32, Sector 3, &jțco5 București telefon (004 025) 327 51 45: fax (004 021) 327 53 46


RAPORT DE SPECIALITATE

La solicitarea:

1. D-lui. Mihu Gheorghe privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în taxa pe clădiri.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 7324/16.01.2018, dl. Mihu Gheorghe solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 4,862,40 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1794347/22,01.2018, constând în 4.290 lei debit principal si 572,40 lei accesorii.

Dl. Mihu Gheorghe este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un bun imobil aflat la adresa Str.    , bl. pentru care figurează cu debite

aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 01.01,2016 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1794347/22.01.2018. în luna martie a anului 2017 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, au constatat că dl. Mihu Gheorghe nu a depus în termenul legal Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențialâ sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa f .

In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01,2016-31.12.2017, acestea fiind la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1794347/22.01.2018 în cuantum de 4.862,40 lei, din care 4.290 lei debit principal si 572,40 lei majorări

In aceste circumstanțe, dl. Mihu Gheorghe, în data de 16.01.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1794347/22.01.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28,02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02,2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

2. D-nei Caiugaru Mioara privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit pe clădiri, impozit teren intravilan și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 33579/27.02.2018, d-na. Călugăru Mioara solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de


Punct de lucru : Str. Sânta Vineri nr,32, Sector 3, cjosoț București telefon (004 021) 327 53 45; fax (004 021} 327    46

34.416,63 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1800392/28.02.2018, constând în 30.253 lei debit principal și 4.163,63 lei accesorii.

■ și două mijloace de transport pentru


imobil aflat la adresa


D-na, Călugăru Mioara este înregi stată în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.09.2012 și până Ia data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1800392/28.02.2018.

In luna iulie a anului 2017 inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Fiscală, au constatat că d-na. Călugăru Mioara nu a depus în termenul legal Declarația fîscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru imobilele cu destinație nerezidențială sau mixtă pentru imobilul aflat la adresa -    i bl. i acesta fiind înregistrat în evidența

fîscală ca având destinație rezidențială. In urma înregistrării acestui imobil ca având destinație nerezidențială s-au recalculat debitele aferente perioadei 01.01.2016-31.12.2017,

In aceste circumstanțe, d-na. Călugăru Mioara, în data de 27.02.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1800392/28.02.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării Ia plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02,2017, precum și încadrarea cererii petentei în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 60 luni.

3. d-lui. Curcan Cristian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în impozit clădiri, impozit teren folosință, impozit pe mijloacele de transport și taxe de judecată.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 37068/06.03.2018, dl. Curcan Cristian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 7.581,33 lei, conform Certificatului de atestare fîscală nr. 1801947/12.03.2018, constând în 6.968,45 lei debit principal si 612,88 lei accesorii.

Dl. Curcan Cristian este înregi stat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 2 imobile, 3 mijloace de transport și taxe de judecata pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 30.06.2016 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1801947/12.03.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Curcan Cristian are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Sed<ul centtaf Str. SErsta Virteu nr. 32    ...........

sector T O«0205 București    Pune de lucru : Str. Ssmta Vineri rr.32, Sector 3, 030205 București

www.ditl3.ro    telefon {004 021} 327 5* -45 : f™ (004 c-îi) 327 51 46

telefon (004 021} 327 51 45

fox (004 021} 327 51 ,țS e-maiî relațisgidst'j.ro

In aceste circumstanțe, dl. Curcan Cristian, în data de 06.03.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr, 1801947/12.03.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct, 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 24 luni,

4. d-lui. Niță Marius Răducu privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi și impozit pe mijloacele de transport.

Urmare a cererii înregistrată Ia instituția noastră sub nr. 39347/03.08.2018, dl. Niță Marius-Răducu solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 2.885,32 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1801945/12.03.2018, constând în 2.881 lei debit principal si 4,32 lei accesorii.

Dl. Niță Marius Răducu este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un mijloc de transport și 13 amenzi pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 27.07.2011 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1801945/12.03.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Niță Marius Răducu are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr, 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

In aceste circumstanțe, dl, Niță Marius Răducu, în data de 03.08.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1801945/12.03.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea șî documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct.

3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 12 luni.

5. d-lui. Neagu Gheorghe privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi, impozit clădiri, impozit teren folosință și impozit pe mijloacele de transport.


Punct de lucru : Su. SFarita Vineri nr,j2. Sector 3. 035^05 Busures telefon {004 021} 327 51 4.5: fax (004 O2sj 327 51 46

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 8432/17.01.2018, dl. Neagu Gheorghe solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 29.796,77 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1794348/22.01.2018, constând în 26.787,20 lei debit principal si 3.009,57 lei accesorii.

Dl. Neagu Gheorghe este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 56 de amenzi, un imobil și un mijloc de transport pentru care figurează cu debite aferente neachitate pe o perioadă cuprinsă între 07.02.2006 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr. 1794348/22.01.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca di. Neagu Gheorghe are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 privind Codul fiscal

în aceste circumstanțe, dl. Neagu Gheorghe, în data de 17.01.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1794348/22.01.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării ia plată, numită prin Decizia nr. 311/07,03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, oare stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 60 luni.

6. d-lui. Stoican Nicolae Giulian privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale constând în amenzi.

Urmare a cererii înregistrată la instituția noastră sub nr. 40317/12.03.2018, dl. Stoican Nicolae Giulian solicită aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale restante, în cuantum total de 12.628 lei, conform Certificatului de atestare fiscală nr. 1802775/14.03.2018, constând în 12.628 lei debit principal,

Dl. Stoican Nicolae Giulian este înregistat în evidența fiscală a D.G.I.T.L. Sector 3 cu un număr de 72 de amenzi si un imobil pentru care figurează cu debite aferente neaehitate pe o perioadă cuprinsă între 01.11.2003 și până la data emiterii Certificatului de atestare fiscală nr, 1802775/14.03.2018.

Motivul neachitării obligațiilor fiscale pentru perioada antemenționată îl constituie faptul ca dl. Stoican Nicolae Giulian are venituri mici, fapt ce a condus la imposibilitatea achitării impozitelor în termenele stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României precum și în Legea 227/2015 Codul fiscal.

Sediul centrat Str. Sfsnta V <e■ i nr. 32

s-jctor 3, 030205 ButureUÎ    Punct de lucru; Str. Skf.ta V.?'sri r i.32, Sector 3. 030203 București

www.drb3.r0    telefon (004 021) 32751 .45; fax {004021} 327 51 46

telefon (004 O2î) 32751 45 fox {004 021} 327 51 46 e-matl relsîLiț&dsth.ro

In aceste circumstanțe, dk Stoican Nicolae Giulian, în data de 12.03.2018 depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților fiscale antemenționată, pentru sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. 1802775/14.03.2018. Dosarul depus a fost analizat de către Comisia de analiză a cererilor de acordare a eșalonării la plată, numită prin Decizia nr. 311/07.03.2017, care a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile metodologiei de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, aprobate prin H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, precum și încadrarea cererii petentului în prevederile art. 3, pct. 3 din H.C.L. S3 nr. 38/28.02.2017, care stabilește că perioada de eșalonare raportată la suma eșalonată este de 36 luni.

Legislația fiscală prevede la

-    art. 185 alin. 1 din Legea nr. 207/2015, Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale: “ La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a)    eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare prevăzute la art, 184 alin. (1);

b)    scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. ”

-    H.C.L. S3 nr, 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, art, 1 : ‘'Se aprobă procedura de eșalonare la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, conformă Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. ’ ’

In vederea aplicării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, ținând cont de prevederile H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017 privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al sectorului 3 și eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare, solicitantii au obligația îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării H.C.L. de acordare a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții:

1)    achitarea obligațiilor de plată principale născute după data eliberării Certificatului de atestare fiscală, a majorărilor de întârziere aferente acestora precum și a majorărilor de întârziere aferente creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscală, calculate pana la data Hotărârii de eșalonare;

2)    achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele scadente stabilite de lege, născute în intervalul supus eșalonării, altele decât cele stabilite în Graficul de eșalonare;

Ser. ul centra! Str. Sfântă Vineri nr. 32

sector 3, 030205 București    Punct ds lucru ; SV. Sfama Vinerr nr.32, St •_ nr 3, 030205 București

www.dttl3.ro    telsfbn {004 021} 32751 45 ;fax (004 021} 327 51 46

telefon (004 021) 327 51 45 fax (004 021} 327 51 4C e-mail rcîsiii® dltl3.ro

3) constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, reprezentând echivalentul a doua rate medii stabilite prin graficul de eșalonare pentru care s-a acordat înlesnirea în termenii și condițiile stabilite prin Hotărârea de eșalonare, în condițiile și limitele prevăzute de Anexa la H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02.2017, respectiv în 30 de zile de la data comunicării aprobării Hotărârii de Consiliu atâta timp cât acestea respectă dispozițiile legale în baza cărora au fost constituite, adică prevederile Codului de procedură fiscală și ale art. 9 pct 10 din H.C.L. S. 3 nr. 38/28.02,2017.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept necesare adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a prezentei Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la plată .

3o


DJEșCHA CCNORâLA. tMrG2îT£ N TÂXA LOCAte

e; S=;.?y, Sy. iXîiU VisWi î« ;ț.i, iiii/yî-i" ;:,. i ji/.ywy OÂiWîi'î'iy;

i#UÎS?îî fo*^i czig ez? Z .{, , fax Zeu î;:iA Z'/ Și /p

REFERAT ”Â"

Comisia de analiza a cereri lor de acordare a eșalonării la plata, ea unnare a cererii depusă de dt Mihn Glmorgbe, CNF    înrerdsirată In organul fiscal sub nr. 7524/16.01.2018, precum și Certificatul de atestare

iNeală nr, I 794347/22.01.2018, am precedat la verifica rea Îndeplinirii condițiilor prevăzute de FI CE Sector 3 nr. 38/28.02,201 7 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții de abordare a înlesnirilor ia plată

...................J...............

Condiții de acordare a înlesnirilor ia plată

Modul de respectare a

condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

Da

11

Nn

bț -e afin în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități băne.pi

1.x]

Da

U

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

U

Nu

d) nu se a fi a în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și cont pictările ulterioare

[x]

Da

e) nu se află în dizolvare potrivii prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

U

Nu

0 nu $~a stabilit răspunderea în temeiul ml. 138 din Legea nr, 85/2006 privind procedura insolvenței, eu modificările fi cont pictări le ulterioare, șD au răspunderea solidară potrivit prevederilor rut. 27 și 28 din Codul de

preced u ră fiscală, Pri n e x c cp fi e. d acă aci e le prin c are    Ac b i 1 i t

răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative fi judiciare de atac, Iar suma pentru care a test atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

M

Da

[]

Nu

g) a u fost d e p: i a e doc u m en t e 1 c j u st 1 fi cat iv e £ i cec sare soluțiorîării cererii

îxî

Da

fi

Nu

h) cerca en de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale

I prevăzute la art. 3 alin. (2j din HCb Sector 3 nr. 58/28.02.2017 privind =    reglementarea M'nrdăfii eșalonărilor Ia plată

M

Da

[ 1

Nu

1 i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare fiață de j condițiile de acordare a înlesnirilor la pîaUi dintr-o cerere anterioară care a

I    fiert respinsa

M

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Dam de Analiză

Lipsa temporara de disponibilități banerti a contribuabilului si eapaekaîeu financiara de plata a acestuia pe perioada de emdonure.

Secțiunea C - Ahe mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D -■■■ Concluzii

Se pîopune aprobarea eșalonării b? plata pe o perioadă de 12 luni. jenîui următoarele obligații fiscale'bugetare administrate de Direcția Generala Impozite și Teme Locale Sector 3:

SEC

•Jo    , PN „t A.-': ț.A. Voooî •••'••,-Ș A d CgĂ<'<    -pri-i' LA- Ca

Afefov Ai?:,; A i A ? A :; ; US: i«A «A j iî.î O A

Nr, ert.

Denumirea obligației riscaO/bugetara

Obligația, fiscal a/bugetara

Total din care;

Obligație fiscafă principala

Obligații fiscale

accesorii

Majorări (k întârziere

0

l

,.a3a4

3

4

I

:    Taxa clădiri

4.862.40

4.290

572,40

Total generai

4.290

572,40

L)v Aenznw, anexam Li prezentul referai documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndvpbnirii condițiil prevazuA ia art 4 ahm { O din HCL Sector 3 nr, 33/283)2.2017 primind reglementarea acordării eșalonărilor ia plat

COMISIA

M’CU VALERIU FL01W \LACUSTEANU NÎCOLETÂ CORI


MCoâA riz eoAoapAo-oA-oM: Eh, LoAAri-J    A? -A-oA M-AA' A. ASO-yAȚ

OțjA'dMo' ri? A a-:-!?-', .o    țaA'Ș.AzAf    •pAeăp. ăgoA?


REFERAT "A"

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ea urmare a cererii depusă de d-na. Călugăr a Mioara, CNP    înregistrată la organul fiscal sub nr. 33579/27.02.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr, 1800392/28.02,2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele; Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

M

Da

n

Nu

b) se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești

[x]

Da

n

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[3

Nu

dl nu se află în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare

[x]

Da

U

Nu

c) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[xj

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor ari. 27 și 28 din Codul de

procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

[x]

Da

[.]

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

M

Da

[j

Nu

h) cererea de acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

M

Da

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de condițiile de acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x.]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada (ie eșalonare.

Secțiunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D -• Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 60 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugetare ud m i ni s tra te d e D i reci i a G enera la I m po zi te ș î Taxe L oc ale Sector 3:


SEC”5;;>r ■'. C? W.ba’.w îfcs/i.iiVî-'Sb mw,iMpîi

SNAsn LXM oA u? V -ft jCs?4 <K;i) A? A A

AsN Sîfi dfth.


ASA A iws^it. 5v. AsA» VijșffH    Ssî;kh -ț, c>A3Ov Sm-klawy

tmihn L04 asQ y a ; fax (ocm A7 V -A

Nr. cri.

Denumirea obligației

fiseale/bugetara

Obl fgația fiscală/bugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2-3+4

3

1.

Impozit clădiri

34.174,71

30.029,00

4.145,71

->

Impozit teren intravilan

47,52

44,00

3,52

'■t

J,

Mijloace de transporî

19,44

180,00

14,40

Total general

34,416,63

30.253,00

4,163,63

Da asemenea, anexăm la prezentul referat documenteîe doveditoare ale îndeplintrii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la ari. 4 alin. (1) din HCL Sector 3 nr. 3tV28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


Nr.

Rats

Grafic eșalonare

Accesorii cai cui ale

Debit

curent

Termen de plata

Total de piața a)*3l)*b)+c)+ e)

Observații

a) Debit principa!

b) Accesorii eșalonat©

c) 50% accesorii perioada eșalonare piața

d) 50% diferența accesorii

amanata

e) Debilei©

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

504,22

69,39

161.27

151,27

0,00

15.04.201S

724,88

2

504,22

69,39

143,74

148,74

0,00

15.05.2018

722,35

3

604.22

69,39

146,22

146,22

0.00

15.06.2018

719,83

4

504,22

89,39

143,70

143,70

0,00

15.07.2018

717,31

5

504,22

69,33

141,18

...........WBj

0,00

15.08.2018

714,79

6

504,22

69,39

138,86

138,66

424,66

15.09.2018

1.136,27

7

504,22

69,39

136,14

136,14

0,00

15.10.2018

709,75

S

504.22

69,39

133,82

133,62

0,00

15.11,2018

707,23

3

504,22

69,39

131,10

131,10

6,00

15.12.2018

704,71

10

504,22

69,39

128,58

128,58

0,00

15.01.2019

702,19

11

504,22

69,33

126,05

128.05

0,00

15.02.2019

699,66

12

504,22

69,39

123,53

123,53

0,00

15.03.2019

697,14

13

504,22

69,39

121,01

121,01

0.00

15.04.2019

694,62

14

504,22

59,39

118,49

118,49

0,00

15.05.2019

692,10

15

504,22

69,39

115.97

115,97

0,00

15.06.2019

689,58

16

504,22

69,39

113,45

113,45

0,00

15.07.2019

687,08

17

504,22

69,39

110,93

110,93

0,00

15.08.2019

684,54

18

504,22

69,39

108,41

108,41

0,00

15.09.2019

682,02

ie

604,22

69,39

105,89

105,89

0,00

15.10.2019

679,50

. li

504,22

69,33

103,36

î 03,36

0,00

15.11.2019

676,97

' 21

504,22

69.39

100,84

100,84

0,00

15.12.2019

674,45

27

504,22

69,39

98,32

08,32

0,00

15.01.2020

671,93

23

504,22

63,39

95,80

95,80

0,00

15.02.2020

669,41

24

504,22

69,39

:    93,23

93.28

0,OG

15.03,2020

666,89

25

504,22

69,39

90,76

90,76

0,00

15.04.2020

664,37

26

604,22

69,39

88,24

88,24

0,00

15.05.2020

661,85

27

504,22

89,39

85,72

85,72

0.00

15.06.2020

659,33

28

504,22

69,39

83,20

83,20

0,00

15.07.2020

856,81

29

504,22

89,39

80,67

80,67

0,00

15.08.2020

654,29

30

504,22

69,39

78,15

78,15

0,00

15.09.2020

•361.76

31

504,22

69,39

75,63

75,63

0,00

15.10.2020

649,24

32

504,22

69,39

73,11

73,11

0,00

15.11.2020

646,72

33

504,22

09,39

70,59

70,59

0,00

15.12.2020

644,20

34

504,22

SS,39

68,07

68,07

0,00

15.01.2021

641,68

' 35

504,22

89,39

85,55

65,55

0,00

15.02.2021

639,16

36

604,22

69,39

63,03

63.03

0.00

15.03.2021

636,64

37

504,22

69,39

60,51

60,51

0,00

15.04.2021

634,12

33

504,22

69,39

57,98

57,98

0,00

15.05.2021

631,60

39

504,22

69,39

55,46

55,46

0,00

■ 15.06.2021

629,07

40

504,22

69,39

52,94

52,94

0,00

15.07.2021

628.55

41

504,22

69,39)    60,42

50,42

0,00

15.08.2021

624,03

_ZA
gf,

A«->l GAG AAGCA


42

504,22

69,30

47,90

47,90

0,00

15.09.2021 ;

621,51

43

504,22

69,39

46,38

45,38

0,00

15.10.2021

618,99

44

504,22

69,39

42,86

42,83

0,00

15.11.2021

616,47

46

504,22

69,39

40,34

40,34

0,00

15.12.2021

613,95

46

504,2.2

69,39

37,82

37,82

0,00

15.01,2022

611,43

47

504,22

69,39

35,30

35,30

0,00

15.02.2022

608,91

48

504,22

69,39

32,77

32,77

0,00

15.03.2022

606,38

49

604.22

69,39

30,251

30,25

0,00

15.04.2022

603,86

50

504,22

69,39

27,73

27,73;

0,00

15.05.2022

601,34

51

504,22

69,39

25,21

25,21

0,00

15.06.2022

598,82

52

504,22

69,39

22,69

22,69

0,00

15.07.2022

596,30

53

504,22

69,39

20,17

20.17

0,00

15.08.2022

593,78

54

504,22

69,39

17,65

17,65

0,00

15.09.2022

591,2.6

55

504,22

69,39

15,13

15,13

0,00

15.10.2022

688,74

56

504,22

89,39

12,61

12,61

0,00

15.11.2022

586,22

i 57

504,22

69,39

10,08

10,08

. 0.00

15.12,2022

583,69

i 56

504.22

69,39

7,56

7,56

0,00

15.01.2023

581,17

59

504,22

69,39

5,04

5,04

0,00

15.02,2023

578,65

i 80

504,22

69,39

2.52

2,52

0,00

15.03.2023

576,13

30.253.00

4.163.63

4.613,58

4.613,58

0,00

39.454.21


OHfăCîfe CZNăRAt.    Sș TÂXi; LOCAL£

AiA? ii;1.:ii< : Sî.-.    Ai;-;";    Sec.!.?: ■?. ccc ftiC.icciC

fefeî" =«i! cai i C ”    : ,j.j ; fe i/xc car 1 *,a; v ,.!..??

REFERAT"A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalon arii la plata-, ca urmare a cererii depusă de dt Curca a Cristian, CNF    't înregistrată E organul fseai sub nr. 37068/06.03.2018, precum și Cerii f catul de atesta re

fiscală nr. 180 DM 7/12.03.2018, am precedat Ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de CCI., Sector 3 nr. 88/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, șl am constatat următoarele:

Secțiunea A - Condiții do acordare a înlesnirilor la plată

..................:r......~~~

Condiții de acordare u înlesnirilor la plată

Modul de rcspoemre n

condițiilor

a) situația Escală a contribuabilului corespunde cu reeditarea

fi......................................................................;.........................................................................................................................................................................................-..........-...............................

ț b) se EL în dificultate generata de lipsa temporară de disponibilități !    bănești

X

Da

W

Da

N

Nu

li

Nu

c) arc capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare

Sa

n

Nu

1 d) nu sc afla în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr.

1    85/3006 privind procedura in solventei, cu modificările și completările

ulterioare

m

Da

U

Nu

c) nu sc află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

X

Da

n

Nu

D nu s~a stabilit răspunderea în temeiul art 138 diîî Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art 27 și 28 din Codul de

procedură (Leală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea simt detinltivc în sLîemui căilor administrative șl judiciare de a mc, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția

se consideră îndeplinită

X]

Da

li

Nu

g) au fo.M depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

x

Da

n

Nu

! h) cererea de acoidare a eșalonărilor la plata nu conține obligațiile Escale ■ pr ;\- E.ufe k; st. 3 alin. (2) din DCL Sector 8 nr. 38/28,02.201 7 privind i    recUmentarea acordării eșalonărilor la plata

IX

Da

1 1

Nu

’ E xix a și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de - condițiile du acordme a înlesnirilor la pLoiA dintr-o cerere anterioară care a

1    Loat respinsă

X

Da

u

Nu

Secțiunea B - Dale de analiza

; Arc/ tomporara do disponibilități bănești a C(.>uiribuabikdui -.6 capacitatea rmemeidra.de plata a acestuia pe perioada C; orclonaie.

2 -eunuc.? C - Aiu. humțamb nu sunt.

i ■ .-cpț 'iCc D - Concluzii

Fe propune aprobarea eșdonării ia phiC pe o per Cadă de 2-1 luni. pentru următoarele obligați i iLcale/bugctar^ ■■; d i ii i 11 i s t r, u c d e f) i rect i a G ci i era la 1 n i po z i t c ș î' I 'a x e l ,oe .de S cctor 2:


'W

'IJJl 'L

-iî»''’’


OlALCTU GLNohALA [MPOZfît Sf TAXE LOCALE


■SssîSÎ ifc' î;.S.s'v- ; Si;. .ili-sU Vi-ss-s ?\î    ;. siCSiS; îi ls;,!.?;1):-;:

îîhfel teîsș nsC p :/jî;. ; fel (fM/i.ș os.;} ’p ,p

... .. .... ... .

Nr. crt.

1 knumirea obl mafiei

fiscale''bugetara

Obligația fise aUt/buge tara

Total. din care:

Obligație fiscala principala

Obligații fiscale accesorii

Majorări de Întârziere

0

S

2- -34-4

5

-4

1

Imooait clădiri

4.839.16

4.252.00

587,16

->

tainozn teren in folosința

41.64

38

3.64

3

unpo; ir niijtaz ,',/de irn.;port

267.08

245

22.08

a    j    Taxe de judecata

3.433.45

2.433.4?

0.00

Total general_

7,58033

6.968.45

612,88

De .tifenienefe anexam Sa prezeiuid referat documentele doveditoare ale mdepdmrii/neîndeplinsni condițiilor {•• ” e văzute tiare 1 O i n. 0) d i n N C L S actor 3 n r, 58/23.02,2017 privind regi e m e n ta rea a c ord ari i eșa 1 on â ri tar ta p la ta.


Grafic esshw

Accesorii calculate

Debit curent ]

Termen de

plata

Total de

plata

a)eal)eb}+

e)*e)

Observații

Nr. Rata

i    ■

3) Debit

principal

b) Accesorii

eșalonate

c) 50%

accesorii

perioada

eșalonare

plata

d) 50%

diferența

accesorii

amanata

o) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

________1

..2

.    290,35

290,35

25,54

25,54

__    34,84

’ 33,39

34,84

33.39

2,00

2,00

15.04.2018

15.05.20'Tb”

352,73

351,28

---

1 .

290,35

25,54

31,94

31,94

2,00

15.06.20-18

349,83

290,35

25,54

30,49

30,49

2.00

15.07.2018

348.38

L

290,35

25,54

29.04

29,04

2,00

15.08.2018

346,92

...............................i

6

.........230,35

25,54

27,68

!2 / j5b

258,00

15.09.2018

6-01,47

/

290,35

25,54

26,13

26,13

2,00

15.10.2018

344.02

8

2530,35

25,64

24,68

24,68

2,00

15.11.2018

342,5?

Țq"

290,35

25,54

23,23

23,23

2,00

15.12.2018

341,12

.....................................

290,35|    26,54

21,78

21,78

2,00

15.01.2019

339,67

11

290,35

25,54

20.32

20.32

0,00

15.02.2019

336,21

12|    290,35

25,54

18.87

18,87

0,00

15.03.2019

334,76

s    13

290,35

25,54

17,42

17,42

0,00

15.04.2019

333.31

| '    '    14j    290,35

25,54

15.97

15,3?

0,00

15.05.2019

331,86

l..................15

230,35

25.54

14,52

14,52

0.00

15,08.2019

330,41

16

290,35

25.54

13,07

13,07

0,00

15,07.2019

328,95

17§    290,35

25,54

11,61

11,61

0,00

15.08.2019

327,50

1S1    290,35

25,54

10,16

10,16

0,00

15.09,2019

326,05

19

250,35

25,54

8,71

8,71

0,00

15.10.2019

324,60

| 20

290,35

25,54

726

7,26

0,00

15.11.2019

323,15

............................i

j    21

290,35

25,54

5,81

5,81

0,00

15.12.2019

321,70

...........................:.....q

””'22

290,35

25,54

4,36

4,36

0,00

15.01.2020

320,24

......

290,35

{    25,54

2,90

2,80

0,00

15.02.2020

318,79

i

i    24

3:90,35

|    25,54

1,45

1,45

0,00

15.03.2020

317,39

I T

8.9-63,45

[....................612,S«

435,53

i    436.53

276,00

8.292,86

en era!

intolmiî

Lăcusteanu Micoleta Corina/ v v-    \

/A'iNe Petre Iulian

A <5^ A*1

î


r    c    i '.■■    ;;...; 17.7 jan^


ANA sfi; LRN t Nu .Aa>Ao VNtfi AN Ac IaNAU: -:.. =..' A-'fN ANALA D:=: ■':■ LArM/D A NA a ATM SA" A A : ÎB AX-M -"M    ' 7 Ari

REFERAT "A”

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării Ia plata, ca urmare a cererii depusă de di. Nițn Marius Răriurm CNP ■    înregistrată ia organul Eseul sub nr. 39347/03.08.2018, precum și Certificatul tic

atestate fiscală nr. 1801945/12,03.3018, am procedat ia verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCL S e clor 3 n r. 3 8 z2 8.02.2 01 7 privind regi em e ntarea acord ăi' fi e ?ak>n ă r i 1 or 1 a p 1 ată, șî am co n statal u i mâ toa rele: Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plat A

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

:    Condiții de acoroarc a inA'miriiOr kt plată

5

Modul de respectare a condițiilor

:    a) situație frieală a contribuabilului core&punde cu realitatea

M

Da

[ .1

Nu

1 bri oe afla în dificuh U < . eoni de lipsa temporară de disponibilități j    bănești

IM

Da

îl

Nu

c) are capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare ț

M

Da

[1

Nu

d) nu se alia în procedura insolvenței, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind ptocedura în solventei, cu modificările și cota pictările ulterioare

1.x]

Da

u

Nn

e) nu se alia în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoaic

i.MI

Da

M

Nu

f) un s-a umbilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 * pi vind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

fi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, daca actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sLtemul căilor administrative și judiciare de atac, i fir mmm pen t ru c are a fo st;t ? ra să rit spu n d ere a c i b st ach î tată. condi ți a se consideră îndeplinită

M

Da

Li

Nu

! g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

ti

Da

TE

Nu

1 hî cei crea de acordare a eșalonărilor Ia plată nu conține obligațiile fiscale j poc vă cute la ari. 3 A in, (2) din DCL Sector 3 nr. 38/28,02,2017 privind

reelementmca acordării eșalonărilor la plată

■----------------—

£M

Da

13

Nu

s iî cererea și documentele aferente nu prezintă nieio modificare față de condițiile de -acordare a înlocuirilor ia plată dîntr-o cerere anterioară care a ț    fost respinsă

07 « 1

C2O 1

J

f]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a ocestuL pe perioada de c'-rionnrc.

S..opunea C - Alte mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D.....Concluzii

Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă do 12 tuni. pentru următoarele obligării fiscale/bugetare mhmmctrate de Direcția Generala Impozite și Tace Locale Sector 3;

Director Generaiintocmit,

r>


Lacusteand^icoleta Corina
m^CHA CENTRALA IMPOZITE St TAXZ IOCAIX

X/! :',i :X iX.fi:.: . Uf X'fi;::L.,s "■.,' .,; :■    > iii, j,<, iifiijf . '/. Jf/j f.A if.fff,: i Îî- i ?

feîișfoil ;f>:X i.î;    ; fițS    M ? j «7 $î :.îS

Nr, crt.

Denumirea obligației ftscalc/bugetara

Obligația fîscală/bugctara    ț

Total din care;

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale J

accesorii

Majorări de întârziere |

0

1

2 3 k4

*>

y

4    |

| i

Amenzi

2.833.00

2.833,00

0 |

"i

Impozit pe mijloacele de transport

5 .,32

48

4,32    |

Total general

O85T2

2.881,00

432

Ik ammvne;.    Ea prezentai referat, documentele doveditoare ale înde plin ir ii/nemdepliniriî condițiilor

preț 2 ut; Ia art, 4 :din. ț î J din HCb Sector 3 nr, 38/202.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor Ea piață.


NfTA MARfUS RAOUCU

Anexa    WA M/<Q3,AA


Grafto esafc

nare

Accesorii cafctoaîe

Debit curent

: Termen da piața

Tofai de plata

a)Aa1}eb)e

etoe)

Observații

Nr. Rata

a) Debit îb) Accesorii prindpai j esa tonale

al) Debit principal aosnzi

c) 50% accesorii perioada eșalonare

plata

d) 50% diferența accesorii emanata

e) Debte-te : aferente perioadei de

eșalonare

-

........................

4 no

0,36

236,08

0,24

0,24

0,00

15.04.2018

240,68

2

..........

4,001

0,36

236.08

0,22

0,22

0,00

15,05.2018

240,66

O

4,001

0.36

236,08

0,20

0,20

0,00

15.06.2018

240,64

4

4,00!

0,36

236,08

0,18

0,18

0/00

15.07.2018

240,62

5

4,od]

0,36

236,08

0,16

0,1

0,00

15.08.2018

240,60

6)    4,00Î

0,36

236,08

0,14

0,14

24,00

15.09.2.018

264,58

7j    4,00|

0,35

236,08

0,12

0,12

0.00

16.10.2013

240,56

8

4,00|

0,36

236.08

0,10

0,10

0,00

15.11.2018

240,54

9

4,00l

0,36

236,03

0,08

0,03

0,00

15.12.2018

240,52

Ia

4,Q0|

0,36

236,08

0,06

0,06

0,00

15.01.2019

240,50

11

4,00j

0,36

236,08

0,04

0.04

0,00

15.02.201 S

240,48

12

4,00]'

0,36

236,OS"

0,02

0,02

0,00

15.03,2019

240,46

Ț

48,00)

4,32

2.833,00

1,66

1,56

24,00

2.910,88


ț    J

înțocrrdt

Lăcusteanu NiqBeJa Cori na


î ■./


■vî


Și' ! M A Z :

:/c;n3 ap

R i.î ■;' V Z t S V :i


V ă£OS A V fc. Ni HA :î,A afonii; SșTÂXf:.


ore e.


w !j.<w ,O iii ț.. îij


îsii'fcii'i re re fire Srere


REFERA'!" !W

Comici .. ue analiza a cererilor de acordare a esabmmu îa plata. cs urmare a cererii depusă de dl, Ncagu Cheorgtm, ANE    Înregbureîă ța organul fsca! sub nu 8432/1 7.01.2018. precum și CePifbaîal de

aere fiscala ar. 17°434S?22.O! .20ÎS. am procedat la verif curea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HC. Soc tis 3- nr. 3 3 ''28.02.2017 privind rcglcmeusarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat urmau, suc ic: Secțiunea ,4 - Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

i

Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

Modul de respectare a condițiilor

ai Ctuadn Fiscală, a c; ribîL.hdîih : corespunde cu realitatea

[re]

Da

u

Nu

b) re vilă în difenkam generată de lip .a reapărem Se disponibilități

hăneșl i

w

Da

[ 1

Nu

c) arc capacitate f naneiară de pbb pe perioada de eșalonare

[x.]

Da

[]

N u

d) nu re alta în procedura isre-obccoțci, conform prevederilor Legii nr. H5/20O6 privind procedura insobențd. cu modifcârile și completările ulterioare

re- 22"

u

Na

c) nu -re află în dizolvare potrivit prevederilor breb m vigoare

[X]

Da

[]

Nn

fă nu s-a .ochim răspunderea în temeiul ture 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura msCvențck cu modificările și completările ulterioare, șî/rem ră .ponderea •olidarc pod ivit urc vederilor M. 27 și 28 din Codul de

procedură f,reala. Lrin ev ..pv... obez acrele pi in care —a remhdît re.'purebrre unt orebiîivc în .4;.;renul căilor administrative A judiciare de ■ I re e;r ..nuna pentru care o iosf boare rc.,p. rererre a iest achitată, condiția

se consideră nideplimfâ

[>-]

D

[ 3 Nu

g) ;m bret .bpu.-e cioenmrereL jureife nr c recereare oTimkmării cererii

Io

Da

bl

Da

[ 3

Nu

b) crearea de acorduren ușsbnnribr ia pi vă nu conținu obli’' gîib fscale pa. văzu;,:, kt eh. 3 mm (2) din DC; Sector 3 nr. 3C2O2.2017 privind rcrebmentnrea acordre ii c.mdonăriior la mată

[J

Nu

0 c. mm i documentele Derenie nu prezir ret nicie modificare față de eonoi-ii’c de act rebre; a 2re.reaukoz la pană diurn-o ccivre anterioară care a tosî respinsă

[x]

Da

u

Nu

Secțiunea B - baie de analiza

Epo iemf- rere Jc .Laponi1'iiivdî hrere.rei a coutfbuabiluhn si eapaebucre hnanel.ua de plata a acemuia pe perioau Uv ere boare.

Secțiunea C - SJte nre-nțîom: nu rum.

Secțiunea 1) -■ Concluzii
Se propune probarea erebnb'ii la pbb pe o perioadă de 60 luni, pentru următoarele obligații nscab/bugeta administrare de Direcția Generala bnpozire a Taxe Loeab Sector 3;

teofcft

a, «? NO A : Ak ?:>-n ce;

Ne Ataș»;

O h n ga țî a fi sca 1 ă/bu getat a

V. ort.

î.’b numire. exH.oț-i

1

h\ o d din c"re;

Obligație fiscală principală

Obligații u<caîe accesorii

Mai orari de înt ârzkfe

0

2 3 -d

3

4

1

AmenA

24,03 oCh

24,0300

0,00

ho poza. ebdin

rr ,

! 70.00

20,7K

3

hnpcoit teren Â;konUA

’.’d'n

8.00

0.34

4

Aij;ance da transe?;i

i    5.55OJ5

7.571,20

2.987.95

Sons i'GG'd

1    29.796377

26.7SA20

32109,57RECri* generala na roage o taxe locag


e ooboo, asoAGU b. prezentul rcncne documentele doveditoare ale îndepliturii/neîndcplinirii condicilor ■e vă ■ -.o ■;: i., ~i aNa, (M Juî 11Cî, Sector? nr. 32•/28.02,101.7 privind ioglenien tat ea acordSni eodonarilor 1 a pîata.Hr,

R.stâ

GraOc eșalonare

Accesorii calculate

Debit

curent

Termen de plata

Total de plata

a)+a1)+b)+

c)+e)

Observații

a) Debit principat

b)

Accesorii

eșalonate

a1) Debit principal

amenzi

c) 50% accesorii perioada eșalonare

plata

d) 50% diferența accesorii

amanata

©) Debitele

aferente

perioadei

de

eșalonare

-

-

-

1

45,82

50,16

400,63

13,75

13,75

0,00

15.04.2018

510,36

z

45,82

50,16

400,63

13,52

13,52

0,00

15.05.2018

510,13

3

45,82

50,16

400,63

13,29

13,29

0,00

15.06.2018

509,901

4

45,8.2

50,16

400,63

13,06

13,06

0,00

15.07.2018

509,67

5

45,82

50,16

400,63

12,83

12,33

0,00

15.08.2018

509,44

6

45,82

50,16

400,63

12,60

12,80

168,00

15.09.2018

677,21

/

45,82

50,16

400,83

12,37

12,37

0,00

15.10.2018

508,98

8

45,82

50,16

400,63

12,14

12,14

0,00

15.11.2018

508,76

i 9 r~io

45,82

50,16

400,63

11,91

11,91

0,00

15.12.2018

508,53

45,82

50,16

400,63

11,68

11,63

6,00

15.01.2019

5-08,30

! 11

45,82

50,16

400,63

11,46

11,46

0,00

15.02.2019

508,07

L_,1?;

45,82

50.16

400,63

11,23

11,23

0,00

15.03.2019

507,84

1 13 EA

f 18

45,82

50,16

400,63

11,00

11,00

0,00

15.04.2019

507,61

45,82

50.16

4-00.63

10,77

10,77

0,00

15.05.2019

507,38

45,82

50,16

400,63

10,54

10,54

0,00

15.06.2019

507,15

]    18]    45,82

50,16

400,63

10,31

10,31

6,00

15.07.2019

506,92

pi

18

45,82'

■50,16

400,63

10,08

10,08

0,00

15.08.2019

506,69

:    45,82

50,16

400,63

..............

