MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL  SECTOR  3                                   

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind „Condiţiile de refacere a sistemului rutier şi pietonal pe străzi reabilitate în ultimii 5 ani şi a spaţiului verde de pe teritoriul sectorului 3 si de aprobare a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si cuantumul despagubirilor pentru nerefacerea suprafetelor afectate”

 

 

 

 

        Având în vedere :

        - raportul  de Specialitate comun al Direcţiei  Investiţii şi Achiziţii, Direcţiei Gospodărie Locală si Directiei Juridica si Patrimoniu nr.3821/14.07.2008;

       - H.C.G.M.B. nr. 254/2008 privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din Municipiul Bucuresti si abrogarea H.C.G.M.B. nr 235/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;

       - H.C.G.M.B. nr .126/2004 privind conditiile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul Municipiului Bucuresti

       - avizele comisiilor de specialitate;

        In baza prevederilor art.2, alin (3), art. 8 alin (2) lit. d si art.15 alin. (1) si (2) din  O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, aprobata prin Legea 180/2002, precum si a O.G.nr. 43/1997  privind  regimul  drumurilor, republicată, modificată,  completată  si aprobată de Legea 413/2002 si a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 81, alin. (2) lit. f, din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

        

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

          Art.1Persoanele juridice care execută pe teritoriul sectorului 3 lucrări planificate

(inlocuiri/extinderi) la reţelele de utilităţi publice au obligaţia să refacă sistemul rutier si/sau pietonal afectat, inclusiv spaţiul verde.

          Lucrările de refacere trebuie să corespundă cerinţelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi  celorlalte acte normative în vigoare.

         Art.2Lucrările de refacere a suprafeţelor afectate pe străzi, trotuare, parcări, spaţii verzi, aflate în perioada de garanţie, vor fi efectuate numai de către acele societăţi de construcţii care au efectuat lucrările de reabilitare a sistemului rutier şi a spaţiului verde.

        Art.3 - Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere străzi, trotuare, parcări este de 2 ani.

Deblocarea garanţiei se va realiza după expirarea termenului de garanţie, respectiv după 2 ani.

        Art. 4  Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere a spaţiilor verzi este de 6 luni.

Deblocarea garanţiei se va realiza după expirarea termenului de garanţie, respectiv după 6 luni.

       Art.5 Execuţia lucrărilor pe străzi reabilitate în ultimii 5 ani se poate realiza numai prin forare orizontală ( dacă condiţiile tehnice permit acest lucru) iar atunci când nu este posibil, prin săpătură în şanţ deschis, cu refacerea stratului de îmbrăcăminte (asfalt, beton,pavele) pe toată lăţimea străzii, trotuarului, pe tronsoanele afectate de lucrări, indiferent de lăţimea acestora.

         Art.6 Obligativitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri va fi consemnată atât în avizul de traseu eliberat de Primăria sectorului 3, cât şi în procesul verbal de predare a amplasamentului, incheiat intre Primaria sectorului 3, prin Direcţia Gospodărie Locală si executant.

         Art.7 Primăria sectorului 3 (prin serviciile specializate) va supraveghea respectarea tehnologiilor de lucru de refacere a trotuarelor/ carosabilului/parcări/ spaţiului verde, normelor tehnice şi a calităţii materialelor utilizate şi va recepţiona lucrările de refacere.

         Primăria sectorului 3 (prin serviciile de specialitate) va constata şi sancţiona abaterile de la respectarea prezentei hotărâri.

         Art.8 Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsa intre 25 – 2500 lei.

         Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se face de către Primarul sectorului 3 şi/sau împuterniciţii acestuia.

          Art.9 Se aprobă Formularul de Proces  Verbal de constatare a contravenţiei prevăzut în anexa nr. 1  ce constituie  parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.10 Se aprobă cuantumul despăgubirilor (daune interese) pentru nerefacerea suprafetelor afectate în urma executării lucrărilor planificate sau de interventie la retelele de utilitati, conform anexei nr. 2, ce constituie parte integrantă la prezenta hotărâre.

         Art.11 Primăria sectorului 3 (prin serviciile specializate), deţinătorii de reţele, persoanele juridice care execută lucrări planificate la reţelele de utilităţi,  vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre ;

         Art.12  Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr 2-4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

                                                                                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                   SECRETAR,

                                                                                      MARIUS MIHAITA

 

NR.  71

DIN 05.08.2008

Anexele pot fi consultate la Biroul Relatii |Consiliul Local