MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

 

HOTĂRÂRE

privind   rectificarea   bugetului  pe  anul  2008

 

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Directiei Economice

În  temeiul  prevederilor  art.45 alin.2 lit.a)  si art. 81 alin.(2), lit.d   din Legea  nr.215 / 2001 - republicata, privind  Administraţia  Publică  Locală,

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

H O T Ă R Ă Ş T E:

           

Art.  1   -   Bugetul  Consiliului Local al Sectorului 3 se rectifica prin majorare, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 844 mii lei, astfel:

·        Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.84 /2008 se majoreaza cu  suma de 844 mii lei, devenind 29.927 mii lei, conform anexelor nr.141/02  si 141/06, care fac parte din prezenta hotarare

·        Bugetul local al  Consiliului Local Sector 3  pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.84 /2008, ramane  in suma de 649.706,33 mii lei, modificari intervenind in structura conform anexelor  141/01 si 141/06, care fac parte din prezenta hotarare

·        Celelalte bugete, respectiv Bugetul imprumuturilor  interne, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.16/2008, Bugetul fondurilor externe nerambursabile, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.84 /2008 si  Bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara  bugetelor locale, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.16/2008, raman nemodificate.

 

Art.  2   -   Primarul Sectorului 3 , Directia Economica, celelalte directii si servicii de specialitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

 

            Art.  3   -   Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data  afisarii la sediul Primariei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4,  sector 3.    

 

                     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 

 

CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

   MARIUS MIHAITA

NR.   94

DIN   07.10.2008

Anexele pot fi consultate la Biroul Relatii Consiliul Local