Hotărârea nr. 124/2018

HCLS3 nr.124 din 28.03.2018 priv mod HCLS3 nr. 39-28.02.2017–referit la proced cadru de aplic a major imp pt cladir si teren cu pana la 500 la suta si a criter de incadr a imobil in cladir nein


MUNICJPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR, 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 -referitoare Ia procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.47455/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 46245/20.03.2018 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3;

-    Adresa nr. 46242/20.03.2018 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3'

Al

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 185 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-    HCLS3 nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Procedura cadru privind majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Sectorului 3, aprobată prin anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 39/28.02.2017 se modifică după cum urmează:

1. Alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru punerea în aplicare a procedurii cadru se împuternicesc angajați din cadrul Direcției Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 cu atribuții de identificare și evaluare pe teren a:

a)    clădirilor aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fața de nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

b)    terenurilor aflate în stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură, ”

2. Alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„In acest sens, se constituie Comisia de control formată din membrii reprezentanți ai Direcției Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, care vor face deplasări în teritoriu periodic, pe baza unui plan de verificare stabilit de către aceasta în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijitei'

Art. II. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de control, aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS3 nr. 39/28.02.2017 se modifică după cum urmează:

1.    Capitolul I Alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Comisia de control este formată din membrii reprezentanți ai Direcției Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3,care vor face deplasări în teritoriu periodic, în baza unui plan de verificare stabilit de către aceasta în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite

2.    Capitolul II Alin. (1) se modifica și va avea următorul cuprins:

„Comisia este alcătuită dintr-un Secretar reprezentant al D.G.I.TL Sector 3

și membrii Comisiei reprezentanți din cadrul Direcției Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, ”

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 39/28.02.2017 rămân neschimbate.

PREȘEDINTĂ6Ă ȘfeWNȚĂ VOICU2AMN. ICNUțf


flf ă'XZZ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/

/ '    MARIUS'MIlfi/IȚĂ

Mf. aiLoz.

NR. 124 DIN 28.03.2018


16X8/1(1)8 HtWWNjA NE/CSUEXPUNERE DE MOTIVEPrin Hotărârea nr. 39/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Metodologia de stabilire a procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite,

în temeiul prevederilor art 489 alin. (5) - (S) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările șl completările ulterioare;

Art. 9 lit. a)-c) și e), și art.10 lit.a), b) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

în urma analizării activității Comisiei mixtă de control, pentru efîcientizarea activității acesteia, prin:

diminuarea timpului de identificare a proprietarilor imobilelor clădiri/terenuri neîngrijite și comunicare intre membrii comisiei;

diminuarea duratei de întocmire a documentației necesare comunicării somației către proprietari;

scurtarea timpului de constituire a dosarului ce conține somația comunicată, fișa de evaluare, nota de constatare inițială și nota de constatare finală, împreuna cu referatul privind istoricul procedurii îndeplinite de către Comisie, în vederea înaintării acestora către Consiliul Local Sector 3;

considerăm că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea componenței acestei Comisii mixte de control, cu membrii din cadrul Direcției Generală Impozite și Taxe Locale.

Având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE St TAXE LOCALE


°^-Apt2


;îor \ >. / .>5 Buc'. f’"jî.

www.djti3.ra tekfbn (cî.?4 321) - $î 45 fax (OO4    1 51 4.6

e-mail rt-ĂI    g Î.I3JC


Punct de ț-;^cn.t; Sir. SîarU Vineri ;«-'.32, lector 3, ret0203. București telefon (0C4 00) 317 51 45: fax (Gc-4    327 51 46


RAPORT DE SPECIALITATE


al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, privind modificarea și completarea Anexei nr.l la H.C.L.S.3 nr. 39/2017 “PROCEDURA CADRU PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE Șl IMPOZITULUI PE TEREN PREVĂZUTĂ LA ART.2 DIN H.C.L.SECTOR 3”

Având în vedere faptul că, începând din data de 01.01.2018 Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a fost reorganizată din serviciu public de interes local în subordinea Consiliului Local Sector 3, în structură organizată ca direcție generală în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 547/07.11.2017, precum si pentru eficientizarea ducerii la îndeplinire a prevederilor H.C.L.S.3 nr. 39/2017 „HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu pana la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite” prin:

-    diminuarea timpului de identificare a proprietarilor imobilelor clădiri/terenuri neîngrijite și comunicare intre membrii comisiei,

-    diminuarea duratei de întocmire a documentației necesare comunicării somației către proprietari,

-    scurtarea timpului de constituire a dosarului ce conține somația comunicată, fișa de evaluare, nota de constatare inițială și nota de constatare finală, împreuna cu referatul privind istoricul procedurii îndeplinite de către Comisie, în vederea înaintării acestora către Consiliul Local Sector 3,

considerăm oportună emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Sector 3 prin care sa fie modificată componența Comisiei mixte de control numai cu angajați din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, și în consecința modificarea și completarea Anexei nr.l la H.C.L.S.3 nr. 39/2017.DIRECTOR GHNlTXi: ILIE PETRE IULIAN
TAXE LOCALE
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE St TAXE LOCALE

sector s, 0;;M.ț:>5 EL urs st i

www.dttt3.ro tîiiefon L')C4 021} 327 și 45 fax {.!X'4 ij;^} 327 4L e-mait reîa: .* l dj.ra


Pura de Nttru : Str. S fa r. U Virări rr.32. Sector 3, 033203 â ucu fes. ii telefon (oc-4 <sz\} 327 51 45 ; fax (^04 021) 327 31 445Către:


CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere, de către Primarul Sectorului 3, a proiectului de “Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 39/28.02.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până Ia 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite”.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3;

- Proiectul de hotărâre.Sef Serviciu Litigii Fiscale,

LU

Irina Iftimie

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

i.’


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/28.02.2017-referitoare la procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ^ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr. 39/28.02.2017 - referitoare la procedura cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN