Hotărârea nr. 120/2018

HCLS3 nr.120 din 28.03.2018 privind aprob PUD Loc S+P+2E pe un teren sit in Str Marului nr.79D, S3


municipiul bucurești

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 42446/CP/14.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.13/05.03.2018 al Arhitectului Șef;

-    Adresa Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 36442/05.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

~ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr, 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr. 241/20,12.2011, nr. 232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/M/46/10.10.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 39/08.09.2017;

-    Punctul de vedere nr. 56/10.10.2017 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Pian Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3” în suprafață de 369,72mp proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 39/08.09.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONȚI    AZĂ£    R

MARI    ȚĂ


con K o raz.

H 7 Ml 8


NR. 120 DIN 28.03.2018

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București WWW.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maîi urbanism@primarie3.r0


*04 4 U UCIS 3 ti(3J£o/&g,Q3,3-Ql$

Ca urmare a cererii adresate de ROȘCA MARILENA și ROȘCA CORNEL, cu domiciiiui/sediui în municipiul București,

sector3, cod poștal.. . .... Strada Patriotîlor nr.3, bl.PM17, sc. 4..., et. 5..., ap. 194..., telefon/fax....., e-mail........,

înregistrată ia nr. 49151/19.06.2017, 61190/26.07.2017, 73233/06.09.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/M/46 din 10.10.2017

Pentru Pianul urbanistic de detaliu pentru3* construire locuință S+P+2E,

generat de imobilul4* pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3, București,

Inițiator: ROSCA MARILENA si ROSCA CORNEL

Proiectant: DTSP ARCHITECTS SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Veturia Marta Bulie, RUR- D,E,F,G,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Bulevardul Nicolae Grigorescu și Strada Lunca Cetății și este format din teren curți construcții cu suprafață de 369,72mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 • imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona L respectiv în L1c- subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E-POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din în baza certificatului de urbanism nr.2569/01.11.2016 emis de Primăria Sector 3.

•• funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2nîveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), utilizări admise cu condiționări: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, servicii complementare locuirii.

- H max = P+1E/2E (7,00m/10,00m), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

retragerea minimă față de aliniament - retrase față de aliniament la o distanță de minim 5,00m pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului

retrageri minime față de limitele laterale-pentru clădirile amplasate în regim izolat retragerea față de limitele laterale va fi de 3,00 metri, retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

retrageri minime față de limitele posterioare- clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

retrageri minime față de limitele laterale = retras 2,00m față de aliniamentul drumului de servitute, retras față de limita stângă respectiv de axul străzii Maîu Spart 11,00m conform aviz DGDU-SPU 622/22.08.2017, retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății,

retrageri minime față de limita posterioară = 2,00m;    7

POT max - 45%;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 ^bopOLîîrițte'plihirîi'T atribuțiilor legale. Datele pot fj dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita dr^yrile\de^âceăs? de?Z,p/ intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datatX^imi&ă pe'Zadresa^T/

Primăriei Sector 3


Calea Dudeștinr.191, sector3,

031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@prim3rie3.ro

CUT max = 1,3mp. ADC / mp. teren,

H max etaj 2~10,00m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

circulații și accese: conform Acord nr.18279/1471335/19.05.2017 cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate îa dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P. U. D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin, (2) lit g) din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U,D, și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.2569/01.11.2016 emis de Primăria Sector 3.emis de Primăria Sector 3.

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu

locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3".

Luând în considerare:

- Raportul de specialitate nr. 13/05,03.2018 ai Arhitectului Șef;

Avizul Arhitectului Șef nr. D/M/46/10.10.2017;

Raportul informării și consultării publicului nr. 39/08.09.2017;

Punctul de vedere ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 56/10.10.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărul nr.79D, sector 3" în suprafață de 369,72mp proprietate privată persoane fizice

Având în vedere că Planului Urbanistic de Detaliu "locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector, a fost supus procedurii de transparență decizională conform prevederilor Legii nr.52/2003 începând cu data de 27.10.2017 că în această perioadă Certificatul de urbanism nr.2569/01.11.2016 emis de Primăria Sector 3 a expirat la data i 01.11.2017, PUD a fost retras de pe ordinea de zi din data de 28.12.2017 conform adresei DUAT nr.119960/27.12.2017 și ( nr.15455/28.12,2017;

Ținând cont că la data de 27.12.2017 a fost emis certifictului de urbanism nr,2671 și dintr-o eroare materială acesta a fc completat cu Dispoziția nr.1029/01.02.2018 în vederea continuării procedurii de consultare/avizare a PUD;

Văzând că datele tehnice din Avizul nr.D/M/46/10.10.2017, din Raportul informării și consultării publicului privit documentația "locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr,79D, sector 3" nr.39/08.09.2017 și din Punctul vedere al Direcției de Urbanism șî Amenajarea Teritoriului 56/10.10.2017 au rămas neschimbate;

Și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificări și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le suput aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detal "locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79p;-secțor 3".

Calea Dudeșît nr. 191, sector 3, O3toS4 București www.pri1narie3.ro

telefon {004 021) 318 03 £3 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.ro

Nr.13/05.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3”

Având în vedere că Planului Urbanistic de Detaliu “locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3” a fost supus procedurii de transparență decizională conform prevederilor Legii nr.52/2003 începând cu data de 27.10.2017 și că în această perioadă Certificatul de urbanism nr.2569/01.11.2016 emis de Primăria Sector 3 a expirat la data de 01.11.2017, PUD a fost retras de pe ordinea de zi din data de 28.12.2017 conform adresei DUAT nr.119960/27.12.2017 și CP nr.15455/28.12.2017;

Ținând cont că la data de 27.12.2017 a fost emis certifictului de urbanism nr. 2671 și dintr~o eroare materială acesta a fost completai cu Dispoziția nr.1029/01.02.2018 în vederea continuării procedurii de consultare/avîzare a PUD;

Văzând că datele tehnice din Avizul nr.D/M/46/10.10.2017, din Raportul informării și consultării publicului nr.39/08.09.2017 privind documentația “locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3” și din Punctul de vedere ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.56/10.10.2017 au rămas neschimbate;

Și că Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 șt nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil "locuință S+P+2E pe un teren situai în Strada Mărului nr.79D, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.2569/01.11.2016 emis de Primăria Sector 3 și a certifictului de urbanism nr.2671/27.12.2017 completat cu Dispoziția nr.1029/01.02.2018, a primit aviz favorabil sub nr. D/M/46/2017/09.02.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT-45%, CUT(pentru P+2E)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2~10,00m;

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabi! maxim determinai de următoarele retrageri și aliniamente: retras 2,00m față de aliniamentul drumului de servitute, retras față de limita stângă respectiv de axul străzii Maiu Spart 11,00m conform aviz DGDU-SPU 622/22.08.2017, retras 5,00m fața de limita dreaptă a proprietății, retras 2,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U07) pentru funcțiunea de locuință.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3, în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului local și

acționează pentru respectarea prevederilor acestora1',

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr, 79D, sector 3”.

Caiea Dudeșii nr. 191, sector 3, 031084 București www< prim3ne3.ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2t) 318 03 04 e-mait urbantsm@primarie3.ro

Nr.39/08.09.2017

Raportul Informării și consultării publicului privind documentația “locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3”

Beneficiarul documentației: ROSCA MARILENA si ROSCA CORNEL Arhitect: VETURIA MARIA BULIE Proiect nr.: 11/2016.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor ia care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 31.07.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 25.08.2017;

-pe panou rezistent fa intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 07.06.2017.

-anunț în două ziare locale

-Anunțul .ro pag.59 din data de 19.06.2017 -România Liberă pag.7 din data de 19.06.2017

3-    îocalizarea rezidențiior, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Oniță Florea - la nord Strada Mărului nr. 79B

-notificare lovîci Teodor Victor- ia sud Strada Drumuf Malul Spart nr.88A

-notificare Oniță Florea -la vest Strada Mărului nr. 79B

-notificare Raiciu Bogdan -la vest Strada Mărului nr. 79 -notificare Cora Mircea - Strada Drumul Maiui Spart nr.88C

4-    lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-acord Oniță Florea - la nord Strada Mărului nr. 79B

-    acord lovici Teodor Victor- ia sud Strada Drumul Malul Spart nr.88A

-    acord Oniță Florea -fa vest Strada Mărului nr. 79B

-    acord Raiciu Bogdan -la vest Strada Mărului nr.79 -acord Cora Mircea - Strada Drumul Maiui Spart nr.880

Calea Dudesti nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-matî urbanism(g)primarie3.ro

în perioada desfășurării informării și consuitării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Un rezumat ai problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu au fost semnalate.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

Nu au fost semnalate.

în conformitate cu art.43 șî 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului șî de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse ia dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Calea Dubești nr. 191, sector 3, 031084 București www. p ri m a rie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 ost) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.r0

Nr.56/10.10.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire ia PUD “locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79B, sector 3”.

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabi! maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 2,00m față de aliniamentul drumului de servitute, retras față de limita stângă respectiv de axul străzii Malu Spart 11,00m conform aviz DGDU-SPU 622/22.08.2017, retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 2,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U07) pentru funcțiunea de locuință.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+2E)=1,3, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10:00m;

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- L respectiv în subzona L1c- zona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării șî consultării publicului nr.39/08.09.2017, privind documentația PUD - “locuință S+P-I-2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se progune Consiliului Local însușirea raportujuj__si aprobarea documentației.Șef-'JCTșep, tmitrășcuJntOGÎTîitf

=srhTjSrtsTî^ra TopîrSeajtu

- ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.AT,

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ......din

în scopul: elaborării Pianului Urbanistic de Detaliu obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de ROȘCA MARILENA Șl ROȘCA CORNEL (soți) cu domiciliul în rriunicipiul București, sectorul 3, str.Patrioțîîor nr.3, bi.PM17, sc.4, et.5, ap. 194, înregistrată la nr. 60670 din 20.07.2016, pentru Imobilul - teren și/sau construcții situat în

municipiul BUCUREȘTI, Sectorul 3, str. Mărului nr.77-79, lot 6, sau identificat prin plan scara 1:500 și plan scara 1:2000, nr. cad.210257,

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /20Q0, prelungit conform Hotărârii Consiliului General - MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările șl completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

imobil- teren în suprafață de 369,72mp, situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea dnei Roșea Marilena și dlui Roșea Comei (soți) conform contractului de vânzare-cumpărare nr.2150/15.06.2016 emis de N.P. Silvana Brândușa Trofin.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții,

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală D, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se afiă în subzona L1c* locuințe individuale șl colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

Propunere: construire imobil S+P+M cu funcțiunea de locuință unifamiliatâ, împrejmuire,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționatâ proprietarul dorește construirea unui imobil S+P+M cu funcțiunea de locuință unifamHialâ, în următoarele limite și aliniamente:

-limita nord:    retras    minim    2,Om de la limita proprietății față de drumul de acces,

-i imita vest:    retras    minim    3,Om de la limita laterală a proprietății,

-limita est:    retras    minim    3,Om de la limita laterală a proprietății,

-limita sud:    retras    minim    2,Om de ia limita spate proprietății.

Pentru nerespectarea retragerilor minime prevăzute în PUG București, respectiv 5m- față, 3m-dreapta, 3m-stânga, 5m-spate este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnica pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementara L1c- locuințe Individuale șt colective mici cu maxim P+2 niveluri situate In noile extinderi sau enclave neconstrufte; Regim de tnâlțlme prevăzut maxim P+2 (10 m la cornișă}.

POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45%

CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3

Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansarda re, ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent, împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi Finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății, în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare PUD și obținere autorizație de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL PE A EXECUTA LUCRĂRI PE CONSTRUCȚII

4, OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului; Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București,

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice șl private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 87/11/CE șl prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/36/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul șl modificarea, cu privire la participarea publicului șl accesul ia justiție, a Directivei 85/337/CEE șl a Directivei 06/Q1/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică softdtaniuM obligația de a contacta autoritatea teritorială da mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrerea/neîncedrarea proiectului Investiției publice/prfvate tn lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului, în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a aoordulut de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului șt al formulării unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției fr> acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta ta autoritatea competentă pentru protecția mediului tn vederea evaluării Inițiale a Investiției și stabilim necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în car» autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor Investiția! asupra mediului, solicitantul ar» abiigația de a notifica acest fapt autorității administrației public» competente cu privire fa manținersa cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pa parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de reattzar» e Investiției, acesta ara obligația de a notifica acest «apt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra Imobilului, teren și/eau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carto funciară de Informare actualizat la zl, tn cazul în care legea nu dispune altfel (copte legalizată)

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):,

î X | D.T.A.C.    j _ j D.T.O.E.    | „ | D.TAD.

d)    Avize șl acorduri solicitat© prin certificatul de urbanism

d.1.    Aviza șl acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

t X | alimentara cu apă    | X    | alimentara cu energie    electrică

| X | canalizare    | X    f alimentare cu energie termică

f X j gaze naturale    j X    j salubritate

d.2.    Avize șl acorduri privind:

j _ j securitatea la incendiu

d.3. Alte acorduri/decîarații:


„ | protecție civilă


5 X | telefonlzara | _ | transport urban

| „ | sănătatea populației


-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din oara sa rezulte ca Imobilul nu tece obiectul unul litigiu aflat pe rolul unei Instanțe Judecătorești- original;

-    Certificat atestare fiscală DJ.T.L. S 3 - original;

-    Certificat de număr poștal- PMB;

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale șlZsau ale serviciilor <

Aviz Comisia de Circulații- FMB Aviz Apele Române (pentru puț forat șl foeâ septică)

PUD elaborat șl aprobat conform legislației In vigoare.

d,5. Studii de specialitate: Documentație cadastrală; Studiu Geotehnic;

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (cop fț Dovada privind achjteraotexelgr legile (copil); taxă A.C, taxă timbru arhitectură.RIZAȚIEDE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Ș! NU CONFERĂ

DE CONSTRUCȚII

Uitate do 12 luni de la data emiterii.


întocmit

Uri). Dipton. C.R.Țâpisgâ

Achitat taxa de: 8 ren, conform ehltdnțăî seria 17^169/2016 nr.4434993.

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-pește-la-tiate-d» în conformitate cu prevederile Leg// nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de.............................. până la data de...............................

PRIMAR,

Robert Sorin NegolțăARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrsșcu

întocmit

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un aft Certificat de

urbanism.

Data prelungirii valabilității:............

Achitat taxa de:..............................


ren lei, conform chitanței nr.

din


'Oe,^ADRÂtt

■■Wy
' »/„
«ițî«

\\ .......‘

----

« 4

3£==^


3"»**1!    ......JIII«HW<lll» țllIlBlWlW

'"C-*>^^^S5-J
PRMĂR1A MUNICMjLUî BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 18279 /    1471335

Apr0616

Către

ROȘCA MARINELA șl ROȘCA CORNEL

Str. Patrioților nr.3, bl.PM17, sc.4, ap. 194, Sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 06.04.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Mărului nr.77-79, lot 6, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr.2569/01.11.2016 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..


românia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

O.U.AT.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    din    ......

în scopul: elaborării Planului Urbanistic de Detaliu

obținerii autorizației de construire.

Urmare cererii adresate de ROȘCA MARILENA Și ROȘCA CORNEL (soți) cu domiciliul în municipiul București, sectorul 3, str.Patrioților nr.3, bî.PM17, sc.4, et.5, ap. 194, înregistrată la nr. 96015 din 31.10.2017, pentru imobilul - teren $i/sau construcții situat în

municipiu! BUCUREȘTI, Sectorul 3, str. Mărului nr.79D {fost nr.77-79, iot 6), sau identificat prin pian scara 1:500 și plan scara 1:2000, nr. cad.210257,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului General nr. 269 /2000, prelungit conform Hotărârii Consiliului Generat - MB nr. 224/ 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobil- teren în suprafață de 369,72mp, situat în intravilanul municipiului București, se află în proprietatea dnei Roșea Marilena și dlui Roșea Cornel (soți) conform contractului de vânzare-cumpârare nr.2150/ 15.06.2016 emis de N.P. Silvana Brândușa Trofin.

Terenul nu se află: pe lista monumentelor istorice actualizată în 2010, în PUZ zonă protejată, în raza de protecție a monumentelor istorice.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții,

Destinația stabilită : conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală D, în conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, HCGMB nr. 224/ 2015, terenul se află în subzona L1c-locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

Propunere: construire imobil S+P+M cu funcțiunea de locuință unifamilialâ, împrejmuire,

3.    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul de la adresa sus-menționatâ se pot realiza lucrări construire imobil S+P+M cu funcțiunea de locuință unifamilialâ, în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, care va stabili reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arbitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului,

La calculul P.O.T. și la măsurarea distanței minime de retragere față de limita terenului se va avea în vedere proiecția balcoanelor, a teraselor superioare și a etajelor superioare.

Pentru nerespectarea retragerilor minime prevăzute în PUG București, respectiv 3m-dreapta, 3m-stânga, 5m-spate este necesară elaborarea și avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construirii se va elabora după avizarea Planului Urbanistic de Detaliu.

Zona de reglementare L1c- locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite; Regim de înălțime prevăzut maxim P+2 (10 m la cornișă}.

POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45%

CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3

Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare, ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 și o parte transparentă dublată cu gard viu; gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 2.50 metri.

Sistemul constructiv și materialele de construcție folosite vor asigura rezistența și stabilitatea construcțiilor în timp. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător, conform cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în incinta proprietății, în incintă trebuie asigurat numărul de locuri de parcare conform HCGMB nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru elaborare PUD și obținere autorizație de construire.    _

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUI RE/DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

...................... ...    ..... ........... ...... ........;    ----■,.......... .............. ....    . ........ .....—...... ...... - J    ..    ....... ...    ................ ..

4. OBLIGAȚH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire ! desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru v protecția mediuiui: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediuf și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șt să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției pubiice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului, în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ta autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulări! unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta ia autoritatea competentă pentru protecția mediuiui tn vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ at autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediuiui stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ta menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții» sau» după caz, extrasul de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)

c)    Documentația tehnică ~ D.T., după caz (2 exemplare originale):,

j X f D.T.A.C.    IJD.T.O.E.    j _[ D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.1.    Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

J X |    alimentare cu apă    | X | alimentare cu energie electrică

| X |    canalizare    j X j alimentare cu energie termică

| X |    gaze naturale    | X j salubritate

d.2.    Avize și acorduri privind:

j __ j securitatea ia incendiu

d.3. Alte acorduri/deciarații:


_ | protecție civită


| teiefonizare

transport urban


sănătatea popuiației


-    Declarație notarială a proprietarului terenului pe propria răspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe roiul unei instanțe judecătorești- arigirsai;

-    Certificat atestare fiscală D.l.T.L. S 3 - original;

-    Certificat de număr poștal- PMB;

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrate și/sau ate serviciilor descentralizate ale acestora:

Aviz Comisia de Circulații- PMB Aviz Apele Române (pentru puț forat și fosă septică)

PUD elaborat și aprobat conform legislației în vigoare. d,5. Studii de specialitate : Documentație cadastrală ; Studiu Geotehnic ;    / alcul “G’

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediuiui - A.P.M.B. (cqpie)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C, taxă timbru arhitectura.LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE Șl NU CONFE

DE CONSTRUCȚII


are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.
Urb. Diplm. C.R.Țâpligâ

Achitat taxa de: 8 ron , conform chitanței seria 179169/2017 nr.4741346 din 31.10.2017,

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-p©ștă4a-data-de în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind auti lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de ia data de..............................până la data de...........^..........,......PRIMAR,

SECRETAR,


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrașcu

întocmit.....................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul umiând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității;.....................................

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din...............................

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DISPOZIȚIE Nf. /pfM /    /}/

privind completarea CU nr. 2671 din 27. î 2.2017

Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr, 1J5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Având bi vedere:

Referatul nr. 120377/ 28.12.2017 al Arhitectului Șef; în conformitate cu prevederile:

Legii nr 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Emite prezenta

DISPOZIȚIE

Art.l Se completează Certificatul de urbanism nr, 2671/ 27.12.2017, emis de Primăria Sectorului 3 al Municipiului București pentru executarea lucrărilor de construire imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, împrejmuire, pentru imobilul situat în București, Sectorul 3, str. Mărului nr. 79D ( fost nr. 77-79, Iot 6), cu următoarele două alineate astfel:

La punctul 2. Regim economic, după al III-îea paragraf se introduce alineatul:

"Pentru acest imobil, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a emis CU nr. 2569/ Oi.11.2016 pentru executarea lucrărilor de construire imobil S+P+2E cu funcțiunea de locuința unifamilială, împrejmuire, în baza căruia a fost întocmită documentația de urbanism PUD, aflată în consultare/avizare ”,

și respectiv, la punctul 3 Regimul tehnic, după al VH-lea paragraf (Se admite mansardarea clădirilor.....) se introduce alineatul:

"în măsura în care avizele/acordurile obținute în baza Certificatului de urbanism nr 2569/01.11.2016, se încadrează în termenul de valabilitate și în soluția tehnică pentru care au fost solicitate, acestea se pot utiliza atât la procedura de consultare/avizare a documentației tehnice PUD, cât și la documentația tehnică, în vederea obținerii autorizației de construire ”,

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

COKF. D fSPO l.


13SU3.8I.281 CIRCĂ mGfbUj COk'ÂRG Â0RI7JDIRECȚIA URBANISM Șt AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudeștî nr. 191, sector 3,


031084 București www.primarie3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28


fax (004 021} 318 03 04


e-mail urban1sm@primarie3.ro Nr.inreg.: 36442


Data inreg.: 05.03.2018


Cătrevă,    a. -    c l c a n

Cabinet Primar

Vă transmitem alăturat proiectul de hotărâre -‘locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr,79D, sector 3” pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
Vă reamintim că acest proiect de hotărâre a fost transmis către cabinet primar cu nr. DUAT 91925 în data de 23.10.2017și a fost scos de pe ordinea de zi conform adresei DUAT nr.119960/24.12.2017 și CP nr.15455/28.12.2017anexate.
Vă mulțumim pentru colaborare.


ARHETB
ȘTEFAN/™


Intocmit^ufe^rirEîna Topîrceanu

DateTe' "mJfri hă^oă'sțfa piăTsbn ale s u nf" pf'eTuefăfe "Sg' "Pftfri ăfîă" 'S'ădfd ru fui' 3' "in conformitate cu Legeă hr.....67 7/2 00 TTfT"Ș'55p0r

îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor Ierți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturjie de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de

Detaliu “Locuință S+P+2E pe un teren situat în Strada Mărului nr.79D, Sector 3", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^— valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEEAVOKABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Mărului nr. 77-79, sector 3
LOT 6


LOTURI LOCUINȚE UNIFAMILIALE SI COLECTIVE

LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU MAXIM P+2 NIVELURI

LOCUINȚE COLECTIVE CU P+4 NIVELURI NEINTRODUSE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CĂTRE FUNCIARA

LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU MAXIM P+2

NIVELURINEINTRODUSE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA. 150 .

Î0Q0

700

. 150 .

î +0-y

I

r~---

A    W

+0,00 v .

î

±p 15 J

I

1000

150 ..    .

203

profil str. Mărului

^X^ limita proprietate

±0 05    !

-


; +o.]^

™±m

+O,OoV

L

îs ;

1    1

i----- p

1000

150

700

.150

t

y +0,0QV

i

profil str. Malu Spart

^X limita proprietate

profil str, Malu Spart intersecție cu alee semicarosabila cu acces cu bordura coborâta


limita proprietate


' +0.15

ÎmiiiL


_*0,00


profil str. Mărului intersecție cu alee semicarosabila cu acces cu bordura coborâta


^X^ limita proprietate


kriM13

m I m

architects

PROIECTANT GENERAL:

DTSP ARCHITECTS SRL CUI : 32583743

140/ 1 5378/20 1 3 Str. Andrei Muresanu 33, sec fer 1, Bucur est i

www.dtsp.ro

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

N&G DECOR ART SRLs+p+2ACCES CAROSABIL    ■;

ACCES ALEI CU BORDURA COBORÂTA


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

FAZA: ' P.U.D.

SEF PROIECT

arh. Veturia Buhe

y/ y, ■(

PROIECT NR.

11/2016

PROIECTAT

arh. Ștefan Sava

DATA;

Iunie 2017

PROIECTAT

arh. Alexandru Popescu

SCARA: 1:500

z

PLANȘA:

U 07

BENEFICIAR;

Roșea Marilena, Roșea Cornel

TITLU    Plan urbanistic de detaliu str. Mărului nr.

