Hotărârea nr. 123/2018

HCLS3 nr.123 din 28.03.2018 privind aprob Protoc de colab a S3 al Muni Bucuresti cu Inspector Scolar al Muni Bucuresti pt implem prog Pepiniera de Talente


MUHÎCP1UL BUCUREST

CGNSSUUL LOCAL SECTOR'

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îl5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 48421/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 47313/21.03.2018 al Direcției Cultură, Sport și Tineret;

-    Adresa Direcției Cultură, Sport și Tineret înregistrată cu nr.

47320/21.03.2018;

-    Adresa Direcției Cultură, Sport și Tineret nr. 43065/14.03.2018;

-    Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București, nr.

6972/16.03.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.

47279/21.03.2018

Al

In conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1 /2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS3 nr. 136/30.06.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare

Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe;

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A    4

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă Protocolul de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea implementării programului Pepiniera de Talente în unitățile de învățământ din Sectorul 3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze protocolul prevăzut la art.l, precum și Direcția Cultură, Sport și Tineret să gestioneze activitățile prevăzute în cadrul prezentului protocol.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ V<    N lONIJȚ


CONTRj    AZĂ


SEC

MARII    IȚĂCOHT. BWOZ,

167WP18 F LO REN f I O\ NE AC S (1

NR. 123 DIN 28.03.2018

PROTOCOL DE COLABORARE

Sectorul 3 al Municipiului București cu sediul în Calea Dudești nr.191, cod poștal 031088, telefon (021) 318 03 23-28 reprezentată legal de dl. Robert Sorin Negoiță, având funcția de Primar, denumit în continuare „Sectorul 3”, prin Direcția Cultură, Sport și Tineret

si

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu sediul în Str, Icoanei nr. 19, Sector 2, București, reprezentat legal de dl. Lixandru Florian Ionel, având funcția de Inspector Școlar General, denumite în mod individual „ Partea" și în mod colectiv „Părțile", au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare.

OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Prezentul protocol are ca obiect crearea cadrului de colaborare între părți în vederea schimbului de informații și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul programului educațional „Pepiniera de Talente”, denumit în continuare "Programul”, în vederea derulării și implementării acestuia în Sectorul 3.

DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.a) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data de 31 decembrie 2018.

b) Perioada de valabilitate a prezentului acord de parteneriat va putea fi prelungită cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional - parte integrantă din acesta.

ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Art. 3. Prezentul Protocol poate înceta în următoarele cazuri:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    încetarea prezentului protocol de colaborare poate avea loc prin voința comună a părților sau voința uneia dintre părți, cu notificarea celeilalte părți cu 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

OBIECTIVE

Art. 4. Părțile semnatare contribuie la implementarea Programului și a activităților ce se vor desfășura în cadrul acestuia prin schimbul de informații:

a) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor pe care le consideră relevante privind evoluția Programului.


Serviciul Legislație și Avizare Contracte, Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

b) Părțile trebuie să susțină orice altă inițiativă pe care o consideră unanim oportună, născută în cadrul parteneriatuîui, și care are legătură cu obiectivul general al Programului.

ATRIBUȚIILE Sectorului 3 al Municipiului București

Art, 5. în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în cadrul Programului, Sectorul 3

are următoarele atribuții:

a)    întocmește Regulamentul Programului și asigură popularizarea acestuia în unitățile de învățământ;

b)    realizează activitățile de informare a părinților, cadrelor didactice, instructorilor și elevilor în cadrul fiecărei unități de învățământ din sector;

c)    sprijină activitățile de informare derulate în parteneriat;

d)    asigură finanțarea integrală a Programului, cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice, conform legislației în vigoare;

e)    asigură spațiuî/cadrul de desfășurare pentru Gala de premiere „Pepiniera de Talente”, oferind diplome de participare și premii elevilor, instructorilor, unităților de învățământ și profesorilor delegați;

f)    respectă termenele de desfășurare ale Programului, cu excepția situațiilor de forță majoră, astfel cum sunt ele definite de legislația în vigoare;

g)    urmărește și evaluează periodic, prin reprezentanții săi desemnați, modul de desfășurare al atelierelor, prezența la ateliere și activitatea instructorilor;

h)    menține legătura și răspunde eventualelor solicitări transmise de către părinții/tutorii copiilor incluși în Programul „Pepiniera de Talente”.

