MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3                            

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei nr 1 la Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr 15/06.02.2008 privind aprobarea utilizarii, in anul 2008, a fondului de rulment pentru finantarea  unor investitii de interes public local

 

 

Având în vedere,

- raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii nr .6356/24.10.2004;

      - Prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

H O T A R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr 1 la Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 15/06.02.2008 privind aprobarea utilizarii, in anul 2008, a fondului de rulment pentru finantarea  unor investitii de interes public local, conform Anexei la prezenta.

 

Art.2. Primarul Sectorului 3, Directia Economica şi Direcţia Investiţii şi Achiziţii vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMOROV MIHAI  ANTON

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA

                                         SECRETAR,

                                    MARIUS MIHAITA

 

 

NR.   96

DIN  31.10.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local