9,85

0,00

15.09.2019

5-06,46

f ÎS}    45,82

50,16

400,63

9,62

9,62

0,00

15.10.2016

506,24

20 [    45,82

50.16

50.16

400.63

9,39

9,39

0,00

15.11.2019

506,01

n 4 *£, *

45,82

400,63

9,16

9,16

0,00

15.12.2019

505,78

45,82

50,16

40â,63

8,93

8,93

0,00

15.01.2020

505,55

23

45,82

50,16

400,63

8,71

8,71

0.00

15.02.2020

505,32

24

25

45,82

50,16

400,63

a,48

8.48

0,00

i 15.03.2020

505,09

I

45,82

50,16

400,63

8,25

8,25

0,00

15.04.2020

504,86

]

26

45,82

50,16

50TÎ6

400,63

8.02

8,02

0,00

15.05.2020

504,63

)

1    27l    ' 45,82

:    400,6-3

7,79

7,79

0,66

15.08.2020

504,40

I

2S|    45,82

50.16

400,63

7,56

7,56

0,00] 15.07.2020

504,17

503,94

r—l

29!    46,82

5046

400,63

7,33

7,33

0,00

! 15.08.2020

30]    45,82

50,16

400.63

7,10

710

0.00

15.06.2.020

503,71

;    31    45,82

50,16

'    400,63

6,87

6,87

0,00

15.10.2020

503,49

j 32|    45,82

50,16

400,63

6,64

6,64

0,00

15.11.2020 35612.2620"

15.01.2021

603,26

f 33j    45,82

r 34| '    45,82

50,16

50,16

400,63

400,63

6,41

6,19

6,41

6,19

0,06 ’™ 0,00

503,03

502.80

_j

“____________i

J 36

45,82

50,16

400,63

5,96

5,96

0,00

15.02.2021

502,57

Î735'

37

38

45,82

60,16

400,63

: 573

5,73

0.00

15.03.2021

502,34

45,82

50,16

400,63

5,50

5,60

0,00

15.04.2021

502A1

........j

f "™    45,82

['......~ 50,16

400,63

5,27

5,27

0.00

15.05.2021

501,88

r—’ ”"™

39

45,82

400,63

5,04

5.04

0,00

: 16.06.2021 j    501,65

! 40

45,82

1    50,16

j "    50,16

400,63

4,81

4,81

0,00

15.07.2021

501,42

41

î    45,82

400,63

4.58

______4,53

.......“4,35

__JTQO

o'.od

15.08.2021

'15.O9.2O21

501,19

. . ■ APE'

|    4?J45,82]    50,16]    400,63

4,35

4%

v<‘ \5A    -; P'A

v X-, <>X.-î s ,■-    v*,'- o<'

IMI

45,82

50,16

400,63

4,12

4,12

0,00

15.10.2021

500,74

|    441

45,82

50,16

400,63

3,89

3,89

0,00

15.11.2021

500,51

|    45)    45,82

50,16

400.83

3,67

3,87

0,00

15.12.2021

500,28

[    46 j    45,32

50,18

400,63

3,44

3,44

0.00

15.01.2022

500,05

471

45,82

50,16

400,63

3,21

3.21

0,00

15.02.2022

499,82

48[    45,82

50,16

400,63

2,93

2,98

0,00

15.03.2022

499,59

491

45,82

50,15

400,63

2,75

2,75

0,00

15.04.2022

499,36

50

45,82

50, ÎS1

400,03

2.52

2,52

0,00

15.05,2022

499,13

61

45,82

50,16

400,63

2.29

2,29

0,00

15.06.2022

498.90

V £-♦

45,82

50,16

400,63

2,06

2,06

0,00

15,07.2022

498,67

53

45.32

50.16

400,63

1,83

1,83

0,00

15.08.2022

498,45

54

45,82

50.18

4O0.63

1,60

1,60

0,00

15.09.2022

498,22

55j

45,82)    50.18

400.83

1,37

1,37

0,00

15.10.2022

497,99

56 f

L__2±±

45,82

50,16

400,63

1,15

1,15

0,00

15.11.2022

497,78

57'j

45,82

50,16

400,63

0,92.

0,92

0,00

15.12.2022

497,53

58Î

45,82

50,16

400,63

0,69

0,69

0,00

15.01.2023

497,30

59 j

45,82

50,16

400,63^

0,46

0,46

0,00

15,02.2023

497,07

feu|    4-0,82

50,16

400,63

0,23

0,23

0,00

15.03.2023

496,84

j

LTJ

2,749,20

3.009,57

24.033,00

419,25

419,26

30.384.02

_I

f H^petre I tj h a n'V x DIREVlAk?A

întocmii #

Lacusteanu NicolefasCorina

' ' x


GEfTWVL/^--- ț

ÎMPOZîțrd S! " TAXE LOCALE

A/


curx


~AX

.OiRfCHÂ GENERALA IMPOZtTt SI TAX£ LOCALE


îAs&srt (e ■hx{v


î:î, •;;<

«;i ..dtf£( ,îîj

■■■’-’î    ;■■'■■■-'E! 4s

M flî: ! ÎK"? 7 ,:C


;fc Wfv . JO'.. 3îsî;î.s    << Siș^te-r î::    iA.if.iifii-sit

srfsfof? ȘiX/i ax JîX 9 4<f ; f;n axu 3:XJ X7 * ( 7 fi

REFERAT AV’

Comisia de analiza a cererilor de acordare a eșalonării la plata, ca urmare a cererii depusă de dt Stoican Nîcobe-Giubaik CNF    înregistrată la organul fiscal sub nr. 40317/12.03.2018, precum și Certificatul de

atestare fiscală nr. 1802775/14,03.2018, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de HCt Sector 3 nr, 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, și am constatat următoarele: Secțiunea A ~ Condiții de acordare a înlesnirilor la plată

A '

Condiții dc acordare a înlesnirilor ia plată

Modul de respectare a condițiilor

a) situația fiscală a contribuabilului corespunde cu realitatea

1

1

25 C!

!    i

n

Nu

b) se află în dificultate generată dc lipsa temporară dc disponibilități bănești

Da

[]

Nu

c) are capacitate financiară de plata pe perioada de eșalonare

[x]

Da

[]

Nu

d) nu se află în procedura insolvențeî, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare

tx]

Da

[]

Nu

e) nu se află în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare

[x]

Da

[]

Nu

f) nu s-a stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr, 85/2006 privind procedura insolvențeî, cu modificările și completările ulterioare, șî/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art, 27 și 28 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin caic s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suina pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția sc consideră îndeplinită

M

Da

u

Nu

g) au fost depuse documentele justificative necesare soluționării cererii

fx]

Da

u

Nu

h) cererea dc acordare a eșalonărilor la plată nu conține obligațiile fiscale prevăzute la art, 3 alin. (2) din HCL Sector 3 nr. 38/28,02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată

[x]

Da

[]

Nu

i) cererea și documentele aferente nu prezintă nicîo modificare față de condițiile dc acordare a înlesnirilor la plată dintr-o cerere anterioară care a fost respinsă

[x]

Da

[]

Nu

Secțiunea B - Date de analiză

Lipsa temporara de disponibilități bănești a contribuabilului si capacitatea financiara de plata a acestuia pe perioada de eșalonare.