ATRIBUȚIILE Inspectoratului Școlar al Municipiului București

Art. 7. în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Inspectoratul Școlar al Municipiului

București Sector 3 are următoarele atribuții:

a)    acordă sprijin Sectorului 3 în derularea activităților din proiect prin facilitarea accesului în unitățile școlare de pe raza Sectorului 3 ce vor fi implicate în program;

b)    susține implementarea Programului, prin punerea la dispoziție a spațiilor necesare, în incinta unităților de învățământ din Sectorul 3, participante la Program, fără a pretinde costuri de închiriere, utilități sau alte cheltuieli rezultate ca urmare a folosirii spațiului respectiv;

c)    nominalizează un inspector școlar, în persoana doamnei Ioana Mihaela Neacșu -inspector pentru management instituțional Sector 3, în vederea facilitării implementării Programului la nivelul rețelei școlare Sector 3 și pentru derularea comunicării între părți;

d)    pune la dispoziție informațiile solicitate și considerate necesare în implementarea Programului;

e)    susține legătura dintre Primăria Sectorului 3 și directorii unităților de învățământ, prin intermediul inspectorului școlar nominalizat;


Serviciul Legislație și Avizare Contracte, Șef Serviciu,

Georgeta Vișan

f)    permite și facilitează participarea instructorilor și elevilor la desfășurarea activităților prevăzute în program;

g)    nu are nicio contribuție financiară și nu participă la gestionarea bugetului programului.

CONFIDENȚIALITATE

Art. 8.1. Niciuna dintre părți nu are dreptul, fără acordul în scris al celeilalte părți, să folosească informațiile și documentele obținute sau la care are acces în timpul executării acestui protocol de colaborare, altfel decât pentru îndeplinirea obligațiilor sale. Părțile convin să mențină confidențiale, tot timpul după data încheierii acestui protocol de colaborare și pe o perioadă de 2 (doi) ani după încetarea acestuia, indiferent de cauză, și să nu dezvăluie, raporteze, facă publice, direct sau indirect, să nu transfere sau să folosească în scopuri personale sau ale terților, informații confidențiale primite sau obținute ca rezultat al încheierii sau executării acestui protocol de colaborare sau furnizate de către sau în numele unei părți.

Art. 8.2. Părțile pot dezvălui informații sau documente referitoare la prezentul protocol de colaborare dacă și în măsura în care:

a)    cealaltă parte consimte la dezvăluire;

b)    dezvăluirea este impusă de legislația în vigoare.

AMENDAMENTE

Art. 9. Părțile semnatare au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului protocol de colaborare, de a conveni modificarea clauzelor prin act adițional, de comun acord.

FORȚA MAJORA

Art. 10.1. Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 10.2. în caz de neînțelegere între părți asupra evenimentului de forță majoră invocat de una dintre părți, forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 10.3. îndeplinirea prezentului protocol de colaborare va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 10.4. Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 10.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.Serviciul Legislație și Avizare Contracte, Șef Serviciu, Georgeta Vișan

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art 11.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului de colaborare.

Art. 11.2. Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

LIMBA CARE GUVERNEAZĂ PROTOCOLUL

Art. 12. Limba care guvernează protocolul de colaborare este limba română.

COMUNICĂRI

Art. 13.1. Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol de colaborare, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 13.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 13.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

Art 14. Protocolul de colaborare va fî interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,........................ prezentul protocol de colaborare,

în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare având aceeași valoare juridică.

