Hotărârea nr. 114/2018

HCLS3 nr. 114 din12.03.2018 priv modif HCLS 3 nr. 311-29.11.2016, cu modific si compl ult, ref la cer de finan Crest efic energ a bloc de loc din S 3 - FE 59


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. îl5/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 40634/CP/12.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 40519/12.03,2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

-    Adresa nr. 40534/12.03.2017 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59” și a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finanțare si rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020,

-    Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.I. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59 ” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și ramburării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon’'. Prioritatea de investiții 3.1 - ” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor ”, Operațiunea A- „ Clădiri rezidențiale ”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 3:

• Blocul de locuințe 1- Bl. 1, Str. Baba Novac, nr. 11A, sector 3, București

Blocul de locuințe Blocul de locuințe Blocul de locuințe Blocul de locuințe 3, București Blocul de locuințe Blocul de locuințe București Blocul de locuințe Blocul de locuințe


2-    Bl. 69, Str. Florin Ciungan, nr. 1, sector 3, București

3-    Bl. L31, Str. Tina Petre, nr. 6, sector 3, București

4-    Bl. PCI O, Str. Gura Ialomitei, nr. 14, sector 3, București

5-    Bl. P100-101, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 39,sc.l,2, sector

6-    Bl. 44A, Str. Racari, nr. 16, sector 3, București

7-    Bl. U25, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, sector 3,

8-    Bl. LI 12A, Str.Matei Bas arab, nr. 70, sector 3, București

9-    Bl. 44, Str. Muresana, nr. 4, sector 3, București ”

Art.II. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 (1) se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”în cuantum de 13,403,125.13 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13,196,958.05 lei și valoare totală neeligibilă de 206,167.08 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,484,950.30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,278,783.22 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 -FE59”.

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,472,409.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 241,125.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 180,965.81 lei reprezentând, după caz,

-    3,5%) din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100%) din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare

(3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,484,472.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x î, 66%, cu regularizare la ultima plată

unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

F totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari

1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Art2.(2) Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în anexa ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. ”

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

NR. 114 DIN 12.03.2018

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


BUGETUL CERERII DE FINANȚARE


W^a5<A la    -b    IV U 12^3

Nr, crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

ELIGIBIL

--

Cheltuieli neeligibile

NEELIGIBIL

TOTAL

TVA eligibtta

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1

Amenajarea terenului

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Chel mieii pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,974.74

414,98

3,389.72

0.00

0.00

0.00

3,389.72

3.3

Proiectare si inginerie

229,940.10

54,370.38

284,310.48

0.00

0.00

0.00

284,310.48

3,4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Asistența tehnică

79.S40.18

15,112.65

94,652.83

0.00

0.00

0.00

94,652.83

TOTAL CAPITOL 3

312,455.02

69,898.01

382,353.03

0.00

0.00

0.00

382,353.03

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,697,808.23

1,652,583.57

10,350,391.80

120,496.21

22,894.28

143,390.49

10,493,782.29

4,2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj,

dotări, active necorporale)

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

974,822.10

185,216.18

1,160,038.28

18,142.82

3,447,15

21,589.97

1,181,628.25

TOTAL CAPITOL 4

9,672,630,33

1,837,799.75

11,510,430.08

138,639.03

26,341.43

164,980.46

11,675,410.54

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

98,682,36

18,749.64

117,432.00

1,368.18

259.95

1,628.13

119,060.13

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

98,682.36

18,749.64

117,432.00

1,368.18

259.95

1,628.13

119,060.13

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

967,263.03

183,779.97

1,151,043.00

33,242.43

6,316,06

39,558.49

1,190,601.49

TOTAL CAPITOL 5

1,065,945.39 .

202,529.61

1,268,475.00

34,610.61

6,576,01

41,186.62

1,309,661.62

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile

beneficiarului

29,999.97

5,699.97

35,699.94

0.00

0,00

0.00

35,699.94

TOTAL CAPITOL 6

29,999.97

5,699.97

35,699.94

0.00

0.00

0.00

35,699.94

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu audibil pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11,081,030.71

2,115,927.34

13.196,958.05

173,249.64

32,917.44

206,167.08

13,403,125.13

din cafe

_

11,627,862.08

166,608.59

9,771,312.69

1,856,549,39

140,007.21

26,601,38

11,794,470.67


CABINET PRIMARia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe

•    Blocul de locuințe


1-    Bl. 1, Str. Baba Novac, nr. 11A, sector 3, București

2-    Bl. 69, Str.Florin Ciungan, nr. 1, sector 3, București

3-    Bl. L31, Str. Tina Petre, nr. 6, sector 3, București

4-    Bl. PC10, Str.Gura lalomitei, nr, 14, sector 3, București

5-    BL P100-101, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 39,sc.l,2, sector 3, București

6-    Bl. CI, Str. Tomis, nr. 12, sector 3, București

7-    Bl. 44A, Str. Racari, nr. 16, sector 3, București

8-    Bl. U25, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, sector 3, București

9-    BL L112A, Str.Matei Basarab, nr. 70, sector 3, București

10-    Bl. 44, Str. Muresana, nr. 4, sector 3, București

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/29.11.2016, blocul CI, Str. Tomis nr. 12, întrucât acesta nu mai face obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

Blocul de locuințe 1- Bl

Blocul de locuințe 2- Bl

Blocul de locuințe 3- Bl


1, Str. Baba Novac, nr. 11A, sector 3, București

69, Str.Florin Ciungan, nr. 1, sector 3, București

L31, Str. Tina Petre, nr. 6, sector 3, București


Blocul de locuințe 4- Bl,

Blocul de locuințe 5- Bl,

Blocul de locuințe 6- Bl,

Blocul de locuințe 7- Bl.

Blocul de locuințe 8- Bl.

Blocul de locuințe 9- Bl.


CABINET PRIMAR

PC10, Str.Gura lalomitei, nr. 14, sector 3, București

P100-101, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 39,sc.l,2, sector 3, București

44A, Str. Racari, nr. 16, sector 3, București

U25, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, sector 3, București

L112A, Str.Matei Basarab, nr. 70, sector 3, București

44, Str. Muresana, nr. 4, sector 3, București

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-llfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRS MARȘ A


3 SECTORULUI


Ste. Fadrurnu brî nr. 2“4r sector șt 050S42 Bccuresi; www.prl mfăriej.fo

telefon (004 &21) 3r.fi <2% 23 - 2îî fox (ȘQ4 fiii) jîS.Q^-<î4 e-niiail straiegjîigipîîatârjej.fo


I FRhUĂRLA SECTORULUI 3

I DfRECl’IA STRATEGII Si PROGRAME j    DE DEZVOLTARE DURABILĂ

I    INTRARE / IEȘIRE

f.

I nRMo5!.9 ,

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 ur. 311/29.11.2016

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/29.11.2016 s-a aprobat cererea de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru următoarele blocuri:

sector 2


Blocul de locuințe 1- Bl. 1, Str. Baba Novac, nr. 1 IA, sector 3, București

Blocul de locuințe 2- Bl. 69, Str.Florin Ciungan, nr. 1, sector 3, București

Blocul de locuințe 3- Bl. L31, Str. Tina Petre, nr. 6, sector 3, București

Blocul de locuințe 4- Bl. PC10, Str.Gura Ialomitei, nr. 14, sector 3, București

Blocul de locuințe 5- Bl. P100-101, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 39,sc.l,2, București

Blocul de locuințe 6- Bl. CI, Str. Tomis, nr. 12, sector 3, București Blocul de locuințe 7- Bl. 44A, Str. Racari, nr. 16, sector 3, București Blocul de locuințe 8- Bl. U25, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, sector 3,

București


București


Blocul de locuințe 9- Bl. L112A, Str.Matei Basarab, nr. 70, sector 3,

Blocul de locuințe 10- Bl. 44, Str. Muresana, nr. 4, sector 3, București

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^ JP

Se diminuează numărul de blocuri incluse în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 311/29.11.2016, blocul CI, Str. Tomis nr. 12, întrucât acesta nu mai face obiectul cererii de finanțare, după cum urmează:

•    Blocul de locuințe    1- BL    1, Str. Baba Novac, nr. 11A, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    2- Bl.    69, Str.Florin Ciungan, nr. 1, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    3- BL    L31, Str. Tina Petre, nr. 6, sector 3, București

•    Blocul de locuințe    4- Bl.    PC10, Str.Gura Ialomitei, nr. 14, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 5- Bl. P100-101, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 39,sc.l,2, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 6- Bl. 44A, Str. Racari, nr. 16, sector 3, București

•    Blocul de locuințe 7- Bl. U25, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, sector 3,

București

Blocul de locuințe 8- Bl. L112A, Str.Matei Basarab, nr. 70, sector 3,

București


Blocul de locuințe 9- BL 44, Str. Muresana, nr. 4, sector 3, București

Având în vedere solicitarea de documente suplimentare transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Durabilă București-Ilfov prin platforma online MYSMIS se va modifica conținutul bugetului cererii de finanțare conform solicitării. Astfel, articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016 se modifică după cum urmează:

1.    valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”, în cuantum de 13,403,125.13 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 13,196,958.05 lei și valoare totală neeligibilă de 206,167.08 lei.

2.    contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,484,950.30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,278,783.22 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59”.

PRIMAR* A

3.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1,472,409.00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

4.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 241,125.00 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

5.    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 180,965.81 lei reprezentând, după caz,

3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E    corespunzătoare

apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice,

100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

6.    Ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1,484,472.00 lei.

7.    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T lunară [lei] = V totală [lei] x 1,66%, cu regularizare la ultima plată unde:

T lunară = taxă de reabilitare termică

V totală = sumă totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției unei asociații de proprietari


1,66% = cotă procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni ( 5 ani).

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de fapt și de drept pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 311/29.11.2016 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 59” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, considerăm că este necesară inițierea și adoptarea acesteia de către Consiliul Local Sector 3.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Director Executiv.


Andreea Giripan/

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea uudești nr, igi,

031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004021) 318.03.04 e-maîl strategii (gJprimarie3.ro


PFU


IAR IA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE l IEȘIRE


b? CbZ&JtBf

p^l


CĂTRE,

CABINET PRIMARIn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3. vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectelor de , „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.311/29.11.2016”, „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.347/15.12.2016” și „Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.275/30.06.2017”

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Rapoartele de specialitate întocmite de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

-Proiectele expunerilor de motive

-Proiectele de hotărâre


Direcția Strategii și Pr grame de Dezvoltare Durabilă

i