Hotărârea nr. 117/2018

HCLS3 nr.117 din 28.03.2018 privind aprob PUD Loc P+1E pe un teren situat in Str Malul Rosu nr.30-32, S3


■"    | MUNICIPIUL BUCUREȘTI

:S; ' / CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1Epe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2018

9    9    7

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 18493/CP/05.02.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 06/17.01.2018 al Arhitectului Șef,

-    Adresa nr. 12511/25.01.2018 a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 461/CP/25.01.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr’324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015;

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/MR/02/17.01.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 04/17.01.2018;

-    Punctul de vedere nr. 05/17.01.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice; Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin.(2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, Sector 3” conform anexelor 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 04/17.01.2018.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 117 DIN 28.03.2018

Calea Dudești nr. îgi, sector 3, 031084 București www.prifnarfe3.ro

4A/-GX4 4 L-4- UCLS 3 iif>


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r-0

Ca urmare a cererii adresate de OLOGEAC DUMITRU, cu domiciliul/sediul în municipiul București, sector 3, cod poștal.

....., Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.41, bl.P108, sc. B..., et. 2..., ap. 39..., telefon/fax....., e-mail........,

înregistrată la nr. 76234/15.09.2017, 84821/09.10.2017, 108823/28.11.2017,111695/06.12.2017,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/MR/02 din 17.01.2018

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* construire locuință P+1E,

generat de imobilul4* pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3, București, Inițiator: OLOGEAC DUMITRU Proiectant: SC AX CONSULT DESIGN SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marius Vasile Găbureanu, RUR- D, E,

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Bulevardul Nicolae Grigorescu și Bulevardul 1 Decembrie 1918 și este format din teren curți construcții cu suprafață de 226,00mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.S. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează în zona L respectiv în L1c- subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E-POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT-45%, CUT=1J3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100m față de imobilele aflate pe această listă, conform informațiilor din în baza certificatului de urbanism nr.2813/16.12.2016 emis de Primăria Sector 3.

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), utilizări admise cu condiționări: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, servicii complementare locuirii.

-    H max = P+1E/2E (7,00m/10,00m), se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    retragerea minimă față de aliniament = conform zonei L, subzone L1c.

-    retrageri minime față de limitele laterale=pentru clădirile amplasate în regim izolat retragerea față de limitele laterale va fi de 3,00 metri, retragerea față de limita posterioară va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri;

-    retrageri minime față de limitele posterioare= clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

■ retrageri minime față de limitele laterale = retras 4,00m față de limita dreaptă a propriei 0,60m față de limita stângă a proprietății;


•    retrageri minime față de limita posterioară = 2,00m;

~ POT max = 45%;

•    CUT max = 0,9mp. ADC / mp. teren,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drept intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată Primăriei Sector 3

Calea Dudești nr. 191, sector 3,    ———™

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28

fox {004 O2i) 318 03 04    s

e-mail urbanism® primarie3.r0

-    H max =10,00m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    circulații și accese: conform Acord nr.15170/1555405/28.09.2017 cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

~ echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P. U. D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.896/13.04.2017 emis de Primăria Sector 3.emis de Primăria Sector 3.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Nr...

Data


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maîî cabinetprimar@pr1marie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3"

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 06/17.01.2018 al Arhitectului Șef,

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/MR/02/17.01.2018;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 04/17.01.2018;

-    Punctul de vedere a! Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 05/17.01.2018;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu "locuință P+1E pe un

teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3" în suprafață de 226,00mp proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lît. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "primarul asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului focal și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu "locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr30-32, sector 3".


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București

www.pri marie3. ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-mai! urbanism@primar1e3.ro

Nr.06/17.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuința P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice focale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil "locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.896/13.04.2017 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/MR/02/17.01.2018.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=45%, CUT(pentru P+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax =10,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul străzii pe limita clădirilor învecinate respectiv 7,50m față de axul drumului conform plan acord circulații, retras 4,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 0,60m față de stângă a proprietății, retras 2,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiunea de locuință.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”.

Calea Dudești nr. îgi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox {004 021) 318 03 04 e-maîl urban1sm@primarie3.ro

Nr.04/17.01.2018

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”
Beneficiarul documentației : OLOGEAC DUMITRU
Arhitect: MARIUS VASILE GĂBUREANU
Proiect nr.: iulie/2017.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-    Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism si amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații ia întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat

-fa sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 14.12.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 14.12.2017;

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada : 15.09.2017.

