Hotărârea nr. 109/2018

HCLS3 nr. 109 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 517-31.10.2017, referi la imprum de trezor, obtinut cf Convent de impr nr.569650-26.06.2017, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice


M U N t CIP î U L B ti C U R E S TI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 517/31.10.2017, referitoare Ia împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr. 569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

Expunerea de motive nr.39087/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr.38573/07.03.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

Referatul nr.33824/28.02.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

HCLS3 nr.517/31.10.2017 privind diminuarea împrumutului în valoare de 84 694 590 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fi scai-bugetare; HCLS3 nr.224/30.5.2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 84 694 590 lei, în conformitate cu prevederile Ordonaței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fi scai-buget are;

HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 38573/07.03.2018 a Direcției Economice.

în conformitate cu prevederile:

-    Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008. cu modificările ulterioare,

HG nr, 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) llt. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice) cu 1 430 000,00 lei, acesta devenind 63 003 034,00 lei, conform anexei la prezenta.

Art2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 a fost tăcută pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe ne rambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării.

Art3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia:

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3. în termenul prevăzut de lege. Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3,ro.


xMPrWeMnte de ședință

_____.NR.

DIN


109

12.03.2018


CONTRME

» 'AR MA^llu

lei

Anexa !a Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Valoarea aprobata HCLS3 nr.517/2017

Diferente +/-

Valoarea

cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

0

1

2

3

4

1

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

16

543 640

-42 599

501041

2

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

21

7 896 287

-79 337

7 816 950

3

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

22

3 801 623

-32 423

3 769 200

4

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

24

7 155 378

-54 996

7 100 382

5

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

27

3 178 705

-56 540

3 122 165

6

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

33

12 221 051

-69 612

12 151439

7

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

34

13 009 687

-82 691

12 926 996

8

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

36

1 370 770

-73 285

1 297 485

9

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE

47

15 255 893

-938 517

14 317 376

TOTAL

64 433 034

-1 430 000

63 003 034


Director Economic Octaviaf»<îhetu


Director Investiții Achiziții, (rina Gina Sorocea nu

Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, Andreea Giripanta proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 517/31.10.2017, referitoare ta împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 27/2015, pentru prefînantarea sî/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligîbile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.224/30.05.2017) cu 1430 000 leî, acesta devenind 63 003 034 lei.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.DIRECȚIA ECONOMICĂ


D ,,, ,,,,

www, isr? marte;p:&

feĂrfon (004 041) Ț;S 03 33 - 48 fax C-',    '■ >) "O ^3

mal ec nO .■■■■; i ■1' j.rtt-

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.5. 3 nr. 517/31.10.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri f isca l-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea sî/sau cofînantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.224/30.05.2017 si diminuat prin H.C.L.S. 3 nr. 517/31.10.2017) cu 1430 000 lei, acesta devenind 63 003 034 lei, conform anexei la prezenta.

Ținând cont de cete prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.


Director Economic,


Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Sofoceanu

©A

Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, AndrP R I M Â R î A

SECTORUtUS

e U C U R L Ș T îDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


Calea DudețU nr îqi. sector 5.

031084 București www.pnm4rie3.ro

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA INTRARE / IEȘIRE


NRtelefon (004 021) 31803 23 - 28 fes {004 021) 318.03 04 e~mait stratcgu@1primarie3.ro


Referat

privind rambursarea anticipata a creditului acordat de Trezoreru^RtdMui prin convenția nr. 569650/26.06.2017

Având in vedere Convenția de imprumut nr. 569650/26.06.2017 încheiata intre Ministerul Finanteîot Publice si Sectorul 3 al Municipiului București, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, in valoare de 64.433.034,00 lei si ținând cont de stadiul plăților aferente convenției, solicitam restituirea anticipata a împrumutului acordat, ramas neutilizat, respectiv a sumei de 1.430.000,00 lei, astfel:

Denumire proiect

Lista aprobata credit conform HCLS

S17/31.10.2017

Valoare propusa spre rambursare

Valoare finala credit

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 ” - FE 16

543.640,00

42.598,98

501.041,02

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 FE 21

7.896.287,00

79.337,38

7.816.949,62

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 22

3.801.623,00

32,422,97

3.769.200,03

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 FE 24

7.155.378,00

54.995,55

7.100.382,45


P R I M Ă R ( A

SECTORUL IH

B U C U R £ Ș T îDIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 " - FE 27

3,178.705,00

56.539,71

3.122.165,29

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 " - FE 33

12.221.051,00

63.612,08

12.151.438,92

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 " - PE 34

13.009.687,00

82.690,91

12.926.996,09

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 " - FE 36

1.370.770,00

73.285,16

.    1.297.484,84

Proiectul "Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 " - FE 47

15.255.893,00

938.517,26

14.317.375,74

TOTAL

64.433.034,00

1.430.000,00

63.003.034,00


Direcția Strategii și Program Director Executiv Andreea CiripanDirecția Investiții si Achiziții Director Executiv Irina Gina SoroceanuDirecția Investiții si Achiziții Sef Serviciu Derulare, Monitorizare contracte lucrări, Servicii Ovidiu Tarigradeanu

Direcția Investiții si Achiziții

Sef Serviciu Investiții lUcrari Publice

Marius PopescuDirecția Economică Director Executiv Octavian GhețuMari'

NR.MÎ3/ 0? .0.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers ai instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alăturat:

® Proiectul de hotărâre privind modificarea șî completarea H.C.L.S. 3 nr.

517/31.10.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 517/31.10.2017, referitoare Ia împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ......., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 517/31.10,2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.569650/26.06.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păuniFaXdriana

\ * )

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:    1

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIViU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN