Hotărârea nr. 113/2018

HCLS3 nr. 113 din12.03.2018 priv acord unui mand Pres CA al soc AS3 pt a intrep demers neces in veder inchei contr de inchir utilaj in scop realiz contr pista pt activ sporti in dom ciclis IORprivind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul

realizării contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R. „

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr,39376/CP/08.03.20î 8 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 38442/07.03.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

-    Adresa nr. 98/28.02.2018 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr, 36736/CP/05.03.2018;

» Adresa nr. 97/28.02.2018 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 (nr, 253/01.03.2018);

-    Decizia societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 260/02.03.2018, către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL (nr. 117/05.03.2018);

-    Decizia nr. 20/09.02.2018 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL;

-    Procesele verbale nr. 108/27.02.2018 și nr. 109/27.02.2018 ale societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL;

-    Adresa nr. 111/28.02.2018 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL;

-    HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr. 38447/07.03.2018 a Direcției Economice, Serviciul Guvernanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 52 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 12. pct, 12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 241/12.06.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr, 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul realizării contractului nr. 12661/26.10.2017, având ca obiect - Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R., cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

fâWWlNTE DE ȘEDINȚĂ " .....~z

CONTRASEMNEAZĂ

seWetar


MARțUȘl


\ITA


NR. 113 DIN 12.03.2018


SECTORULUICABINET PRIMAR03KT4    ; ț'y.i

Www. prim a?-123.ro


EXPUNERE DE MOTIVEfa proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății A$3-Adminîstrare Străzi S3 S.R,L. pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul realizării contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac l,O.R. „

Prin adresa nr. 98/28.02.2018 societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. a solicitat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul realizării contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac 1,0, R. „

Având în vedere necesitatea încheierii unui astfel de contract pentru societate, astfel cum rezultă din solicitarea acesteia, și ținând seama de raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ


Cslea Dudești nr, 191, sector 3, 031084 București

www.pnfnarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318 03 04 e-maîS ecortomtc@pnmarie3.ro

Nr. 38442/07.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul realizării contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R.”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu îoan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Prin HCLS3 474/28.09.2017 a fost aprobată atribuirea către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului, zona lac I.O.RT

Prin HCLS3 614/27.11.2017 (modificată și completată ulterior de HCLS3 681/28.12.2017) a fost aprobat Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic sau majoritar necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3.

Având în vedere:

—    Adresa nr. 98/28.02.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 36736/05.03.2018;

—    Adresa nr. 97/28.02.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. către asociatul său minoritar Administrare Active Sector 3 S.R.L. (253/01.03,2017);

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

— Decizia nr. 260/02.03.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în calitate de asociat minoritar al AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. (117/05.03.2018)

— Decizia nr. 20/09.02.2018 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de selecție având ca obiect închirierea utilajelor pentru realizarea contractului : “Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismuîai zona în lac I.O.R.”

în conformitate cu prevederile:

Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: „Adunarea Generală a Asociaților” : „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

-Art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”;

Art. 52. Alin. (1) din O.U.G. 109/2011: “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia”

Ținând cont de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje în scopul realizării contractului nr. 12661/26.10.2017 având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R.”


întocmit,


Cornelia Pivniceru

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Ș*

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

AS3


«iMÎWr'SUP.Î


J$r $w«r "

: INTiWp,

ĂWF .    (‘‘ r

Ziua.....oS .luna..^-™.


A53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul /, sector 3, Hucuresii

Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei    |

Telefon H-40759 040 480    f ,

E-maihsecretariat@as3-strazi.ro    j    Vi

Web: www.as3-strazi.ro    S


5. LD$-


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 - 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr, J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, respectând Art. 12.1 lit, (m) din actul constitutiv al acesteia „ Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru flecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, Art. 12.1 lit. (o) din Actul constitutiv al acesteia „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului nr.12661/26.10.2017, având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona Iac I.O.R. „ , atribuit de către Primăria Sectorului 3 .

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN 4211;

$ fhA?s

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SR.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.l54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500.000 lei Telefon;+40759 040 480 E-maihsecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Conform programului de activitate al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.398/05.09.2017, societatea îți va desfășura 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv va executa lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

-    „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Norme Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare materiale s-a desfășurat după cum urmează:

în data de 20.02.2018, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect închiriere utilaje, conform caietului de sarcini, a fost publicat anunțul pe site-ul societății www.as3-strazi.ro și trimise invitații de participare la următorii ofertanți: Selca S.A, Dalex Grup SRL, Avalon Utilaje SRL.

Am atașat prezentei adrese anunțul postat pe site-uî societății.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu sediu în Strada Calea Vitan nr.l54-158, Clădire Administrativă, parter, birou 1, sector 3, București, tel. 0759.040.480 având număr de înregistrare: CUI 37804080, în calitate de beneficiar, vă adresează invitația de a participa cu oferta, pentru închirierea utilajelor în vederea realizării în bune condiții a contractului având ca obiect: „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I. O.R ”

-    Obiectul achiziției: închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect : Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R

-    Cantitate'.conform caietului de sarcini

-    Valoarea estimată a contractului:800.000,00 lei fără TVA

-    Termen de livrare: maxim 10 zile de ta comanda fermă a beneficiarului.

-    Specificații tehnice: conform documentației de achiziție.

1) Situația personală a ofertantului

Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se afle în conflict de interese cu

factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., respectiv: Ioan

Constantinescu - administrator, Valentin Stanislav - director general, Medrea Daniela Gigi -

contabil, Cristina Bîrzu - responsabil achiziții, Mihai Căciulă - manager proiect.

în aces sens, vor prezenta o declarație conform Formularului nr. 1 ~ Declarație privind conflictul de interese.

AS3


««<« i


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan tir. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Teiefon:+40759 040 480

E-maii:secreta riat@as3~strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

2)    Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați, legal constituiți, să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, să nu aibă înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. în acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, în original/copie cu mențiunea „conform cu originalul”/copie legalizată. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Notă:

în cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, acesta va indica în cadrul ofertei care sunt părțile pe care le va subcontracta și datele de identificare ale subcontractanților. Acordul de subcontractare va fi prezentat la încheierea contractului și va fi anexat contractului.

3)    PROCEDURĂ

3.1)    Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: selecție de oferte

3.2)    Criteriul de atribuire: Cel mai mic preț

3.3)    Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română

3.4)    Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

3.5)    Prezentarea ofertei

Modul de prezentare a ofertei tehnice

® Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice, acolo unde este cazul. Produsele vor fi însoțite de agremente tehnice, acolo unde este cazul.

» Oferta tehnică va fi însoțită de formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat și ștampilat.

Modul de prezentare a ofertei financiare

• Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Prin depunerea ofertei financiare se presupune faptul că ofertantul a citit și a înțeles cerințele din documentația de achiziție și au inclus toate cheltuielile legate de executarea obiectului contractului.

ÂS3

fi1!


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.Î.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.î54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei TeIefon:+40759 040 480

E-maih secreta riat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

o Se va completa Formularul nr. 2 ~ Formularul de ofertă care reprezintă actul prin care

operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu beneficiarul. Formularul de ofertă va fi însotit de centralizatorul de prețuri completat cu prețul unitar pe fiecare prods în parte.

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul beneficiarului din București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor este 27.02.2018, ora 12,00. Ofertele primite după data și ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerințele documentației de achiziție, și vor fi depuse în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează: Plicul 1 - Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții asociați/subcontractanții, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de achiziție.

Plicul 2 - Ofertă tehnică

Plicul 3 - Ofertă financiară

4)ALTE INFORMAȚII (după caz)

Informațiile privind clauzele contractuale vor fi definitivate cu ofertantul declarat câștigător.

în urma publicării anunțului au fost depuse în plic sigilat următoarele oferte:

-    Dalex Grup SRL - nr.104/27.02.2018

-    Avalon Utilaje SRL - nr. 106/27.02.2018

Conform Procesului verbal nr.108/27.02.2018, al Comisiei de evaluare, în urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

- Menționăm faptul că ofertele depuse au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de închiriere utilaje.

®    . XHfesX'! ARE

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/20I7

Sediul Social; Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul l, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon 1.+40759 040 480 E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

-Menționam că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

Din cele doua oferte depuse a îndeplinit criteriile de calificare doar oferta firmei Dalex Grup SRL. Oferta societarii A valon Utilaje SRL nu a fost calificata deoarece nu a fost completa oferta tehnica depusa.

In urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

- Dalex Grup SRL cu o propunere financiară , de 796.272,00 lei fără TVA, având nr. de înregistrare 104/27.02.2018.

Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

La prezenta adresă anexam, următoarele documente:

-    Hotărârea de adjudecare a contractului având ca obiect închiriere utilaje

-    Proces-Verbal intermediar al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare, a ofertei financiare și propunerii tehnice

-    Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

-    Mandat acordat de către acționarul minoritar S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L,

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

Cu deosebită considerație,

Ioan CONSTANTIN în calitate de Preșcdi AS3-ADMINISTRA


eC.A.

i.. O fU

ZTS%S.R.L.

Către

S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L

Sediul

Bulevardul Basarabia nr 256C, Clădirea East City Tower , et 7,sector 3, București

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R. „

£5t»A2i


.L.u


z45J -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. ng'X.tlt: RO 37804080, Reg. Corn: 440/9897/2017 Sediul șâdlîh Cafea T'itetuir.l 54-} 58, parter, biroul I, sector 3, bucurești • • “ v'.. ....'.^-4- AtypRat Social subscris >7 vărsat L500.000 iei 0^7    Tclefoni+40759 040 480

. ”"    E-maii:secrctariat^as3‘Strazi.ro

Web: www.as3-slrazi.ro


Ac .r ^w?-

! v

.im»


;


. âc


Stimate domnule Președinte Robcrt Sârbu,

Subscrisa* AS3-ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 ~ 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J4G/9897/2017, având CUI R037S04080, reprezentată legal de dl. Constantinescu loan, în calitate de Președinte aî Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, respectând Art. 12,1 IU. (m) din actul constitutiv al acesteia n Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societăți) care depășesc 180.000 Eitro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfiei de investiții nu aufiost prevăzute în prealabil în buget”, Ari, 12.1 litfio) din Actul constitutiv al acesteia „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății",

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMIN1STRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac 1.0,R. “ , atribuit dc către Primăria Sectorului 3 ,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate ..Lucrări dc construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN 4211;

AS3-A0MÎN1STRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1090 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

A53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L CU.L: RO 37804080, Reg. Com; J4O/9897/20Î7 Sediul Social: Calea Titan nrA54-158, parter, biroul î, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon;+40759 040 480 E-maH:secretariat@as3-$trazi.ro Web: www.as3-strazt.ro

Conform programului de activitate al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către acționarul majoritar. Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L, nr.398/05.09.2017, societatea îți va desfășura 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv va executa lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

- „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminarii și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Norme Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare materiale s-a desfășurat după cum urmează;

în data de 20.02.2018, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect închiriere utilaje, conform caietului de sarcini, a fost publicat anunțul pe site-ul societății www.as3-strazi.ro și trimise invitații de participare la următorii ofertanți: Selca S.A, Dalex Grup SRL, Avalon Utilaje SRL.

Am atașat prezentei adrese anunțul postat pe site-ul societății.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

AS3-Administrare Străzi S3 SRL, cu sediu în Strada Calea Vitan nr.154-158, Clădire Administrativă, parter, birou î, sector 3, București, tel, 0759.040,480 având număr de înregistrare: CUI 37804080, în calitate de beneficiar, vă adresează invitația de a participa cu oferta, pentru închirierea utilajelor în vederea realizării în bune condiții a contractului având ca obiect: "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R "

-    Obiectul achiziției: închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect: Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R

-    Cantitate:conform caietului de sarcini

-    Valoarea estimată a conlractului:800.000,00 lei fiară TVA

-    Termen de livrare: maxim 10 zile de la comanda fermă a beneficiarului.

-    Specificații tehnice: conform documentației de achiziție.

1)    Situația personală a ofertantului

Operatorii economici particîpanți la procedură nu trebuie să se afle în conflict de interese cu

factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.RL, respectiv: loan

Constantinescu - administrator. Valentin Stanîsîav - director general, Medrea Daniela Gigi -

contabil, Crisîina Bîrzu - responsabil achiziții, Mihai Căciulă - manager proiect.

în ace$ sens, vor prezenta o declarație conform Formularului nr. î -- Declarație privind conflictul de interese.

2)    Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Telefon:+40759 040 480 F.-m a iksec reta ria t$*>as3-$trazi, r o Web: www.as3-strazi.ro

Operatorii economici participant! la procedură trebuie să fie legal înregistrați, legal constituiți, să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, să nu aibă înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. în acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, în original/copie cu mențiunea „conform cu originalul”'/copie legalizată. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie rcale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Notă:

în cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, acesta va indica în cadrul ofertei care suni părțile pe care le va subcontracta și datele de identificare ale subcontractanților. Acordul de subcontractare va fi prezentat la încheierea contractului și va fi anexat contractului.

3) PROCEDURĂ

3.1)    Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare; selecție de oferte

3.2)    Criteriul de atribuire ; Cel mai mic preț

3.3)    Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta; română

3.4)    Perioada minună pe parcursul căreia ofertantul trebuie să tși mențină oferta: în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

3.5)    Prezentarea ofertei

Modul de prezentare a ofertei tehnice

« Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice, acolo unde este cazul. Produsele vor fi însoțite de agremente tehnice, acolo unde este cazul.

» Oferta tehnică va fi însoțită de formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat și ștampilat.

Modul de prezentare a ofertei financiare

• Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Prin depunerea ofertei financiare se presupune faptul că ofertantul a citit și a înțeles cerințele din documentația de achiziție și au inclus toate cheltuielile legate de executarea obiectului contractului,

« Se va completa Formularul tir, 2 - Formularul de ofertă care reprezintă actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct ăe vedere juridic în

Telcfon:+40759 040 480 E~maii:secretariat{^as3-st:ritzLro

Web: www.as3-strazi.ro

relația contractuală cu beneficiarul. Formularul de ofertă va fi insolit de centralizatorul de prețur i completat cu prețul unitar pe fiecare prods în parte.

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul beneficiarului din București, Calea Vîtan nr. 242, Sector 3. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor este 27.02.2018, ora 12,00 Ofertele primite după data și ora limită de depunere a ofertelor, mi vor fi luate în considerare.

Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis ai documentelor prezentate.

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerințele documentației de achiziție, și vor fi depuse în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează: Plicul 1 ~~ Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții asociațifubcontractanții, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de achiziție.

Plicul 2 “ Ofertă tehnică

Plicul 3 - Ofertă financiară

4)AL TE INFORMA ȚII (după caz)

Informațiile privind clauzele contractuale vor fi definitivate cu ofertantul declarat câștigător.

în urma publicării anunțului au fost depuse în plic sigilat următoarele oferte:

-    Dalex Grup SRL - nr. 104/27,02.2018

-    Avalon Utilaje SRL - nr. 106/27.02.2018

Conform Procesului verbal nr.î 08/27,02,2018, al Comisiei de evaluare, în urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

- Menționăm faptul că ofertele depuse au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de inebiriere utilaje,

-Menționam că plicurile pentru ofertele financiare, telurice și documentele de calificare au fost sigilate.

■■Î' ■

Telefotî:+40759 040 480 E-maii:secretariat^as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Din


cele doua oferte depuse a îndeplinit criteriile de calificare doar oferta firmei Dalex Grup

SRL. Oferta societarii Avalon Utilaje SRL nu a fost calificata deoarece nu a fost completa oferta tehnica depusa.

In urma aplicării criteriului de atribuire ,, prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

- Dalex Grup SRL cu o propunere financiară , de 796.272,00 lei fără TVA, având nr. de înregistrare 104/27.02.2018.

Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

La prezenta adresă anexam următoarele documente:

-    Hotărârea de adjudecare a contractului a\ând ca obiect închirierea utilajelor

-    Proces-Verbal intermediar al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare, a ofertei financiare și propunerii tehnice

-    Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A* al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.RX. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona Iac IO,R, „

Cu deosebită considerație,

îoan CONSTANTIMESCU, în calitate de Pregeainte C.A. AS3-ADMIWSTRĂKB«RĂZI S3 S.R.L.


SîW-Rfc/ V;

8.C. AS3-ADKIMISTRARE STRĂZI $3 ■ ,R.L INTRARE


l£34K£

Ziua..Zffi..luna..<£2.......Ant;


S.C ADMINISTRARE ACTIVE fiECTOR 3 SRL C. 111:31012790    RegfiCom: J40/Î47S2/2012

Sediul Social: B~dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1.2., sector 3, București

Către    AS3-ADMINISTRARE STRĂZIS3 SRL    k

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C,A. al societății AS3~ ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea închirierii de utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „ cu respectarea procedurilor legale aflate in vigoare

Societatea Administrare Active, Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-duî Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1,2., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert- Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

DECIZIE

In urma solicitării societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, nr. 97/28.02.2018 si Înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 253/22.02,2018 si a Deciziei asociatului minoritar SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu nr. 19/01.03.2018 si înregistrata la sediul subscrisei cu nr. 257/02.03.2018- societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de asociat minoritar aî AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., aproba Acordarea unui mandat Președintelui CA. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea închirierii de utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „ cu respectarea procedurilor legale aflate in vigoare

Conform Art. 12.1 lit. (m) din actul constitutiv al acesteia „ Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc î00.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, Art, 12.1 lit.(o) din Actul constitutiv al acesteia „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

Cu considerație, Sarbu Robetțt-Constantin

AS> -

Telefon:+40759 040 480 E-maiJ:secretariat(&>as3-strazj,rt>

Web: www, as3-strazi.ro

APROB, /

administratW

loan COWTAI^OțMlU

J * ■

f

DECIZIA Nn 20/09.02.2018

Președintele C.A. al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., domnul Ioan Constantinescu, numit prin HCLS 3. nr. 588/27.11.2017,

Având în vedere:

1.    Referatul de necesitate nr. 78/09.02.2018 privind închirierea utilajelor pentru realizarea

contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru acîivitati sportive in domeniul ciclismului zona lac    aprobat de administratorul societății;

2.    Invitațiile de participare nr. 83/20.02.2018, nr. 85/20.02.2018 si nr. 86/20.02.2018, prin care s-au solicitat oferte de preț de ia SELCA S.A., AVALON UTILAJE SRL și SC DALEX GRUP SRL;

3.    Prevederile Procedurii interne privind achiziția de produse, servicii și lucrări nr, 65/31.01.2018,

DECIDE:

Art,l. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de selecție de oferte, organizată de AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., la data de 27.02.2018, ora 12,00, având ca obiect închirierea utilajelor pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac LO.R.f

în următoarea componență:

Nr.

crt.

Prenume, nume

Funcție

Calitate

Președinte/membru

1.

Cristina Birzu

Funcționar Administrativ

președinte

7

Mîhai Căciulă

Manager Proiect

membru

3,

Carmen Cherciu

Economist

membru

4.

Ion Panciu

Diriginte șantier

membru rezervă*


'țț**,*./!

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 &R.L.

C.U.L: RO 37804080, Reg. Corn: 340/9897/20Î7

Sediul Sociali Calea Vitan tir, 154-158, parter, biroul l, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480 E-maiksecretariat^as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

% situația de indisponibilitate a vreunuia dintre membrii comisiei de evaluare, acesta va fi înlocuit de

către membrul de rezervă.

Art.2. Direcțiile, serviciile și persoanele implicate în achiziție vor aduce la îndeplinire prezenta decizie.

Dată la 09.02.2018

Vizat juridic^ Adrian Lozinschi"'AWIifil&TîîARE ■STRĂZI! '«'«CTOft 3


AS3 -ADMINISTRARE STRÂZI S3 S.R.L,


SC aSJ-AOHINîSTRARESTRĂZI-V R.U INTRARE///


Nircttnc p,    '    . . -........


C.U.Î.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.l 54-158, parter, biroul 7, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500,000 lei Telefon:+40759 040 480 E-ma ihsecreta riat@as3-strazi. ro Web: www.as3-strazi.roHotarare de adjudecare a contractului avand ca obiect închirierea utilajelor pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R.

încheiata astăzi, 28,02.2018, în vederea atribuirii contractului

de achiziție    ■

încheierii acordului-cadru    □

având ca obiect închirierea utilajeior pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona iac I.O.R.., valoare estimată: 800.000,00 lei fara TVA.

procedura de achiziție este: selecție de oferte

In vederea atribuirii contractului, in conformitate cu procedura interna privind achiziția de produse, servicii si lucrări nr 65/31,01.2018, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu in data de 20,02,2018 si transmise invitații de participare către următorii operatori economici:

-SELCAS.A.

-AVALON UTILAJE SRL

-:SC DALEX GRUP SRL;

- Pana lâ data limita de depunere a ofertelor, respecctiv 27.02.2018, ora 12.00, au depus oferta următorii operatori economici;


''ÂtiMtMJSTRARE STUAZi.

"SECTOR 3


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg, Com: J40/9897/2O17 Sediul Social: Calea Vitan nr.l54-158, parter, biroul î, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480 E-m aii: secreta riat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

NR

OFERTE

DEPUSE

DENUMIRE OFERTANTI

Nr. de înregistrare oferta

L

Dalex Grup SRL

nr.l 04/27.02.2018

2.

AVALON UTILAJE SRL

nr.l 06/27.02.2018

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr, 20/09.02,2018, compusa din:

1.    Cristina Birzu - Președinte,

2.    Mihai Căciulă- membru,

3.    Carmen Cherciu-membru

a procedat in data de 27.02.2018, ora 12.30, la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse si a constatat următoarele, consemnate in procesul verbal de deschidere nr. 108/27.02.2018:

- La ședința de deschidere nu au participat reprezentanți ai ofertantilor;

-Documentele depuse de ofertanti:

Cerințe PAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

Dalex Grup

SRL

Avalon Utilaje

SRL

111,2,1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii economici participant! ia

procedura nu trebuie sa se afle in

conflict de interese cu factorii de

decizie din cadrul societății AS3 -

Administrare Străzi S3 S.R.L.,

respectiv:. Ioan Constantinescu -

administrator, Valentin Stanislav -

director generai, Medrea Daniela

Gigi - contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai Căciulă

DA

DA

\ SȚftÂZV.

Lector 3

TeJefon;+40759 040 480 E-mail:secretariat@as3"Strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

- manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o

declarație conform Formularului

nr. 1    - Declarație privind

conflictul de interese.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare

a activității profesionale

Operatorii economici participant! la

procedura trebuie sa fie legal

înregistrați, legal constituiri, sa nu se

afle în niciuna dintre situațiile de

anulare a constituirii, sa nu aîba

înscrise mențiuni cu privire Ia

faliment/lîchidare, precum si faptul

ca au capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac obiectul

contractului. In acest sens, ofertantul

va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, in original/copie cu

mențiunea    „conform    cu

originaîul’Vcopie    legalizata.

Informațiile cuprinse în certificat

trebuie să fie reale/actuale la data

limită de depunere a ofertelor.

DA

DA

Oferta tehnica

DA

DA

Oferta financiara

DA

DA

Valabilitate oferta (zile)

90

Z1LE(16.05.20

18)

31,12,2018

Comisia de evaluare a procedat ia analiza, în detaliu, a ofertelor depuse, precum și a clarificărilor solicitate din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate prin documentația de achiziție, în cadrul unei ședințe ulterioare ședinței de deschidere. Evaluarea

■    ' AOHiWlSTRARE

Telefon :+40759 040 480 E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

ofertelor s-a finalizat prin încheierea Procesului Verbal al ședinței nr. 1 de analiză a documentelor depuse de ofertanți nr. 109/27.02.2018;

Astfel, în urma analizării și verificării documentelor, comisia de evaluare a constatat:

Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

Dalex Grup

SRL

Avalon Utilaje

SRL

ÎII.2.1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii economici participant!

la procedura nu trebuie sa se afle

in conflict de interese cu factorii

de decizie din cadrul societății

AS3 - Administrare Străzi S3

S.R.L.,    respectiv:    Ioan

Constantinescu - administrator,

Valentin Stanislav - director

general, Medrea Daniela Gigi ~~

contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții,    Mihai

Căciulă - manager proiect.

în aces sens, vor prezenta o

declarație conform Formularului

nr. 1    - Declarație privind

conflictul de interese.

Da, in original

Da, in original

Cerința

Îndeplinita

IIL2.1.b) Capacitatea de

exercitare a activității

Da, in copie conform cu originalul,

Da, in original, certificat

constatator nr

Cerința

îndeplinita

AS3


S ~ AOMIMI^RARE STftAZI.

•"' S£crv?n 3


E-maiksecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

profesionale

Operatorii economici participant! ia procedura trebuie sa fie legal

Înregistrați, legal constituiti, sa nu

se afle in niciuna dintre situațiile

de anulare a constituirii, sa nu

aiba înscrise mențiuni cu privire la

faliment/lichidare, precum si

faptul    ca    au    capacitatea

profesionala    de a    realiza

activitatile care fac obiectul

contractului.    în    acest sens,

ofertantul va prezenta un certificat

constatator emis de ONRC, in

original/copie cu mențiunea

„conform cu originaluT/copie legalizata, informațiile cuprinse în

certificat • trebuie    să    fie

reale/actuale la data limită de

depunere a ofertelor.

certificat

constatator

nr.65261/19.02 .2018, in care nu sunt

Înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichid

Eire

14596/23.02,2 018, in care nu sunt Înscrise

mențiuni cu privire la faliment/lichid

are

Oferta tehnica

Ofertantul ya prezenta in cadrul

ofertei tehnice toate materialele

din caietul de sarcini, insotite de

specificații tehnice, acolo unde

este cazul, Produsele vor fi

insotite de agremente tehnice,

acolo unde este cazul.

Da, ofertantul

a prezentat in

cadrul ofertei

tehnice toate

utilajele din

caietul de

sarcini, insotite

de specificații

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei

tehnice toate utilajele din caietul de sarcini, dar nu a menționat specificații tehnice.

Cerința

îndeplinita

ft&MiSISTRARE $Tk«l ' "srefos j

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500,000 lei Teîefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Oferta tehnica va fi insotita de

formularul Informații privind

clauzele contractuale obligatorii,

semnat si stampilat.

tehnice.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale

obligatorii,

semnat si

stampilat.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale obligatorii, semnat si stampilat.

Oferta financiara

Da, Formularul

nr. 2

completat.

Prețul ofertat

nu depășește

valoarea

estimate a

contractului si

este insotitde

centralizatorul

de preturi

completat cu

prețul unitar pe

fiecare prods

in parte.

Da, Formularul nr. 2

completat.

Prețul ofertat nu depășește valoarea estimate a

contractului si este insotitde centralizatorul de preturi completat cu prețul unitar pe fiecare prods in parte,

Cerința

îndeplinita

■ AOWNISTRARE

&TP.AZÎ . sector i

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr,l54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris șl vărsai 4.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480 E-maîl:secretariat@as3"Strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Prin urmare, comisia de evaluare, în unanimitate, decide:

Nr.

Denumire entitate

Calificată/

crt.

Descalificată

1.

Dalex Grup SRL

Calificată

2.

Avalon Utilaje SRL

Necalificata

Astfel, prin aplicarea criteriului de atribuire a contractului ofertelor calificate, respectiv „cel mai mic preț”, a rezultat următorul clasament:

Nr.

crt.

Denumire entitate

Preț (lei, fara TVA)

1.

Dalex Grup SRL

796.272,00

2.

Avalon Utilaje SRL

800.000,00

în urma aplicării criteriului de atribuire mai sus menționat, astfel cum acesta a fost prevăzut în documentația de achiziție, Comisia de evaluare:

HOTĂRĂȘTE

în conformitate cu prevederile Procedurii interne privind achiziția de produse, servicii și lucrări nr. 65/31.01.2018, ofertantul câștigător ai contractului având ca obiect „închirierea utilajelor pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R.,, , este Dalex Grup S.R.L. cu un preț al contractului în valoare de 796.272,00 lei, fără TVA.

Drept care s-a încheiat prezenta Hotărâre de adjudecare a procedurii de achiziție astăzi, 28.02.2018, la sediul beneficiarului.

Comisia de evaluare:

1. Cristina Birzu ~ președinte, ........l.U; A................


7 AOHifrtSTRARE

’t; / STșA'Zî


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 tei

Teiefon;+40759 040 480 E-maihsecretariat@as3-strazi.ro Web<-www.as3-strazi.ro

2, Mihai Căciulă- membru,

3. Carmen Cherciu-membru,........................

3'

Mwl


SS


' ADMINISTRARE

/.SîW'',

&i


E-ma il: secreta r ia t@as3-st razi. ro Web: www.as3-strazi.ro

Proces verbal de analiza nr. 1

încheiat astăzi, 27.02.2018, cu ocazia analizării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului

de achiziție    b

încheierii acordului-cadru    □

având ca obiect închirierea utilajelor pentru realizarea contractului avană ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R., valoare estimată: 800,000,00 lei fara TVA.

Procedura de achiziție este: selecție de oferte Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 20/09.02,2018, compusa din:

1.    Cristina Birzu - Președinte,

2.    Mihai Căciulă- membru,

3.    Carmen Cherciu-membru

a procedat astăzi, 27.02.2018, ora 13.00, la sediul beneficiarului, la analizarea si verificarea ofertelor depuse si a constatat următoarele:

- Documentele depuse de ofertanti:

Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

Dalex Grup

SRL

Avalon

Utilaje SRL

ni.2,1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii    economici

participanti la procedura nu

trebuie sa se afle in conflict de

interese cu factorii de decizie

din cadrul societarii AS3 -

Administrare Străzi S3 S.R.L.,

respectiv: îoan Constantinescu

Da, copie

conform cu

originalul

Da, in original

Cerința

îndeplinita

■y'&MmiSTRAREi


'.«Sl'RA&T . ■■ secrdR 3


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J4O/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan tir.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500,000 lei Telefon :+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi,ro Web: www.as3-strazi.ro

- administrator, Valentin

Stanislav - director general,

Medrea Daniela Gigi -

contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai

Căciulă - manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o

declarație    conform

Formularului    nr. 1    ~

Declarație privind conflictul

de interese,

in.2,l.b) Capacitatea de

exercitare a activității

profesionale

Operatorii    economici

participant!    la procedura

trebuie sa fie legal Înregistrat!,

legal constituit!, sa nu se afle

in niciuna dintre situațiile de

anulare a constituirii, sa nu

aiba înscrise mențiuni cu

privire Ia faliment/lichidare,

precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac

obiectul contractului. In acest

sens, ofertantul va prezenta un

certificat constatator emis de

ONRC, in original/copie cu

mențiunea    „conform    cu

Da, copie conform cu originalul, certificat constatator nr 65261/19.02. 2018, in care nu sunt inscrise mențiuni cu privire la faliment/lichi dare

Da, In original, certificat constatator nr. 14596/23.02.2 018, in care nu sunt inscrise mențiuni cu privire la faliment/lichid

are

Cerința

îndeplinita

■ÂbHi&STRAfte $TKA2f . "SSGTOR 3

E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

originalul”/copie legalizata.

Informațiile    cuprinse    în

certificat trebuie să    fie

reale/actuale la data limită de

depunere a ofertelor.

Oferta tehnica

Ofertantul va prezenta in

cadrul ofertei tehnice toate

materialele din caietul de

sarcini, insotite de specificații

tehnice, acolo unde este cazul.

Produsele vor fi insotite de

agremente tehnice, acolo unde

este cazul.

Oferta tehnica va fi insotita de

formularul Informații privind

clauzele contractuale

obligatorii, semnat si

stampilat.

Da, ofertantul

a prezentat in

cadrul ofertei

tehnice toate

utilajele din

caietul de

sarcini,

insotite de

specificații

tehnice.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale

obligatorii,

semnat si

stampilat.

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate utilajele din caietul de sarcini, dar nu a menționat specificații tehnice. Ofertantul a prezentat formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat si stampilat.

Cerința

îndeplinita

Oferta financiara

Da,

Formularul

nr. 2

completat.

Prețul ofertat

Da, Formularul nr, 2

completat.

Prețul ofertat nu depășește valoarea estimate a contractului si

Cerința

îndeplinita

■V ■;

■AOMifesTRARE "%£tr6R 3

C.U.Î.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.l54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E~mail:secreta riat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

nu depășește

valoarea

estimate a

contractului

si este insotit

de

centralizatoru

l de preturi

completat cu

prețul unitar

pe fiecare

prods in

parte.

este insotit de centralizatorul de preturi completat cu prețul unitar pe fiecare prods in parte.

Comisia de evaluare declara închisa ședința de deschidere a ofertelor, urmând sa elaboreze hotararea de adjudecare.

■AOHWiSTRARE


$C AS3.A0KWE SȚRAZiR.L INTRARE».    ,/H'

ijtsmr;■    ;;............tj

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Teiefon:+40759 040 480

E-mail:secreta riat@as3~strazi.ro Web: www.as3~strazi.ro

Proces verbal de deschidere a ofertelor depuse

încheiat astăzi, 27.02.2018, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului

de achiziție    ■

încheierii acordului-cadru    □

având ca obiect închirierea utilajelor pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R.., valoare estimată: 800.000,00 leifaraTVA.

Procedura de achiziție este: selecție de oferte

în vederea atribuirii contractului, in conformitate cu procedura interna privind achiziția de produse, servicii si lucrări nr 65/31.01.2018, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu in data de 20,02.2018 si transmise invitații de participare către următorii operatori economici:

-    SELCA S.A.

-    AVALON UTILAJE SRL

-    SC DALEX GRUP SRL;

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr, 20/09.02.2018, compusa din:

1,    Cristina Birzu - Președinte,

2,    Mihai Căciulă- membru,

3,    Carmen Cherciu-membru

a procedat astăzi, 27.02.2018, ora 12.30, la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse si a constatat următoarele:

- Pana la data limita de depunere a ofertelor, respecctiv 27.02,2018, ora 12,00, au depus oferta următorii operatori economici:

NR

OFERTE

DEPUSE

DENUMIRE OFERTANTI

Nr, de înregistrare oferta

1.

Dalex Grup SRL

nr,104/27.02.2018

2.

AVALON UTILAJE SRL

nr,106/27.02.2018

- Documentele depuse de ofertanti:

Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

Dalex Grup

Avalon Utilaje

'1;

'aomnistrare

< "'■SfertOR j

C.UX: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitau nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.5003)00 lei Telefon;+40759 040 480

E-maihsecretariat@as3-strazi.ro Web: www,as3-strazi,ro

SRL

SRL

HI.2.1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii economici participant; la procedura nu trebuie sa se afle in

conflict de interese cu factorii de

decizie din cadrul societății AS3 -

Administrare Străzi S3 S.R.L.,

respectiv; Ioan Constantinescu -

administrator, Valentin Stan i slav -

director general, Medrea Daniela

Gig! - contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai Căciulă

- manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o

declarație conform Formularului

nr, 1    - Declarație privind

conflictul de interese.

DA

DA

HU.l.b) Capacitatea de exercitare

a activității profesionale

Operatorii economici participant! ia procedura trebuie sa fie legal

înregistrat!, legal constituit!, sa nu se

afle in niciuna dintre situațiile de

anulare a constituirii, sa nu aiba

înscrise mențiuni cu privire la

faliment/iichidare, precum si faptul

ca au capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac obiectul

contractului. In acest sens, ofertantul

va prezenta un certificat constatator

emis de ONRC, in original/copie cu

mențiunea    „conform    cu

originalul’Vcopie    legalizata.

Informațiile cuprinse în certificat

DA

DA


C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2O17 Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500,000 lei Telefon :+40759 040 480

E’inail:secretariat@a$3-$trazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

trebuie să fie reale/actuale la data

limită de depunere a ofertelor.

Oferta tehnica

DA

DA-incompleta

Oferta financiara

DA

DA

Valabilitate oferta (zile)

90

zile( 16.05.2018)

31.12.2018

Prețui ofertei (iei, fara TVA)

796.272,00 lei

800.000,00 lei

Comisia de evaluare declara închisa ședința de deschidere a ofertelor, urmând ca analizarea acestora sa fie făcută in ședințele ulterioare.

Comisia de evaluare:


1.    Cristina Birzu - președinte,

2.    Mihai Căciulă- membru, .,.

3.    Carmen Cherciu-membru,.


PRIMĂRIA


’    SECTORULUI

7! i I C ! I P £ S T I


DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
CĂTRE,COMPARTIMENT CABINET PRIMAR


1327/2018

VI CEP RIM AR


LENA PE T RESCU


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea a unui mandat Președintelui C.A, al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R.,, . însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

Proiectul de hotărâre privind acordarea a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „ însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate


în vederea inițierii proiectelor menționate.Director Executiv,


Octavian Ghi


Director Executiv Adjunct, Olga Cojocaru /Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3


1

1

'1