Hotărârea nr. 122/2018

HCLS3 nr.122 din 28.03.2018 privind abrog pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53-16.02.1018 – referi la Ghidul Solicitant de finan neramb aloc de la buget local al S3 al M Bucuresti, pt act nonprof


MOhOCIPIUt BUCUREȘTI COMSIlJUt LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53/16.02.1018 -referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități

nonprofît de interes general

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. VB/3458/P/16.03.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 44736/16.03.2018;

~ Expunerea de motive nr. 47798/CP/21.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 45836/19.03.2018 al Direcției Cultură, Sport și Tineret;

-    Adresa nr. 45837/19.03.2018 a Direcției Cultură, Sport și Tineret,

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    HCLS 3 nr,78/29.03.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofît de interes general;

-    HCLS 3 nr. 53/16.02.2018 privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofît de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 78/29.03.2017;

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

-    Raportul Comisiei rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media;

-    Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. k) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Pct. 2 al art. I din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/16.02.2018, se modifică după cum urmează:

l.ArticoIul 19, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) în cazul solicitanților Cluburi sportive de drept privat și Asociații pe ramură de sport județene și ale Municipiului București, să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare; ”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/16.02.2018 rămân neschimbate.

PREȘEDINTE^ȘBRINȚĂ

V    - •    -CONTRASEMNEAZĂMARIukMÎIiĂIȚĂ


FLORE»™ NEAOȘI)


NR. 122 DIN 28.03.2018


CA3UNRÎ PRiMAS


f- f>(.    :?: = AîAA

<A A-KA Bi it :/.f s:'51 s wî«.. fmJTî :a î* A A f v


CARNET


iipșfon (fii-A MÂ A® cp A'!.'

fe ;-Md AR VA <A Ai

fiAîi.âP A6PPP?Pi<yW;ii’Ai.P

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53/16.02.1018 - referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de ia bugetul local ai Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general

în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 19.02.2018 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/16.02.2018.

în urma amendamentelor formulate în cadrul ședinței, Hotărîrea nr. 53/16.02.2018 a fost adoptata cu modificarea art. 19, lit.d ) din Ghidul Solicitantului, după cum urmează:

Art.19, lît. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) sa nu existe o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, formulată în favoarea autorității finanțatoare într-un litigiu cu soiicitantui având ca obiect un proiect anterior, finanțat de Primăria Sectorului 3"

Hotărârea nu a fost contrasemnată de legalitate de către Secretarul Sectorului 3, confom Opiniei motivate nr. 1/20.02.2018,

în urma efectării controlului de legalitate, instituția Prefectului Municipiului București a transmis adresa nr. VB/3458/P/16.03.2018, înregistrată ia Primăria Sectorului 3 cu nr. 44736/16.03.2018, prin care atrage atenția cu privire la unele neconformități aie hotărârii adoptate, raportate la dispozițiile legale aplicabile în materie, precizând necesitatea respectării actelor normative cu caracter imperativ, de forță juridică superioară,

instituția Prefectului Municipiului București solicită dispunerea măsurilor ce se impun astfel încât hotărârea în discuție să poată fi adoptată cu respectarea actelor normative în vigoare, astfel încât propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local ai Sectorului 3 abrogarea amendamentului inclus în HCLS 3 nr. 53/16.02.2018 referitor la modificarea art. 19, lit. d) din Ghidul Solicitantului și adoptarea hotărârii în forma

propusă de inițiator.

DSRECȚtA CULTURĂ, SPORT Și TINERET


Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.ro

telefon (004 021) 326 27 67 e-maîi cultura@primarie3.r0Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 78/2017 și H.C.L.S. 3 nr. 53/16.02.1018

întocmit adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. 44736/16.03.2018

Prin HCLS3 nr. 78/2018 a fost aprobat Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, care definește criteriile și condițiile de acces ale persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial - asociații ori fundații constituite conform legii- sau culte religioase recunoscute conform legii, ținând cont de prevederile următoarelor acte normative: Legea nr, 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 350/2006, Legea Tinerilor, Legea 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 al Agenției Naționale pentru Sport, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramura de sport județene și ale Municipiului București, Hotărârea Guvernului României nr. 1447/2007, privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice și Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate.

Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii publice și aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017. Hotărârea astfel aprobată reglementează modalitatea de acces la finanțările nerambursabile de la bugetul local,

pe domenii de interes gen erai: educ a fie, tineret și sport, respectiv proiecte educative, proiecte de tineret și proiecte sportive.

în anul 2018, s~a solicitat efectuarea modificării art. 9, alin (1), după cum urmează : ”Art. 9. (1) Bugetul propus pentru anul 2018 este de 900.000,00 lei, respectiv 600.000,00 lei pentru proiecte educative, 100.000,00 lei pentru proiecte de tineret și 200.000,00 lei pentru proiecte sportive”.

Art.,9 din Hotărârea inițială face referire la sumele prevăzute în bugetul local cu această destinație pe anul 2017, iar modificarea solicitată are în vedere exclusiv corelarea conținutului articolului cu sumele cuprinse în bugetul local pentru îndeplinirea acestui obiectiv, neexistând alte modificări ale actelor normative care au stat la baza elaborării Ghidului Solicitantului.

în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 19.02.2018 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 53/16.02.2018, în urma amendamentelor formulate în cadrul ședinței, inclusiv cu modificarea art. 19, lit.d din Ghidul Solicitantului, după cum urmează:

Art. 19, lit d se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) să nu existe o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, formulată în favoarea autorității finanțatoare într-un litigiu cu solicitantul având ca obiect un proiect anterior, finanțat de Primăria Sectorului 3”

Instituția Prefectului Municipiului București a transmis adresa nr. VB/3458/P/16.03.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 44736/16.03,2018, prin care atrage atenția cu privire la unele neconformități ale hotărârii adoptate, raportate la dispozițiile legale aplicabile în materie, precizând necesitatea respectării actelor normative cu caracter imperativ, de forță juridică superioară.

Prin urinare, se susține obligativitatea respectării prevederilor Ordinului nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, precum și a art. 21, alin (1), lit. c din Legea 350/2005, astfel încât propunem abrogarea amendamentului inclus în H.C.L.S. 3 nr. 53/16.02.2018 referitor la modificarea art. 19, lit d din Ghidul Solicitantului și adoptarea hotărârii în forma propusă de inițiator.

Director executiv,

Mioara


GUVERNUL ROMÂNIEI    ‘s

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    Ir' \    }

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    V

R 0 M A NIA

PREFECTUL    r~ -    ■    —

AULaUA S'CTORULUH ’    DIRECȚIA COMUNICARE

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr, 3058 Nr. VB/3458/P/..,...........lLj&...............................2018


St"RV|Cll! COITSSLHARC SI ÎNDRUMARE T1TRARE / IEȘIRE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3’ Domnului Voi cu Alin-Ionuț - Președinte de ședință

PRIMĂRIEI SEQT6RULUI 3 BUCUREȘTI Domnuluț.Robert Sorin Negoiță - Primar


6'U/j/T

Spre știință:


Stimați domni,

în exercitarea dreptului de control al legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale, atribuție conferită prefectului de prevederile art, 19 alin. (1) Ht. a) și lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul uneia dintre Hotărârile Consiliului local al sectorului 3 adoptate în 16.02.2018, transmise Prefectului municipiului București, prin adresa nr. 28842/20.02.2018 a Secretarului sectorului 3, unde a fost înregistrată sub nr, 3458/20.02.2018, vă sesizăm unele neconfermități ale acesteia cu dispozițiile legale aplicabile în materie.

Prin Hotărârea nr. 53/16,02.2018, Consiliul local al sectorului 3 a aprobat modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofît de interes generai, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 78/29.03.2017, actul administrativ fiind aprobat cu neluarea în considerare a prevederilor actelor normative cu caracter imperativ, de forță juridică superioară.

Prin modificarea adusă art. 19 lit d), se încalcă normele imperative prevăzute în Ordinului nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București „să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare ”, respectiv ale art. 21 alin, (1) lit. c) din Legea nr, 350/2005 „ a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens”, acte normative aplicabile în materie.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să dispuneți măsurile ce se impun astfel încât hotărârea în discuție să fie considerată ca fiind adoptată cu nerespectarea actelor normative în vigoare, urmând ca, în aplicarea art. 25 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să ne comunicați cu celeritate măsurile dispuse.


Cu aleasă considerație,    ? -n

adriaNlpetcu


013701 București, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1 Telefon; 021 313 24 76 Fax; 021 312 25 33

www.prefecturabucurestAo E-maA prefect®mai,gov.ro


telefon (004 021) 326 27 67 e-mai! cultura@primarie3.ro

Către

CABINET PRIMAR

leIn vederea supunerii spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului'3,' în ședință ordinara, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind modificarea Ghidului Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 78/2017 și H.C.L.S. 3 nr. 53/16.02.1018

Atașam prezentei următoarele documente :

-    Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local (2 pagini)

-    Raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport și Tineret (3 pagini);

-    Proiectul de expunere de motive (1 pagină)

-    Adresa Instituției Prefectului Municipiului București, înregistrată cu nr. 44736/16.03.2018

Director Executiv;Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53/16.02.1018 - referitoare Ia Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din

C    -r>

data de    ......, a analizat proiectul de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al art. I

din HCLS 3 nr. 53/16.02.1018 - referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de.învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA VOINEAINOCENȚIU ÎOAN GUTIUM NARCISA-VERONICA IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


Comisia de administrație publică locala, juridică,

apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

referitor la proieetul de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr.

53/16.02.1018 - referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53/16,02.1018 ~ referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL

proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR, VASILIU MARIANAMEMBRI:    il

PELINARU CORNEL 71 BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și

alte organizații precum și relația cu mass-media

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind abrogarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53/16.02,1018 - referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit

de interes general

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media,

întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre

privind abrogarea pct. 2 al art. I din HCLS 3 nr. 53/16.02.1018 - referitoare la Ghidul Solicitantului de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general și consideră că acesta a fost întocmit în confonnitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICU ADJ^-ÎONUTSECRETAR, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN GALBENU MIRCEA-MIHA1 GALBENU ANA IUL1A FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVID PETRESCD ELENA