Hotărârea nr. 12/2018

HCLS3 nr.12 din 29.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinte colective S+P+M+10E si birouri S+P+M+2E pe un teren situat in Soseaua Mihai Bravu nr. 491-495, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSEUUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat

în Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii

administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 14023/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 60/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 105622/22.11.2017 a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 14000/CP/22.11.2017;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701 /2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șefnr. D/MB/42/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 58/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 59/17.11.2017;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P^~M+2E pe un teren situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, Sector 3" în suprafață de 2431,00mp (2536,00mp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 58/17.10.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 12 DIN 29.01.2018
telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maiî cabmetprimar@primarie3.ro


CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CAB^BT PRIMAR

Nr.

Data......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2Epe un teren situat

în Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495, Sector 3 ”

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 60/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/MB/42/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 58/17.11.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 59/17.11.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat în Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495, Sector 5° în suprafață de 2431.OOmp (2536,OOmp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicata, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ‘'primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora‘\

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat în Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495, Sector 3


Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.pri marie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maîi urbanism@primarie3.r0

60/17.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M*2E pe un teren situat

în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren în suprafață de 2431,00mp (2536,OOmp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3 în baza certificatelor de urbanism nr,672/16.3.2016 și nr.10â2/11.05.2017 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/MB/42/17.11.2017 ca urmare a activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.11.2017.

A fost avizată amplasarea unor imobile într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă și posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 13) pentru funcțiunea de locuințe colective și birouri.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC / mp. teren, Hmax E2=14,00m, HmaxE10=38,00m;

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora11,

va înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2Epe un teren situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”
:mit:

kTtsprrceanu


Calea Dudeștî nr. igi, sector3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism<giprimarie3.r0

Nr.58/17.11.2017

Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD “locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat

în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

Beneficiarul documentației: GEORGESCU ROBERTINO și DRĂGULIN DANIEL IONEL Proiectantul general: SC ORO PROIECT DESIGN SRL Arhitect: OANA RĂDULESCU-RUR-DE

Proiect nr. 347/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-ditecția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-

14,00.

-pe panou rezistent fa intemperii, amplasat in loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementari s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu data de : variantal-19.07.201 Z, varianta2-17.08.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu data de: variantal-19.07.2017, varianta2-17.08.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada 14.10.2016 (variantal), 17.08.2017 (varianta2).

-    anunț în două ziare locale

-    Anunțul.ro din data de 27.03.2017;

-    Bursa muncii, Pag 10, din data de 28.07.2017

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-    notificare SC BENTEL SISTEM SRL -Strada Eșarfei nr. 74

-    notificare Poamă Nicolae -Strada Eșarfei nr. 76

-    notificare Asociația Biserica iui /sus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă- Șoseaua Mihai Bravu nr.495-497

-    notificare OMV Petrom Marketing - Șoseaua Mihai Bravu nr.485-489

-    notificare Badea Vasilica -Strada Eșarfei nr. 74

4-    !ista persoanelor care au participat ia dezbaterea pubiică a proiectului:

-SC BENTEL SISTEM SRL -Strada Eșarfei nr. 74 -Poamă Nicolae -Strada Eșarfei nr. 76

-Asociația Biserica lui /sus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă- Șoseaua Mihai Bravu nr.495-497

-OMV Petrom Marketing - Șoseaua Mihai Bravu nr.485-489 -Badea Vasilica -Strada Eșarfei nr. 74

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate Ia Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Calea Dudeștl nr. 191, sector 3,

031084 București w ww.p rî fnarîej. ra

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 31® 03 04 e-maît urbanism@primai'ie3.ro

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu este cazul.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr. 12322/1446373/22.09.2016 ai PMB-DTDSC;

-referitor la propunerea soluției de amenajare a spațiilor verzi au. fost preluate în cadrul proiectului suprafețele conform normelor în vigoare respectiv 30% din suprafața terenului aflat în proprietate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

wwwcpr1marie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 O2i) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.r0

Nr.59/17.11.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD- “locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita construcțiilor învecinate, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă și posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U 13) pentru funcțiunea de locuințe colective și birouri.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), CUTmax=3 mp. ADC Z mp. teren, Hmax E2=14,00m, HmaxE10=38,00m;

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- M respectiv M2 în subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) , CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.58/17.11.2017, privind documentația PUD - locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren în suprafață de 2431,OOmp (2536,OOmp conform măsurători) proprietate privată persoane fizice situat în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul nu au fost depuse observații/reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.    r
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.pritnarie3.ro

telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maîl urbani5m@pfimarie3.ro


1 4lâtS S U# ,l£ lă$,0t.£0$

Ca urmare a cererii adresate de GEORGESCU ROBERTINO și DRĂGULIN DANIEL IONEL, cu dornici lîul/sediul în

municipiul București,, cod poștal...........Bulevardul Decebal nr. 14, b!.S6, sc. 3..., et...., ap. 60..., telefon/fax ...

e-maii....., înregistrată la nr. 33597/25.04.2017, 44912/31.05.2017, 51251/26.06.2017, 66575/16.08.2017,

78185/22.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/MB/42 din 17.11.2017

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* construire imobil locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E,

generat de imobilul4* din Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3, București,

Inițiator: GEORGESCU ROBERTINO și DRĂGULIN DANIEL IONEL

Proiectant: SC RAUM PROIECT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: architect Rădulescu Oana, RUR-DE,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Splaiul Unirii și Șoseaua Mihai Bravu și este format din teren curți construcții cu suprafața de 2431,OOmp (2536, OOmp conform măsurători) conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona M respectiv în M2 în subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din certificatele de urbanism nr.672/16.3.2016 și nr. 1002/11.05.2017 emise de Primăria Sector 3.

-    funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor organizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț, activități manufacturiere, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc., sport și recreere în spații acoperite, parcaje la sol și multietajate, spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spații plantate - scuaruri, locuințe;

• H max = înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade, - POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri), ■ CUT max - 3 mp. ADC / mp. teren;

- retragerea minimă față de aliniament = noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament, clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metrifaliniament posterior).

-    retrageri minime față de limitele laterale^ clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

-    în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri;

Calea Dud ești nr. 191, sector 3,    '    “    “    '    ' '    ~

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 • 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@prirnarie3.r0

retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

~ retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00m față de limita stângă a proprietății, retras 3,00m față de limita dreaptă a proprietății;

-    retrageri minime față de limitele posterioare - retras 3,00m față de limita de proprietate;

-    circulații și accese: conform Acord nr. 12322/1446373/22.09.2016 al PMB-DTDSC;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

-    POT max = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

« CUT max = 3 mp. ADC / mp. teren,

-    Hmax E2=14,00m, HmaxE10=38,00m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) iit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatelor de urbanism nr.672/16.03.2016 si nr.1002/11.05.2017 emise de Primăria Sector 3.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 OUAT

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    din

În scopul: întocmire documentație de urbanism si autorizație de construire

Ca urmare a Cererii adresate de DRAGUUN DANIEL - IONEL

cu domiciliul/Sediul2), în județul ................................murioptuJforașutfcomuna București,

sectorul .«4......... cod poștal................. Șoseaua Olteniței nr, 111, bl.25, sc.A, et.2, ap.70.

îelefon/fax....................... e-mail.............................., înregistrată ia nr. 4361/20.01.2016.

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI sectorul 3, cod poștei.............,

SOSEAU A MIHAIBRAVU NR. 491-495. sau identificat prin ,.....

in temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Genera! nr. 269/21.12.2000, HCGM3 nr. 324/17.11,2010. HCGMB nr. 241/20.12.2011. HCGMB nr. 232/19.12.2012, f iCGMB nr. £32/18.12.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările trlîerioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURKXC:

Terenul in suprafața iotaia de 2431, COmp din acte (2536,OOmp din măsurători) se gaseste in intravilanul orașului, Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495 si este coproprietatea soților Georgescu Robertino si Georgescu Tatîana si a soților Draguîln Daniei - Ionel si Dragulin Diana -Bena conform contract de vanzare comparare autentificat sub nr.868/26.05.2014 emis da NP Moîcut lulia.

Imobilul este înscris in CF astfel: suprafața de teren de 430,00mp(431>00mp din măsurători) înscrisa cu nr.225193 conform extras cte carte funciara nr. cerere 2473/15.01.2016 si suprafața de teren de 2001,00mp(2105,OOmp din măsurători) înscrisa cu rv.223635 conform extras de carte funciara nr. cerere 2472/15.01.2016    ..    '

Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se afiș in zona fiscala A. Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuala: teren curți construcții.

Destinație stabilita: Conform PUG terenul se înscrie în zona M2 subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu, POT=70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri(8metri), CUT=3,0, H=P+14E.

.^Propunere: se solicita realizarea unui ansamblu de imobile cu funcțiuni mixte (birouri si locuințe colective) cu regim ’e înălțime de S+P+M+2E, S+P+M+10E.

3.    REGIMUL TEHNIC .

Pe terenul descris mai sus se pol execute lucrări de construire ansamblu de Imobile cu funcțiuni mixte (birouri si locuințe colective) cu regim de înălțime de S+P+M+2E, S+P+M+10E, lucrări de împrejmuire, parcari, alei auto si pîetonale, accese, spatii verzi conform normelor specifice în vigoare si PUD avizat conform legii, astfel: retras fata de aliniament pe alinierea caselor învecinate.

Pentru stabilirea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se va întocmi o documentație de urbanism PUD, POT=70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75%-cu clădiri cu maxim 2 niveluri(8metri), CUT=3,0, H=P+14E.

Pe terenul descris mai sus se pot realiza iucrari de construire împrejmuire in următoarele condiții: spre strada gardul va fi retras conform avizului de circulații si va avea H.maxim^.OOm din care un soclu opac de G.60m si o parte transparenta iar spre limitele separatîve ale terenului gardul va fi opac cu inaîtimea de maxim 2,50m,

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza in baza unei documentații întocmite in conformitate cu normativele si legislația in vigoare. Organizarea de șantier se va executa in incinte proprie.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru întocmirea documentației de urbanism Plan Urbanistic de detaliu (PUD) in vederea obținerii autorizat»! rte construire

4. OBLIGAȚI) ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI OE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcțiî - de constrwre/ae desființare - solicitantul se va adresa autorității amj, pentru protecția mediului, Agenrig Moționala tte Proiecția Mediului București, Sîr. Ateee Lacul Morii nr. 15T, sector 6, București

in aplicarea Directivei Consiliului S5/337/CEE (Directiva £IA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată pnn Direc Consiliului 97/1WE și pnn Directiva Consiliului ș* Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planyn și programe legătură £u mediul și modificarea, cu privire la participarea pubicuiut și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei SS/51/CE, prin certificatul de uifeanisr se comunică sollciîantutui obligația de a contacte autoritatea leritorteiă de mediu pentru ca aceasta să analizeze șr să decidă, după caz, incadrarea/neîncadrare, proiectului investiției publice/privațe In lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura da emitere s acordului se mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism anterior depunerii documentarei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții te autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor eu privire te procedura de emitere a acordului de mediu, autoritaîes competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, oentrafizâra opțiunilor publicului șr al formulării unui punct de vedere oficiat cu privire te realizarea investiției in acord eu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții ,    _ ____

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obîîgatla de a se prezenta îa autoritatea competenta pentru

protecția mediului in vederea evaluării Inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluate efectelor seesieis asupra mediului in urma evaluării inițiate se va emite actul administrativ el autoritarii competente pentru protecția mediului.

in situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are sbilgatiE de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire ia menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

fn situația in care, după emiterea certificatului de umanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor Investiției asupra mediului, solicitantul renunța is înteniîa de realizare a invesritW, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publica competente.

§. CEREREA DE EMITERE A AOTORfZAȚlBbE CQHSÎRUlRFJOESniNȚARE va fi însoțită de următoarele documente

a) cactificstui de urbanism;

bț dovada tteuiul asupra Imobilului, teren șl/sau construcții sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zl și extrasul de carte funciară de Wormare actualizat is zl, In cazul Ir. care legea nu dispune altfel (copie legafizata);

c)    documentația tehnică - D,T. după caz: tx_l CT.A.C. IxJO.T.OJc. IJ D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificate) de urtewtism; d.i} «vize și aconturi privind ufiifiățiie urbane și infrastructura:

jxj a&wefltora cu apă    jxJ csnaîizxre    Jx_j salubritate

SxjsJSmefifsre cu energie electrică    JxJaîtewstere eu energie termici    }J irenspori uiban

fxj gsse naturale    îzj tetetenfeare    Li Altele JJ

<L2} avize și acorduri privind:

jxj securitatea is toceraflu    JzJ protecția civili    |xj ®ă»&tate populație*

&3) avizetecorduri specifice ale admrtosirajtef pubSce centrele ștfsau ate serviciilor deseentrafiZâte ale acestora.

ixi declarație notariala pe propria răspundere » coproprietaritor din care sâ rsaite că îraobSîuî nu tece obiectul unu* Sitfgîu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești

bei certific** <te rol B.LT.C S, 3' original}

te semfid veefeîStef pentru «lipire la eslcsn în căzu! executării unor lucrări de subridire

0.4) siudU de spedafitete;

bd evîz corni*»* de trafte si fluente cteeuisttoi feri evte preseofdenate ratele

firi Documenta»# de «rijsni«tt (PUD) Întocmite eonfonn legii

a) »etul admintetra»*' si aatarifcSțll competente pentru protecția mediului; t) dovada privind acrirtarea laxelor legate.    4

Documentele de plată ate următoarelor taxe (copie):

are vafebiMatoo de 12 lut» de te date «miteriL


Marius^etmîa


ARH!

Ștefan.înȘocmit-C. Achitai taxa de:

Prezentei certificat de urbanism a fesl transmis solicitantului direct/pnn poștă fa data de.......

Ir» eentermilsîe cu prevederile Legii nr. 5OT991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism

de ia data de.......................... până la data de

După această dată, o nouă prelungire b vaîabwiâțiî nu este posrbHâ, soficrtantol urmând să obțină, în condițiile legii, un afî certificai de urbanism.

PRIMAR»    SECRETAR»

Robert Sorin Hegcita

ARHfTECT ȘEF

Data prelungim vaiatrititâții:............................

Achitai taxa de ................... tei, conform Ghiîanriv *'

Transmis solicitantului te date A»

-

y sss

if w t

JF:    fe-


■'f

6c

X

' /

X -.

XxXx

Itt

x

'

l k >/b

<»•

cw

X*


'AliPOJZ; ;Ur?5


n r a t$e


9/?<CP7t-’t    _ „

- ■ .^sX-î ^'/


&

„SțgȘ


® $f2L‘ ■

e m o / o f


>£*.&},Si’£0
ropuifețEțflm^f^

IMOBILE CU FUNCȚIUNE MIXTA BIROURI SIMM COLECTIVBS^REGIMUL DE INÂLÎIMbS+P+M+l»

a. nt>£?

«O


>&.££


Q&UC


■6^72


‘(Kf $S


<& $?


r .....

■«''+ ÎȘ“ORMA'A^’

A iXATKKX '.XAJ- <V


ism țteaTPLAN W ÎNCADRARE
W ZONA

SC 1:2000


A-001


i


1


<


"7

O
5

31
m IIXM

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM Nr.lQp.2.. din    .

ÎN SCOPUL :    pentru promovare P.U.D. și pentru elaborarea documentației în vederea

autorizării iucrăriior de construire

Ca urmare a cererii adresate de GEORGESCU ROBERTINO - CNP 1721029421522 , cu domiciliul în Municipiul București, sectorul 1, strada Barajul Argeș nr. 41, et. 1, ap. 5, înregistrată cu nr. 26040 din 29.03,2017.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții * situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR, 491-495 sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G. aprobată prin HCGMB nr.269/2000, HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB nr.232/2012 și HCGMB nr. 224/2015.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

CERTIFICA :

1,    REGIMUL JURIDIC:

Terenul în suprafață totală de 243 Imp. din acte (2536mp, din măsurători) se găsește în intravilanul orașului, Șos. Mihai Bravu nr. 491-495 și este coproprietatea soților Georgescu Robertino și Georgescu Tatitana și a soților Drăgulin Daniel-Ionel și Drăgulin Diana Elena, conform C.V.C. nr. 868/26.05.2014, autentificat de NP Molcuț Iulia.

Imobilul este înscris în CF astfel: teren în suprafață de 430,00 mp. (431,00 mp. din măsurători), înscrisă cu nr. 225198, conform extras de carte funciară nr. cerere 18178/23.03.2017 și teren în suprafață de 2001,00 mp. (2105,00 mp. din măsurători), înscrisă cu nr. 223635, conform extras de carte funciară nr. cerere 18179/23.03.2017.

Conform H.C.G.M.B. nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală A. Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2,    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții.

Destinație stabilită: Conform PUG terenul se înscrie în zona M2 subzona mixta cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu, POT=70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8metri), CUT=3,0 și H = P+14E.

Pentru- ace$t~ imobil,. J^nmăna Șegforpjy/ a/ _MuncipkțluJ_ .București em^ j:erțiScatul. de . Urbanism

Ș72/16.g^20l6 pentru realizarea unul ansamblu _de imobile cu funcțiuni mixte (birouri și Locuințe colective)

cpregim. (teJtiă&IBejte Ș±P±M±2_Eși_S+P.+J^±.WE^a_că_reij/a!pbiiîțăte.â_expirat

Propunere: se solicită realizarea unui ansamblu de imobile cu funcțiuni mixte (birouri și locuințe colective) cu regim de înălțime de S+P+M+2E și S+P+M+10E.

3,    REGIMUL TEHNIC:

Pe terenul descris mai sus se pot executa lucrări de construire ansamblu de imobile cu funcțiuni mixte (birouri și locuințe colective) cu regim de înălțime de S+P+M+2E și S+P+M+10E, lucrări de împrejmuire, parcări, alei auto și pietonale, accese, spații verzi conform normelor specifice în vigoare și PUD avizat conform fegii, astei: retras față de aliniament pe alinierea caselor învecinate.

Pentru stabilirea distanțelor față de limitele laterale și posterioare aie parcelei se va întocmi o documentație de urbanism PUD. POT-70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8metri), CUT=3,0 și H - P+14E.

Pe terenul descris mai sus se pot realiza lucrări de împrejmuire în următoarele condiții: spre stradă gardul va fi retras conform avizului de circulații și va atfea Umax. 2,00m. din care un soclu opac de 0,60m. și o parte transparentă, iar spre Hmiteie separative ale terenului, gardul va fi opac cu Hmax. 2,50m..

Autorizarea lucrărilor se va face numai după aprobarea documentației de urbanism.

Parcarea se va asigura în incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriulu municipiului București; aprobate cu HCGMB nr. 66/2006.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentații întocmite în conformitate cu normativele și legislația în vigoare. Organizarea de șantier se va executa în incinta proprie.

în _măsura_în_ care, avizeie/acordurile/studiile de soecialitate/documentația de urbanism obținute în baza

edificatului de Urbanism, nr. 672/16.03.2016, se încadrează în termenul de valabiiitate și. în soluția tehnică neutru

care_au_foșț șofipitate, acestea șe pot utiliza ta documentația tehnică, în vederea obținerii autorizației de construire...

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și pentru obținerea Autorizației de Construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Formular F.6 - Red. 2 ex, C.T. 04.04 2017

pagina 1 din 2


4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe In legătură cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezența la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării Inițiale a investiției șl stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării Inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abllgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUI RE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de pian cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciari de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tehnici - D.T., după caz (2 ex. originale), verificați tehnic și însoțită de evaluare lucrări

| x | P.A.C.    |x|P.O.E.    LI P.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.1.

Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

f x | alimentare cu âpă    | x    |    canalizare    } x | salubritate

| x f alimentare cu energie electrică | x    j alimentare cu    energie termică    [ _ | transport urban

{x | gaze naturale    j x    |    telefonizare    | ~j altele

Avize și acorduri privind:

| x ] securitatea la incendiu    | x    |    protecție civilă    (x | sănătatea populației

Alte acorduri/declarați i:

J x 1 Declarație notarială pe proprie răspundere a coproprietarilor din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești si acordul acestora pentru lucrările propuse.

1 x j Acordul vecinilor pentru alipire la calcan, în cazul executării unor lucrări de subzidire.

Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate^le acestora:

| x j Certificat de roi D.G.LT.L. Sector 3 - în original;    | x J Aviz D.GJ.S.P.-C.T.C.-F.M.B..

Studii de specialitate : [ x | Documentație cadastrală    j x I Studiu Geotehnic    j x | P.țJ.D. aprobat conform legii


d.2.


d.3.


d.4.

d.5.

j x | Calcul “G” + Studia utilizare sisteme alternative de eficienți ridicată

e)    actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale: taxă A.C. și taxă timbru O.A.R.


CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRIMR ESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUI

Prezentul Certificat de urbanism are valabilitate de 12 tuni de la data emiterii.


Achitat taxa de:'

Prezentul Certificat de urbanism i în conformitate eu prevederile. construcții,


i nr. 4659244 din 29.03.Z© 17,

transmis solicitantului direct / prin poșta Ia data de................................

uf. 50/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de r ______

se prelungește valabilitatea CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de ....................... până la data de

PRIMAR,

SECRETAR, Marius Mifaăiță


Robert Sorin Negoiță

ARHITECT ȘEF arh. Ștefan C. Dumitrașcu

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:    ____.

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr ................din

Formular E6 - Red. 2 ex C.T. 04.04.2017

pagina 2 din 2


FvJS


uiJVJT


\    \ \v    s?/?**/■ I ':>

V .-A    > " , £ ><


P<A<F-2S&    -<■    ”    \

\ XdijwA/jrzf 1 I 1 r~£fZ ’ f    V> Y/\

i \ £t>nh&' Ui-iiwi jrXi^^A.ha

■''y Ys )

K \    '' <®‘^\z7// -Z/^/

U^'^'22 YY


xk**.

’KTtfb£fiț


>#£?•


. . ■ «i 5 })fc '

-’/.*■ *Wi.    .    ( oCTs+r    ,

flwte wsmr-'

1M0HLE CU FUNCHUNE MIXTA BIROURI SI t©QJINTE COLECTIVE^?®*» CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME--S+P+M+10B

a. fîPt *

4

%,<4 y
PLAN’PE NCADRARE NZONA

SC 1:2000


A-001
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia ^eTîei^ălnfrastracturașreervidî Pu0ice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 12322/    ..... 1446373

Sepl5 01

Către

S.C. ORO DESIGN PROIECT S.R.L.

Str. Tudor Arghezi nr. 21, Sector 2, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 15.09.2016 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. ansamblu de imobile cu funcțiuni mixte (birouri și locuințe colective) cu regim de înălțime de S+P+M+2E, S+P+M+10E, - sos Mihai Bravu nr 491-495 sector 3”, conform certificatului de urbanism nr 672 din 16.03.2016 și planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

DIRECTO COSMINîntocmit: Roberto Baicoș - 2 exemplare - 19.09.2016


SECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A.

BplaiuJ Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România 305.55.00/int.1252 sau 1261
DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail urban1sm@primarie3.ro


j .....


Nr.inreg.: 105622

Data inreg.: 22.11.2017

Către,

Cabinet Primar în atenția,

Domnului Secretar Marius Mihăița

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Ilioara nr.17A, sector 3” -“locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situate în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

-“locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr. 1 sector 3”

-“locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col. Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2Epe un teren situat

în Șoseaua Mihai Bravu nr. 491-495Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, nmtecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de h.20.L&......, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situat în Șoseaua Mi li ai Bravu nr. 491-495, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, MARILE AȚĂ MARCEL

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA

-X-T?-
TBSEIf ■;

NO.

Pat.

Qutline points coord.

Lengths

sides

LU,i+l)

X [in]

' Y [m]

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

324126.911 32 4120..001 324119.896 324107,572 324045.362 324046.496 324074.471 324100,518 324100.817 324109.368

589868,147

589859.390

589859.498

589843.870

589884.443 589884.895 589896.514 589907.320

589907.444 589894.567

11.155

0.151

19.903

74.271

1.221

30.292

28.200

0.324

15.458

31.714

S =2536 mp


AWEXĂlAAMZUZ. 6rbaniî
AMPLASARE:


ANSAMBLU FUNCȚIUNI MIXTE

ȘOSEAUA MIHAIBRAVU NR.491-495. SECTOR 3, BUCUREȘTI

ÂwexTT

^CLSs WL-fr/JM-Ol-M


P.U.D


PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA:

Limita PUD    j

Limite de proprietate


J Locuințe individuale X


Locuințe colective Servicii / Birouri


[___‘ Depozitare

Culte


PROPUNERI


■i


Suprafața terenTeren libere de construcții Spatii verzi conform Registrului de Spatii Verzi Galerie metrou Circulație auto Circulație pietonala Linie tramvaices[^gț^prc<gus^X


EXISTENT 2536,0 mp


2536,0 mpei ;O?ECT S.Rda. /' X

•■ -.XSuprafața construita    q,q mp

Suprafața desfasurata    Q,Q mp

poî_ 0.0%

CUT


70.0%


1015,0 mp

7608,0 mp

4B.9%-


Hmax._ ■    45m(P*14E)

Nr. apartamente Nr. tocuri parcare

Suprafața spatii verzi 0,0 mp


3,00 mp. ADC i mp. teren 3,09 mp. ADC / mp. teren

110 144

761 mp (30%1ORO DESIGN PROIECT


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PROIECT NR.

SOLICITANT STUDIU

GEORGESCU ROBERTINO

DRAGULIN DANEIL-IONEL

347

TITLU PROIECT:

AMQAMQ1 11 CI IMPTIIIMI MIYTP . QQQ MIMAI

f—iw^îitimLw i wiiviiwiii tuiAih    WWW» fmiini

BRAVU NR. 491-495, SECTOR 3, BUCUREȘTI

FAZA:

P.U.D.

TITLU PLANȘA:

PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA NR.

U13

NUME:

SECĂTURĂ:

SCARA;

.1/1000

DIRECTOR PROIECT

ARH.OANARADULESCU

PROIECTAT

URB. ADRIAN CIOANGHER

DATA

VERIFICAT

ARH. GILDACIOBOTARASU

MAI 2017    |>3.0 60/5.0,


59.0
:    -T    .1ANSAMBLU FUNCȚIUNI MIXTE

SOSEAUlHIfcWBRAWl 5IR4ai-495,.^£CT0R ȚBUCURESIL


REGLEMENTARI

LEGENDA:

Limita PUD

Limite de proprietate

Locuințe individuale

Locuințe colective

Servicii / Birouri

Depozitare

Culte

PROPUNERI


Teren libere de construcții

Spatii verzi conform Registrului de Spatii Verzi


ISȘ'X v) Galerie metrou Circulație auto

Circulație pfetonaiaSpatii verzi propuse


Edificabil birouri [ COMISIA


Edificabil locuințe


Acces auto propus! nr,
S teren ~ 2431,00 mp (2536,Ofîj POT max. = 70%

CUT max. = 3,00 mp. ADC / mp. teren Rh max. - 2S+P+11E (40m)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SOLICITANTSTUDIU    “

GEORGESCU ROBERTINO DRAGUUN DANEIL-IONEL


PROIECT NR.


347
TITLU PROIECT:

ANSAMBLU FUNCȚIUNI MIXTE - SOS. MIHAl BRAVU NR. 491-495, SECTOR 3, BUCUREȘTI

TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI CIRCULAȚII ■ ETAPA DE

PERSPECTIVAPROIECTAT

VERIFICAT


NUME:


| SEMNĂTURĂ:

..!..FAZA:

P.U.D

! PLÂNSĂ NR.

U15

SCARA:

/ 10@0


DATA:

AUGUST 2016