Hotărârea nr. 107/2018

HCLS3 nr. 107 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 344-10.8.2017, referi la imprum de trezor, obtinut cf Convent de impr nr.572792-29.9.2017, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice.


m y y ia p i u t b u c o r e s t ?

eOPSnJUL LOCAL SECTOR. 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 344/10.8.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr. 572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/200 Lprecum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.39083/CP/08.03,2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 38607/07.03.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    Referatul nr.33839/28.02.2018 al Direcției Economice. Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    HCLS3 nr.344/10.8.2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 36 603 097 lei, în conformitate cu prevederile Ordonaței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fi scai-bugetare;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 38607/07.03.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

-    Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,

-    HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit, a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (conform Convenției de împrumut nr.572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice) cu 6 063 000 lei, acesta devenind 30 540 097 lei, conform anexei la prezenta.

Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 a fost făcută pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa ia prezenta hotărâre pentru care va fii întocmită cererea pentru autorizarea contractării.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la

cunoștință publică www.prim arie3 .ro


prin afișarea la sediul primăriei, precum


xT^M£SîțlTE-pE ȘEDINȚĂ . VOIG^LIN IOr/uȚ


NR. 107 DIN 12.03.2018

tei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Valoarea

HCLS3 nr. 344/10.08.2017

solicitare

credit

Diferente +/-

Valoare

cheltuielilor pt.care se solicita credit final

0

1

2

3

4

5

1

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE25

3 773 723.00

3 773 723.00

-850 692.22

2 923 030.78

2

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3» FE28

2 462 628.00

2 462 628.00

-425 788.80

2 036 839.20

3

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE46

11 609 451.00

11 609 451.00

-3 780 019.68

7 829 431,32

4

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE32

7 684 717.00

7 684 717.00

-574 204.39

7 110 512.61

5

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE48

11 072 578.00

11072 578.00

-432 294.91

10 640 283.09

TOTAL

36 603 097.00

36 603 097.00

-6 063 000.00

30 540 097.00

Director Economic si    Director Investiții Achiziții,

Octavian Ghehk^CY/O    Irina Gina Sorocea nu

/y\ / /—reri u V    qj !

DirectorDirectia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila,

/ Andreea Ciripan

P R E ȘED! N TE D EȘ8ED i ÎM.TĂCABlNRÎ primarEXPUNERE DE MOTIVE    __1

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 344/10.8.2017, referitoare ia împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 27/2015, pentru preftnantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibtle asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât șt pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.344/10,8.2017) cu 6 063 000 leî, acesta devenind 30 540 097 lei.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.OîRECpA ECONOMICA


c,„ , D::J

www.pfța-iărie^, re

tPefeț (004 osi) ,s?8 03 s-3 • î1» fw (0C4 osi} 31S 03 04 școRGHîscrgipîenarig^oo

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 344/10.8.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefînantarea si/sau cofînantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.344/10.8.2017) cu 6 063 000 lei, acesta devenind 30 540 097 lei, conform anexei la prezenta.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.


Director Economic, Octavian GhȘ    zn

Director Investiții Achiziții,


Irina Gina SorokseanuDirector Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, AndreeajCiripan


P R S M Â R ! A

SECTORULUI

S U C U R t Ș V îDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


Calea Dudei,ti nr 101, sector y 031084 București MARrw.pnmsrÎQ.w

tetefon {004 021) 31803 23 - 28 fsx (004 020 51803 04 e-mail strategii^ pnnune3.ro


PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME CE DEZVOLTARE DURABILĂ INTRARE / IEȘIRE


NRReferat


privind rambursarea anticipata a creditului acordat de Trezoreria Sti nr. 572792/29.09.2017Având in vedere Convenția de imprumut nr. 572792/29.09.2017 Încheiata intre Ministerul Finantelot Publice si Sectorul 3 al Municipiului București, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, in valoare de 36.603.097,00 lei si ținând cont de stadiul plăților aferente convenției, solicitam restituirea anticipata a împrumutului acordat, ramas neutilizat, respectiv a sumei de 6.063.000,00 lei, astfel:


Denumire proiect

Lista aprobata credit conform HCLS

334/10.08.2017

Valoare propusa spre rambursare

Valoare finala credit

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE25

3.773.723,00

850.692,22

2.923.030,78

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE28

2.462.628,00

425.788,80

2.036.839,20

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE46

11.609.451,00

3.780.019,68

7.829.431,32

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE32

7.684.717,00

574.204,39

7.110.512,61


?ÎtDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR


ezvoltare Durabilă


Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE48

11.072.578,00

432.294,91

10.640.283,09

Total

36.603.097,00

6.063.000,00

30.540.097,00

Direcția Investiții si Achiziții    \

Sef Serviciu Derulare, Monitorizare contracte lubrari, Servicii Ovidiu Tarigradeanu


Direcția Investiții si Ac Sef Serviciu Investi Marius Popescu


Publice

C:NR3W/ ^.<0.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alăturat:

« la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.

344/10.8.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.572792/29,9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 344/10.8.2017, referitoare Ia împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe. întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 344/10.8.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.572792/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, . PĂUNICĂ^DRMW

MEMBRI:    '

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA