Hotărârea nr. 110/2018

HCLS3 nr. 110 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 555-20.11.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580-06.02.2017-1290-07.02.2017, incheiat cu CEC Bank SA


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 555/20.11,2017 referitoare Ia Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 39367/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.38691/07.03.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

-    HCLS3 nr.298/1 LI 1.2016 privind aprobarea contractării șî/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei pe anul 2017;

-    HCLS3 nr.2/26.01.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 298/11.11.2016;

-    HCLS3 nr. 41/28.02.2017 privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 2/26.01.2017;

-    HCLS3 nr. 516/31.10.2017 privind privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 41/ 28.02.2017 referitoare Ia Contractul de credit nr. RQ17011478862580 /06.02.2017/ 1290/07.02.2017 încheiat cu CEC Bank S.A.;

-    HCLS3 nr. 555/20.11.2017 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLS 3 nr.516/31.10.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.201 7/1290/07.02.20 î 7, încheiat cu CEC Bank SA;

-    HCLS3 nr. 631/7.12,2017 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 298/11.11.2016 si

HCLS 3    nr.555/20.11.2017, referitoare la Contractul de credit nr.

RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.;

~ HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 38691/07.03.2017 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 109/2008, cu modificările ulterioare:

-    HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții:

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 555/20.11.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A., rămâne nemodificată.

Art2. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 555/20.11.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA, se modifică și se înlocuiește cu anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate;

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 aî Municipiului București prin Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege. Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet


www.primarie3 ,ro


,/»

AS


fȘâfeșIOÎ^rE DE ȘEDINȚĂ yoicLWri ionuț


-V'


NR, no DIN 12.03,2018

Anexa 1

ia Hotararea Consiftuiui Locaf Sector 3 nr.

UoA

tei

Nr,

crt.

Contract de finanțare nr./dată

Denumirea proiectului

HCLS-uri de aprobare a indicatorilor tehnico-economica

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului conform contractelor de

Finanțare semnate

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicita împrumut

0

1

2

3

4

1

585/16,10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE4I

NR.57/28.02.2017 NR.104/29.03.2017

13 944 311.29

12 699 608.00

2

578/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE45

NR.104/29.03.2017

3 503 194.02

3 192 155.00

3

579/10.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE49

NR.104/29.03.2017 NR.190/16.05.2017

17 067 655.13

15 598 844.00

4

583/12.10.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE50

NR.104/29.03.2017

10 532 986.12

9 586 830.00

5

644/01.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE54

NR.104/29.03.2017 NR.107/29.03.2017 NR,319/27.07.2017

19 132 548.73

17 442 659.00

6

679/15.11.2017

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE42

NR.102/29.03.2017 NR. 344/15.12.2016 NR. 57/28.02.2017 NR. 104/29.03.2017 NR. 103/29.03.2017 NR.207/16.05.2017

19 972 905.42

18166 861.00

TOTAL

84 153 600.71

76 686 957.00

AHE/A1 la Hotararea Consiliului Local sector 3 nr


lei

Nr

crt

Denumirea obiectivelor de investiții

Lista credit aprobata HCLS 555/2017

Diferente

+/-

Propunere

actuala

1

Amenajare si modulare luminoasa perimetraia lac

Titan

0.00

0.00

2

Reamenajare amfiteatru parc Titanii

0.00

0.00

3

Modernizare instalație iluminat in parcul Titanii

0.00

0.00

4

Modernizare instalație iluminat in parcul Gh

Petrascu

0.00

0.00

5

Lucrări capitale de modernizare - Grădiniță nr 71 (corp A)

0.00

0.00

6

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Str Fizicienilor nr 14,

0.00

0.00

7

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-imobil Sos Mihai Bravu nr

0.00

0.00

8

Creșterea performantei energetice la blocurile de

locuințe din sectorul 3-10 blocuri

0.00

0.00

9

Creșterea performantei energetice la blocurile de

locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

0.00

10

Creșterea performantei energetice ia blocurile de locuințe din sectorul 3-11 blocuri

0.00

.;w o.oo

11

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

o.oo

12

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-5 blocuri

0.00

~—xtrf-

' • 0.00

13

Creșterea performantei energetice Sa blocurile de locuințe din sectorul 3-11 biocuri

0.00

’< :" ' 0.00

14

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-str Brândușelor nr 11, bl H1,

0.00

0.00

15

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3-Aleea Solidarității nr 3, bl

0.00

0.00

Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe din sectorul 3, astfel:

0.00

0.00

16

Str Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A-B

0.00

0.00

17

Al. Barajul Lotru nr. 2, bl. N7

0.00

0.00

18

Al. Codrii Neamțului nr 13, bl. NB1, sc. 1-4

0.00

0.00

19

Ai. Școlarilor nr. 10, bl. S24

0.00

0.00

20

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2

0.00

0.00

21

B-dul 1 Decembrie 1918 nr 70, bl. VN6

0.00

0.00

22

B-dul Cărnii Ressu nr 34, bl. A10

0.00

0.00

23

B-dul Camil Ressu nr 56, bl. D1A

0.00

0.00

24

B-dul Camil Ressu nr 9 bl. 58

0.00

0.00

25

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 27, bl. Y9C

272 793.00

272 793.00

26

B-dul Theodor Pallady nr. 17, bl. U27

0.00

0.00

27

B-dui Theodor Pallady nr 23, bl. V10

1 266 247.81

1 266 247.81

28

B-du! Theodor Pallady nr. 19, bl. P4

0.00

0.00

29

B-dul Camil Ressu nr 47, bl. N9

0.00

0.00

30

Str Postăvarul nr. 11, bl, E5

0.00

0.00

31

Str Reconstrucției nr. 6, bl. 28, sc. 2-3

534 169.25

534 169.25

32

Str. Cpt. Nicolae Licaret nr 6, bl. PM 43, sc. 1-3

163 313.66

-163 313.66

0.00

33

Sos Mihai Bravu nr. 327, bl. 54,sc A,B

0.00

0.00

34

Str Călușarilor nr. 1, bl. 50

0.00

0.00

35

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 13, bl. L5

0.00

0.00

36

Str. Campia Libertății nr. 45, bl. MC2

0.00

0.00

37

Str. Lotrioara nr. 5, bl. V31

0.00

0.00

38

Str. Aurel Boțea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2

340 142.92

340 142.92

39

Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. 2bis

0.00

0.00

40

Str. Lugojana nr. 4, bl. 12

0.00

0.00

41

Str. Cpt Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc, 1

1 346 750.68

1 346 750.68

42

Str. ASuneiului nr. 2, bl. 32

753 848.28

753 848.28

43

Str. Âluneîului nr. 1 bl. 40

0.00

0.00

44

Ai. Barajul Sadului nr. 2, bl. Z11A

0.00

0.00

45

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. J38

0.00

0.00

46

Calea Vitan nr. 201, bl. 51

0.00

0.00

47

Calea Vitan nr. 221, bl. 9

0.00

0.00

48

Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1

875 025.31

875 025.31

49

Str. Codrii Neamțului nr. 11, bl. 2

0.00

0.00

50

Str. Plt. Petre D. lonescu nr. 3, bl. X15

0.00

0.00

51

Str. Postăvarul nr. 22, bl. 12

0.00

0.00

52

Al. Vasîle Goldis nr. 2A, bl. 1

0.00

0.00

53

Str. Adrian Carstea nr. 70, bl. 35, sc. 1-2

574 668.83

-574 668.83

0.00

54

Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2

14 113.75

-14 113.75

0.00

55

Str. Brailita nr. 9, bl, D9B

446 098.32

-446 098.32

0.00

56

Str. Călușarilor nr. 3, bl. 24

0.00

0.00

57

Str, Danubiu nr. 5, bl. 20H

0.00

0.00

58

Str. Traian Popovici nr. 128, bl. B4A

0.00

0.00

59

Intrarea Barsei nr. 4, bl. G8, sc. 2

197 530.70

-195 530.70

2 000.00

60

Intrarea Barsei nr. 10, bl. G5

0.00

0.00

61

Str. Voronet nr. 18, bl. A22

375 617.08

-375 617.08

0.00

62

Str. Traian Popovici nr. 91, bl. B7

0.00

0.00

63

Str. Schitului nr. 9, bl. 40

980 359,60

-980 359.60

0.00

64

Str. Călușarilor nr. 4, bl. 43A, sc. 1 -2

486 854.64

-486 854.64

0.00

65

Str. Istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2

0.00

0.00

66

Str. Alexander Von Humboldt, Nr.5, BI.V23A

116 582.38

-116 582.38

0.00

67

Str. Brailita, Nr.7, BI.D9A

154 872.41

-154 872.41

0.00

68

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 33, bl. A1

0.00

0.00

69

B-dul Nicolae Grigorescu nr. 5, bl. M4

863 335.03

-863 335.03

0.00

70

B-dul Theodor Pallady nr. 31 bl. N3B

0.00

0.00

71

Intrarea Horbotei nr. 1, bl. M1

433 078.17

-433 078.17

0.00

72

Str. Aluneluiui nr. 3, bl. 45

0.00

0.00

73

Str. Moreni nr. 4, bl. 6G

0.00

0.00

74

Str. Rasinari nr. 4, bl. N10

0.00

0.00

75

Str. Gruiul Argeșului nr. 1 bl, 31A

515 586.66

-515 586.66

0.00

76

Sos Mihai Bravu nr. 295, bl. 15

0.00

0.00

77

Str. Racari nr. 20, bl. 46

0.00

. 0.00

78

Ai. Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1-2

630 891.09

-630 891.09

0.00

79

Al. Barajul Dunării nr. 12, bl. M8

0.00

/ ; 0.00

80

Str. Buteica Emanoil Marius nr. 10, bl. 61

0.00

. 0 00

81

Al. Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 1-2

0.00

o.oo

82

Ai. lanca nr. 2, bl. V18

0.00

, 0.00

83

Al. Marius Buteica Emanoil nr. 2, bl. 68

824 607.03

-824 607.03

\ 0.00

84

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 41, bt. P108, sc. A

0.00

0.00

85

Str. Plt Nedelcu Ion nr. 15, bl. H12

76 155.19

-76 155.19

0.00

86

Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F

0.00

0.00

87

Str. Burdujeni nr. 1 Bl. N13

0.00

0.00

88

Str. Danubiu nr. 3 Bl. 20C

987 779.12

987 779.12

89

Str. Livîu Rebranu nr. 37 Bl. M16 sc. 1-3

0.00

0.00

90

Str. Rotunda nr. 7 Bl. H20

274 373.96

274 373.96

91

Al. Blajel nr. 13 Bl. V6

0.00

0.00

92

Str. Livîu Rebreanu nr. 18 Bl. A5

0.00

0.00

93

Al. Textilistiior nr. 1 Bl. MY1 Sc. 1

535 913.30

535 913.30

94

Al. Stanila nr. 3 Bl. H9

0.00

0.00

95

Str. Poștașului nr. 4 BL 10 sc. 1-4

0.00

0.00

96

Str. Lt. Aurel Boțea nr. 8 Bl. B6 sc. 1

838 042.44

838 042.44

97

Str. Nicolae Sebe nr. 1 Bl. W2

0.00

0.00

98

Str. Cozta nr. 4 BL A9

0.00

0.00

99

AL Fetești nr. 9-15 BL F1

1 996 108.96

1 996 108.96

100

Str. Matei Basarab nr. 108 bi. 74B

603 000.00

-282 819.48

320 180.52

101

Str. Caloian Judetu nr. 2 Bi. D21B

0.00

0,00

102

Str. CaSoîan Judelui nr. 8 Bi. D19B

0.00

0.00

103

Str. Ramnicu Valcea nr. 4 Bi. S19

0.00

0.00

104

Str. Aiexandru Viahuta nr. 1 Bi. M49

0,00

0.00

105

Cafea Caiarasilor nr. 245-247 Bi. B1

109 881.26

109 881.26

106

Al. adrian Carstea nr. 11 Bi. 36 sc. 2

966 711.71

966 711.71

107

Str. Prevederii nr. 5 Bi. PM11A sc. C+D

764 879.41

764 879.41

108

Bd. Camîi Ressu nr. 3 Bi. 13A

1 932 907.77

-689.70

1 932 218.07

109

Str. Pit. Petre ionescu nr. 1 Bi. X14

0.00

0.00

110

Str. Anastasie Panu nr. 10 Bi. B7

924 223.27

924 223.27

111

Sos. Mihai Bravu nr. 388 Bl. B2B

605 590.04

605 590.04

112

Ai. Marius Emanoii Buteica nr. 6 Bi. 72

332 282.82

332 282.82

113

Str, Ramnicu Vaicea nr. 28 Bi. 15A

574 520.00

574 520.00

114

Str. Foișorului nr. 24 Bi. F14C sc. 1+3

820 845.00

820 845.00

115

Str. Jean A. Steriadi nr. 40 Bi. M11

0.00

0.00

116

Ai. Fizicîeniior nr. 27 Bi. 2A

369 778.20

369 778,20

117

Str. Apostoi Mărgărit nr. 2 Bl. 107

0.00

0.00

118

Ai. Giurgeni nr. 1-5 Bi. F6

0.00

0.00

119

Al. Fetești nr. 3-5 Bl. F3

312 308.76

-312 308.76

0.00

120

Str. Cozia nr. 6 Bi. A8 sc. 2

126 010.70

126 010.70

121

Str. Aiexandru Moruzzi nr. 6 Bi. B6 sc. 1+2

1 664 416.31

1 664 416.31

122

Str. Alexandru Moruzzi nr. 10 Bl. V57

1 064 617.13

-1 064 617.13

0.00

123

Bd. Camil Ressu nr. 23 Bi. 55

1 757 824.48

1 757 824.48

124

Bd. Camil Ressu nr. 40 Bi. C13

301 780.51

301 780.51

125

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bi. PM22 sc. 1

263 859.23

263 859.23

126

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 Bi. PM22 sc. 2

215 831.75

215 831.75

127

Str. Anastasie Panu nr. 30 Bi. A16

974 035.02

974 035.02

128

Str. Daniel Barcianu nr. 3 Bi. A2

838 799.88

838 799.88

129

AL Marius Emanoii Buteica nr. 8 Bi. 62

1 046 864.86

-1 046 864.86

0.00

130

Bd. Camil Ressu nr. 13 Bl. 58B

247 347.73

247 347.73

131

Str. Liviu Rebreanu nr. 39 BL PM22 sc. 3

191 850.41

191 850.41

132

Str. Jean Steriadi nr. 24-28 Bi. M9

1 326 465.40

-1 326 465.40

0.00

133

Str. Prevederii nr. 9 Bi. PM20

1 756 494.37

-1 756 494.37

0.00

134

Str. Postăvarul nr. 24 Bl. 13

607 024.38

-607 024.38

0.00

135

Str. Matei Basarab nr. 108 bi. 74A

668 000.00

-481 224.40

186 775.60

136

Str. Agatha Barsescu nr. 10 Bi, V19

744 641.90

-590 632.87

154 009.03

137

Cai. Caiarasilor nr. 177 BL 45

98 579.09

98 579.09

138

Str. Cozia nr. 2 BL F4

290 408.35

290 408.35

139

Str. Viaicu Vodă nr. 25 Bi. 34C

325 256.91

325 256.91

140

Str. Codrii Neamțului nr. 19 Bi. NB2

387 232.83

387 232.83

141

Str. Codrii Neamțului nr. 66 Bl. N19

273 282.40

273 282.40

142

AL Giurgeni nr. 2 BL F14

1 073 055.65

1 073 055.65

143

Ai. Banu Udrea nr. 3 BL 6

263 792.20

263 792.20

144

Ai. Barajul Cucuteni nr. 3 BL A14 sc. 1

7 944.29

7 944.29

145

Str. Constantin Brancusi nr. 5 Bi. D13

143 387.02

143 387.02

146

Str. Banu Udrea nr. 12 Bl. H5

358 763.96

358 763.96

147

Str. Moise Nicoara nr. 38 Bi. C4

308 296.14

308 296.14

148

Str. Moise Nicoara nr. 39 BL A3

527 230.02

527 230.02

149

Str. Voronet nr. 11 Bi. D6

1 299 560,18

1 299 560.18

150

Sos. Mihai Bravu nr. 286 Bi. 2

0.00

0.00

151

AI. Barajul Lotru nr. 1 BL M4B

0.00

0.00

152

Ai. Barajul Sadutui nr. 7C Bl. M4A3

295 818.77

295 818.77

153

Al. Barajul Saduiui nr. 1 Bl. N5

1 402 427.75

' .<1 402 427.75

154

Al. Barajul Cucuteni nr. 2 Bi. M4A

0.00

\ /’l    0.00

155

Strada Gura Vadului nr.6, bloc G21-22

o.oo;

0.00

156

Strada Vaiea Buzăului nr.3, bioc G13

0.00

0.00

157

Strada Ciucea nr.4, bloc P 106

0.00

\ \ C    „    - c< ■

0.00

158

Strada Prevederii nr.10, Bloc D5, Scara 1

22 297.14

22 297.14

159

Bd.Theodor Pallady nr.22, bloc PM25,sc.A

285 701.44

285 701.44

160

Bd.Theodor Pailady nr.22, bloc PM25,sc.B

230 590.23

230 590.23

161

Bd.Theodor Pallady nr.22, bioc PM25,sc.C

253 306.89

253 306.89

162

Bd.Theodor Paliady nr.22, bloc PM25,sc.D

269 544.29

269 544.29

163

Bd.Theodor Paliady nr.16, bloc M3B

0.00

0.00

164

Bd.Theodor Paliady nr.12, bloc M3H

0.00

0.00

165

Bd. Ramnicu Barat nr.8, bioc21A

0.00

0.00

166

Str.Prevederii nr.8, bloc D 3

224 037.23

224 037.23

167

Bd.Nicolae Grigorescu nr.47, bl.C2

0.00

0.00

168

Str. Ramnicu Valcea nr.31, bl. 17 A, sc.1-2

0.00

0.00

169

Str. Ramnicu Valcea nr.29, bl.20 D

0.00

0.00

170

Aleea Suraia nr.4, bloc 21 B

0.00

0.00

171

Str. Fizicienilor nr.16, bloc 10 A

0.00

0.00

172

Str. Fizicienilor nr.20, bloc 20 A

837 297.80

837 297.80

173

Str. Fizicienilor nr.18A, bloc 11

545 251.88

545 251.88

174

Aleea Mizil nr.2, bloc G17, sc A+B

710 949.58

710 949.58

175

Str. Radu Gheorghe nr. 1, bl, 16 TITAN, sc. A

325 312.83

325 312.83

176

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl. 16 TITAN, sc. B

567 605.10

567 605.10

yy

Str. Radu Gheorghe nr.1, bl.16 TITAN, sc. C

673 853.10

673 853.10

178

Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr.4, bi.20 B1

0.00

0.00

179

Str. Lugojana nr.10, bl. 15 D

0.00

0.00

180

STR. PREVEDERII NR. 7, BL. PM11B

180 000.00

180 000.00

181

BD, CAMIL RESSU NR. 30 BL. A8BIS

347 691.00

347 691.00

182

STR. RAMNICU SARAT NR. 11 BL. 19A

197 457.34

197 457.34

183

BD. CAMIL RESSU NR. 28 BL. A8

0.00

0.00

184

ALEEA BARAJUL ROVINARI NR. 1B, BL. M7C

645 000.00

645 000.00

185

ALEEA VLAHITA NR. 1 BL. PM18B1S

0.00

0.00

186

STR. LiVlU REBREANU NR. 13, BL. N2

0.00

0.00

187

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 65, bloc D11

498 094.15

498 094.15

188

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64, bloc U21

319 604.56

319 604.56

189

Bd. Nicolae Grigorescu nr. 57, bloc PM1

718 067.14

718 067.14

190

Str. Prevederii nr. 4, bloc M29C

738 234.94

738 234.94

191

Str. Prevederii nr. 11 A, bloc M29E

696 908.53

696 908.53

192

Str. Becatei nr. 4, bloc R4 sc. C

162 225.10

162 225.10

193

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. A

388 962.42

388 962.42

194

Str. Viahita nr. 3, bloc PM18

668 991.53

669 008.47

1 338 000.00

195

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. B

325 087.76

325 087.76

196

13. Str. Rarau nr. 2, bl. V71

0.00

0.00

197

16. Al. Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45

0.00

0.00

198

AS. Bucovina nr. 7, BL G2

0.00

0,00

199

Str. Ghita Serban nr. 10, bl. 8A

0.00

0.00

200

Str. Becatei nr. 2-6, bloc R4 sc. E

31 500.00

31 500.00

201

Str. Matei Basarab nr.60, bl,L108, Sc.B

53 200.00

29 800.00

83 000.00

202

Str. Zemes nr.1 A, bl. M29B

0.00

0.00

203

Str. Ilioara nr.14, bl. M30C

0.00

0,00

204

Aleea Madarasi nr.11, bl.D1

54415.18

54 415.18

205

Amenajare spatii verzi zona XVIII (Str. Liviu Rebreanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Str. Postăvarul - Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Burdujeni - Str. Ion Agarbiceanu ) - HCLS3 nr 246/30.10.2015

645 000.00

645 000.00

206

Amenajare spatii verzi zona XIII Bd. Nicolae Grigorescu - Str. Liviu Rebreanu - Bd, 1 Decembrie 1918 - Str. Vasiie Goldis - Aleea Barajul Sadului -Aleea Barajul Lotru - HCLS3 nr 205/30,09.2015

427 000.00

427 000.00

207

Amenajare spatii verzi zona IV {Th Paliady -Drumul intre Tarlale - Drumul Gura Racului -Drumul gura Crivatului - B-dul 1 Decembrie) -HCLS3 nr141 /30.06.2015

367 000.00

■    ț v

* i

s-țS 367 000.00

208

Amenajare spatii verzi zona XIX (Str. Postăvarul -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Theodor Paliady - Bd. Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda - Aleea Rotunda - Aleea Lunca Mureșului - Str. Lunca Braduiui - Bd. Nicolae Grigorescu) - HCLS3 nr 246/30.10.2015

250 000.00

E t    . y/i

250 000.00

209

Amenajare spatii verzi zona IX ( Str. Fizicienilor - B-

dul Camîl Ressu - B-dul Theodor Pallady - Splaiul Unirii)

266 000.00

266 000.00

210

Amenajare spatii verzi zona XIV (Bd. Nicoiae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru ~ Aleea Barajul Sadului - Str Vasile Goldis - Bd. 1 Decembrie 1918 -Bd. Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu)

108 000.00

108 000.00

211

Amenajare spatii verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie -

Dr. Gura Crivatului - Dr. Gura racului - Dr. Intre tarlale - Sos. Gării Cățelul - Sos. Dudesti

Panteiimon - Bdl Basarabia)

147 000.00

147 000.00

212

Amenajare spatii verzi zona XVI (Bd. Basarabia ~ Str. Campia Libertății - Str. Baba Novac - Str. C-tin Brancusi - Bd. Nicoiae Grigorescu)

83 000.00

83 000.00

213

Amenajare spatii verzi zona XX (Str. Liviu

Rebreanu -Str. Lunca Bradului - Aleea Lunca Mureșului - Aleea Rotunda - Str. Rotunda - Str. Firidei - Bd. Camil Ressu)

47 000.00

47 000.00

214

Modernizare loc joaca si miniparc Str. Rotunda Bl. H20

336 000.00

336 000.00

215

Modernizare ioc joaca BJ. BISTRIȚA - BL.21

149 000.00

149 000.00

216

Modernizare loc joaca BJ.BISTRIȚA - BL.Z12

142 000.00

142 000.00

217

Amenajare peisagistica, piața urbana , fântâni arteziene si sistematizare pe verticala Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac - C-tin Brancusi) amenajare spatii verzi

203 000.00

203 000.00

218

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala nr. 82

2 500 000.00

-768 044.00

1 731 956.00

219

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Școala Gimnaziala nr. 55

1 500 000.00

-386 414.00

1 113 586.00

220

Lucrări de reamenajare peisagistica si intretinere Grădiniță nr. 160

670 000.00

-5 000.00

665 000.00

221

Grădiniță nr. 216 (corp A) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

200 000.00

-200 000.00

0.00

222

Grădiniță nr. 196 - -Lucrări capitale pentru

Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

500 000.00

-500 000.00

0.00

223

Grădiniță nr. 231- -Lucrări capitale pentru

Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

400 000.00

-400 000.00

<    • o.'oo

224

Grădiniță nr. 239 ( corp B) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

400 000.00

-400 000.00

V- ; o.oo

225

Grădiniță Peștișorul de aur (nr. 241) - -Lucrări capitale pentru Creșterea eficientei energetice, consolidare si modernizare - H.C.L.S.3 nr 297/22.12.2015

660 000.00

-660 000.00

0.00

226

Str. Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1,2

2 115 000.00

2 115 000.00

227

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 13, bl. G1

2 653 000.00

2 653 000.00

228

Str. Agatha Barsescu nr. 11, bl. V11, sc. 1

1 006 000.00

1 006 000.00

229

Str.Tomis nr. 10,bl C 5

1 325 000.00

1 325 000.00

230

Emil Garleanu nr. 12, bl. A1 sc1

1 097 000.00

1 097 000.00

231

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 3

398 000.00

398 000.00

232

Odobesti nr. 4, bl. Z3, SC. 1,2,4,5,6

2 092 000.00

2 092 000.00

233

Strada Campia Libertății, nr. 64, Bloc 34A

6 106 000.00

6 106 000.00

234

Bd. Nicoiae Grigorescu, nr. 36,bioc S1D sc. 1,2

2 011 000.00

2 011 000.00

235

Str. Theodor D. Sperantia, nr. 98, bl.S28

3 015 000.00

3015 000.00

236

Str.Anastasie Panu nr. 1, bl. A2 Sc. 1,2 / Str. Emil Garleanu nr.10 bl.A2 Sc.3

2 547 000.00

2 547 000.00

237

STR ANIVERSARII BL 39A

439 000.00

439 000.00

238

ALTextiîistilor nr. 7, bl. MY12

1 871 000.00

1 871 000.00

239

str. Liviu Rebreanu nr. 43, bi. Z23

1 230 000.00

1 230 000.00

240

Al. Suraia nr.8, bl.51

2 147 000.00

2 147 000.00

241

Str. Foișorului nr. 13, bi. F8C, sc. 1-2

296 000.00

296 000.00

242

Str. Cozla nr. 8A, bi. A32

200 000.00

200 000.00

243

Str. Mints nr. 8, PM91, sc. 1+2

580 345.42

580 345.42

244

Str.Schitului nr.l1.bl.11B

400 000.00

400 000.00

245

Str. Fizicienilor nr.18,bl.11A

200 000.00

200 000.00

246

Str.Tomis nr.1,bl.H6

150 000.00

150 000.00

247

Str.Sos.Mihai Bravu nr.292,bl.5

400 000.00

400 000.00

248

Str.Baba Novac nr.3,bl.S2

400 000.00

400 000.00

249

Str.Ai.Barajul Bicaz nr.11C,bl.M32A

307 780.00

307 780.00

250

Str Gura lalomitei nr 14, Bl PC10

0.00

1 276 737.00

1 276 737.00

251

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala Federico Garcia Lorca

0.00

297 000.00

297 000.00

252

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ia Școala gimnaziala Nicotae

Labis (fosta nr 89) - HCLS3 nr 70/28.02.2017

0.00

5 570 000.00

5 570 000.00

253

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr21)

0.00

6 277 000.00

6 277 000.00

254

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport ia Școala gimnaziala Federico Garcia Lorca (fosta nr 196)

0.00

2 000 000.00

2 000 000.00

255

Extindere Școala Gimnaziala nr 81

0.00

1 520 718.42

1 520 718.42

TOTAL

100 000 000.00

| 0.00

100 000 000.00


CABINET PRIMAR
telefon ■r 5i) ;i3 t... 2' - rr fax {oo.i. i) y' r r- c.-e-mA1 cabifișîSprTn^rgîpAfnariej.i'i
EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 555/20.11.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07,02.2017, încheiat cu CEC Bank SA.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnîco-economîci au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investirii, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C, L.S. 3 nr. 298/11.11.2016 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/ 06.02.2017/ 1290/07.02,2017, încheiat cu CEC Bank S.A, modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexei nr.2.tdefeiî {< ■ ■} ori) y" c; ,y -

fa* (c â -\y y'y c.4

g-maîî eLctjîîo:Tî!i(Sip?h^9?ș?y,ro

Nr.'^65l/cH/b^018

RAPORT

Ia proiectul de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.298/11.11.2016 cu modificările și completările ulterioare, referitoare fa Contractul de credit nr.RQ1701147886258O/O6.O2.2017/129O/O7.O2.2O17,

incheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai

J

căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea proiectelor de investiții, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 298/11.11.2016 cu modificările si completările ulterioare, referitoare Ea Contractul de credit nr. RQ17011478862580/    06.02.2017/

1290/07.02,2017, incheiat cu CEC Bank S.A, modificări ce vor fi notificate ulterior Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, conform anexei nr.2.    /?

Director Economic, Octavian GheDirector Investiții Achiziții, irina Gina Soroceanu

Director Executiv Adjunct

Oiga Cojocaru )

Couep


Sef Serv. Investiții Lucrări Publipș/, Marius Popescu


f ■

Sef Serv.Buget Calina Sorescu


ornic,

GhetuPREȘEDINTE DERSE

DIRECȚIA INVESTIT!) ACHIZIȚII,

Irina Gina Soroceauu


SERVICIUL INVESTIT!) LUCRĂRI PUBLICE SEF SERVICIU,


Marius Popescu


NR.W//£#.£3.2018


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers ai instituțiilor CLS 3,

ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si

completările ulterioare, va transmitem alaturat:

• proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S, 3 nr.298/11,11.2016 si H.C.L.S 3 nr.555/20,11.2017, referitoare la Contractul de credit nr. RQ170Î 1478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima

DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHE

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 555/20.11.2017 referitoare Ia Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe. întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 555/20.11.2017 referitoare la Contractul de credit nr, RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07,02.2017, încheiat cu CEC Bank SA., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / N14-AVO4FAB41. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.................................................77FTD.......................................................

PREȘEDINTE,

păunicvadriana

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA