Hotărârea nr. 103/2018

HCLS3 nr.103 din 06.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 06.03.2018

Având în vedere:

-    Expunerea de motive nr. 3675 l/CP/05.03.2018 a Primarului Sectorului 3;

-    Referatul nr. 36607/05.03.2018 al Secretarului Sectorului 3;

-    Raportul de specialitate nr.36602/05.03.2018 al Direcției Asistență Legislativă -Serviciul Relații Consiliul Local;

-    Adresa nr. 36612/05.03.2018 a Direcției Asistență Legislativă - Serviciul Relații Consiliul Local;

In conformitate cu prevederile:

-    Art. 9 alin. (1) și art. 10 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea dministrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul consilier VOICU ALIN IONUȚ pe o perioadă de 3 luni începând cu data de 30.03.2018, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va semna hotărârile adoptate de acesta.

NR. 103 DIN 06.03.2018CABINET PRIMAR

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084 București www.prtmarte3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004021) 318 03 04

«-maîi cabinetpnm8r@prfmarte3.ro


SECTCP 3

I CABINET PRIMARI

.â.....ZhJli/T t

Data...-


EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere referatul Secretarului Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 30.03.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.


PRiMĂRÎA^"fe


SECRETAR


w.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pnmarie3.ro

Vie.    .


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 3iS.O3.04

e-mail cabinetprimangiprirnariej.ro

REFERAT

privind alegerea președintelui de ședință

Având in vedere:

•    Prevederile pet 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a

Consiliului Local Sector 3 aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 44/29.07.2004;

•    Prevederile art. 9 alin. 1 si art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

•    Prevederile art. 35 alin.l coroborat cu art. 41 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    Faptul că mandatul domnului VOICU ALIN IONUȚ, ales în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 633/07.12.2017, expiră în data de 29.03.2018;

Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 30.03.2018, conform art. 41 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.primsrie3.ro


telefon {004 021} 318 03 23 - 28 fax (004 021} 318.03.04 e-maîl c0nsihu@primarie3.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 633/07.12.2017, domnul VOICU ALIN IONUȚ a fost ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 29.03.2018.

Având în vedere prevederile:

>    pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului

Local Sector 3 aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 44/29.07.2004;

>    art. 9 alin. (1) și art. 10 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

>    art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de


DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ SERVICIUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

Calea Dudești nr. tgi, sector 3, 037084 București

www.prin1ane3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax {004 02 î) 318.03.04

e-maîl c0nsiku@primarse3.roCĂTRE,DÎSPBZ.


CABINET PRIMAR


V ÎYe? OR EL EH Â îrmseo


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

“Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. ”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

-    proiectul de hotărâre

-    referatul Secretarului Sectorului 3;

-    raportul de specialitate al Direcției Asistență Legislativă

-    Serviciul Relații Consiliul Local;

DIRE ELORENDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și

de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

1