Hotărârea nr. 121/2018

HCLS3 nr.121 din 28.03.2018 privind aprob unor masuri de imbun a act de transp institutionala


MUNICIPIUL BUCUREST

CONSILIUL LOCAL SECTOR:

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. ii5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr, 48424/CP/22.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.48027/22.03.2018 al Direcției Management Informațional și Tehnologia Informației, Direcției Asistență Legislativă, Direcției Investiții și Achiziții, Direcției Economice și Direcția Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr, 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

-Legii nr, 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

“•Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

-Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

-Ghidul privind realizarea paginilor web pentru administrația publică centrală și locală din România 2008 (publicat de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației);

-    Regulamentul Uniunii Europene nr, 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

-    Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în vederea îmbunătățirii actului de transparență instituțională în Primăria Sectorului 3, în instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, în întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pe pagina de internet a fiecărei instituții va fi creat un meniu ”Transparență instituțională” în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate următoarele documente și informații:

A.    In domeniul financiar:

1.    Proiectul de buget, în format editabil - conform calendarului bugetar,;

2.    Bugetul aprobat și rectificările de buget, în format editabil ~~ în termen de

10 zile lucrătoare de la aprobare;

3.    Contul de închidere al execuției bugetare - bilanțul - în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice

4.    Calculul indicatorilor bugetului - trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea acestora de către Trezoreria Sectorului 3

5.    Gradul de îndatorare - în termen de 10 zile lucrătoare de la modificare

6.    Facturile vor fi postate pe site în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la Direcția Economică. Efectuarea plății fără publicarea facturilor respective conduce la imputarea sumei plătite persoanei care a efectuat plata respectivă.

B.    în domeniul achizițiilor:

1.    Programul anual al achizițiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia.

2.    în cazul achizițiilor directe care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), se va publica numărul anunțului/invitației de participare din SEAP și caietul de sarcini, in termen de 24 ore de la postarea in SEAP, iar anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, in termen de 10 zile lucratoare de la postarea acestora in SEAP.

A

3.    în cazul procedurilor de achiziție care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), se va publica numărul anunțului/invitației de participare din SEAP, caietul de sarcini și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii in termen de 10 zile lucratoare de la postarea acestora in SEAP.

4.    în cazul procedurilor de achiziție care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP, se vor publica invitația de participare, caietul de sarcini și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, in termen de 10 zile lucratoare de la inițierea procedurii.

5.    Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, se vor publica invitația de participare și caietul de sarcini la inițierea procedurii, precum și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, în termen de 10 zile lucrătoare de la postarea în SEAP.

C.    In domeniul investițiilor:

1.    Strategia în domeniul investițiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritățile investiționaîe și legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare - în termen de 10 zile calendaristice de la aprobare.

2.    Pentru fiecare obiectiv de investiții nou se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici următoarele informații:

~ Descrierea proiectului

-    Valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați

-    Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții conform studiu de fezabilitate/ D.A.L.I;

-    Sursa de finanțare preconizată.

3.    Pentru fiecare obiectiv de investiții în continuare se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de execuție lucrări, următoarele informații:

-    Descrierea obiectivului de investiții;

-    Valoarea obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări;

-    Durata de realizare a obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări;

~ Sursa de finanțare identificată la momentul semnării contractului;

D.    Contracte

1.    Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate, inclusiv anexele - în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea acestora;

2.    Protocoaîele/Acordurile/Parteneriațele încheiate cu instituții publice, persoane juridice, organizații neguvernamentale etc. - în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestora;

Art.2. (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri, Direcția Management Informațional și Tehnologia Informației din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, vor întreprinde măsurile necesare în vederea creării pe pagina de internet a meniului "Transparență instituțională” structurat pe categoriile prevăzute la art 1.

(2) în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, în termenul prevăzut la alin. (1), Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Comunicare, Direcția Management Informațional și Tehnologia Informației și Serviciul Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor elabora o procedură privind circuitul documentelor.

Art3. (1) Proiectele de hotărâri, prin care se propun modificări și/sau completări altor hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de forma consolidată a acestora, prin integrarea propunerilor privind modificarea și/sau completarea în ansamblul hotărârii respective.

(2) După adoptarea hotărârilor prevăzute la alin. (1), odată cu publicarea pe site a acestora, se va publica, în mod obligatoriu, și forma consolidată, prin integrarea prevederilor modificate sau a celor de completare în ansamblul hotărârii respective.

Art4. Primarul Sectorului 3, prin compartimentele care produc și/sau gestionează documente din categoria celor precizate la art. 1, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,J^ȘEMNȚĂ VOIțU ALIN IONU%;

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR /

MARIUS MttfjWTĂ

CONF.fD i îĂÂ

NR. 121 DIN 28.03.2018


1 s 7 alwh 8 Homrno Ueacso


:-r. î-șir sș/'ti.î;r î.


iS-iYîiăH C^fei^spfiff'iiKS®p?;maf:î?j.;0    !

£

EXPUNERE DE MOTIVE    1

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

Prin proiectul de hotărâre se dorește o îmbunătățire a transparenței activității atât a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și a instituțiilor aflate în subordtnea Consiliului Local al Sectorului 3, cât și a întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Astfel, se propune crearea pe pagina de internet a fiecărei instituții a unui meniu "Transparență instituționala' în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații în patru domenii principale: financiar, investiții, achiziții și contracte.

Postarea în cadrul acestui folder a unor documente și informații din cele patru domenii menționate va permite cetățenilor Sectorului 3 să aibă acces neîngrădit la informațiile privind utilizarea bugetului Sectorului 3, achizițiile ce urmează a fi efectuate, contractele/protocoalele/acordurile de cooperare încheiate etc.

O dovadă a faptului că autoritățile administrației Sectorului 3 doresc o transparență totală a activităților desfășurate, o constituie faptul că "Facturile vor fi postate pe site în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la Direcția Economică. Efectuarea plății fără publicarea facturilor respective conduce la imputarea sumei plătite persoanei care a efectuat plata respectivă.

De asemenea, tot în beneficiul cetățenilor, prin proiectul de hotărâre se stabilește ca ”Proiectele de hotărâri, prin care se propun modificări și/sau completări altor hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de forma consolidată a acestora, prin integrarea propunerilor privind modificarea și/sau completarea în ansamblul hotărârii respective.

După adoptarea acestor hotărâri, odată cu publicarea pe site, se va publica, în mod obligatoriu, și forma consolidată, prin integrarea prevederilor modificate sau a celor de completare în ansamblul hotărârii respective. ”

în consecință, având în vedere cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.')


DIRECȚIA MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Șl TEHNOLOGIA INFORMAȚI


Șoseaua Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328 București www.primarie3.ro

telefon {004 021) 340 40 11 (004 021) 341 07 1 î e-maii dmiti@pnmarie3.r0

fii


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

în prezent, există o serie de prevederi legale prin care se reglementează măsuri referitoare la asigurarea transparenței în adoptarea/emiterea actelor administrative de către autoritățile publice locale, cuprinse în acte normative, cum ar fi:

-    Legea privind transparența decizională în administrația publică nr. 52/2003, prin care se stabilesc regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în procesul de elaborare a actelor normative;

Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, prin care se stabilește calendarul bugetar în procesul de adoptare a bugetelor locale;

-    Legea nr. 554/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, prin care se reglementează accesul la informațiile care privesc activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice;

Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 care instituie respectarea principiului transparenței în atribuirea contractelor de achiziție publică

Prin proiectul de hotărâre se dorește o îmbunătățire a transparenței activității atât a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, cât și a întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, în sensul creării pe pagina de internet a fiecărei instituții a unui meniu „Transparență instituțională” în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate documente și informații în patru domenii principale: financiar, achiziții, investiții și contracte.

Postarea în cadrul acestui folder a unor documente și informații din cele trei domenii menționate va permite cetățenilor Sectorului 3 să aibă acces neîngrădit la informațiile privind utilizarea bugetului Sectorului 3, achizițiile ce urmează a fi efectuate, contractele/protocoalele/acordurile de cooperare încheiate etc.

O dovadă a faptului că autoritățile administrației Sectorului 3 doresc o transparență totală a activităților desfășurate, o constituie faptul că „Facturile vor fi postate pe site în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la Direcția Economică. Efectuarea plății fără publicarea facturilor respective conduce la imputarea sumei plătite persoanei care a efectuat plata respectivă.”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


PRIMĂRIA"'- }DIRECȚIA MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Șl TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI


De asemenea, tot în beneficiul cetățenilor, prin proiectul de hotărâre se stabilește ca ”Proiectele de hotărâri, prin care se propun modificări și/sau completări altor hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, vor ft însoțite, în mod obligatoriu, de forma consolidată a acestora, prin integrarea propunerilor privind modificarea și/sau completarea în ansamblul hotărârii respective.

După adoptarea acestor hotărâri, odată cu publicarea pe site, se va publica, în mod obligatoriu, și forma consolidată, prin integrarea prevederilor modificate sau a celor de completare în ansamblul hotărârii respective, ”

în consecință, având în vedere cele prezentate, considerăm proiectul de hotărâre vine în sprijinul cetățenilor Sectorului 3, acesta îndeplinind condițiile pentru a fi adoptat.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


Director Executiv Irina Gina ȘoroceanuDIRECȚIA    sAL

ȘITDIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


Director Executiv Mădalina Gradu


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data    a

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.2î 5/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:    j

PELINARU CORNEL BĂETICĂ NICOLETA MARIANA DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN VOÎNEA 1NOCENȚIU-IOAN