MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                    

 

HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrări de contructii si instalaţii în vederea realizării de spatii anexe de depozitare la Centrul de Urgenta pentru Persoane fără Adapost, situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 9J

 Avand in vedere:

- Raportul de specialitate nr. 396/25.01.2008 al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Sector 3;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,   cu modificarile si completarile ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3,

In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. i), lit. n) din Legea nr. 215/2001 (republicata) privind administratia publica locala.

                                                H O T A R A S T E:

          Art.1. Se aproba documentatia tehnico – economică pentru lucrări de contructii si instalaţii în vederea realizării de spatii anexe de depozitare la Centrul de Urgenta pentru Persoane fără Adapost, situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 3 si  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

          Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, sector 3. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DINU MARIA MIRELA 

                                                                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR,

                                       MARIUS MIHAITA

 

NR.  6

DIN  31.01.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local.