MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                        

 

H O T Ă R Â R E

privind necesitatea organizării unui concurs în vederea ocupării

funcţiei de Director Executiv al  Direcției Impozite și Taxe locale  Sector 3 respectiv a  aprobării procedurilor şi criteriilor de desfăşurare

 

Având în vedere :

§  Expunerea de motive a  Primarului Sectorului 3;

§  Prevederile  Legii nr. 188/1999, republicată privind Statutul funcționarilor publici;

§  Prevederile H.G. nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

§  Avizul comisiei de specialitate.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.63 alin.(7) si art.81 alin.(4) din  Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1 Se aprobă organizarea unui concurs, respectiv procedura şi criteriile de desfăşurare în vederea ocupării funcţiei de Director Executiv al Direcției Impozite și Taxe locale Sector 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 3 şi şefii compartimentelor din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta  hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primariei Sector 3 din str. Parfumului nr.2-4, Sector 3.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CIUDOMIROV MIHAI ANTON

 CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

MARIUS MIHAITA

 

 
 NR. 67

DIN  05.08.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local