Hotărârea nr. 11/2018

HCLS3 nr.11 din 29.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuinte colective S+P+2E+M pe un teren situat in Strada Ilioara nr.17A, Sector 3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+M pe un teren

situat în Strada Ilioara nt\î7A, Sector 399

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 29.01.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 14022/CP/23.11.2017 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr. 55/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Adresa nr. 105622/22.11.2017 a Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrată cu nr. 14000/CP/22.11.2017;

A

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, și nr. 224/15.12.2015.

Luând în considerare:

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/I/14/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 35/08.09.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 36/08.09.2017;

-    Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Ilioara nr,17A, Sector 3” în suprafață de 391,00 mp proprietate privată persoane fizice, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 35/08.09.2017.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 11 DIN 29.01.2018


CABINET PRIMAR


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr................

Cata.......

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+Mpe un teren situat în

Strada Ilioara nr. 17A, Sector 3 ”

Luând în considerare:

-    Raportul de specialitate nr. 55/17.11.2017 al Arhitectului Șef;

-    Avizul Arhitectului Șef nr. D/I/14/17.11.2017;

-    Raportul informării și consultării publicului nr. 35/08.09.2017;

-    Punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 36/08.09.2017;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+Mpe un teren situat în Strada Ilioara nr.l7A, Sector 3 ” în suprafață de 391,00 mp proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art.63 alin.(5) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ''primarul asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S\P~2E~[M pe un teren situat în Strada Ilioara nr. 17A, Sector 3 ”.DIRECȚIA URBANISM Șl AM ENAJAREA TERITORIU LUÎ BIROUL DOCUMENȚATI1 URBANISM


Calea Dudești nr. 191, sector 3,

031084 București

www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 - 28


fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.r0

Nr.55/17.11.2017


RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada tlioara nr.17A, sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a PUG Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.269/21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr.324/17.11.2010, nr.241/20.12.2011, nr.232/19.12.2012 si nr. 224/15.12.2015.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare imobil “locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada llioara nr.17A, sector 3” în baza certificatului de urbanism nr.229/27.01.2016 prelungit până ia data de 27.01.2018 emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/l/14/17.11.2017.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=60%, CUTfpentru P+2E)=1,2, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m.

A fost avizată realizarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita clădirilor învecinate, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față limita stângă a proprietății, retras 2,00m respectiv 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa AT9c) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu având avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 3, conform prevederilor art. 81, alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local a! Sectorului 3.

în baza prevederilor art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale se emite prezentul raport de specialitate în vederea promovării documentației spre aprobare în plenul Consiliului Local al Sectorului 3,

în baza prevederilor art.63, alin.(5), lit. f) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintam alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu “locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada llioara nr.17A, sector 3”.

Arh. ȘteCalea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.pri marie3> ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-mail urbanis1n@primarie3.ro

Nr.35/08.09.2017

Raportul informării și consultării publicului privind documentația

“locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Mioara nr.17 A, sector 3”

Beneficiarul documentației: NANII LI LIANA ALICE

Arhitect: ANA MARIA ZAMFIRESCU

Proiect nr.: I17A/2016.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

1-Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

-direcția de urbanism si amenajarea teritoriului, parter, în fiecare zi de marți si joi, orele 9,00-

14,00.

-pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

2-    conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații

-planșa de reglementări s-a afișat -la sediul Primăriei Sector 3 începând cu perioada: 21.01.2017;

-pe site-ul Primăriei Sector 3 începând cu perioada : 22.10.2016(varianta 1), 20.01.2017(varianta 2); -pe panou rezistent ia intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării

PUD în perioada : 15.03.2016 -15.04.2016.

-anunț în ziare locale

-Jurnalul.ro pag.13 din data de 06.04.2016 -Anunțul telefonic din data de 06.04.2016

3-    localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare Ungureanu Ștefan Bogdan -Strada Moara nr.17 -notificare Stan Daniela - Strada Moara nr. 19 -notificare Floarea Aurelia -Strada Credinței nr.4

4-    lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-    Ungureanu Ștefan Bogdan -Strada Moara nr.17

-    Stan Daniela - Strada Moara nr. 19

-    Fforea Aurelia -Strada Credinței nr.2.

-Lipan Andreea - arhitect

în perioada desfășurării informării și consultării au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului privind dezacordul soluției prezentate în documentația de urbanism

-    Ungureanu Ștefan Bogdan -Strada llioara nr.17.

-    Stan Daniela - Strada llioara nr.19

care au prezentat observații privind respectarea prevederilor legale conform PUG RLU, ale Legii350/2001, accesul la informații de interes public, participarea publicului la informare, consultare documentații de urbanism, efectuarea unui studiu deînsorire, panou informare neconform.


Calea Du deșt! nr. 191, sector 3,    :    —'

031084 București www.pnmarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 O2i) 318 03 04 e-matî urbanism@primarie3.ro

Un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Refacerea documentației. în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate, alipirea construcției propuse la calcanul construcției existente, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

-Studiu de însorire efectuat de SC ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ Șt URBANISM SRL însușit de arhitect RUR Ana Maria Zamfirescu Boceanu.

-Adresă Agenția pentru protecția Mediului București nr.11211/28.06.2016prin care se comunică că PUD nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se supune adoptării fără aviz de mediu.

2.    Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru :

- Informarea publicului a fost făcută pe panou rezistent la intemperii, amplasat în foc vizibil Ia parcela care a generat inițierea elaborării PUD în perioada: 15.03.2016-15.04.2016.

3.    Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreiuarea propunerilor:

-referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr.4838/1411266/13.05.2016 al PMB-DTDSC;

în conformitate cu art.43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire fa elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în PUD ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriu iu

Șef Birou DogCjtrwrtâții Urbanism —ArlL’RobertJîasca

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www. pri marie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fex (004 o2i) 318 03 04 e-maii urbanism@primarie3.r0

Nr.36/08.09.2017

PUNCTUL DE VEDERE AL DIRECȚIEI DE URBANISM

SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cu privire la PUD “locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada llioara nr.17A, sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras față de aliniament pe limita clădirilor învecinate, calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față limita stângă a proprietății, retras 2,00m respectiv 3,00m față de limita posterioară a proprietății conform planului de reglementări (planșa AT9c) pentru funcțiunea de locuințe colective.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POT=60%, CUT(pentru P+2E)=1,2, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC, Hmax etaj2=10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 terenul se înscrie înscrie în zona L respectiv L1e- locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare, dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității, pentru Parter- POT=60%, CUT=0,6, pentru P+2E- POT=60%, CUT=1,2. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. regim de construire-înșiruit, izolat, semi-cuplat.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.35/08.09.2017, privind documentația PUD - “locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada llioara nr.17A, sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații/ reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr.35/08.09.2017.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism -PUD, iar în conformitate cu prevederile art.11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084 București

www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 O2i) 318 03 04 e-mail urban ism@primarie3.r0Ca urmare a cererii adresate de NANU LILIANA ALICE, cu domiciliul/sediul în București, sector 1, Strada Plaiul Muntelui nr.23, teîefon/fax....., e-mail.....,

înregistrată la nr. 58326/12.07.2016, 70916/25.08.2016, 79562/23.09.2016.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/l/14din 17.11.2017

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3construire locuințe colective S+P+2E+M, generat de imobilul4situat în Strada Mioara nr.17A, sector 3, București,

Inițiator: NANU LILIANA ALICE

Proiectant: SC ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ SI URBANISM SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Ana Maria Zamfirescu Boceanu, RUR- D,E, Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane -între Bulevardul Camil Ressu și Strada Mioara și este format din teren curți construcții cu suprafață de 391,00mp conform acte de proprietate,

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012 și 224/15.12.2015 - imobilul este situat în intravilanul municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1e- locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/sau fără rețele edilitare, pentru Parter- POT=60%, CUT=0,6, pentru P+2E- POT=60%, CUT=1,2. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. regim de construire-înșiruit, izolat, semi-cuplat;

-    funcțiuni predominante: locuințe individuale;

-    H max = P - P+2E; - POT max = 60%; - CUT max = 0,6 ~ 1,2;

-    retragerea minimă față de aliniament = clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective;

-    retrageri minime față de limitele laterale= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00m;

-    retrageri minime față de limitele posterioare= cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m sau adosat unui calcan existent.

Prevederi P.U.D. propuse:

-    retrageri minime față de limitele laterale = calcan pe limita dreaptă a proprietății, retras 3,00m față de limita stângă a proprietății;

-    retrageri minime față de limita posterioară = 2,00m-3,00m;

-    POT max = 60%;

-    CUT max = 1,2mp. ADC / mp. teren, în cazul mansardelor (înscrise în volumul acoperișului) se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC;

-    Hc max =10,00m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită.

-    circulații și accese: conform Acord nr. 4838/1411266/13.05.2016 al PMB-DTDSC cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006;

-    echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. Se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar, obținute conform certificat de urbanism.

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.pnm3r1e3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@primarie3.ro

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții51: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) rit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatului de urbanism nr.229/27.01.2016 prelungit până ia data de 27.01.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu

Calea Dudești nr. rgi, sector 3,

031084 București www.pfim3rie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 ■ 28 fax (004 021) 318 03 04 e-maîl urbanism@pnmarie3.r0

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U.D..

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a

certificatului de urbanism nr.229/27.01.2016 prelungit până la data de 27.01.2018 emis de Primăria Sector 3.

F8 - Aviz Plan urbanistic de detaliu

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 3 D.U.A.T.


CERTIFICAT DE URBANIȘWL , Nr.âă din

în scopul:............ÎNTOCMIRE PUD SI OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE...........**)

Ca urmare a Cererii adresate de1) NANU LILIANA ALICE ....... cu domiciliul2 3)/sediul în județul

.................... municipiul BUCUREȘTI............................., sectorul .,..3..., cod poștal...................., str.

... SPLAIUL UNIRII.......... nr. 23.., bl....., sc....., et......., ap......, telefon/fax ........................., e-mail

................................., înregistrată Ia PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI sub nr. .90269... din

...22.12.2015,

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în municipiul..BUCUREȘTI..., sectorul....3.......,

cod poștal................., STR, ILIOARA 17A... nr... cadastral 210747

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG aprobată prin

HCGMB nr. 269/2000, a cărei valabilitate a fost prelungită cu HCGMB nr. 232/2012.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificăriie și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilorde construcții,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Terenul este situat în intravilanul municipiului București. Terenul nu se afla in PUZ „ Zone construite protejate” aprobat cu HCGMB nr. 279 /2000 si nu se afla in zona protejata a monumentelor istorice, nu are înscrieri privitoare la sarcini. Imobilul este înscris in zona fiscala C a Municipiului București.

Terenul ,cu o suprafață de 391 mp, aparține NANU NÎCUSOR SI NANU LILIANA ALICE, conform Contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 2228 din 03.12.2014 emis de SPN VERITAS.

2.    REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren cu construcții;

Destinația: In conformitate cu PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 terenul se afla in zona Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare.

Propunere: construire imobil locuința colective in regim S+P+2E+M.

3. REGIMUL TEHNIC:Pentru terenul în suprafață de 391 mp de la adresa mai sus menționată se poate construi imobil locuințe colective in regim S+P+2E+M ce va respecta reglementările referitoare la amplasare, retrageri față de vecinătăți, precizate în Planul Urbanistic de Detaliu ce va fi întocmit și aprobat conform legilor în vigoare.

în zona Lle - POT maxim = 60%; CUT maxim = 1,2 mp. ADC/mp. Teren. în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC. Hmax=înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să asigure rezistența și stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va dirija Ia rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale. Parcarea și organizarea de șantier se vor rezolva în incinta proprietății.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat4) pentru : ................................întocmire PUD si obținere autorizație de construire.........

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFJINȚARE Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

pagina 1 din 2


4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București,

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire fa participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șî să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. în vederea satisfacerii cerințelor cu privire ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire )a realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta Ia autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiate a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale se va emite actul administrativ ai autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism (copie);

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată

c)    Documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):.

I X | D.T.A.C.    | _ | D.T.O.E.    l ( D.T.A.D.

d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism d. 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

| x j alimentare cu apă    J x j alimentare cu energie electrică

| x | canalizare    | | alimentare cu energie termică

|x | gaze naturale    j x j salubritate

d.2. Avize și acorduri privind:

| j securitatea la incendiu    | __ | protecție civilă

d.3. Alte acorduri/declarații:


11 telefonizare | _ j transport urban


I sănătatea populației


Declarație pe proprie răspundere ca imobilul nu face obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul instanțelor

certificat de rol-DITL

-avizul Comisiei tehnice de circulație a Primăriei Municipiului București

d.4. Avizele si acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

..........aviz precoordonare rețele................


d.5.


Studii de specialitate : Documentație cadastrală ;

. ..PUD întocmit conform legii.............................


Studiu Geotehnic;


e)    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (copie)

f)    Dovada înregistrării proiectului Ia O.A.R. (1 exemplar original)

g)    Dovada privind achitarea taxelor legale (copii): taxă A.C și taxă timbru O.A.R .CERTIFICATUL DE URB

Prezentul Certificat de yfb

PRIMAR,


IE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DES rUkDE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

abîlitâle de 12 luni de Ia data emiterii.Achitat taxa de; ...8... ron; conform chitanței nr. 030296 din 23.12.2015.

Prezentul Certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștâfadata de...............

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

ÎE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISMPRIMA Robert Sorin NegoițiÎntocmit

După această dată, o nouă Data prelungirii valabilității Achitat taxa de: ...r3y...«SSă.. Formular F.6 - Red. 2 ex. O.S.


ARHITECT ȘEF Ștefan Dumitrase u

V    |0.o2.2ofL

u este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt Certificat fa lei, conform chitanței    Țyț PLAN TOPOGRAFIC CUPRINZÂND AMPLASAMENTUL CORPULUI DE PROPRIETATE f

Scara 1 ; 500

70-

Județul: MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘA-1157    x Tronul adm. SECTOR 3

pOtT / l Cod SIRUTA 179169

Adresa;

STR. IU OARA NR. 17

A//

Numele, prenumele si domiciliu! proprietarilor:


3.    UNGUREANU BOGDAN-STEFAN . UNGUREANU FLOAREA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulației

COMISIA TEHNICA JDE CIRCULAȚIE

Nr. 4838/.13,.Qâ’:*Q/^...... ’    1411266

Mai05 15

Către

Doamna NANU LILIANA ALICE

Prin S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. Str Lt Gheorghe Stalpeanu nr 13, Sector 1, București

în ședința Comisiei Tehnice de Circulație din data de 05.05.2016 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime S+P+2E+M - str Ilioara nr 17A, sector 3”, conform certificatului de urbanism nr 229 din 27.01.2016, și planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D..


SECRETAR

ȘEF SERVICIU S.C.T.U.A.


Robcrto Bakos - 2 exemplare - 10,05^204-6-

Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România ei:021.305.55.aa/int.1252 sau 1251 i;//www. pmb.ro

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București

www.primarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 021) 318 03 04 e-mail urbanism @primarîe3.ro


Nr.inreg.: 105622

Data înreg.: 22.11.2017

Către,

Cabinet Primar în atenția,

Domnului Secretar Marius Mihăită

Vă transmitem alăturat următoarele proiecte de hotărâre spre a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

-“locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Mioara nr.17A, sector 3” -“locuințe colective S+P+M+10E și birouri S+P+M+2E pe un teren situate în Șoseaua Mihai Bravu nr.491-495, sector 3”

-“locuințe colective P+2E+M pe un teren situat în Strada Eufrosina Popescu nr. 11, sector 3”

-“locuințe colective cu servicii la parter S+P+4E+5Eretras pe un teren situat în Strada Lt. Col, Dumitru Papazoglu nr.3, sector 3”

-“locuință P+1E pe un teren situat în Strada Danubiu nr.26A, sector 3”

Vă mulțumim pentru colaborare.


Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+Mpe un teren situat în Strada Ilioara nr.l 7A, Sector 3”


Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de .^1^.., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuințe colective S+P+2E+M pe un teren situat în Strada Ilioara nr,17A, Sector 3”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conseivme'a și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

rf^EȘEDINTE, MARIMAȚĂ MARCEL

MEMBRI:    W

BĂEȚICĂ NICOLEȚA-MARIANA FLEANCU FLORIN HONȚARU VALERICA GUTIUM NARCISA VERONICA DUMITRU CONSTANTIN IACOB CEZAR TUDORACHE LIVIA ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL PETRESCU ELENA


Z?C


yr \ 70 w>

4J


ua / \PROFIL TRANSVERSAL

str.îlioara Existent sime'ntinut

o OJt?    w.


'Muw PRIUsĂR'FA-


QJ

&


W*A


70M)

£65.37 tf.S<L


-j$>


olJfifâ ® W

A/>T *>    . 7


LEGENDA

\L—-a?. 74


LIMITE / RETRAGERI:


: LIMITA ZONEI STUDIATE TEREN CARE A . GENERAT P.U.D.-ui


S^+1C

BUCUREȘTI. SECTOR 3


str.îlioara, nr,17A
zijî jj a _"

conform AC

ANEXA LA IR) ANEXE PARTER CL L

)HUAR . f


aferentP.U

.. ,X1e-locuinfa


AMPt ^SAKc-edîlîta


subdimer si mate cu/sau fara rețele


caRc


z , i Ai n o.


ol 1:3.20 Larzzzi


Clq_ 6S.32


Ă««fe


fs


BILANȚ TERITOR

Suprafal (mp)


SUPRAFAȚA TEREN


SUPRAFAȚA CONSTRUITA


391.00


234.60


SUPRAFAȚA DESFASURATA(P+2' 469.20


ALEI Si PLATFORME BETONATE SPATII VERZI P.O.T.

C.U.T.


39.10

117.30


rocent

(%)


Preie.


X t c. V- rA' îj3®5 Ș,j*.v v

_ V    X

proiect reprezintă


&

Srieîateas.qA^zamfirescu


100%


60%


10%

30%


60%

1.2TEREN CU DESTINAȚIA CujîȚi-CONSTRUCTIF

o 6&S& \'^~u"1'""’' \

\ «    \    -5„_.

. PLANTAȚIE IN INTERIORUL PARCELELOR

\ \ CONSTRUCȚII PROPUSE S+P+2E+M

ACCES IN PARCELA PROPUS


.edilitare.

/£- //    23

E.Q.T Jiasâea ,T. maximum meSTcomisa■■ ------ i V O, --    ...<■! i

t O H '.î i(ÎA;;-W^Sih


ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. Toate drepturile sunt rezervate si jr protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor. Sunt interzise, arhltectlt fara acordul scris, dat in prealabil de    ‘

S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L., a următoarelor:

-    reproducerea, totala sau parțiala a informației din proiect, prin orice mijloc sefproiect

-    folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost întocmit


EDIFICABIL PROPUS DE PRINCIPIU

O    '

CONSTRUCȚIE CE PASTREAZA AMPLASAMENTUL Z /»/-/’.

ALEi PIETONALE SI , . CAROSABILE IN    /Zc>

INTERIORUL PARCELEI / - r u_

O__

ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L 440/15167/2007 RQ .22241271, www arhitenti hi?SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNAllîRA


PROIECTAI’


DESENAT


arh. Ana Maria Zamfiresr


arh. Ana Maria Campear arii. Ana Maria Campeani


= 60^ PREȘEDINTE

= 1,2

- 10 m pentru P+2E

în cazul mansardelor, se admite (j» depășire a CUT proporțional cu suplimentarea A DC cu maxim 0.6 din AC.


SITUAȚIA PROPUSA

S teren = 391 m2 (conform măsurătorilor cadastrale)

S+P+2E+M

P.O.T. maximum = 60%

C.U.T. maximum = 1,2

H max.comisa = 10 m pentru P+2E


.. la sol    :___

A,S aîdip|ct6nâĂ>it^osiffââ9rl«^

S spatii verzi r lly.30mpst y?

V


SCAHA^

r500arcar^in


S- '<Ss x-, J

V.

' ZÂMH&ESLT T) ' ÂRKFTcCrm ''


SXi.PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 3, Str. Ilioara, nr. 17A


J^ata TITLUL PLÂNSĂ

02.2016 PLAN ReglementariFAZA

P.U.D.


PLANȘA NR.

AT9cSuprafața

(mp)

Procent

<%)

SUPRAFAȚA TEREN

391.00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

234.60

60%

SUPRAFAȚA DESFASURATA(P+2J

469.20

ALEI Sf PLATFORME BETONATE

39.10

10%

SPATII VERZI

117.30

30%

P.O.T.

60%

C.U.T.

1.2


Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C, ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. Toate drepturile sunt rezervată si protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor. Sunt interzise, fara acordul scris, dat în prealabil de

S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA Si URBANISM S.R.L., a următoarelor:

-    reproducerea, totala sau parțiala a informației din proiect, prin orice mijloc

-    folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost întocmitBENEFICIAR VZ ' •<*': W*

nanuMianâ alice*


£0'

ÎT7A/2016


SPECIFICAȚIE

NUME

j^NAJ^

SEF PROIECT

arh. Ana Maria Zamfir^sSef

w"

PROIECTAT

arh. Ana Maria Cam peana

DESENAT

arh. Ana Maria Campeanu


TITLU PROIECT

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 3, Str, Iiioara, nr. 17A


[TA-

04.20161


TITLUL PLANȘA

PLAN REGLEMENTARI


FAZA

P.U.D.


PLANȘA NR

AT9b


X \

1

9 Numele și prenumele solicitantului,

2

)    Adresa solicitantului.

3

)    Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism 9 Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantuiui, formulată în cerere

4

Formular F.6 - Red. 2 ex. O.S.