MUNICIPIUL  BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL  SECTOR  3                          

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de salubrizare a sectorului 3, a Regulamentului Serviciului de salubrizare a sectorului 3 si a

Managementului Integrat al deseurilor in zona sectorului 3

 

 

Având în vedere,

- Raportul de specialitate nr 2689/12.05.2008 al Directiei Gospodarie Locala, Directiei Investitii si Achizitii si Directiei Juridica si  Patrimoniu;

-  Avizele comisiilor de specialitate.

     In baza prevederile art.23 alin (4) din Legea nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata, a prevederilor art.5 alin ( 1) si art 11 alin (3)  din Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, modificata si completata, precum si a prevederilor O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si aprobata de Legea 426/2001;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si art.81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicata,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

H O T A R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aprobă Strategia de salubrizare a sectorului 3, prezentata in anexa nr. 1  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare al sectorului 3, prezentat in anexa nr.2  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  Se aproba Managementul Integrat al deseurilor in zona sectorului 3, prezentat in anexa nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. prezenta hotarare.

Art. 4  Primarul Sectorului 3 prin  Direcţiile de specialitate vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ;

Art. 5  Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr 2-4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                                                                                                    MARIUS MIHAITA

 

 

NR. 70

DIN 05.08.2008

Anexele pot fi consultate la Biroul Relatii |Consiliul Local