-anunț în două ziare locale

-Anunțul .ro pag.64 din data de 13.08.2017 -România Liberă pag.6 din data de 13.09.2017

3-iocalizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Bădăliță Dănuț -Strada Malul Roșu nr. 34-36 -notificare Vârban Ștefan -Strada Malul Roșu nr.24 -notificare Tița Elena, Tița ion -Strada Malul Roșu nr. 24-26 -notificare Tosca Flavia Elena - Strada Malul Roșu nr.26-28

4-lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Bădăliță Dănuț -Strada Malul Roșu nr. 34-36

-    Vârban Ștefan -Strada Malul Roșu nr.24

-    Tița Elena, Tița Ion -Strada Malul Roșu nr. 24-28

-    Tosca Flavia Elena - Strada Malul Roșu nr.26-28

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate ia Primăria Sectorului 3 comentarii scrise din partea publicului.


Calea Dudeștl nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail urbanism@prim3rie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1.    Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public :

Refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea ta incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi,

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru :

Nu au fost semnalate.

3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul comisiei tehnice de circulație nr. 15170/1555405/28.09.2017 al PMB-DTDSC;

-referitor la evaluarea de mediu PUD nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența HG nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în anexa 1 sau Anexa 2 la HG nr.445/2009.

-PUD respectă normele de însorire conform studiului de însorire întocmit de AS CONSULT DESIGN SRL, arhitect Anton Eduard Chiș.

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.Arhite Arh. Ș

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanism@primarie3.r0

Nr.05/17.01.2018

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM
SI AMENAJAREA TERITORIULUI

*

Cu privire la PUD “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”.

Documentația propune amplasarea unor imobile într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniamentul străzii pe limita clădirilor învecinate respectiv 7,50m față de axul drumului conform plan acord circulații, retras 4,00m față de limita dreaptă a proprietății, retras 0,60m față de stângă a proprietății, retras 2,00m față de limita posterioare a proprietății conform planului de reglementări (planșa U06) pentru funcțiunea de locuință.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT-45%, CUT(pentru P+1E)=0,9, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax =10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie în zona- L respectiv în subzona L1 c- zona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite, pentru P+1E- POT=45%, CUT=0,9, pentru P+2E- POT=45%, CUT=1,3, în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.04/17.01.2018, privind documentația PUD - “locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la PUD-ul descris mai sus care au dus la refacerea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.


Direcția de Urbanism și Amenajarea^Teirtori!

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

OUAT- FOI

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    din

IN SCOPUL: promovare P.U.D. și elaborarea documentației în vederea autorizării lucrărilor de construire

Ca urmare a cererii adresate de OLOGEAC DUMITRU, domiciliul în municipiul București , sectorul 3 , cod poștal , Bdul. IDecembrie 1918 nr.41, bf.P108, et.2, sc.B, ap,39, înregistrată

la nr, 18622 din 06.03.2017.

pentru imobilul - teren și/sau construcții - Drumuf Malu Roșu nr.30-32, situat în județul, municipiul București /orașul/comuna, satul , sectorul 3, cod poștal sau identificat prin3) : in temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată cu Hotărârea Consiliului Generai nr. 269 /2000, prelungit conform HCGMB nr, 224/2015.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

I. REGIMUL JURIDIC:

Terenul situat în intravilan, cu nr.cadastral 206644, în suprafață de 267 mp din acte ( 265 mp din măsurătorile cadastrale), este proprietatea domnului Ologeac Dumitru, dobândit în baza Certificatului de Moștenitor nr.807/10.03.2017 emis de notar pubioc Mariana Dumitru.

Terenul nu are înscrierii privitoare ia sarcini; nu este cuprins în Lista Monumentefor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010 și nu se află în aria de protecție a monumentelor istorice.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuala: teren liber de construcții ;

Destinația: Conform RLU aferent PUG - Municipiul București aprobat, terenul se află în zona Llc -Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri.

Terenui este cuprins în zona fiscala „C" a Municipiului București.

Propunere: EDIFICARE IMOBIL- LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+lE, refacere împrejmuire teren și organizare de șantier, în baza unei documentații de urbanism PUD.

3.REGIMUL TEHNIC: Se permite edificarea unei construcții - locuință unifamilială, cu regim de înălțime P+lE, refacere împrejmuire teren și organizarea de șantier în incintă, în baza unei documentații de urbanism P.U.D, întocmită și aprobată conform legislației în vigoare.

Indicatorii urbanistici aprobați pentru subzona LXc: P.O.T.max. = 45% și C.U.T.max. (pentru P+l) 0,9 mp. ADC/mp< teren .

Edificabiiul/ampiasamentui va fi definitivat prin P.U.D. întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației P.U.D. și în conformitate cu prevederile acesteia.

Pa rea rea/ga rarea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății. Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B nr.66/2006 cu privire ia locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incinta.

Proiectul va fi întocmit de proiectant autorizat.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda Ia rețeaua urbana de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. și obținerea Autorizației de Construire

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopuf elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa ■ autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediuiui, modificată prin Directiva Consiliului 97/1î/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ af autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediuiui stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

1. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    Certificatul de urbanism ;

b)    Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții (copie legalizată - intabulat) sau după caz extrasul de plan cadastral actualizat ia zi și extrasul de Carte Funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 ex. originale), verificată tehnic, însușită de expert tehnic și însoțită de evaluare


{ „ f D.T.O.E.


lucrări.I X f D.T.A.C. d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

d.î. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


_ | D.T.A.D.


d.2.


j x | alimentare cu apă j x | canalizare j x | gaze naturale Avize și acorduri privind:

î j securitatea la incendiu


j x j alimentare cu energie electrică [ _ | alimentare cu energie termică î x | salubritate


| _) telefonizare J _ j transport urban


| _ [ protecție civilă    | _ | sănătatea populației

d.3. Alte acorduri/declarațiî: Declarație notarială pe proprie răspundere a coproprietarilor privind existența sau inexistența litigiilor aflate pe rolul instanțelor j odecătorești cu privire la acest imobii.

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale

Certificat de rol D.G.I.T.L. Sector 3 - în original; Aviz Comisia Tehnica de Circulație PMB ;    -    ,

d.5. Studii de specialitate ; | X | Documentație cadastrală | xX[ P.U.D. aprobat conform legii; | X [ Studiu Geotj tricț j X j Calcul “G” ;

e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea Lacul Morii /Ir.l, S. 6,București)

f)    Dovada privind acbUareftlaxe'Gr legale (copii): taxă A.C. și taxă timbru O.A.R ,


CERTIFICAI


Prezentul Ce


>E    ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE D

ȚCONȚERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRU “ e valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


^wriirNdgoițRamona^

ide: 8 ron, conform chitanței nr. 4610136 din 06.03.2017 Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1 991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizau de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM


de Ia data de.....


până Ia data de .


PRIMAR,

Robert Sorin NegoițăARHITECT ȘEF -Ștefan Dumitrașcu

întocmit .......................................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat de urbanism. Data prelungirii valabilității:.....................................

Achitat taxa de:..............................ron lei, conform chitanței nr.................din...............................

<X


>(


Ic?".


ey

.X

-._ / a Lz^jzn U *7 <? \! ,

"•rM

#2#£ J £    —£2’£^‘7".

w

-s-aș. “--^r-


"AV -l i (u

. Vj^-

O 5v. -> •" vț •


$/.&


£33?


ti5^*


if2-


;    ■ -    1 v>

\V VY

t\\ <V \    '' -<3~,


-A


ff.C*


fcf.3£


.6V-&X


>erj£


^ff.72


CU77


tf/7.


?'


> <J\fX


□X


'X


l.


i r*v

~v


Y;


tfe


Spesf


f\


iSJCU


1 yîo .73


rjs?

«rp


-VHjȚfl 6$ f:’y«*


ruzfc.'f

V,


p2«r


vJ.''    -


Sf.ZT


\esh


6&V,


i te


6SS1


&&7f


70./2o


A

7O&


/yUew •"* LA


F/JJ ti

't

h, —' l-A ■

CERȚIF/CATULME URBANI,


~n


1

bstJ^XXL


iS !


ZZAJe


.(fir

ArhiteS


■<-


\\


.•rz$«r


<?


v££


’-73


,«2ț£f


103


WJ


>z?z


/fltf Z-e


o stLa, oc


%A


\\


£73#


ÂV

w


> M.7S


£0i


'f?


. 7022


\?0SZ


\\

\ \


\\\

ff\ \W \v \

8 A V

- ! Y--J' '%

w&x X.n


I DE AMPLASAMENT §®


A BUNULUI IMOBII


1:500

i erîtorîut adm.SECTOR 3

Cod SIRUTA 179169

Adresa:

STR. DRUMUL MALU ROȘU NR,3Q-3£'X TARLAUA 225/1 .PARCELA13.LOT' S2 Ț

Numele sî prenumeîe/proprietarului

STOIAN DUMITRU

Adresa:

Bd. 1 DECEMBRIE 1918.NR.41.BLPÎ08, SC.B.ET.2.AP.39,SECTOR 3.BUCUREST1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICĂ CIRCULAȚIE

Nr.l5170/.J£?ffl;.lQli;..    ’    1555405

Sept 2131

Către

ERAȚIMAN MONICA (SC AX CONSULT ) pt. OLOGEAC DUMITRU B-dul Ion Mihalache , nr. 93-105, Bl. 14, Sc. A, Et. 3, Ap. 11,

Sector 1, București

A,    t    t t    .

In ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 21.09.2017 s-a avizat, din punct de vedere tehnic al circulației rutiere și pîetonale, documentația privind construirea unui imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială, cu regim P+1E, pe terenul proprietate particulară situat pe str. Drumul Malu Roșu nr. 30-32, sector 3, conform certificatului de urbanism nr.896/13.04.2017 și planului anexat la aviz, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă (realizate simple la sol) și cu condiția realizării accesului auto cu bordură coborâtă.

-g    •    • •    •    *

In cazul nereahzării numărului de locuri de parcare impuse prin aviz, acesta devine nul.

A

In cazul schimbării funcțiunii avizate și / sau planurilor atașate avizului, este obligatorie obținerea unui nou aviz pentru respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.66/2006.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL

întocmit: Florina Brandusa/26.09.2017/2ex.

_

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poștai 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 http 7/www.pin b.ro

UJCAS

'■wgowiwr

BO90D1 ►BOIOcn

001


DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

CaSea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.F0

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e»maU urbanism@primaFie3.ro

SECTOP S    [

i

■ CABINET PRIMAR j

: Nr.....................!


Nr.inreg.: 12511

Data Inreg.: 25.01.2018

Către,

Cabinet Primar

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“hală industrială S+P(+supantă)+1E pe un teren situat în Strada Balta Albina nr,4, sector 3",

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, sector 3”,

-“locuințe colective P+1E pe un teren situate în Drumul Lunca Ozunului nr.30-34, parcela 7 (loturi 12,13,14), sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, Sector 3”

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de

Detaliu “Locuință P+1E pe un teren situat în Strada Malul Roșu nr.30-32, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea^—șr valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVT5RABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA


WeX4-J. L4-HCiS>3    ' tt-Zoff-

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EDIFICARE IMOBIL LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE

J

ÎNĂLȚIME P+1E, refacere împrejmuire teren și organizare de șantier Drumul Malu Roșu, nr. 30-32, sector 3


Reglementări urbanistice

LEGENDĂ:


Limita de studiu


Limită teren NC 206644 S teren = 265 mp (cf. măsurători) Limită parcele

Amprentă parter

Circulații carosabile publice Circulații pietonale publice

Locuințe individuale

Zonă mixtă - activități comerciale și servicii

Teren liber de construcții Alei pietonale/ parcare Spațiu verde de incintă amenajat Parcări cu dale inierbateVERIFICATOR


Parcela(IA)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D{i,i+1)

X [m]

Y [mî

1

2

3

4

323690.403

323693.516

323679.902

323676.511

593055.166

593073.772

593076.325

593057.768

18.865

13.851

18.864

14.134DATA REVIZIE


BILANȚ TERITORIAL: IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE

CF. P.U.G indicatori urbanistici L1c

EXISTENT

PROPUS PUD

Suprafață teren (mp)

267

267

POT (%)

maxim 45

0

maxim 45

Suprafață construită la sol

(mp)

0

120

Suprafață desfășurată (mp)

0

240

CUT

maxim 0,9

0

maxim 0,9

RH (nr. Niveluri)

P+2

0

P+1E

H (m)

10

0

7

Suprafață spatR verzi (%)

minim 30

0

79.99 (30.00%)

Suprafață alei carosabile și pietonale (m)

0

42.17 (15.81%)

Suprafață parcări (m)/ Nr.locuri parcare

0

25 (9.19%)/ 2 locuri

de parcare


S.C. AX CONSULT DESIGN SRL

CUI RO,

str.Ropotuiw, nr. 16, sector 2, București

tel:; fax:


SEF PROIECT

arh. E. Chis

PROIECTAT

urb. M. Gabureanu

DESENAT

urb. Y. I. Daniel

SCARA

1:500

DATA

iulie

2017


DESCRIERE MODIFICARE


PROIECT

CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E, REFACERE, împrejmuire teren și organizare șantier


ADRESA

Strada Malu Roșu, nr. 30-32, sector 3, BUCUREȘTI


BENEFICIAR

GUOGEAC DUMITRU


REGLEMENTARI URBANISTICE

INDICATIV

PROIECT


FAZA

PUD


PLANȘA

U06


MISIA TEHNICĂ DE CIRCULAT A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Spr« »)O£ZHmbare conform «vj

c.t.c

**«»e*ee»»«9e4


Semnitura,Proiectant    .r^

S.C. AX CONSULT DESIGN S.R.L / \

Beneficiar OLOGEAC DUMITRU

STR. MALU ROȘU 30-32, SECTOR3, B UCU REST!

Pr.nr.

-

Specificație

Nume    f

Semnătură

. Scara

Titîul proiectului: CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E SI ÎMPREJMUIRE

Faza

Sef proiect

arh. E. Chîs (

-^Y\ /

1/500

DTAC

Proiectat

arh. E. Chis

fytr

Data

Titlul planșei:

PLAN SITUAȚIE PE SUPORT TOPOGRAFIC

planșa nr.

Desenat

M. Fratiman

09.2017

A-00

Verificat

arh. E. Chis

~t~