Hotărârea nr. 119/2018

HCLS3 nr.119 din 28.03.2018 privind aprob PUD Loc colect P+1E pe un teren situat in Dr Lunca Ozunului nr. 30-34, parce 7 (loturi 12,13,14), S3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

< / CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

............. ..................

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr. 30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

>    5    ’

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 18484/CP/05.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 12/17.01.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 12511/25.01.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 461/CP/25.01.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr’.324/l7.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/LO/04/17.01,2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 10/17.01.2018;

-    Punctul de vedere nr. 11/17.01.2018 al Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice. Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 10/17.01.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 119 DIN 28.03.2018

Calea Dudeștî nr. 191, sector 5, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism <g1primarie3.ro

d L'A--VUX£^


Ca urmare a cererii adresate de CORA ANAMARIA, cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 3, cod poștal. .

. . ., Strada Malul Spart nr.88C, bl...., sc. ..., et...., ap...., teîefon/fax....., e-mail........,

înregistrată la nr. 65715/10.08.2017, 90033/18.10.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/LO/04 din 17.01.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* construire locuințe colective P+1E,

generat de imobilul4* pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcelaî, loturile 12,13,14, sector 3, București,

inițiator: CORA ANAMARIA

Proiectant: BIA DANIELA TEODORESCU

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Daniela Teodorescu, RUR- E,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - La sud de Bulevardul Nicolae Grigorescu între Drumul Lunca Ozunului și Drumul Lunca Târnavei și este format din teren curți construcții cu suprafață de 2496,95mp conform acte de proprietate(2486,18 conform măsurători),

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona L respectiv în L1c- subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E-POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din în baza certificatelor de urbanism nr.2295/11.12.2015 prelungit și nr. 2394/16.11.2017 emise de Primăria Sector 3.

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), utilizări admise cu condiționări: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, servicii complementare locuirii.

-    H max = P+1E/2E (7,00m/10,00m), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    retragerea minimă față de aliniament = retrase față de aliniament la o distanță de minim 5,00m pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului

-    retrageri minime față de limitele laterale=pentru clădirile amplasate în regim izolat retragerea față de limitele laterale va fi de 3,00 metri, retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

■ retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale - retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății și 5,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 5,00m;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în s atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturi; _ intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trib^^Șe Primăriei Sector 3    1 K


Calea Dudeștj nr. 191, sector 3,    ..................................................’

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

■ POT max = 45%;

- CUT max = 0,9mp. ADC / mp. teren,

■■ H max =7,00m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

« circulații și accese: conform Acord nr.1001/1480522/11.05.2017 cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

~ echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5): construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D..

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D, răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) fit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatelor de urbanism nr.2295/11.12.2015 prelungit și nr. 2394/16.11.2017 emise de Primăria Sector 3.


PRIMĂRIA


CABINET PRIMARSECTOR 3

CABINET PRIMAR

AT. e>2. &/8

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "locu/nfe colective P+ÎE pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 12/17.01.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/LO/04/17.01.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 10/17.01.2018;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.11/17.01.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "locuințe colective

P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3" în suprafață de 2496,95mp conform acte de proprietate( 2486,18 conform măsurători) proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3".


Calea Dudești nr, 191, sector 5, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 oai) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-maiî urbani5m@primarie3.ro

Nr. 12/17.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective P+1E pe un teren situat

în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 și nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3” în baza certificatelor de urbanism nr.2295/11.12.2015 prelungit s nr. 2394/16.11.2017 emise de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub

nr. D/LO/04/17.01.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax =7,00m.

A fost avizată realizarea unui ansamblu de locuințe într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de axul Drumului Lunca Târnavei 10,00m conform plan acord circulații, retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U08) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 si Acord nr.1001/1480522/11.05.2017 emis de PMB- DGISP-DTDSC.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora11,

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuințe colective P+1Epe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarfe3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism <@)pnmarie3.ro

Nr.10/17.01.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “locuințe colective P+1E pe un teren situat

în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”

Beneficiarul documentației : CORA ANAMARIA

Arhitect: DANIELA TEODORESCU

Proiect nr.: iulie/2017.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului :

-direcția de urbanism și amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat

-la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 26.10.2017;

-pe site-ui Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 26.10.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada : 01.06.2017.