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București

Primar,


Inspectoratul Școlar al Municipiului București Inspector Școlar General,


Robert Sorin Negoiță


Florian Ionel Lixandru

Serviciul Legislație și Avizare Contracte,

Șef Serviciu,

,    -ML,

■............ -■■■ "" ......."

Georgeta Vișan

/A

N

îi \\

;,. W! i

10^ J?. d.lo/'ftj

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3, privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru implementarea Programului Pepiniera de Talente

Direcția Cultură, Sport și Tineret va realiza, începând din acest an, programul Pepiniera de Talente, o inițiativă unică la nivelul Municipiului București de a dezvolta un program educațional amplu destinat elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 3.

Pepiniera de Talente este program educațional care vizează aspectele vocaționale din educația copiilor și reprezintă, pentru aceștia, o oportunitate de a-și descoperi, cultiva și îmbunătăți calitățile vocaționale și de a-și îndeplini aspirațiile. Programul se desfășoară în Sectorul 3 încă din anul 2012.

Din acest an, programul se va desfășura pe module, atelierele fiind împărțite în două categorii, respectiv module cu caracter general, destinate tuturor elevilor înscriși, din care, ulterior, în baza unei evaluări, se vor extrage grupe de performanță, care vor fi pregătite în mod susținut, astfel încât rezultatele finale ale proiectului din acest an să poată fi prezentate publicului larg în luna decembrie.

Programul se axează atât pe dezvoltarea unor abilități inividuale, cât și pe lucrul în echipă, astfel încât să se acopere o paletă largă de informații asimilate, din diferite domenii de activitate, cu caracter generat. Mai mult, abordarea modulară a programului coincide cu orientarea profesională pe viitor, cu crearea unor specialiști în diferite domenii de activitate, care vor acoperi golurile existente în industria cultural-arîistica.

Având în vedere faptul că programul se derulează cu prioritate în unitățile de învățământ, apreciem oportunitatea încheierii unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, protocol care stabilește condițiile realizării parteneriatului instituțional, în beneficiul elevilor din Sectorul 3.

Față de cele menționate, propunem spre analiză șt aprobare Consiliului Local ai Sectorului 3 încheierea protocolului de colaborare între Sectorul 3 al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru implementarea programului Pepiniera de Talente.

PRIMĂRIA

Șos, Mihai Bravu nr. 428, sector 3,

030328 București www.primariej.ro

telefon {004 021} 326 27 67 e-maii cuStura@primane3.ro

TVn 47313/21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a

Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru implementarea Programului Pepiniera de Talente

Pepiniera de talente este un program educațional organizat de Sectorul 3 al Municipiului București, în unitățile de învățământ din Sectorul 3, astfel încât este necesar a se încheia un protocol de colaborare cu Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

DESCRIEREA PROGRAMULUI. în școala de astăzi, pe lângă programa obligatorie, se desfășoară o serie de activități extrașcolare, activități din care fac parte și cele cultural-artistice, cu caracter educativ. Elevii dansează, joaca teatru, recită, cântă, creează, pictează, au abilități și talente care trebuie stimulate și apreciate în vederea dezvoltării lor personale și vocaționale.

Aceste abilități vin ca o completare a educației de bază a elevilor și trebuie valorizate în contexte variate, stimulative pentru aceștia.

Programul Pepiniera de talente - program educațional care vizează aspectele vocaționale din educația copiilor - reprezintă pentru aceștia o oportunitate de a~și descoperi, cultiva și îmbunătăți calitățile vocaționale și de a-și îndeplini aspirațiile. Mai mult decât atât, elevii au nevoie de o îndrumare adecvată în ceea ce privește cariera (sau pregătirea pentru o viitoare carieră), iar din acest punct de vedere

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat, Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

instructorii profesioniști implicați în acest proiect sunt atât dascăli dedicați, cât și un model profesional.

Programul Pepiniera de talente este structurat astfel:

Grupa destinată claselor 0-IV cuprinde ateliere de dansuri, muzică (ore de cor), ateliere de îndemânare care vizează dezvoltarea abilităților motrice și de comunicare între copii și arte plastice (pictură, desen, caligrafie, grafică)

Grupa destinată claselor V-VIII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking, scenariu, regie, scenografie, lumini de spectacol, sunet), scriere creativă (storytelling, benzi desenate), muzică (trupe/soliști, lumini de spectacol, sunet) și multimedia (fotografie, producție scurtmetraje, grafică)

Grupa destinată claselor IX - XII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking, scenariu, regie, scenografie, lumini, sunet), muzică (trupe/soliști, producție muzicală, lumini de spectacol, sunet), scriere creativă și jurnalism, multimedia (fotografie, grafică, producție video, producție scurtmetraje, comunicare multimedia) Atelierele vor fi organizate pe module, asigurând într-o primă etapă accesul tuturor elevilor înscriși, urmând ca după finalizarea modulelor de inițiere să fie selectați beneficiarii care vor fi pregătiți în regim de performanță.

La aceste ateliere se pot înscrie elevii din clasele 0-XII din toate unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 3, publice sau private, autorizate în baza legii, înscrierea elevilor în cadrul Programului Pepiniera de talente are caracter opțional, cursurile fiind gratuite și costurile suportate integral de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Atelierele destinate elevilor se vor desfășura în afara programului școlar, în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ implicate în program sau comasând cursurile din mai multe școli/licee într~o singură unitate de învățământ, apropiată de cea la care învață elevii înscriși în ateliere. în alegerea acestora se va ține seama de orarul elevilor,

sălile disponibile, orarul instructorilor, precum și dotările tehnice necesare Atelierului în cauză.

în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ, de orarul elevilor și de disponibilitatea instructorilor, se realizează un orar pentru fiecare atelier în parte, pe fiecare unitate de învățământ. Cursanții se pregătesc apoi sub atenta îndrumare și supraveghere a instructorilor conform orarului prestabilit, în sălile puse la dispoziție de unitatea de învățământ.

După absolvirea modulelor de inițiere, fiecare instructor va realiza evaluarea participanților și va selecta beneficiarii modulelor de performanță.

Modulele de inițiere se vor desfășură în perioada mai-iulie; pregătirea în sistem de performanță va avea loc în perioada septembrie-noiembrie.

Modulele de inițiere vor avea caracter general și vor viza identificarea aptitudinilor, abilităților și competențelor elevilor din Sectorul 3; pregătirea în sistem de performanță se va realiza în baza unei programe diferite, cu instructori reprezentativi din domeniile de activitate alese.

Pe toată perioada de derulare a programului, lunar, în cadrul fiecărui atelier se vor organiza workshop-uri motivaționaîe/masterclass-uri, susținute de personalități

reprezentative din domeniul de activitate respectiv.

Grupele de performanță vor fi organizate atât în cadrul unităților de învățământ, precum și în spații conexe (de exemplu, dar fără a se limita la laboratoare specifice, studio-uri de televiziune, săli de spectacole etc.)

Pe perioada derulării Pepinierei de Talente sunt oferite module de dezvoltare personală și parenting pentru părinții elevilor înscriși în program.

în luna decembrie, absolvenții grupelor de performanță vor prezenta în spațiul public rezultatele pregătirii, în cadrul evenimentului Gala Pepinierei de Talente, corespunzător domeniilor agreate, în spații puse la dispoziție de Primăria Sectorului 3, accesul publicului fiind gratuit.

DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT Șl TINERET

LOCUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI. Programul se va desfășura în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 3, în sălile puse la dispoziție de către conducerea instituției de învățământ, în baza Acordurilor de parteneriat încheiate cu școlile, la sediul Casei Eliad (Bulevardul Mircea Vodă nr. 5), precum și în spații conexe (de exemplu, dar fără a se limita la laboratoare specifice, studio-uri de televiziune, săli de spectacole etc.)

Pentru a asigura implementarea programului în unitățile de învățământ, s-a transmis adresa nr. 43065/14.03.2018 către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la care s-a răspuns cu adresa nr. 6972/16.03.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 47279/21.03.2018.

Direcția Cultură, Sport și Tineret va asigura implementarea programului Pepiniera de Talente, în beneficiul elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 3, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice.

încheierea protocolului de colaborare nu creează obligații financiare între părțile semnatare.

Față de cele expuse în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 încheierea protocolului de colaborare între instituția noastră și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Director executiv?/

/ /

Mioara Matei /■'    (, •


8UCUREST!


DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT Și TINERET


Șos. Mihai Bravo nr. 428, sector 3,


030328 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 326 27 67 e-maii cultura@primarie3.ro

Către

Inspectoratul Școlar al Municipiului București Domnului Ionel Florian Lixandru - Inspector General

Stimate Domnule Inspector General,

Prin prezenta, vă informăm că Primăria Sectorului 3 intenționează continuarea programului educațional ^Pepiniera de Talente”, program dedicat elevilor din unitățile de învățământ din Sectorul 3, în perioada mai-decembrie 2018, conform regulamentului anexat.

Față de edițiile precedente, am considerat oportun a elimina din program disciplinele sportive și cele care presupun studiul individual de instrumente muzicale și de a extinde programul pentru liceele din Sectorul 3.

în baza bunelor relații anterioare și a rezultatelor implementării programului în perioada 2012-2016, vă rugăm să ne acordați permisiunea de a continua acest program în unitățile de învățământ din Sectorul 3.

Vă rugăm, în acest sens, să ne transmiteți opinia dumneavoastră, pentru a putea supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 protocolul de colaborare dintre instituțiile noastre, în beneficiul elevilor din Sectorul 3.

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție.

Cu considerație,Mioara Matei,

Director executiv .    otR...ț:4

Direcția Cultură, Sport si Tateratro^-Sectorul 3 al Municipiului B cure ști

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3
Nr. 6’37-Z    .

CĂTRE:    Primăria Sectorului 3 - Direcția Cultură, Sport și Tineret

tn atenția: Doamnei Director Executiv Mioara Matei

Stimată Doamna Director,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 43065 / 14.03.2018, vă comunicăm prin prezenta acordul Inspectoratului Școlar al Municipiului București de continuare a Programului Educațional "Pepiniera de Talente" în unitățile de învățământ din Sectorul 3 al Municipiului București și de asemenea, vă informăm că suntem de acord cu modelul de Protocol de colaborare propus de dumneavoastră.

Apreciem că bunele rezultate obținute în implementarea programului în perioada 2012-2016 reprezintă un argument important pentru continuarea acestuia și vă declarăm disponibilitatea de a participa activ ca partener instituțional în desfășurarea lui pe viitor.

Cu stimă,


INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MANAGEMENT INSTITUȚIONAL - SECTOR 3 i NEACȘU


Str. Icoanei nr 19, Sector?, București


Tel: +40(0)21 211 84 85 fax: +40(0)21 210 48 51DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT Și ȚSNERET


Către

CABINET PRIMARîn vederea supunerii spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3, în ședință ordinară, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, pentru implementarea Programului Pepiniera de Talente

Atașam prezentei următoarele documente :

-    Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local

-    Raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport și Tineret

-    Proiectul de expunere de motive


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

*Ț-**-------

H"' -J;    *


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului

de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NLLAVORABTITproiecu.il de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂTVDRIANA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

data de..........., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului

de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

VW

MEMBRI;

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEA INOCENȚIU IOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA 1ACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și

respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.......a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare a Sectorului 3 al Municipiului București cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea programului Pepiniera de Talente și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin, (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIUMARIANAMEMBRI:    W

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

$

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOINEA INOCENȚIU-IOAN