Hotărârea nr. 104/2018

HCLS3 nr. 104 din12.03.2018 privind modif si comp HCLS 3 nr. 250-27.6.2017, referi la imprum de trezor obtinut cf Convent de impr nr.570239-17.7.2017, incheiata cu Ministerul Finantelor Publice


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 250/27.6.2017, referitoare Ia împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr. 570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile si abili te de Legea nr. îl 5/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 12.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 39075/CP/08.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Raportul comun de specialitate nr. 38590/07,03.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    Referatul nr.33830/28.02.2018 al Direcției Economice, Direcției Investiții și Achiziții și Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Locală;

-    HCLS3 nr.250y27.06.2017 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 92 903 793 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare;

-    HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Adresa nr. 38590/07.03.2018 a Direcției Economice; în conformitate cu prevederile:

-    Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008. cu modificările ulterioare.

-    HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg Ia 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Luând în considerare:

-    Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă diminuarea creditului contract de ia Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (conform Convenției de împrumut nr.570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice) cu 15 131 000 lei, acesta devenind 36 115 498,00 lei, conform anexei la prezenta.

Art.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 a fost făcută pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020. prevăzute în anexa la prezenta hotărâre pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării.

Art.3. Din bugetul local al Sectorului 3 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 3 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia:

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Sectorului 3 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului 3 al Municipiului București prin Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 3, în termenul prevăzut de lege. Primarului Sectorului 3 și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primarie3.ro.    ,/

/^j^ț?^.țNTE DE ȘEDINȚĂ - yblGU ALINTONUT^.SEMNEAZĂ


CONr    ■

S^RETAR

mar|d^mihăită

NR. 104 DIN 12.03.2018


Anexa la Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr

lei

Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Valoarea

HCLS3 nr. 250/27.06.2017

solicitare

credit

Diferente +/-

Valoare

cheltuielilor pt.care se solicita credit final

0

1

2

3

4

5

1

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE17

10 348 028.00

2 347 461.00

-385 182.63

1 962 278.37

2

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE18

7 345 863.00

868 448.00

-849 860.28

18 587.72

3

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE20

7 187 984,00

1 571 561.00

-1495 193.92

76 367.08

4

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE26

5 708 583.00

2 455 589.00

-1 291414.85

1164 174.15

5

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE29

13 269 091.00

10390 950.00

-2 165 499.72

8 225 450,28

6

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE30

6 612 800.00

4 828 176.00

-339 769.48

4 488 406.52

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE31

9 085 925.00

6 819 527.00

-492 411,24

6 327115.76

8

—uresîerea eneiemei energeuce a

hirii^nrilnr dza    H!r, OQi-'+i-iri tl

13 912 468.00

10 004 176.00

-2 287 903.77

7 716 272.23

9

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE38

10 844 950.00

7 301 022.00

-1890 418.51

5 410 603.49

10

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3-FE39

8 588101.00

4 659 588.00

-3 933 345.60

726 242.40

TOTAL

Ufl

'âvW 903793.00

■ •> e ■■ î    'VVjfA

51 246 498.00

-15 131 000.00

36 115 498.00

‘■-■V'AU

Director Econom

Octavian GnDirector investiții Achiziții,

Irina Gina Soroceariu

“A.;

Direc for Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila,
EXPUNERE DE MOTIVEprivind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 250/27.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefînantarea si/sau cofînantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabîîe din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților șî stadiui de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de ia Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.250/27.6.2017) cu 15 131000 lei, acesta devenind 36 115 498 lei.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.
DISECȚIA ECONOMICA


w wpp p n î1? w s &3. ro

tePRȚ"'; T. '4.C.1) R : : ' " •' ■■ fax (004 &sî) 318 Oj 04

«»rnăK e<;c!n!îîr!iț:.^)prj??^a;ie5.;tî

PAPODT JtVZckJC v/XX X

privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr. 250/27.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul

Finanțelor Publice

Având în vedere împrumutul contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2015, pentru prefinantarea si/sau cofinantarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neelîgibile asociate proiectelor, ținând cont de evoluția plăților și stadiul de finalizare a lucrărilor, cât și pentru diminuarea costurilor aferente, propunem diminuarea creditului contract de ia Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, cu o maturitate de maximum 20 ani (aprobat prin HCLS3 nr.250/27.6.2017) cu 15 131 000 lei, acesta devenind 36 115 498 lei, conform anexei la prezenta.

Ținând cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre.    /?

Director Economic, ^7    Director Investiții Achiziții,

Octavian GhetuZZ/    Irina Gina SoroceariuA\

J

Director Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila,

/    AndrcfealCiripanDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Cssîeâ Dudc?!i nr. țor sector 3.

0pG&4 BlKUfCSfc www,pomâri«jjo

TTCTORULUi 3

.Șl PROGRAME - G-.PE DURABILĂ rRE / IEȘIREtdefon {004 021) 318 03 23 - 2& f»X {OO4 021} P8.O3 04 e-nuui strategii^)pnmanc3.r0


Referat

privind rambursarea anticipata a creditului acordat de Trezo prin convenția nr, 570239/17,07.2017

Având în vedere Convenția de împrumut nr. 570239/17.07.2017 încheiata intre Ministerul Finantelot Publice si Sectorul 3 al Municipiului București, in baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, in valoare de 51.246.498,00 lei si ținând cont de stadiul plăților aferente convenției, solicitam restituirea anticipata a împrumutului acordat, ramas neutilizat, respectiv a sumei de 15.131.000,00 lei, astfel;

Denumire proiect

Lista aprobata credit conform HCLS 250/27.06.2017

Valoare propusa spre rambursare

Valoare finala credit

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE17

2.347.461,00

385.182,63

1.962.278,37

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FEî 8

868.448,00

849.860,28

18.587,72

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE20

1.571.561,00

1.495.193,92

76.367,08

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE26

2.455.589,00

1.291.414,85

1.164.174,15DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME OL DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE29

10.390.950,00

2.165.499,72

8.225.450,28    ;

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE30

4.828.176,00

339.769,48

4.488.406,52

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE31

6.819.527,00

492.411,24

6.327.115,76

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE37

10.004.176,00

2.287.903,77

7.716.272,23

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE38

7.301.022,00

1.890.418,51

5.410.603,49

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 3- FE39

4.659.588,00

3.933.345,60

726.242,40

Total

51.246.498,00

15.131.000,00

36,115.498,00

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabil; Director Executiv    (

Andreea Ciripan


Direcția Investiții si Achiziții


Sef Serviciu Derulare, Monitorizare contracte lucrări, Servicii \ Ovidiu Tarigradeanu


Direcția Investirii si Achiziții Sef Serviciu Investirii Lucrârid Epe Marius Popescu

Direcția Economică Director Executiv Octavian GhețuNR^W^.^2018

Către,

CABINET PRIMAR


Având in vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, va transmitem alăturat:

® proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S. 3 nr.

250/27.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform Convenției de împrumut nr.570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

• Raportul de specialitate

-    Nota de Fundamentare

-    Proiectul expunerii de motive

-    Proiectul de hotarare

-    Anexa

Cu stima,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 250/27.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința

din data de    ......, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și

completarea HCLS 3 nr. 250/27.6.2017, referitoare la împrumutul de trezorerie obținut conform Convenției de împrumut nr.570239/17.7.2017, încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

PĂUNÎCArADRIANA

SECRETAR, HONȚARU VALERICA


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTON1O-CIPR1AN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIViU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDRELCRIST1AN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN