Hotărârea nr. 108/2018

HCLS3 nr. 108 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 430-19.09.2017, referi la imprum de trezor, obtinut cf Convent de impr nr.574692-27.11.2017, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice


M U MICI P î U L B U C U R E S TI’

COHSHJOL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 430/19.09.2017, referitoare Ia împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr. 574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.39085/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr.38610/07.03.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

HCLS 3 nr. 430/19.09.2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 24 994 797 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Referatul nr.33841/28.02.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Adresa nr.38610/07.03.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008. cu modificările ulterioare.

HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze eeonomico-sociale. buget, finanțe;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (conform Convenției de împrumut nr.574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice) cu 750 000 lei, acesta devenind 59 459 481 lei, conform anexei la prezenta.

Art2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 a fost făcută pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării.

Art3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integrai plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (t) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege. Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București^și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.ro.    /

NR. 108 DIN 12.03.2018


Țft£'ȘEDlN^,DE ȘEDINȚĂ A VOICUÂlOo
Anexa la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.

lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Valoarea

HCLS3 nr. 430/19.09.2017

solicitare

credit

HCLS3 nr.470 /28.09.2017

Diferente +/-

Valoare

cheltuielilor pt.care se solicita credit final

0

l

2

3

4

5

1

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE19

17 874 635.00

17 874 635.00

-164 214,69

17 710 420.31

2

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE 43

7 120 162.00

7 120 162.00

-214 857.76

6 905 304.24

3

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE 51

0.00

18 552 414.00

-200 403.39

18 352 010.61

4

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE 52

0.00

16 662 270.00

-170 524.16

16 491 745.84

TOTAL

24 994 797.00

60 209 481.00

-750 000.00

59 459 481.00


Director Economic

Octavîan GhetDirector Investiții Achiziții,


Irina Gina Soroceanu


Director pirectia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila,


AndredaCiripan
CASINST PfUMAR


privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 430/19.9.2017, modificata prin H.C.L.S.3 nr.470/28.09.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor

măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea sî/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiu! de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.430/19.9.2017 si modificat prin HCLS 3 nr.470/28.9.2017) cu 750 000 lei, acesta devenind 59 459 481 lei.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.Ol LECȚIA ECONOMICĂ


kxm en)3.iiU,j - ,?.S fe (CC4 05l) pS oj 04RAPORT la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 430/19.9.2017, modificata prin H.C.L.S.3 nr.470/28.09.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri f isca l-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul

Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât șî pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.430/19.9.2017 si modificat prin HCLS 3 nr.470/28.9.2017) cu 750 000 lei, acesta devenind 59 459 481 lei, conform anexei la prezenta.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.


Director Investiții Achiziții. Irina Gina Soroceanu


Director D    i si Programe de Dezvoltare Durabila.

IndreeanCiripan

PRIMĂRI A

SECTORULUI

6 O C U R E $ T tDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


Calea Dudcțîi nr. sșt, sector 5 031084 București wsvw.pn manevre

telefon {004 ou) 31S 03 23 - 28 fox {OO4 021) 3i8.O3.C4

e-mail 5tratcgn@pnmarie3.ro


PRiMĂRiA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE l IEȘIRE


NR,Referat

privind rambursarea anticipata a creditului acordat de Trezoreria Statului prino 574692/27,11.2017Având in vedere Convenția de împrumut nr. 574^2/77.^-2017 încheiata intre Ministerul Finanțelor Publice si Sectorul 3 al Municipiului București, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, in valoare de 60.209.481,00 lei si ținând cont de stadiul plăților aferente convenției, solicitam restituirea anticipata a împrumutului acordat, ramas neutilizat, respectiv a sumei de 750.000,00 lei, astfel:


Denumire proiect

Lista aprobata credit conform HCLS 430/2017- modificat de 470/28.09,2017

Valoare propusa spre rambursare

Valoare finala credit

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE19

17.874.635,00

364.214,69

17.710.420,31

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE43

7.320.162,00

214.857,76

6.905.304,24

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FES 1

18.552.414,00

200.403,39

18.352.010,61

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE52

36.662.270,00

170.524,16

16.491.745,84

Total

60.209.481,00

750.000,00

59.459.481,00


Direcția Investiții si Achiziții Director Executiv Irina Gina SoroceanuDirecția Investiții si Achiziții

Sef Serviciu Derulare, Monitorizare contracte lucrări, Serviciu -Ovidiu Tarigradeanu    \/\pVDirecția Investiții si Ac Sef Serviciu Investiții 3 Publice Marius Popescu


Direcția Economică Director Executiv Octavian Ghețlnt<


.arilena UzunNR^6^/zy.^.2O18

Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers ai instituțiilor CLS 3, ținând cont de iegea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alăturat:

® proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr,

430/19.9.2017, modificata prin H.C.L.S.3 nr.470/28.09.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 430/19.09.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.574692/27,11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ......., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 430/19.09.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.574692/27.11.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

MEMBRI;    \

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN