Hotărârea nr. 111/2018

HCLS3 nr. 111 din12.03.2018 privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018


ii y hi ci r o l b o c u re sh

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară/extraordinara, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 39480/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.39374/08.03.2018 al Direcției Economice și

Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile

Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr.39374/08.03.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

-    Art. 19 alin. (1) si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 stabilite în sumă de 832.833,25 mii lei, se diminuează cu suma de 2 705,47 mii lei devenind 830 127,78 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în anul 2017 în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 830.996,03 mii Iei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27.378,28 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/2 și 11/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 157.905,47 mii lei, precum și estimările 2019 - 2021, în structură conform anexei nr.l 1/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, din care credite bugetare în sumă de 224.926,20 mii lei și credite de angajament în sumă de 537.137,81 mii lei conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform anexei nr.l 1/08.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. 111 DIN 12.03.2018
MNEAZA

R

ÂITĂ


CABINET Phiaun

,, o$22.2&^


EXPUNERE DE MOTIVE    LeSL.—™—^

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică si Direcția Investiții si Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

•    Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 832.833,25 mii lei se diminuează cu suma de 2.705,47 mii lei devenind 830.127,78 mii leî.

•    La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 868,25 mii lei.

* Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 833.701,50 mii lei se diminuează cu suma de 2.702,47 mii lei, devenind 830.996,03 mii lei, astfel:

Nr,

crt.

INDICATORI

Cap, bag.

HCLS3

nr,52/2018

Propuneri

rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

833 701,50

830 996,03

-2 705,47

1

Autoritatî publice si acțiuni externe

51.02

172 422,10

172 771,70

349,60

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 409,82

7 409,82

0,00

3

Tranzacții privind datoria publica

55.02

51296,36

51 296,36

0,00

4

Aparare

60.02

212,50

212,50

0,00

5

Ordine publica st sig. naționala

61.02

5 040,43

5 132,68

92,25

6

invatamant

65.02

130 925,29

127 765,43

-3 159,86

7

Sanatate

66.02

212,46

95,00

-117,46

8

Cultura, recreere st religie

67.02

79 775,80

79 905,80

130,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

182 787,83

182 787,83

0,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

59 329,77

59 329,77

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

11048,13

11048,13

0,00

• De asemenea propunem aprobarea rectificării prin majorare a Bugetului Creditelor Interne in suma de 157.905,47 mii lei, conform apobarsi CA1L si a introducerii influentelor rezultate din rambursările efectuate la cele 6 credite de trezorerie.


OSREC'IÂ ECONOMICĂ


tebfen (tXM Cto) y 8 03 ce - fsre (0Q4 (toi} 318 03 04 e-maîî c jrv >' .' x■■;

;-î ■;■" c ■■-,'■-■

Nr.W 08.03.2018

RAPORT

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu:

• Legea nr. 273/2006 cu modificările si compietariie ulterioare - privind finanțele publice locale;

® HCGMB nr. 64/22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit;

© Adresa nr.2846/21.02.2018 a Direcției de Sanatate Publica;

® Contractelor încheiate cu MDRAP pentru finanțarea unităților de invatamant;

« Contul de execuție bugetara;

« Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate in suma de 832.833,25 mii

lei se diminuează cu suma de 2.705,47 mii lei ca urmare a : transmiterii adresei DSP privind diminuarea sumelor alocate pentru asistenții comunitari, contractelor încheiate cu MDRAP pentru finanțarea unităților de invatamant, HCGMB nr.64/22.02.2018 privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din


DI RECT j A ECGNO M i CA

impozitul pe venit cat si a incasarilor din Legea nr.550/2002, acestea devenind

830.127,78 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 868,25 mii lei.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr.52/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE

652 465,57

652 732,96

267,39

I. VENITURI CURENTE, din care:

598 309,11

598 693,96

384,85

impozite si taxe locale

280 000,00

280 000,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

159 797,00

159 797,00

0,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

313 251,48

308 163,00

-5 088,48

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

256 482,00

256 482,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

56 769,48

51 681,00

-5 088,48

ÎL SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

54 156,46

54 039,00

-117,46

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-154 739,37

-149 266,04

-5 473,33

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

180 367,68

177 394,82

-2 972,86

SECTORULUI

BUCUREȘTI

i. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE

FUNCTION

(37.02.04)

154 739,37

149 266,04

-5 473,33

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

17,61

17,61

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE    (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de Ia bug. de stat -capital, (42.02)

17 103,29

19 586,15

2 482,86

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.

(45.02)

386,00

386,00

0,00

Vi. Sume primite de Ia UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

8 139,02

8 139,02

0,00

TOTAL VENITURI buget local

832 833,25

830.127,78

-2 705,47

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii iei

INDICATORI

Titlu

HCLS3

Nr.52/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

833 701,50

830 996,03

-2 705,47

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

652 465,57

652 732,96

-267,39

Cheltuieli de personal

10

148 677,46

148 560,00

-117,46

Bunuri si servicii

20

251 006,91

251 391,76

384,85

Dobânzi

30

51 296,36

51 296,36

0,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 496,20

19496,20

0,00

Asistenta sociala

57

95 177,78

95 177,78

0,00

Alte cheltuieli

59

28 147,00

28 147,00

0,00

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00


DSR£CȚ!A ECONOMICA

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

181 235,93

178 263,07

-2 972,86

Transferuri intre unîtatî ale adm.pb.

51

83,00

83,00

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile, din care:

56

223,92

223,92

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

145 828,59

142 855,73

-2 972,86

Rambursări de credite

81

35 100,42

35 100,42

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la armatoarele capitole:

>    Capitolul 51.02-Âutoritati publice si acțiuni externe se majoreaza cu

suma de 349,60 mii lei: Secțiunea de funcționare cu 272,60 mii lei la titlul bunuri si servicii, in principal pentru achiziția de semnaturi electronice si servicii internet iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 77,00 mii lei cheltuieli de capital.

>    Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se majoreaza cu suma de 92,26 mii lei la Secțiunea de funcționare, bunuri si servicii ( semnaturi electronice si piese de schimb).

>    Capitolul 65.02 - Invatamant se diminuează cu suma de 3.169,86 mii iei din care : Secțiunea de funcționare suplimentare cu 20,00 mii lei bunuri si servicii la unitățile de invatamant si Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 3 179,86 cheltuieli de capital prin redistribuirea unor lucrări de investiții.

>    Capitolul 66.02 - se diminuează cu suma de 117,46 mii lei la Secțiunea de funcționare, cheltuieli de personal conform Adresei Direcției de Sanatate Publica referitoare la subvenția de la Bugetul de Stat pentru asistenții comunitari si mediatorii sanitari.

>    Capitolul 67.02 - Cultura» recreere si religie se majoreaza cu suma de 130,00 mii lei, la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, in principal pentru consultanta tehnica la lucrări de investiții.018 £Cî î A ECO N O M CÂ


> Capitolul 68.02 - Asigurări si asistenta sociala, suma ramane nemodificata, intervenind redistribuiri intre articole si alineate .

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 52/2018

PROPUNERI

RECTIFICARE

Diferente

(+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

833 701,50

830 996,03

-2 705,47

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

172 422,10

172 771,70

349,60

2

Alte servicii publice generale

54.02

7 409,82

7 409,82

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

51 296,36

51 296,36

0,00

4

Apa rare

60.02

212,50

212,50

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5 040,43

5 132,68

92,25

6

Invatamant

65.02

130 925,29

127 765,43

-3 159,86

7

Sanatate

66.02

212,46

95,00

-117,46

8

Cultura, recreere si religie

67.02

79 775,80

79 905,80

130,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

182 787,83

182 787,83

0,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

59 329,77

59 329,77

0,00

11

Protecția mediului

74.02

128 060,00

128 060,00

0,00

12

Transporturi

84.02

11 048,13

11 048,13

0,00

• De asemenea Bugetului activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 27.378,28 mii lei ramane nemodificat atat ia venituri cat si la cheltuieli, singurele modificări intervenind in structura, intre alineate bugetare.

• BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE aprobat inițial in suma de 107.352,54 mii lei, se majoreaza cu suma de 50.552,96 mii lei, ca urmare a introducerii


influentelor rezultate din rambursările efectuate la cele 6 credite de trezorerie conform execuției bugetare si stadiului de execuție al lucrărilor cat si a aprobării CAIL de suplimentare a finanțării rambursabile incheiate cu CEC Bank, pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, devenind 157.905,47 ni ii lei.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de 224 926,20 mii lei si credite de angajament in suma de 537.137,81 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv ai Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Soroceanu


Nr. 39374 / 08.03.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers ai instituțiilor CLS 3, ținând cont de iegea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, va transmitem alaturat proiectul de „Hotarare privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexe

Cu stima,


1