Hotărârea nr. 105/2018

HCLS3 nr. 105 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 292-30.6.2017, referi la imprum de trezor, obtinut cf Convent de impr nr.570238-17.7.2017, inche cu Ministerul Finantelor Publice


MUNSCiPîUL BUCURESTi


COHSH.....HJL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 292/30,6.2017, referitoare ia împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. î 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr.39078/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr.38599/07.03.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală:

Referatul nr.33833/28.02.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    HCLS3 nr.292/30.6.2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 15 542 976 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar:

-    Adresa nr. 38599/07.03.2018 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008. cu modificările ulterioare;

HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența șifuncționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (conform Convenției de împrumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice) cu 1 831 000 lei, acesta devenind 13 711 976,00 lei, conform anexei la prezenta.

Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art 1 a fost tăcută pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020. prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeîigibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3. în termenul prevăzut de lege. Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la

cunoștință publică www.primarie3 .ro .


prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina"1-, de internet

CONThSL

MAz^O^feB.INTE DE ȘEDINȚĂ C■ VdîfeWLIN IQOVOT

1    Ațs/ *


NR. 105 DIN 12.03.2018

lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Valoarea

HCLS3 nr, 292/30.06.2017

solicitare

credit

Diferente +/-

Valoare

cheltuielilor pt.care se solicita credit final

0

1

2

3

4

5

1

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE40

15 542 976.00

15 542 976.00

-1 831000.00

13 711976.00

TOTAL

15 542 976.00

15 542 976,00

-1831000.00

13 711976.00


Director Investiții Achiziții,

irina Gina Soroceanu

1 i.

Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila,

Andreea Ciripan

PREȘEDINTE DE


CA8RRET PRiMAfiprivind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 292/30.6,2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.570238/17,7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeîigîbile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților șî stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.292/30.6.2017) cu 1831000 lei, acesta devenind 13 711 976 lei.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.teîefeîî (004    3^8 03 £3 -

fr:    ; "8, -:'- .•;.

©•maU economic^pHm&nej.rt)

RAPORT

fa proiectul de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 292/30.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea

unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea si/sau cofînantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât șî pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin KCLS3 nr.292/30.6.2017) cu 1831000 lei, acesta devenind 13 711 976 lei, conform anexei la prezenta.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.


Director Investiții Achiziții, Irina Gina Soroceânu


Director Directia Strategii si

Andr


ame de Dezvoltare Durabila, anCafea DudcCt nr ișî. sector j.

031084 Bucurcsb www.pnmarie3.ro

telefon {004 021) 318 03 23 * 28 fox {004021) 318.03,04 fr-matl stratcgu@primarfc3.r0


DIRECȚIA STRATEGII Șf PROGRAME OE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

INTRARE / IEȘIRE

NR. .33.8.33,......«ȚȚ


Referat

privind rambursarea anticipata a creditului acordat de Trezoreria Statului prin 570238/17,07,2017

Având in vedere Convenția de imprumut nr. 570238/17.07.2017 încheiata intre Ministerul Finantelot Publice si Sectorul 3 al Municipiului București, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, in valoare de 15.542.976,00 lei si ținând cont de stadiul plăților aferente convenției, solicitam restituirea anticipata a împrumutului acordat, ramas neutilizat, respectiv a sumei de 1.831.000,00 lei, astfel;

Denumire proiect

Lista aprobata credit conform HCLS 292/30.06.2017

Valoare propusa spre rambursare

Valoare finala credit

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE40

15.542.976,00

1.831.000,00

13.711.976,00

Total

15.542.976,00

1.831.000,00

13.711.976,00

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabil: Director Executiv    (

Andreea Ciripan    x-"7

Direcția Investiții si Achiziții Director Executiv Irina Gina Soroceanu


Direcția Investiții si Achiziții    ’

Sef Serviciu Derulare, Monitorizare contracte lucrări, Servicii Ovidiu Tarigradeanu


Direcția Investiții si Achjzjtii j \ Sef Serviciu Investiții Lucrațj/|;

lice


Marius Popescu

Direcția Economică Director Executiv


NR3S#W/^^3.2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers ai instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alăturat:

® la proiectul de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.

292/30.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de imprumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

-    Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 292/30.6,2017, referitoare la împrumutul de trezorerie, obținut conform Convenției de împrumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de    a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr, 292/30.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie, obținut conform Convenției de împrumut nr.570238/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


AX

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚÎCĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN