MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

HOTARARE

aprobarea infiintarii Centrului  de ingrijire, asistenta si recuperare pentru persoane adulte ”Magnolia” cu finantare nerambursabila in cadrul

Programului Operational Regional 2007-2013

 

 

Avand in vedere:

- Referatul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3;                                                                                                                                                      

- Strategia locala in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor copilului si Planul operational de implementare a acesteia, pentru perioada 2008-2013, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 43/2008;

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3.

In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba infiintarea Centrului  de ingrijire, asistenta si recuperare pentru persoane adulte ”Magnolia” cu sediul in Bucuresti, Str. Marin Pazon nr. 2B, cu finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 „Infrastructura serviciilor sociale”, domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Art.2. Consiliul Local Sector 3 pune la dispozitia proiectului 665 mp din terenul situat in Str. Marin Pazon nr. 2B, aflat in administrarea Consiliului Local Sector 3  si in folosinta gratuita a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3, si isi da acordul cu privire la efectuarea lucrarilor planificate in Proiect.

Art.3. Pentru implementarea Proiectului Consiliul Local Sector 3 va asigura finantarea sumelor reprezentand contributia ce ii revine D.G.A.S.P.C. Sector 3, in valoare de 172.633,42 RON, reprezentand 5% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Art.4. Consiliul Local Sector 3 va asigura finantarea costurilor neeligibile (si conexe), precum si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale si va pastra natura activitatii pentru care s-a acordat finantare pentru o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, inclusiv costurile de exploatare si intretinere in aceasta perioada.

Art.5. Consiliul Local Sector 3 imputerniceste pe Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 3 in vederea inaintarii cererii de finantare si  semnarii contractul de finantare.

Art.6. Directia Economica, Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Sectorului 3 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art.7. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, sector 3.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

                                                                                                        MARIUS MIHAITA

NR.  79

DIN  05.08.2008