-anunț în două ziare locale

-Anunțul telefonic pag.60 din data de 28.07.2017 -România Liberă pag.7 din data de 28.07.2017

3-localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Stănescu Isabel- Victorița -Drumul Lunca Ozunului nr.38A -notificare Pasăre George Andrei -Drumul Lunca Târnavei nr.26B -notificare Bădoi George Cătălin -Drumul Lunca Târnavei nr. 37 -notificare lonescu Marcel Claudiu - Drumul Lunca Ozunului nr.28C

4-lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Stănescu Isabel- Victorița -Drumul Lunca Ozunului nr.38A

-    Pasăre George Andrei-Drumul Lunca Târnavei nr.26B

-    Bădoi George Cătălin -Drumul Lunca Târnavei nr.37

-    lonescu Marcel Claudiu - Drumul Lunca Ozunului nr.28C

PRI MĂRIA

Calea Dud ești nr. 191, sector 3,

031084 București

www. pri marîe3. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Alte sesizări din partea proprietarilor terenurilor din zona învecinată nu s-au înregistrat.

Un rezumat af problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Nu au fost semnalate.

2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

Nu au fost semnalate.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.p ri ma rîe^ ,ro

telefon (004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.11/17.01.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”

Documentația propune amplasarea unor imobile într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de axul Drumului Lunca Târnavei 10,00m conform plan acord circulații, retras 5,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 5,00m față de stângă a proprietății, retras 5,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U08) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax -7,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- L respectiv în subzona L1c- zona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT-0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT~1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 10/17.01.2018, privind documentația PUD - “locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.RO'isÂtnÂÂNAbWiM si a j4ât.O0RA MiRCEA AN'DP&l AnfĂl ?^Aiul de-ârijud^M^'. M*.îpSM IriEmfe/ric

. ■ 131 Wt0X?OM4 din-"dc^aâttda adjudecare nr,'^^OPf ț^îWerf;veAîriG:MWbS?0OOîM; Wtoâte,

.' & GCPM -potrivii extraselor de' CX" păhW îArrriâte'.'-de -&AH&RL- -•    nr; cetei S7435 /'

■    /    :    ."A'    ' . . . G /'•

• ■ Târemit mi se afla In arfe.'de protecție a Monumsnfeior iOe, -ccnfem/GrdteW^MWsm&i^lîuriî st Cultelor nr.

’;Ct. RB@IOyL ECQM©^0î,FoteȘîn^raAa|ăt;temiîufM3beîWde'Wnâtra^; ■'    .    •    -    ,

.’ '0©sîffiâ#â; in    nr.260/2000, Ata^itprinH<5^MBcnri-^^bot2 terenul se .

.ato In zona Ltc ~ su^natfeeufAfo?;pB0btele sî.^tectîw mid ou mâxWr    biWefeM noile-

: extinderi sau ânÂW nâîMn^bdlle; P.OX'Wxtm    G jÂTEmaxîm pentru ihalîimi.PGE ~.GM -CvOX ?

■    -Maxim pentru    ln<-oAi?mânsanfeior se -;adm!fe e depășire .a Cdfc^tpMpoAnM-Ou

'■Su^#neAf©â®OM'maxiM-'MdM-AG;ga-- ■ ?".    ' .    ' g,,a^g' ■■

in conformitate cu. Legea fth 35G/20SApnvinC âmeh^eMWiuW și or&anîsîW&dtf ^odi«SM «ipIMari&^rioare Art. 32- ~    -cazul'.în carecererea pertru errtferea certificaOif de urbanism se    prevederile.

. documentelor & urbanism aprobate ^nțfu zona respectivă ^«;/^^’coh^fe spedftcș'.W -Wbs^îîȘMîî on riaHo --. \obîemtvâisr de integre. impun, ^ferifefepMMcâ feeaiâJw.drepți ț& după ©a^ pnn.i^îWtoî^' urbanism: d) «â-iâcite. -«te^^maimur^WîîUd^fn^.Sc:de.^feiia;/    - ;-    '? >    -- .A;    t    -    - <-k:.


ansamblu cu funcțiunea de lo cui A    ni d e inatime ^=W6 Wva'm^eA

reglementările referitoare. lș/eAte^MiA^iSdAM'.W-WdîrteW>-'regîm de înălțime'-sî-îndicMori -urbanistici. in fimfte MF-O-T, maxim-^45^; GXLȚ;    imW'RîB    - pentru Ana fe, ce

votfi-p£eel2$tnn Pfeii. Wrbanfeîfe desBetaiiu, oe'vâ.'fiJntoAit .staprobai eoMnî^terîn vîgoaFe*-Se vor " aaig A AudiaWme-derparcaje'- wb în inci» proprie»conform' HCGMb nr?gO@, Impremuiree W sfe- Qnanpl;tp^<mn%^ va--^^U;0îmgerife.șfe^fe prin -avizul Comisiei ȚeferiS de OrculM - din- cedrul DTDSC -PMB, Impremuîrea, vă fi -âlcAW W materiale sernMransparentespre lirialâ sWâripte' a propHg&W». iar spf^ AWeltelîmîM-sepâmtivș-ApropripbB vari.rșâteâta cu mâferiA'bpșes Ww-avea,’ înălțimi maxime de X^Om, proiectele vot $ întocmite de: proieatao$ autorizate '■ ? --:. G c -? - -! ?' - . -' ■.

Prințul    p&ttftt mwanteăa dscwmtgW^Wb/imwdwsa- -

apmbMiacesteiayd^catm.€onsir^lL^-aj ^i<â șt^pă^țobangaMobfin®r®aautorizatigfde c^nstnjira. '    '

"’î Mum^ șl prsnumste soîscftânîukîl.

." - - -’

3) Cșiede Identificare g trnobifukn - teeân ^fââuccrî^fUî^-.^oîîEmn OsTeriL pentru țssțsîwa'Cei^Sfea^jî ds uria&riism 4> Scopuismitef!! certificatului de u&aniăm conform pred^itâfeftâf^oLf^muîs^ Fft cerere

Formulsif F.S Red. în.2 exernpîarâ de.M.GAL■    ■ fo/spcpîiî sfeteârfl îtoCîXîîertâisî îmfii-wtefesfșa ejffirâa^lucg^-jfe consta^.-de emstws/de ste^^ș.-.s^isast^jl^adțșsșa Mîfcmâ^i compafânte pș^.^e^ta.m^dwtyE'

Mșfi^.Ka^ț>najîaîte-Ff^c^a:S®^îî«}iS«cșts«sSS,.:W<^iji«-î.scyî'^di.Jte-lȘ^WW^-s^^^^ ....    '    " - -"    -.< ,'v.;.’

■    Ințap&EOfnț Qjfșpflwi Cpnss^.&șș^7$^î£$îîfg^a Sftt ptmâfeMuâma ■^^S£fe;îau^^.jgK&<^pt4®<eșSpte$â âsi^a-iîssțOjîî,«ii^e^j»in    ți ptȘto

tî(fei£ih©;CcnsSȘitjîui $ PsrîamentiAâ Europ«^^S3/35?GEpfSâra '^Iț^ș^'pțjbjȘă^'iB'^toWiBa afîurrdfea'j^iâi:^ pnografnsfe tefg&țsâ&jmedki)    âi șjdtesiș psrîidpar*’-hi^Scarea prevedeteor pirșc&M GoR^^a-.Sa337;C^rpră<^duf^(fesnsfsr«â;siâ?dii!^ dan^u.^îls^^â&pâ«rrțtee3P6f&ftca{t4fcif i^țstșraEn^ șniprlar ^JtmȘoc^wtta^ef ' tevssW^s ssiisfacari: c^^c^i^j^^tef^6tS!^f:M?sfte^ăî«s^îârf-:îSfeă^fe.3S^î(^î^w^eî!^^rtaî.Rî^^a.'fwfeăă.^^^nîe£er^n^:j^ât^S sonsdfânipufciise'.

bacșs^^^ș^î    ‘ '_    ■ "    ......    :    -. :    -'•-.    .. I - . ■    ■    ■ <-<    ...;.    • ■

' După primirea prswrtviui «erîifSeaitdâ    dteltmii:af&pț>8gâtia rM a' $® ^eas^te jâ autoritatea cumpsîsnta pentru proîactfe mediului te

tetâm&w&tiiariite&teh» a ib^M'-șî sfe»fe®îS nsfc&sȘatsi ««âte^âltaiUo^teăteria asupra mediului te țtrni« evaluării teteato W va emite actul ad^/nJsîratfy aî aatsfîîat’i competerfte pemm profeetîa medtuîUî. ■    ■■'    . '- '    '777 .7 . .

'. ''    tesiîuatta in care autoritatea competenta pantei; protecțiamadktlulștobiiester.scesitotea ©yatoarilefectefor inveWtai asyprs mediuJu^.soîisiîaotui

are abUgaii» da a notifica    privire îs menrinersa ceraril jM^sutortcmâ'te’fefefeWilteârtter dsf

In ssuiaîte fn para, după sw&raa csrtific^rtutei de biftariistâ .srips .parcursul dsntîariiprscsdurii-rie avaîwsre 9 «foctetor mmtiîtei asupra medtoiui, sciicitanfeteranutea îa 5'î*s4am.îa d& raaSteare a investiției, acesta areobkpstsa de a no-liflca-a<t;es% ?aj?î ^swî.oritmH a^mîirai3.tratik3î publica compstefita.

X'Câ^âEA-^âBIBi^B/    .. ..^ ... ,    _. . ... ■:.    >,. ,    „<

3) certfffeatui de urbanism *■ ptenurii© anoste * «aptei

s, îersn și/saucsnstructîî. sau. dupăcaz,.axîrassjîdepian.^dastraiaGt«3ii2at.iazișiextrasuidecartafuncterâ

tfe’ infeimare adu^iizat te zi, In căzui în care tegea. mî, dispune âgfiâLț

«| documentara tehnică- D.T., după cazî

IXțâȚA-G.; îj PXOJE4 ■ O O-.TAQ,: 2


in


4,1) avize și acorduri privind ut$tdgie urbane, fi infrastructura: . ^fcsotarew

>ceeftgrgîe


JXI îeîefonisiâFia;


<L2) avize și acorduri privind: □-seâaâage&feWMu; .

d.3 > avize șT&^M Wmfc


ÎJ îranseteeirica; (J termoeiedriea


;• care sa razufte && ■


•' is^jpp^h4s-dbmr||Abim ratete- ftRBț

‘    âe-T^Sc,DXtUM » MM?

&§ )swda de spectehiaîe-: F,yMihț©ra^cts^bm.^^if ^n^î:€X.,^8^p:fc. ’tâgif tufei

«fema^mtMpyO'Ulî .-


cmnRCĂTpt &&    hoîwe ic^setwoi^TB eB.c^eTRUW^eșnw^RH. no conferă dreptul de akfescnța, arh. M,Q. Voirea

Achftatfexa de: 23,00 Iei,J&ftfem? chitanței m.i0g402-dln 30:10^013.

Ptejwttul .<seri8fcai.de-fetfehtem a O'ibr^^^&ntetetcfe®c^te pcftă fa dâtede.. In q$&hns$» cu prevederi te ts-rii

corrtptefâriis t^erte^e,


■-dă ia țlațâ.<î«-M.4ft>ți^-'pȘWHa t&aîa s£teaă dretongste « valabilității w .este-pctefcț^a<afcSânM'- wW$S obțină

scara îâow

Județul: MVMCWIUL BUCMR reritorîtt sdsa,SBCTOB3 •'    . .'

MSlROTAl^te •'    •' •Hsî®®<șrmș®e propnefâr.3 -

Oiștseâ&Flosw

ÂdFsgs: ■ -

M CamS ta§@ (fc& Mp Bros Tis©)» »“• M/Ma Mia < < ap. 74»

uwkltociiristi»:M&3 -

apHH@ 2005


întocmit:

Ing» Tasiase Marius

JtOMANIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

D.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. g.5941

din /£* //ZopL

ÎN SCOPUL : promovare P.U.D. și elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de CORA AN AM ARIA, cu domiciliul în Municipiul București, sectorul 3, str. Odobești nr.13, bi.V35, sc.B, et.l, ap.50, înregistrată la nr.90068 din 18.10.2017 Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Drumul Lunca Ozonului nr.30-34, parcela nr.7 ( loturi 12,13,14) sau identificat prin planuri cadastrale 1/500 și 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G, aprobată prin H.C.G.M.B. nr- 269/2000> a cărei valabilitate a fost prelungită cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

,    CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat in intravilan, reprezentând parcela 7, alcătuită din lotul 12 ( nr.cadastral 201492, în suprafață de 275,15 mp), lotul 13 /nr.cadastral 221936, în suprafață de 1109,40mp), lot 14 ( nr.cadastral 221935, în suprafața de 1109,40 mp), în suprafață totală de 2493,95 mp, este proprietatea doamnei CORA AN AM ARIA căsătorită cu domnul CORA MIRCEA ANDREI, în baza Actului adjudecare cu plata în rate nr. 12120/10.06.2014, emis de executor judecătoresc Culea Oriando și a , Procesului Verbal nr.884/08.07.2014.

Terenul nu are înscrierii privitoare fa sarcini, nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010, nu se afla in PUZ- zone construire protejate, aprobat cu H.C.G.M.B nr.279/2000, Zone Protejate a Monumentelor Istorice .

Terenul se află în zona fiscală " C „ a Municipiului București

2.    REGIMUL ECONOMIC:    <

Folosința actuală: teren curții/ construcții;

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungită cu H.C.G.M.B nr.224/2015, terenul se află în subzona în Lîc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri; POT max=45%, CUTMax( P+2)=1,3 mp/ADC, HMax=10M. Propunere: EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE MICI S+P+1E, împrejmuire teren și organizare de șantier, în baza unei documentații de urbanism PUD.

3.    REGIMUL TEHNIC: Se permite edificarea unui ansamblu locuințe colective mici, cu regim de înălțime S+P+1E, împrejmuire teren și organizarea de șantier în incintă, în baza unei documentații de urbanism P.U.D, întocmită și aprobată conform legislației în vigoare. Conform R.L.U. aferent P.U.G. pentru subzona Llc sunt avizați următorii indicatori urbanistici: PQTw«= 45%, CUTimx (P+l) =0,9 mp/ADC și Hmax=7m (P+1E). în cazul mansardelor ( nivel inscris în volumul acoperișului), se admite o depășire a C.tl.T. proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim O.6 din AC. Edificabilul/amplasamentul va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a, se realiza

numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parcarea/gararea se vor rezolva în Incinta proprietății. Porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B nr.66/2006 cu privire !a locurile de parcare , care vor fi asigurate strict In Incinta. Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

împrejmuirea către strada va fi transparente de 2,00 metri înălțime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale șt posterioare vor fi opace și vor avea înălțimea de niinim 2,20 metri.

Organizarea de șantier se va asigura in incinta proprie.

Se vor respecta prevederile legislației In vigoare cu privire ia protecția mediului înconjurător.

Se vor folosi finisaje de calitate superioara cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale. Scurgerea apelor pluviale se va asigura in incinta proprie.

în măsura în care a vizele de la utilități obținute în baza CU nr. 2295/11.12.2015 sun t in valabilitate,

acestea se vor depune pentru emiterea Autorizației de Construire.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru promovare PUD

si obținerea Autorizației de Construire._

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/BESFHNȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire fa procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:_____

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situatia în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are ablîgația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situatia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUI RE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism;

b)    Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat), sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare lucrări.

j x! D.T. AC.    | x! D.T.0.E.    jj D.T.A.D.

d)    Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d.l. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

[ x [ alimentare cu apă j x j canalizare | x , gaze naturale d.2. Avize și acorduri privind:


| x J alimentare cu energie electrică j x I alimentare cu energie termică , x | salubritate


|x


telefonizare 1 transport urban TRANSGAZ


| _ | sănătatea populației


j j securitatea la incendiu    | _} protecție civilă

d.3. Alte acorduri/decîarații:

Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarilor privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe roiul instanțelor judecătorești cu privire ia acest imobil.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

| x | Certificat de rol D.G.I.T.L. Sector 3 - în origiiial; j x | Număr poștei; j x | Aviz Tehnic de Consultanta Preliminară de Circulatie-iXIDU-PMB ; [ x | Aviz C.T.C.-ILM.B.;

d.5. Studii de specialitate: j x j P.U.D. aprobat conform legii; f x j Documentație cadastrală; 1 x| Studiu1

|x| Calcul “G”.    z ,

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.PJM.B. (Aleea Lacul Morfiî Nr.l, S.6, București)

f)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C și taxă timbru O.A.R.CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUI ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUde 24 luni de îa data emiterii.


134 din 18.ML2017

de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de    ____•

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificările fi completările ulterioare, privind construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de__.__.____până la data de    ____■

PRIMAR,

Robert Sorin Negoiță


Achitat taxa de: PrezentulARHITECT ȘEF arh. Ștefan C. Diunîtrsșcu

întocmit: ............................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:    __.____

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din _ _.__


L'V'-P /'


Direcția Generală infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

NrM001/.rtLC.^AvA.......    1480522

Feb0931

Către

CORA ANA MARIA

Str. Drumul Malul Spart nr.88C, Sector 3, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 09.02.2017 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela nr.7 (loturile nr.12, 13, 14), sector 3Ț conform certificatului de urbanism nr.2295/11.12.2015 și planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..

VICEPREȘEDINTE DIRECTOR EXECUTIV / FLORIN LEGEA


SECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A. SORIN LUCUIAN
întocmit: Â.F. - 2 exemplare - 30.03.2017

B-dul Regina ERsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România Tel: 021.305.55.00 httpyAvww.pmb.roifiDIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.ro

Nr.inreg.: 12511

Data inreg.: 25.01.2018


Către,

Cabinet Primar


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr,..

Data


fel


Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“hală industrială S+P(+supantă)+1E pe un teren situat în Strada Balta Albina nr.4, sector 3”,

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”,

-“locuințe colective P+1E pe un teren situate în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr. 30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de ......, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuințe colective P+1E pe un teren situat în Drumul Lunca Ozunului nr. 30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și arț, 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................V—.................: ; >.......................................................................


BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA
BILANȚ TERITORIAL PARCELA

7 parcele cu suprafața teren - 249,11mp fiecare Suprafața construita propusa - 77,00mp Suprafața desfasurata propusa -150,OOp POT propus -31%

CUT propus - 0,6 Regim de inaltime propus - P H max propus - 9m Suprafața parcare - 27,85mp


Carosabil

\z

,.140 ,

5,0 /

?    1,10 ...j

1    4    • •

■J'—-——---—-

7,20

-i
PUD

ANSAMBLU DE LOCUINȚE

COLECTIVE MICI P+1E

Drumul Lunca Ozunului nr. 30 - 34, Parcela 7, Loturi 12,13,14, sector 3, București2 locuri parcare cf HCGMB 66/

Suprafața alei pietonale, teras Suprafața spatii verzi -110,2(


1 parcela cu suprafața te Suprafața construita produsa


Suprafața desfasurata propusa - 150mp POT propus - 32%

CUT propus - 0,6 Regim de inaltime produs - P+1E H max propus - 9m


Suprafața parcare - 2j,85mp 2 locuri parcare cf HCGMB 66/2006 Suprafața alei pietonale, terase - 34,00m$ Suprafața spatii verzi -102,51 (42%)

31

POT maxirri-W%

CUT maxim - 0,9


uprafata desfasurata max total -1200,00mp POȚ propus - 31%

CUT propus - 0,6 Suprafața parcari - 222,8mp Suprafața alei pietonale - 272,00mp Suprafața spatii verzi - 874,33mp (44%)împrejmuire


împrejmuire


Trotuar


Trotuar


1.5


3.5


3.5


1.5


10.0


Carosabil

împrejmuire

\

/

împrejmuire

4,5


Profil stradal propus Strada Lunca Tamavei conform aviz Direcția Generala de Dezvoltare Urbana


Profil strada] existent Strada Lunca Tarnavei


Suprafața rezultata - 2361,55mp fata parcele total (8 parcele) - 1985,13mp carosabil acces locuințe - 261,40mp uprafata trotuare comune - 115,02mp

ivi. ♦

Pct-

34

35

32:

32:

36

37

38

32:

32;

32:

39

1

40

32:

32:

32:

41

32:

42

JZ.

32;

6

32:

S p

?4S


LEGENDA

Limita teren ce a generat PUD

Aliniere clădiri

Locuințe existente

Locuințe colective propuse P+1E

Circulații carosabile

Circulații plete Spatii verzi


Parcare

Acces autdțsi,s "

Birou Individual de Arhitectura

Daniela Teodorescu

C1F 21267834

Bd. Carrtil Ressu nr. 35, sector 3, București

P.U.D - ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE MICI P+1E Drumul Lunca Ozunului nr. 30 - 34, Parcela 7, loturi 12,13,14, sector 3, București

Beneficiar: Cora Anamaria

/romicilîata in București, Str. Malu Spart nr, 88 C, sector 3, București

Proiectat

Arh. D. Teodorescu

ț w

Scara:

1:500

REGLEMENTARI

URBANISTICE

Proiect nr.: PUD 2/2016 Faza

P.U.D.

PI. nr. 08    /

Desenat

Arh. D, Teodorescu

Data:

Octombrie

2016PLAN DE ȘITUATIE COTAT Pentru P.UD.

Curbe de nivel - Echidistanta - 0.05m SCARA 1:500

Sistem de coordonate „Stereografic 1970"

Pian de referința "Marea Neagră 1975"

Teritoriul adm. : Sector 3f București;

Adresa: Dr.Lunca Ozunului nr.30-34 Nfc cadastral :221935;221936;201492

P+3E+M /Prezentul document recepționat este] valabil însoțit ds procesul verbai de j recepție nt    datâMeJ;^"Sistem de proiecție Stereografic 1970" "Plan de referință Marea Neagra 1975”

Parcela. (.1)


r.

j't.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X Im] -

Y [m] /

34

323297.893

594366.436-

20.16

35.

323292.948

594385.979

5.31

.36

323291.722

594330.835

19.56

37

323286.913

594409.791

9.73

38

3232.77.397

594407.739

0.59

39'

323277.250

594408,313

45.27

1

323233.001

594398.732

20.16

40

323237.946

594379.187

5.00

41

323239.172

594374.342

20.16

3

323244.107

594354.798

27.50

42

323270.985

594360;617

25.09

6.

323295.510

594365.921

2.44

S{l)=2436.18mp    P=200.67m


523250Executant:

.    - S.erie- RO43-F    ț

Autorizația: seri$OK0-&i^&%8892 si

ț’îs nup

S■ O

■ 4

jg


nprejmuire


împrejmuire


3,0


rrezenîiH document recepționat estej valaha îosoțK: de procesul, verbal recepție .ne..-/ȘT#'.I,,/-dâta<#fSș


INVENTAR DE COORDONATETEREN "Sistem de proiecție Stereografic1970”

"Plan de referința Marea Neagra 1375"

Parcela (1) .    .


Nr.

Pcț.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+i)

.. X tm]

Y -fra]

34

323297.893

594366.436

20.16

35

323292.948

594385.979

s;oi

.36

323291.722

594390.835

19.56

37

323286.913

594409.791

9.73

'38

323277.397

594407.739

0.59

39

323277.250

594408.313

45.27

1

323233.001

594398.732

20.16

40

323237.946

594379.187

5.00

41

323239.172

594374.342

20.16

3

323244.107

594354.798

27.. 50

42

323270.985

594360.617

25..09

. 6

323295.510

594365.921,

2.44

S (1.) =2486 . Y8mp P-200.67tn


Carosabil


5,0


7,20


525300


J-323250Executant;

/&• ■ §griâ.R6~3»£, *ț-

Autonză&a;

HUP

*<Azv;

■ CCHMSViîmprejmuire


3,0


aule


Limita teren ce a generat PUD

Aliniere clădiri

Locuințe existente

Locuințe colective propuse P+1E

Circulații carosabile existente

Circulații carosabile propuse Circulații pietonale Spatii verzi

Parcare

Acces autoBILANȚ TERITORIAL

Suprafața teren cf acte    _

Suprafața teren cf măsurători cadastrale - 2 Suprafața teren cedat domeniului public -124,63

Suprafața carosabil - 261,25mp Suprafața trotuare - 114,95mp Suprafața 8 parcele locuințe - 1985,35mp BILANȚ TERITORIAL PARCELE LOCUINȚE

7 parcele cu suprafața teren - 249,11mp 1 parcela cu suprafața teren - 241,58mp Suprafața parcare per parcela - 30mp Suprafața alei pietonale per parcela - 32mp Suprafața spatii verzi per parcela - 75mp (30%) POT - max 45%

CUT - max 0,9 Regim de înălțime - P+1E


împrejmuire


■ț’SZtv


Carosabil

împrejmuire

z

//

fif.

4.5

ă

b

V

Profil stradal existent    k

Strada Lunca Tamavei

f^OORESCU'ZV'

Arhitect TNA 2722


Birou Individual de Arhitectura Daniela Teodorescu

CIF 21267834

Bd. Camil Ressu nr. 35, sector 3, București


Proiectat [Arh n Tofiririrac/'ii


X„

*//


P.U.D -ANASAMBLUDE LOCUINȚE COLECTIVE MICI P+1E Strada Lunca Ozunului nr. 30 - 34, parcela 7, loturi 12,13,14, sector 3, București


Beneficiar: Cora Anamaria

?Zu domiciliul in București, Str. Malu Spart nr. 88C, sector 3


Scara:


Proiect nr.


~7