PROIECT:    77_7g_ lof 6< secfor 3( Gucuresti

titlu    pian

PLANSA: reglementari

r(

ADRESA:    str. Mărului nr. 77-79, lot 6, sector 3, Bucureștiumenlaiii cada șira ie avizate    ■

structis inuoduse :n. sisiecnn integrat de cadastru si carte tenciara


INDICATORII URBANISTICI PROPUȘI: ZONA DE REGLEMENTARE -

SUPRAFAȚA TERENULUI din măsurători

ARIA CONSTRUITA    - propusa

ARIA DESFASURATA CONSTRUITA MAXIMA - propusa

= 369,72 mp = 135,00 mp = 405,00 mp

ALEI PAVATE

= 54,00 mp

DIN CARE PARCAJE

= 36,80 mp

SPATII VERZI

- 163,72 mp

NUMĂR LOCURI DE PARCARE

= 2 locuri

(LOCUINȚA UNIFAMILIALA CU ADC >

100 mp)

REQIM ÎNĂLȚIME maxim

= S+P+2

POT*maxim ;

= 45,00 %

CUT maxim

= 1,3.. 150 ..

10W

700

r , 150 r

1

! ±&15

A.

1

1—--

A

BBS

^BSF

_±0,00 ’

1

1

j+1 15 J

i

r

...     HUO

.. ISO- ......

70»

profil str. Mărului

^X^ limita proprietate

±0 05 î


t 150 ,    ,

isas

700

.    . 150

i

! ±&±£

iX

▲ ▼

«8» ±0.00 ▼

+p.i5 ;

1

IfflB

150

220

ISO .

profil str. Malu Spart

^X^ limita proprietate


±0,00


+0.15 ;

JE-■


profil str. Malu Spart intersecție cu alee semicarosabila cu acces cu bordura coborata


Ax^ limita proprietate


j +0.^

OMUrtHIUIMUJț)


±0,00


profil str. Mărului intersecție cu alee semicarosabila cu acces cu bordura coborata


^X^ limita proprietate


ADASTRAL SCARĂ 1:500 aferent imobilului situat în Str.lVlăruluî nr.77~79 , sector 3, BucureștiPLAN URBANISTIC DE DETALIU

str. Mărului nr. 77-79, sector 3 LOT 6

LEGENDA

LIMITA STUDIATA

-— LIMITA TERENULUI CE A GENERAT PUD

- LIMITA PROPRIETĂȚI

---- ALINIAMENT PROPUS

---- RETRAGERI PROPUSE

MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

CU PREZENTAREA FUCTIUNILOR

F H LOTURI LOCUINȚE UNIFAMILIALE LZZn LOCUINȚE UNIFAMILIALE

EDIFICABIL PROPUS - LOCUINȚA UNIFAMILIALA S+P+2 SPAȚIU VERDE - CANAL COLECTOR^JPE &.UVIĂLB>%


____    SPAȚIU VERDE PROPUS

43^ |    PAVAJ MINERAL

DOMENIUL PUBLIC

CIRCULAȚII AUTO


<4


4 ÎWw46fWICÂDE CIRCULAȚIE

ALEI SEMICAROSABHLE


X MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Sp e n<


ACCES PEETONAL

ACCES CAROSABIL

ACCES ALEI CU BOI


±0,00^^


profil Alee senucarosabila acces din str. Mărului sc. î;100 ±0,00

architects


DTSP ARCHITECTS SRL CUI:32583743 J40/15378/20 13 Str. Andrei Muresanu 33, sec for 1, București

www.dtsp.rolimita proprietate


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

FAZA:

P.U.D.

SEF PROIECT

arh. Veturia Buhe

PROIECT NR.

11/2016

PROIECTAT j

arh. Ștefan Sava

DATA:

DECEMBRIE 2016

PROIECTAT

arh. Alexandru Popescu

SCARA: 1:500

PLANȘA:

R 00

BENEFICIAR:

Roșea MarNena, Roșea Cornel

TITLU    Plan urbanistic de detaliu

PROIECT: str< Mărului nr. 77-79, sector 3 LOT 6

titlu    pian

planșa: regiementari

i

ADRESA: str. Mărului nr. 77-79, lot 6, sector 3, București