Secțiunea C - Alic mențiuni: nu sunt.

Secțiunea D - Concluzii

St; propune «aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de 36 luni, pentru următoarele obligații fiscale/bugeiare ; administrate de Direcția Generala Impozite șl Taxe Locale Sector 3:i^EOl CENE&ÂtA mFCZITE $1 TAXE LOCALE


EțV1 ■;.;■= C, S î'îs.i'.W ’î'ti, Sîai'iî.Ș V ȘIJ £? î Ș    ;î.

fccurfttSi    Pun.cî tL Îlx;:.- . Etr, Sfe<?&s. Vsîsfî    SiJi/or 3, <jîtt2.oș; &i««

frtO-4 îxn) x? 51 45.; fes £00.4 os;} .p? 51 4S

î;îd«â:>^ ÎQOiî twȚ ;P7 7 41! fe iOOs -jș'j îSȚțî .-i&

««H ^WE^ErL, i'O

Nr. ert.

Denumirea obligației fiscal e/bugetara

Obligația fbcală/hugetara

Total, din care:

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere

0

1

2-34.4

3

4

1

Amenzi

12.628.00

12.628,00

0

'fotul general

12,628,00

12.628,00

0,00

F.)c asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplînirii/neîndepHmriî condițiilor prevăzute ia art. 4 alin. O) din HCL Sector 3 nr. 38/28.02.2017 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată.


CREANGA GABR1EL V


.Eîhf'i# țk tîSiț'ipijnî.E’iu; Sîc. L\<! st iu Eaîiațic sî/aî f-;-, j-j.. ssiE*? ș., ooosooi B-:

OiSȘ'i i’îi.:!' <A:.- 0;SÎ-£-- ț.i.i ff-Wsrî!:^    îiX»

vî.;


Hr.

Rata

Grafic esabnare

Accesori

cAedate

33

diferente

jccssc-A

Debit curent

!-----------------

) A 27 ;    2’0-Oe

: pic; <i de

i Termen de j    piața

L----------

‘i

s

1

l

Total de plata

a)e.ai)4-b)^c) ț    e-e)

Observații

A I

Si i

i g i

fo) Accesorii esatonaîe

3i) iAriri pA'Ar-A • T-a;

A 30 ’

CCO.... .1

par'r.2.

1 ’ 0

P: 0:0

3

.............................

-

1

0,00

0,00

.20,7-3    0,00

0,00

0,02

AGAT'. 1    350,78

___

2

0,00

0,00

290.78

0,00? 0,00

Or. .

r 1 b. V-J.XL.y i (->

350,78

3

0,00

0,00

360.70

0,0;

0,00

0,00

1A05.2CW

350,78

4

0,00

0,00

300,7 J

0.01

0.00

0,00

15.07.2015

350,78

5

0,00

0,00

360,73

0,00

0,001 0,;..

15.00.2013

350,78

S

0,00

0,00

069,73;    0,09

0,09

20,00

16.0S.2013

376,78

7

0,00

0,00

550,79

0,00

9,00

0,00

1520.22iu

350,78

8

0,00

0.00

300,76

u.GA    Q.O./

0,00

15.11.2010

350,78

9

0,00

0.00

350,78

__________nXA

0,00

0,00

15.12.2018

350.78

10

0,00

0,00

5 021

2,C0

0,00

0,00

15.01.20W

350,78

11

0.00

0,00

550, i

0,003    0,00

0,00

1S.02.2019

360.78

12

0,00

0,00

350,78

0 00

0,00

0.00

15.03.2019

350,78

13

0,00

0,00

350,7GÎ

0.00

O,QQ

6,6o

16.04.2019

350,78

14

0.00

0,00

350,78'

0,00

0,CA

0,00

15.05.2019

350,78

15

0,00

6,00

355,75;

r\02

0.00

0,00

13.06.2019

350,78

16

0,00

0.00

350,70.

0,30

0,00

6,00

15.07.2019

350,78

17

0.00

0,00

330.75*

0,CA

0,00

0,00

15.08.2019

350,78

18

0,00

0,00

050.73?    O.GGÎ

0,00

0,00

15.09.2019

350,78

19

0,00

0,00

6.0':A',

0.03;    0,00

0.00

15.10.2019

350,78

20-

0,00

0,00

-.0.73!

0.00?

0,00

6,06"

15.11.2019

350,73"

21

0,00

0,00

' - O0A

o.oo)    0,00

0,00

15.12.2019

350,78

22

0,00

01,06

350.73.

0.0 7;

0,00

0,00

15.01.2020

360,78

23

0,00

0,00

A A    AA :    0,00

6,00

15,02.2020

350,7-3


l'W

A A GAA fiA

AWtevAA/DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE 51 TAXE LOCALE

Sediul central Str. Sun Ui V ,eri sv. >2 sector 3, 035203 Bucurai

WWW.diH3.r0 telefon (004 021} 32? 51 45 fex (004 021} 327 31 46 e-masS reUh;$i; tiHij.ro


Vwvs, de lucru ; Str. Sfarr-ts Vineri nr.32, Set . r 5, C50205 8L.wfss.ti telefon (004 tai) 327 51 .45 ; fex (004    327 51 4$


Către:CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Ho târâre privind aprobarea metodologiei de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale și bugetare datorate bugetului local sector 3” pentru

Mihu Gheorghe, Calugăru Mioara, Curcan Cristian, Niță Marius Răducu, Neagu Gheorghe și Stoican Nicolae Giulian.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

~ Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3; Proiectul expunerii de motive;

Proiectul de hotărâre și Anexele 1 și 2 ce fac parte integrantă din Proiect.


DIRECTOR.; GENERAL,


A.\

■> \


TLIE 'PETRE IGLIAN

TAXE L-AH


Șef Seryiciu Litigii Fiscale,

îriwlftimie


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de șase

înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVOIL\BIL>proiectul de hotărâre menționat mai sus.

PREȘEDINTE,

PĂUNK^A^ANA

MEMBRI:    \ ( <

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....<2^..a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea de șase înlesniri la plata debitelor, în sensul eșalonării acestora și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL / BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN