Hotărârea nr. 112/2018

HCLS3 nr. 112 din12.03.2018 pri acord unui mandat Presed CA al soc AS3 pt a intrep toate demers neces in veder inchei contr de achiz mat pt realiz contr Amenaj pista pt activit sportive in domen ciclism I.O.R


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R.„

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 39372/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 38396/07.03.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernantă Corporativă;

-    Adresa nr. 94/22.02.2018 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr.36742/CP/05.03.2018;

-    Adresa nr. 93/22.02.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al AS3 --Administrare Străzi S3 SRL către Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL (nr. 183/22.02.2018);

-    Decizia nr. 254/01.03.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al

* > societății Administrare Active Sector 3 SRL;

-    HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local ai Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;

-    Adresa nr.38447/07.03.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

A.

In conformitate cu prevederile:

-    Art, 52 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

- Art.12. pct. 12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății AS3

Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtL Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL, în vederea semnării contractului de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac l.O.R.,, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Art.2, Societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 112 DIN 12.03.2018


CABINET PFUMAS

Cjikii Di-f-S'șî.i îir, ișî,    3,

03;<>M B;fCîJî«șh;

www.prirnarîeî.ro

telefon i ■■    5) 31'; e - 2§

fax ■■'.'.4 iv. 04 e-maH cabi^î-pnrvai ^pî'v^șrîeș.ra


la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R.„

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3, cod CAEN 4211.

Societatea, prin Președintele Consiliului de Administrație își exprima intenția clară de a demara lucrările de amenajare a pistei pentru activități sportive în domeniul ciclismului din zona parcului I.O.R.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 94/22.02.2018, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat majoritar al Societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în vederea acordării unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R.,,
DiRECȚiA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Calea Dudeștî nr. iși, sector 3, 031084 București www.prin1arie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 făx (004 O2i J 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 38396/07.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea

contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.Q,R.„

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Societatea AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl Constantinescu loan, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Având în vedere:

-    Adresa nr. 94/22.02.2018 a Președintelui Consiliului de aAdministrație al AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 36742/05.03.2018

-    adresa nr. 93/22.02.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. către Președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRLDIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-    decizia nr. 254/01.03.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

-    documentele aferente procedurii de achiziție

în conformitate cu prevederile:

-art.12.1. lit. m) din Actul Constitutiv al societății ” Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget;

-    art.12.1. lit. o) din Actul Constitutiv al societății ” Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice alta problemă importantă privind activitatea Societății.

-    art. 52 din OUG 109/2011 alin. (3) „Consiliul de administrație... informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.„

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul hotărârii de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R.,, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare.

Director Execuțiîntocmit

AS3


s.r ASUDMIMSIWE strazs T3 H.


ASterni'1 RAR! S'!


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București,

Capital social subscris și vărsat 4,500.000 lei    1    =

Telefon:+40759 040 480    !

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

IAU


Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Ș*

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3~ADMINISTRARE

STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 - 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dl, Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, respectând Art. 12.1 lit (m) din actul constitutiv al acesteia „ Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, Art. 12.1 lit. (o) din Actul constitutiv al acesteia „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”,

înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului nr.12661/26.10.2017, având ca obiect „ Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona Iac I.O.R. „ , atribuit de către Primăria Sectorului 3 .

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN 4211;

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

AS3

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr.l54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiî:secreta riat@as3~strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Conform programului de activitate al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L, nr.398/05.09.2017, societatea îți va desfășura 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv va executa lucrări de investiție pentru următoarele obiective;

-    „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.0.R. „

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscriminării și egalității de tratament, proporționalității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Norme Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare materiale s-a desfășurat după cum urmează:

în data de 07.02.2018, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de materiale, conform caietului de sarcini, a fost publicat anunțul pe site-ul societății www.as3-strazi.ro și trimise invitații de participare la următorii ofertanți; Dalex Grup SRL, Molinvest SRL, CMA Exigent Construct SRL.

Am atașat prezentei adrese anunțul postat pe site-uî societății.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu sediu în Strada Calea Vitan nr.l54-158, Clădire Administrativă, parter, birou 1, sector 3, București, tel. 0759.040.480 având număr de înregistrare: CUI 37804080, în calitate de beneficiar, vă adresează invitația de a participa cu oferta, pentru achiziția materialelor în vederea realizării în bune condiții a contractului având ca obiect: ”Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O.R"

-    Obiectul achiziției: Furnizare materiale pentru realizarea contractului având ca obiect : Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I.O. R

-    Cantitate:conform caietului de sarcini

-    Valoarea estimată a contractului; 1.450.000,00 lei fără TVA

-    Termen de livrare; maxim 10 zile de la comanda fermă a beneficiarului.

-    Specificații tehnice: conform documentației de achiziție.

1) Situația personală a ofertantului

Operatorii economici participanți la procedură nu trebuie să se afle în conflict de interese cu

factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., respectiv: loan

Constantinescu -- administrator, Valentin Stanislav - director general, Medrea Daniela Gigi -

contabil, Cristina Bîrzu - responsabil achiziții, Mihai Căciulă - manager proiect.

în aces sens, vor prezenta o declarație conform Formularului nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/20I7

Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-mail:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

2)    Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați, legal constituiți, să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, să nu aibă înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidare, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. In acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de ONRC, în original/copîe cu mențiunea „conform cu originalul”/copie legalizată. Informațiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Notă;

în cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, acesta va indica în cadrul ofertei care sunt părțile pe care le va subcontracta și datele de identificare ale subcontractanților. Acordul de subcontractare va fi prezentat la încheierea contractului și va ft anexat contractului.

3)    PROCEDURA

3.1)    Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: selecție de oferte

3.2)    Criteriul de atribuire ; Cel mai mic preț

3.3)    Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta; română

3.4)    Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

3.5)    Prezentarea ofertei

Modul de prezentare a ofertei tehnice

« Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice, acolo unde este cazul. Produsele vor fi însoțite de agremente tehnice, acolo unde este cazul.

• Oferta tehnică va fl. însoțită de formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat și ștampilat.

Modul de prezentare a ofertei financiare

« Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Prin depunerea ofertei financiare se presupune faptul că ofertantul a citit și a înțeles cerințele din documentația de achiziție și au inclus toate cheltuielile legate de executarea obiectului contractului.

® Se va completa Formularul nr. 2 - Formularul de ofertă care reprezintă actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în

AS3

«WXIT    ,,,R£

C.L.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+407S9 040 480 E-maiksecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

relația contractuală cu beneficiarul. Formularul de ofertă va fi însotit de centralizatorul de prețuri completat cu prețul unitar pe fiecare prods în parte.

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul beneficiarului din București, Calea Vitan nr. 154-158, Sector 3. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor este 16.02.2018, ora 12,00.

Ofertele primite după data și ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare. Ofertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerințele documentației de achiziție, și vor fi depuse în plicuri sigilate, un exemplar original, în limba română, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează: Plicul î - Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertanți, ofertanții

asociați/subcontractanții, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de achiziție.

Plicul 2 - Ofertă tehnică

Plicul 3 - Ofertă financiară

4)ALTE INFORMAȚII (după caz)

Informațiile privind clauzele contractuale vor fi definitivate cu ofertantul declarat câștigător.

în urma publicării anunțului au fost depuse în plic sigilat următoarele oferte:

-    Dalex Grup SRL - nr,87/15.02.2018

-    Molinvest SRL - nr.88/15,02.2018

-    CMA Exigent Construct SRL- nr.90/15.02,2018

Conform Procesului verbal nr.91/16.02.2018, al Comisiei de evaluare, în urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

- Menționăm faptul că ofertele depuse au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare materiale.

-Menționam că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.

AS3


AM'iKS’-fcARî;


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul /, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Toate cele trei oferte depuse au îndeplinit criteriile de calificare și în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

- Dalex Grup SRL cu o propunere financiară, de 1.437.072,44 lei fără TVA, având nr. de înregistrare 87/15.02.2018,

Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

La prezenta adresă anexam următoarele documente:

-    Hotărârea de adjudecare a contractului având ca obiect furnizarea materialelor

-    Proces-Verbal intermediar al ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare, a ofertei financiare și propunerii tehnice

~ Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

-    Mandat acordat de către acționarul minoritar S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Pentru toate aceste considerente, solicitam acordarea unui mandat Președintelui CA. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

Cu deosebită considerație,

Ioan CONSTANTINpSCU, în calitate de P^es&Mte CA. AS3-ADMINISTRAR^^m^LS3 S.R.L.

AS3


'ftp..Zi' ^Bcrert Î


INT^

[ SES,^c

..Luna,,


’.S?<

..


Ci


îc/


C.U.L RO 37804080» Reg. Cam: 340/9897/2017 Sediul Sedai: Tulea Vilatt nr. !5d-f58, parter, birattl l, sectar 3t București ,    -    ................■Capital sadul subscris sl vărsai 4.500.000 lei

T....... •- ’/ 'i ,    Telefoiu+40759 040 480

i    > .    .‘..f TU î E-man;secretari3tt2/as3-strnzi.ro


Web: www.as3-straxi.ro

r**"**..............................

[ Către

i Sediul__

[Referitor


S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L__________________ i

Bulevardul Basarabia nr 256C, Clădirea East City Towcr, et 7,sector 3, București_

Acordarea unui mandat Președintelui C.A. ai societății AS3-ADMINTSTRARE i STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ea obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona Iac LO.R.»,

Stimate domnule Președinte Robert Sârbu,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI $3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan. nr. 154 - 158» parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI R037804080, reprezentată legal de dt Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, respectând An. 12.1 fit. (m) din actul constitutiv al acesteia ,, Adunarea Generală a Asociaților; hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc i00.000 Euro inclusiv TEA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui cm, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget !\ AriĂ2A Ut. (o) din Actul constitutiv al ace sie ia „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății

înaintăm prezenta.

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADM1NISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului nr.12661/26,10.2017, având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona Iac LO.R. „ , atribuitde către Primăria Sectorului 3 .

Subscrisa, A S3-ADMINISTRARE. STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr, 241 ZI 2.06.2017, având ca obiect principal de activitate ..Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COT) CAEN 4211;

AS3-ADMINISTRA RE STRĂZI S3 S.R.L.. a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897Z2017

Sediul Social: Calea Viîan nr. 154-158, parter, biroul l, sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 4,500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maH: seeretanat@as3-strazi.ro Web: w>vw.as3~$trazi.ro

Conform programului de activitate al AS3-Administrare Străzi $3 S.R.L., aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.398/05,09.2017, societatea îți va desfășura 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3, respectiv va executa lucrări de investiție pentru următoarele obiective:

- „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.0.R. „

Pentru a respecta principiile eficacității, eficienței și economicității, precum și pe cele ale transparenței, nediscrimînării și egalității de tratament, proporționaiității și recunoașterii reciproce, s-au respectat Norme Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziții produse, servicii și lucrări, procedura de achiziție pentru furnizare materiale s-a desfășurat după cum urmează:

în data de 07.02.2018, în vederea atribuirii contractului, având ca obiect furnizarea de materiale, conform caietului de sarcini, a fost publicat anunțul pe site-ui societății www.as3-strazi.ro și trimise invitații de participare la următorii ofertând; Dalex Grup SRL, Molinvest SRL, CMA Exigent Construct SRL.

Am atașat prezentei adrese anunțul postat pe site-ul societății.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., cu sediu în Strada (dl ea Vi lan nr, 154-158, Clădire Administrativă, parter, birou l, sector 3, București, tel. 0759,040.480 având număr de înregistrare: CUI 37804080, în calitate de beneficiar, vă adresează invitația de a participa cu oferta, pentru achiziția materialelor în vederea realizării în bune condiții a contractului având ca obiect: "Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac LO.R ”

-    Obiectul achiziției: Furnizare materiale pentru realizarea contractului având ca obiect Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului zona lac I, O, R

-    Cartă late: conform caietului de sarcini

~ Valoarea estimată a contractului: 1,450.000,00 lei fără TVA

-    Termen de livrare: maxim 10 zile de la comanda fermă a beneficiarului.

-    Specificații tehnice: conform documentației de achiziție.

1)    Situația personală a ofertantului

Operatorii economiciparticipanfi la procedură nu trebuie să se afle în conflict de interese cu

factorii de decizie din cadrul societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L, respectiv: loan

Constant inescu — administrator, Valentin Stanislav ...... director general, Medrea Daniela Gigi ~

contabil, Crisiîna Bîrzu - responsabil achiziții, M'ihai Căciulă - manager proiect.

în aces sens, vor prezenta o declarație conform Formularului nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese.

2)    Capacitatea de exercitare a activității profesionale

C.IM.; RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Viran nr. 154-158, parter, biroul /, sectar 3, București Capitol social subscris și vărsat 4.50(K00(i lei Telefon :+40759 040 480 f > m a ii: secreta rîat(&>as3-strazi,ro Web: www.as3-strazi.ro

Operatorii economici participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați, legal constituiți, să nu se afle în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, să nu aibă înscrise mențiuni cu privire la falimenfiiichidare, precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. în acest sens, ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de QNRC, în original/copie cu mențiunea „conform cu originalul "/copie legalizată. Informațiile cuprinse în certificai trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Notă: în cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze părți din contract, acesta va indica în cadrul ofertei care sunt părțile pe care le va suhcontracta și datele de identificare ale subcontracranților. Acordul de subcontractare va fi prezentat la încheierea contractului și va fi anexat contractului.

3) PROCEDURA

3J) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: selecție de oferte

3.2)    Criteriul de atribuire : Cel mai mic preț

3.3)    Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română

3.4)    Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îșt mențină oferta: în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

3.5)    Prezentarea ofertei

Modul de prezentare a ofertei tehnice

« Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, însoțite de specificații tehnice, acolo unde este cazul. Produsele vor fi însoțite de agremente tehnice, acolo unde este cazul,

« Oferta tehnică va fi însoțită de formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat și ștampilat.

Modul de prezentare a ofertei financiare

« Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Prin depunerea ofertei financiare se presupune faptul că ofertantul a citit și a înțeles cerințele din documentația de achiziție și au inclus toate cheltuielile legate de executarea obiectului contractului

* Se va completa Formularul nr. 2 Formularul de ofertă care reprezintă actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în

C.L.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/20Î7 Sediul Social: Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 4.500,000 lei Telefonî+40759 040 480 E-mail;secretariat^as3-$trazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

relația contractuală cu beneficiarul. Formularul de ofertă va. fi însoții de centralizatorul de prețuri completat cu prețul unitar pe fiecare prods în parte.

Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune în forma scrisă la sediul beneficiarului din București, Calea Eitan nr. 154-158, Sector 3. Data și ora limită pentru depunerea ofertelor este 164)2.2018, ora 12,00 Ofertele primite după data și ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare. Ofiertanții au obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerințele documentației de achiziție, și vor fi depuse în plicuri sigilate, un exemplar original în limba romană, și vor conține 3 plicuri, după cum urmează: Plicul 1 - Documentele de calificare solicitate referitoare la ofertând, ofertanții asociați/subconlractanții, dacă este cazul, precum și orice alte documente și formulare solicitate prin prezenta documentație de achiziție.

Plicul 2 - Ofertă tehnică

Plicul 3 ~ Ofertă financiară

4)AL TE INFORMA ȚII (după caz)

Informațiile privind clauzele contractuale vor fi definitivate cu ofertantul declarat câștigător.

în urma publicării anunțului au fost depuse în plic sigilat următoarele oferte:

-    Dalex Grup SRL -nr.87/15.02.2018

-    Molinvest SRL - nr.88/15.02.2018

-    CMA Exigent Construct SRL- nr.90/15.02.2018

Conform Procesului verbal nr.91/16.02.2018. al Comisiei de evaluare, în urma deschiderii plicurilor, au fost constatate următoarele:

- Menționăm faptul că ofertele depuse au fost în conformitate cu cerințele solicitate în vederea atribuirii contractului de furnizare materiale.

-Menționam că plicurile pentru ofertele financiare, tehnice și documentele de calificare au fost sigilate.


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 SJCL C.U.L: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/20I7

Sediul Social: Calea titan ur.l 54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefom+40759 040 480 E-ma il: secretariat@as3-st razL ro Web: www.as3-strazi.ro

Toate cele trei oferte depuse au îndeplinit criteriile de calificare și în urma aplicării criteriului de atribuire ,, prețul cel mai scăzut”, oferta declarată câștigătoare este următoarea:

-    Dalex Grup SRL cu o propunere financiară , de 1.437.072,44 lei fără TVA, având nr. de înregistrare 87/15.02.2018.

Societățile participante au fost informate cu privire la rezultatul acestei proceduri de atribuire.

La prezenta adresă anexam următoarele documente:

-    Hotărârea de adjudecare a contractului având ca obiect furnizarea materialelor

-    Proces-Verbal intermediar ai ședinței de analiză și verificare a documentelor de calificare, a ofertei financiare și propunerii tehnice

~ Proces-Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor

Pentru toate aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE3 STRĂZI S3 S.R.L. pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona tac I.O.R. „

Cu deosebită considerație.


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan tir, 154-1 58, partea biroul /, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500,000 lei Telefon:+40759 040 480 E-maihsecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

S.C.ASȘ-AțMNISWE STRĂZI $3 R.L.

INTRARE

3i)


ieșire;Zii/a„Pu.. „iuna^P;?1!......Ahu!.f.><W

Hotarare de adjudecare a contractului avand ca obiect Furnizare materiale pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.OA3

încheiata astăzi, 21.02.2018, în vederea atribuirii contractului

de achiziție    «

încheierii acordului-cadru    o

având ca obiect Furnizare materiale pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac l.O. R„ valoare estimată: 1.450.000,00 lei faraTVA.

Procedura de achiziție este: selecție de oferte

în vederea atribuirii contractului, in conformitate cu procedura interna privind achiziția de produse, servicii si lucrări nr 65/31.01.2018, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu in data de 07.02.2018 si transmise invitații de participare către următorii operatori economici:

-    Dalex Grup SRL

-    Molinvest SRL

-    CMA Exigent Construct SRL

- Pana la data limita de depunere a ofertelor, respecctiv 16.02.2018, ora 12.00, au depus oferta următorii operatori economici:

''Âî^pifiSTRARE

^55 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L,

C.UJ.; RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr.l54-158) parter, biroul 1, sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 4,500,000 lei Telefon :+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi,ro Web: www.as3-strazi.ro

NR

OFERTE

DEPUSE

DENUMIRE OFERTANTI

Nr. de înregistrare oferta

1.

Dalex Grup SRL

nr.87/15.02.2018

2.

Molinvest SRL

nr.88/15.02.2018

3.

CMA Exigent Construct SRL

nr.90/15.02.2018

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 19/02.02.2018, compusa din:

1.    Cristina Birzu ~ Președinte,

2.    Mihai Căciulă- membru,

3.    Carmen Cherciu-membru

a procedat in data de 16.02.2018, ora 12.30, la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse si a constatat următoarele, consemnate in procesul verbal de deschidere nr. 91/16,02.2018:

-    La ședința de deschidere nu au participat reprezentant! ai ofertantelor;

-    Documentele depuse de ofertanti:

Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

Dalex Grup

SRL

Molinvest SRL

CMA Exigent

Construct SRL

111,2.1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se afle in

conflict de interese cu factorii de

decizie din cadrul societății AS3 -

Administrare Străzi S3 S.R.L.,

respectiv: Ioan Constanținescu -

DA

DA

DA

C.U.I.; RO 37804080, Reg. Com: J40/9897Z2017 Sediul Social; Calea Titan nr.154-158, parter, biroul I, sector 5, București Capital social subscris și vărsat 4.500,000 lei Telefon:+40759 040 480


E-maihsecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro


administrator, Valentin Stanislav -

director general, Medrea Daniela

Gig! - contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai Căciulă

- manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o

declarație conform Formularului

nr, 1    - Declarație privind

conflictul de interese.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare

a activității profesionale

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal

înregistrați, legal constituit!, sa nu se

afle in niciuna dintre situațiile de

anulare a constituirii, sa nu aiba

înscrise mențiuni cu privire la

faliment/Iichidare, precum si faptul

ca au capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac obiectul

contractului. In acest sens, ofertantul

va prezenta un certificat constatator

emis de ONRC, in original/copie cu

mențiunea    „conform    cu

originalui’Vcopie    legalizata.

Informațiile cuprinse în certificat

trebuie să fie reale/actuale la data

limită de depunere a ofertelor.

DA

DA

DA

Oferta tehnica

DA

DA

DA

Oferta financiara

DA

DA

DA

Valabilitate oferta (zile)

90 ZILE

120 ZILE

90 ZILE


Comisia de evaluare a procedat la analiza, în detaliu, a ofertelor depuse, precum și a clarificărilor solicitate din punct de vedere al conformității cu cerințele solicitate prin


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480

E-maii: secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

documentația de achiziție, în cadrul unei ședințe ulterioare ședinței de deschidere. Evaluarea ofertelor s-a finalizat prin încheierea Procesului Verbal al ședinței nr. 1 de analiză a documentelor depuse de ofertanți nr. 98/20.02.2018;

Astfel, în urma analizării și verificării documentelor, comisia de evaluare a constatat:

Cerințe DAT

Modalitatea de Îndeplinire

Observații

Dalex Grup

SRL

Molinvest SRL

CMA Exigent

Construct SRL

III.2.1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii economici participant! la procedura nu trebuie sa se afle

in conflict de interese cu factorii

de decizie din cadrul societății

AS3 - Administrare Străzi S3

S.R.L,,    respectiv:    loan

Constantinescu - administrator,

Valentin Stanislav - director

general, Medrea Daniela Gigi -

contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai

Căciulă - manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o

declarație conform Formularului

nr. 1 - Declarație privind

conflictul de interese.

Da, in original

Da, in original

Da, in original

Cerința

îndeplinita

II1.2.1.b) Capacitatea de

Da, in original,

Da, in original,

Da, in original,

Cerința

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40Z9897/2017 Sediul Social; Calea Vltan nrd 54-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500,000 lei Telefon:+40759 040 480

E-m a il: secreta riat@as3-strazi, ro Web; www.as3~$trazî,ro

exercitare a activității

profesionale

Operatorii economici participanti

la procedura trebuie sa fie legal

Înregistrați, legal constituiri, sa nu

se afle in niciuna dintre situațiile

de anulare a constituirii, sa nu

aiba înscrise mențiuni cu privire la

faliment/lichidare, precum si

faptul    ca    au    capacitatea

profesionala de a realiza

activitatiîe care fac obiectul

contractului.    In    acest sens,

ofertantul va prezenta un certificat

constatator emis de ONRC, in

original/copie    cu    mențiunea

„conform cu originaluT/copie

legalizata. Informațiile cuprinse în

certificat    trebuie    să    fie

reale/actuale la data limită de

depunere a ofertelor.

certificat

constatator

rir,72208/07.02 ,2018, in care nu sunt

Înscrise

mențiuni cu privire la faliment/lichid

are

certificat

constatator nr

6761/13.02.20

18, in care nu sunt inscrise mențiuni cu privire la faliment/lichid

are

certificat

constatator

nr.27601/23.01 .2018, in care

nu sunt

inscrise mențiuni cu privire la faliment/lichid

are

îndeplinita

Oferta tehnica

Ofertantul va prezenta in cadrul

ofertei tehnice toate materialele

din caietul de sarcini, insolite de

specificații tehnice, acolo unde

este cazul. Produsele vor fi.

insotite de agremente tehnice,

Da, ofertantul

a prezentat in

cadrul ofertei

tehnice toate

materialele din

caietul de

sarcini, insotite

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate

materialele din caietul de sarcini, insotite de specificații tehnice.

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, insotite de specificații tehnice.

Cerința

îndeplinita

;,'ĂbtftiWi^TSAR6 .' ’'SECTOR 3

C.U.I.: RO 37804980, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maii:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

acolo unde este cazul.

Oferta tehnica va fi insotita de

formularul Informații privind

clauzele contractuale obligatorii,

semnat si stampilat.

de specificații

tehnice.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale

obligatorii,

semnat si

stampilat.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale obligatorii, semnat si stampilat.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale obligatorii, semnat si stampilat.

Oferta financiara

Da, Formularul

nr. 2

completat.

Prețul ofertat

nu depășește

valoarea

estimate a

contractului si

este insotitde

centralizatorul

de preturi

completat cu

prețul unitar pe

fiecare prods

in parte.

Da, Formularul nr. 2

completat.

Prețul ofertat nu depășește valoarea

estimate a

contractului si este insotit de

centralizatorul de preturi completat cu prețul unitar pe fiecare prods in parte.

Da, Formularul nr. 2

completat.

Prețul ofertat nu depășește valoarea estimate a

contractului si

este insotit de

centralizatorul de preturi completat cu prețul unitar pe fiecare prods in parte.

Cerința

îndeplinita

:,Ol&&TSîARE

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Citau nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris șl vărsat 4,500,000 lei Telefon :+40759 040 480

E-maiI:secretariat@as3-strazi,ro Web: www.as3-strazi.ro

Prin urmare, comisia de evaluare, în unanimitate, decide;

Nr.

Denumire entitate

Calificată/

crt.

Descalificată

1.

Dalex Grup SRL

Calificată

2.

Molinvest SRL

Calificată

3.

CMA Exigent Construct SRL

Calificată

Astfel, prin aplicarea criteriului de atribuire a contractului ofertelor calificate, respectiv „cel mai mic preț”, a rezultat următorul clasament;

Nr.

crt.

Denumire entitate

Preț (lei, fara TVA)

1.

Dalex Grup SRL

1.437.072,44

2.

Molinvest SRL

1.446.912,00

3.

CMA Exigent Construct SRL

1.448.690,10

în urma aplicării criteriului de atribuire mai sus menționat, astfel cum acesta a fost prevăzut în documentația de achiziție, Comisia de evaluare;

HOTĂRĂȘTE

în conformitate cu prevederile Procedurii interne privind achiziția de produse, servicii și lucrări nr. 65/31.01.2018, ofertantul câștigător al contractului având ca obiect „Furnizare materiale pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R., , este Dalex Grup S.R.L. cu un preț al contractului în valoare de 1.437.072,44 Iei, fără TVA.


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.; RO 37804080, Reg, Com: J40/9897Z2017 Sediul Social: Calea Viian nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500.000 tei Telefom+40759 040 480 E-maiI:secretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Drept care s-a încheiat prezenta Hotărâre de adjudecare a procedurii de achiziție astăzi, 21.02.2018, la sediul beneficiarului.

Comisia de evaluare:

1. Cristina Birzu - președinte,

2. Mihai Căciulă- membru,


3. Carmen Cherciu-membru,


- ••••

SÎSȚ’WWrar!:

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr, 154-158, parter, biroul î, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500,000 lei Telefom+40759 040 480

E- m a i I: secreta Hat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Proces verbal de analiza nr. 1


SC ASS-ADMlWSTRAKfLȘTRAZCSi ,Ri. INTRARS

MC ......... Ț...............j.

Ziu3..;2fc. .,lun3.,.£' 2......:.r

încheiat astăzi, 20.02,2018, cu ocazia analizării ofertelor contractului

depuse în vederea atribuirii


de achiziție    ■

încheierii acordului-cadru    □

; având ca obiect Furnizare materiale pentru realizarea contractului avană ca obiect: Amenajare pista pentru acîivitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R., valoare estimată: 1.450.000,00 leifaraTVA.

Procedura de achiziție este: selecție ăe oferte Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 19/02.02,2018, compusa din:

1,    Cristina Birzu - Președinte,

2,    Mihai Căciulă- membru,

3,    Carmen Cherciu-membru

a procedat astăzi, 20.02.2018, ora 13.00, la sediul beneficiarului, la analizarea si verificarea ofertelor depuse si a constatat următoarele:

- Documentele depuse de ofertând:

Cerințe DAT

Modalitatea de îndeplinire

Observații

Dalex Grup

SRL

Molinvest

SRL

CMA Exigent

Construct SRL

IH.2.1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii    economici

participanti la procedura nu

trebuie sa se afle in conflict de

interese cu factorii de decizie

din cadrul societarii A S3 -

Administrare Străzi S3 S.R.L.,

respectiv: Ioan Constantinescu

Da, in

original

Da, in original

Da, in original

Cerința

îndeplinita

v/';

TOitiiȘTRARE rW» 3

^55 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.l.

C.U.I.; RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Titan nr. 154-158, parter, biroul /, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500.000 lei

Telefon-.+40759 040 480 E-mail:secretariat@as3-$trazi.ro

Web: www,as3-strazi,ro

- administrator, Valentin

Stanislav - director general,

Medrea Daniela Gigi -

contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai

Căciulă - manager proiect.

în aces sens, vor prezenta o

^declarație    conform

■Formularului    nr. 1    -

Declarație privind conflictul

de interese.

III.2.1.b) Capacitatea de

exercitare a activității

profesionale

Operatorii    economici

participant!    la procedura

trebuie sa fie legal Înregistrați,

legal constituit!, sa nu se afle

in niciuna dintre situațiile de

anulare a constituirii, sa nu

aiba înscrise mențiuni cu

privire la faliment/lichidare,

precum si faptul ca au

Capacitatea profesionala de a

realiza activitatile care fac

obiectul contractului. în acest

sens, ofertantul va prezenta un

certificat constatator emis de

ONRC, in original/copie cu

pientiunea    „conform    cu

Da, in original, certificat constatator nr 72208/07.02. 2018, in care nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faîiment/lichi dare

Da, in original, certificat constatator nr. 6761/13.02.20 18, in care nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichid

are

Da, in original, certificat constatator nr.27601/23.01. 2018, in care nu sunt înscrise mențiuni cu privire la faliment/lichidar e

Cerința

îndeplinita


A '    »RAkc

>' ' sscroft 3

AS 3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S,R.L.

C.V J.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500,000 lei

Teîefon:+40759 040 480 E-raail: secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi,ro

originalul’Vcopie legalizata.

Informațiile    cuprinse    în

certificat trebuie să    fie

reaîe/actuale la data limită de

depunere a ofertelor,

Oferta tehnica

■■ Ofertantul va prezenta in

cadrul ofertei tehnice toate

materialele din caietul de

sarcini, insotite de specificații

tehnice, acolo unde este cazul.

Produsele vor fi insotite de

agremente tehnice, acolo unde

este cazul.

Oferta tehnica va fi insotita de

formularul Informații privind

clauzele contractuale

obligatorii, semnat si

stampilat.

Da, ofertantul

a prezentat in

cadrul ofertei

tehnice toate

materialele

din caietul de

sarcini,

insotite de

specificații

tehnice.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind

clauzele

contractuale

obligatorii,

semnat si

stampilat,

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, insotite de specificații tehnice. Ofertantul a prezentat formularul Informații privind clauzele contractuale obligatorii, semnat si stampilat.

Da, ofertantul a prezentat in cadrul ofertei tehnice toate materialele din caietul de sarcini, insotite de specificații tehnice.

Ofertantul a

prezentat

formularul

Informații

privind clauzele

contractuale

obligatorii,

semnat si

stampilat.

Cerința

îndeplinita

Oferta financiara

Da,

Formularul

nr. 2

completat.

Prețul ofertat

Da, Formularul nr. 2

completat.

Prețul ofertat nu depășește valoarea estimate a contractului si

Da, Formularul nr. 2 completat. Prețul ofertat nu depășește valoarea estimate a contractului si este insolit de

Cerința

îndeplinita

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social; Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.50(1000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

nu depășește

valoarea

estimate a

contractului

si este insotit

de

centralizatoru

1 de preturi

completat cu

prețul unitar

pe fiecare

prods in

parte.

este insotit de centralizatorul de preturi completat cu prețul unitar pe fiecare prods in parte.

centralizatorul de preturi completat cu prețul unitar pe fiecare prods in parte.


‘RARE


Comisia de evaluare declara închisa ședința de deschidere a ofertelor, urmând sa elaboreze hotararea de adjudecare.


•^ÂWțijjîSTRARE

STHA2S ,

'' SfeCTOS 3


S C. AS34DHIMISTRARF SIRAZI33 M SNÎRARf

’lESÎffe


y/


Ziua.,.2^, ...luna... Jr „..Mii;


ac


C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vtian nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon :+40759 040 480

E-maibsecretariat@as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Proces verbal de deschidere a ofertelor depuse

încheiat astăzi, 16.02.2018, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului

de achiziție    ■

încheierii acordului-cadru    □

având ca obiect Furnizare materiale pentru realizarea contractului avand ca obiect: Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului zona lac I.O.R., valoare estimată: 1.450.000,00 leifara TVA.

Procedura de achiziție este: selecție de oferte

In vederea atribuirii contractului, in conformitate cu procedura interna privind achiziția de produse, servicii si lucrări nr 65/31.01.2018, a fost publicat anunțul de participare pe site-ul propriu in data de 07,02.2018 si transmise invitații de participare către următorii operatori economici:

-    Dalex Grup SRL

-    Molinvest SRL

-    CMA Exigent Construct SRL

Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 19/02.02.2018, compusa din:

1.    Cristina Birzu - Președinte,

2.    Mihai Căciulă- membru,

3.    Carmen Cherciu-membru

a procedat astăzi, 16.02.2018, ora 12.30, la sediul beneficiarului, la deschiderea ofertelor depuse si a constatat următoarele:

- Pana la data limita de depunere a ofertelor, respecctiv 16.02.2018, ora 12.00, au depus oferta următorii operatori economici:

Cerințe DAT


Modalitatea de îndeplinire


Observații


NR

OFERTE

DEPUSE

DENUMIRE OFERTANTI

Nr. de înregistrare oferta

1.

Dalex Grup SRL

nr.87/15.02.2018

2,

Molinvest SRL

nr.88/15.02.2018

3,

CMA Exigent Construct SRL

nr.90/15.02.2018

Documentele depuse de ofertanti:

;. *A6«.iHiStRARE

/45J -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.E.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.I54-158, parter, biroul /, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4A00.000 lei Telefon :+40759 040 480 E-maiI:secretariat@as3~strazi,ro  Web: www.as3-strazi.ro

Dalex Grup

SRL

Molinvest SRL

CMA Exigent

Construct SRL

III.2.1) Situația personală a

ofertantului

Operatorii economici participant! ta procedura nu trebuie sa se afle in

conflict de interese cu factorii de

decizie din cadrul societății AS3 -

Administrare Străzi S3 S.R.L,,

respectiv: ioan Constantinescu -

administrator, Valentin Stanislav -

director general, Medrea Daniela

Gigi - contabil, Cristina Bîrzu -

responsabil achiziții, Mihai Căciulă - manager proiect.

In aces sens, vor prezenta o

declarație conform Formularului

nr. 1    - Declarație privind

conflictul de interese.

DA

DA

DA

ni.2,Lb) Capacitatea de exercitare

a activității profesionale

Operatorii economici participând la

procedura trebuie sa fie legal

înregistrat!, legal constituiti, sa nu se

afle in niciuna dintre situațiile de

anulare a constituirii, sa nu aiba

înscrise mențiuni cu privire ia

faliment/Iichidare, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a

realiza activitatfle care fac obiectul

contractului, In acest sens, ofertantul

va prezenta un certificat constatator

emis de ONRC, in original/copie cu

mențiunea    „conform    cu

originaluP’/copie    legalizata.

Informațiile cuprinse în certificat

DA

DA

DA

■'■■"Â'bHifJtSTRARE ■ jîSTftAiîî.'

/ '■''SECTOR 3

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40Z9897/2017 Sediul Social; Calea Vitan nr,154-158, parter, biroul 1, sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4,500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maihsecretariat@as3~strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

trebuie să fie realeZactuaie ia data

limită de depunere a ofertelor.

Oferta tehnica

DA

DA

DA

Oferta financiara

DA

DA

DA

Valabilitate oferta (zile)

90

zi!e(16,05.2018)

120

zi!e(16.06.2018)

90 zile(16.05.2018)

Prețul ofertei (Iei, fara TVA)

1.437.072,44

1.446.912,00

1.448.690,10

Comisia de evaluare declara închisa ședința de deschidere a ofertelor, urmând ca analizarea acestora sa fie făcută in ședințele ulterioare.

Comisia de evaluare:


1.    Cristina Birzu - presedint

2.    Mihai Căciulă- membru,

3.    Carmen Cherciu-membru,

Către


S.C. AS3-A0M1MÎSTRARE STRĂZI 53 .R-L

•N'


INTRARE Ur _


S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL C.UI.;3IQ1279Q    Reg. Com: J40/14752/2012


^siRr Ziua.,.^...Lunâ....M.......


Sediul Social; B-dul Basarabia, nr. 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7f indicativ 1,2., sector 3, București


AS3~ ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRLReferitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3~ ADMINISTRARE STRĂZI S3 SR.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de materiale pentru realizarea contractului de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect ff Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac I.O.R. „

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia, nr, 256G, Clădirea East City Tower, etaj 7, indicativ 1,2., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Sarbu Robert- Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintam prezenta:

DECIZIE

In urma solicitării societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, nr. 93/22.02.2018 si înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr, 183/22,02.2018 si a Deciziei asociatului minoritar SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL cu nr, 16/23.02.2018 si înregistrata la sediul subscrisei cu nr, 251/28.02.2018- societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în calitate de asociat minoritar al AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., aproba Acordarea unui mandat Președintelui C,A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziționării de materiale pentru realizarea contractului de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac

Conform Art. 12.1 lit, (m) din actul constitutiv al acesteia „ Adunarea Generală a Asociaților: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 Euro inclusiv TVA, pentru fiecare investiție sau pentru investițiile în cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”, Art 12.1 lit (o) din Actul constitutiv al acesteia ,, hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”,

Cu considerație,DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Calea Dudeșt' nr, 191, sector 3, 031084 București www.primarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 O2i) 318 03 04 e-maiî economic@primarie3.ro

Nr. 38447/07.03.2018


CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

er6<9/?^

F, DISPOZ.

1 3 2 7/20 1 6 VI CEPR(MAR elena peiresc


-    Proiectul de hotărâre privind acordarea a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R.„ . însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

-    Proiectul de hotărâre privind acordarea a unui mandat Președintelui C.A. al societății AS3~ ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L pentru pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere utilaje pentru realizarea contractului având ca obiect „ Amenajare pistă pentru activități sportive în domeniul ciclismului în zona lac LO.R. „ însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate


.-Sîf^irHohdbla:

Datele dumneavoastrâ personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3