MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL  SECTOR  3                                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluarii de catre Consiliul Local al sectorului 3 a finantarii cheltuielilor privind lucrarile de executie ce revin in sarcina asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica a 2 ( doua ) cladiri de locuit multietajate cuprinse in Programul anual de reabilitare termica.

 

 

Având în vedere,

- Raportul de specialitate  al Direcţiei Investiţii, Achiziţii, al Directiei Economice si al Directiei Juridic Patrimoniu;

- Prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

     - Prevederile art 92 din  Ordonanta de Urgenta nr 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr 187/2005 si aprobata de Legea nr 260/2006;

     - Prevederile Hotararii Guvernului nr 1070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 174/2002 privind instituirea masurilor specilae pentru reabilitarea termica a unor cladiri multietajate, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si art.81, alin.(4) din Legea nr. 215/2001,republicata,  privind administraţia publică locală,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

H O T A R Ă Ş T E:

 

Art. 1. Se aprobă preluarea de catre Consiliul Local al sectorului 3 a finantarii cheltuielilor privind lucrarile de executie ce revin in sarcina asociatiilor de proprietari  pentru reabilitarea termica a 2 ( doua ) cladiri de locuit multietajate cuprinse in programul anual de reabilitare termica, conform Anexei 1.

 Art. 2. Finantarea cheltuielilor mentionate la art.1. se va realiza din bugetul local al sectorului 3.

Art. 3. Primarul sectorului 3, prin Directiile de specialitate va duce la indeplinire    prevederile prezentei Hotarari;

Art. 4.   Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr 2-4, sector 3.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 

   CONTRASEMNEAZA

          SECRETAR,

                                                                                                   MARIUS MIHAITA

NR.  95

DIN 07.10.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local