Hotărârea nr. 106/2018

HCLS3 nr. 106 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 337-27.7.2017, referi la imprum de trezor, obtinut cf Convent de impr nr.572791-29.9.2017, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice


M U NIC 5 P J U L B U € U R E S TI

COHSUJJt LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 337/27.7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.57279î/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/200L precum fi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-- Expunerea de motive nr.39081/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

“ Raportul comun de specialitate nr. 38603/07.03.2018 aî Direcției Economice, Direcției

Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    Referatul nr.33 836/28.02.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    HCLS3 nr. 337/27.07.2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 16 099 121 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 38603/07,03.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

-    Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008. cu modificările ulterioare.

-    HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

~ Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare ia contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (conform Convenției de împrumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice) cu 929 000 lei, acesta devenind 15 170 121 lei, conform anexei la prezenta,

Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 a fost făcută pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabiîe de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, prevăzute în anexa 1a prezenta hotărâre pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin, (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3. în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la

cunoștință publică www.primarie3.ro


prin afișarea la sediul primăriei, precum și


>•' ,,vvdfi&jyț "


CONTNR. 106 DIN 12.03.2018

iei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Valoarea

HCLS3 nr. 337/27.07.2017

solicitare

credit

Diferente +/-

Valoare

cheltuielilor pt.care se solicita credit final

0

1

2

3

4

5

1

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE23

4 690 233.00

4 690 233.00

-351 335.38

4 338 897.62

2

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE35

11 408 888.00

11408 888.00

-577 664.62

10 831223.38

TOTAL

16 099 121.00

16 099 121.00

-929 000.00

15 170 121.00

Director Economii

Octavian GiDirector Investiții Achiziții,

irina Gina Soroceanuirectia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila,

Andreea Ciripan
CAB’NO' AHMA8


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 337/27.7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefînantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligîbile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani {aprobat prin HCLS3 nr. 337/27.7.2017) cu 929 000 lei, acesta devenind 15 170 121 iei.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

PRIMAR,

RoberiSorinNegoiță

/„'"•V -zfr, ./V    \w ww.pîrt manevre

îeisfon (ocm csi) pS 03 ?3 - s.8 fes (OQ4 os î ) 313 03 f.M 0cct0îșy;k®p:ifțs.srisJ.rti

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.LS. 3 nr. 337/27.7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea

unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de imprumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, tînand cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr. 337/27.7.2017) cu 929 000 lei, acesta devenind 15 170 121 iei, conform anexei la prezenta.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.


Director Economii Octavian

Director Investiții Achiziții,Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, And ret a CiripaiDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Cafea Dudeștf nr ins, sector 3.

031084 Bucufcjtt www.pnmariejjo

telefon {004 02») 318 03 23 * 28 fox {004 02 0 318.03 04 e-mail strategii<glpnnunc3.ro


Referat

privind rambursarea anticipata a creditului acordat de Trezoreria Statuluip 572791/29.09.2017

Având in vedere Convenția de imprumut nr. 572791/29.09.2017 incheiata intre MinisterntTffiantelor

Publice si Sectorul 3 al Municipiului București, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, in valoare de 16.099.121,00 lei si ținând cont de stadiul plăților aferente convenției, solicitam restituirea anticipata a împrumutului acordat, ramas neutilizat, respectiv a sumei de 929.000,00 lei, astfel:

Denumire proiect

Lista aprobata credit conform 11CLS 337/27.07.2017

Valoare propusa spre rambursare

Valoare finala credit

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul

3- FE23

4.690.233,00

351.335,38

4.338.897,62

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul

3- FE35

11.408.888,00

577.664,62

10.831.223,38

Total

16.099.121,00

929.000,00

15,170,121,00


Dezvoltare DurabilăDirecția Investiții si Achiziții Sef Serviciu Derulare, Monitorizare contracte lucrări, Servicii Ovidiu Tarigradeanu


Direcția Investiții si Achiziții ; Sef Serviciu Investiții Lucrări Pă£di|j Marius Popescu    ZNR.âW/^.^.2018


Către,

CABINET PRIMAR' ÎTTtPRIMAR

ELENA PETRESCU


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alăturat:

• proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.

337/27,7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 337/27.7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr, 337/27.7.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.572791/29.9.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABTlTptoiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONÎO-CIPRIAN BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN