MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                      

 

 

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local sector 3 in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, conform Legii nr.550/2002

  

 

Avand in vedere:

-       Expunerea de motive a Primarului sectorului 3;

 

In baza prevederilor art.6 alin.1 lit.a si alin.5 din Legea nr.550/2002, privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate private a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimonial regiilor autonome de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local sector 3 in Comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii, in urmatoarea componenta:

 

·        MUNTEANU ION                                        -membru

·        COMANESCU MIHAI                                 -membru

·        CEAUSI CONSTANTIN                            -membru

·        TOBA EMILIAN C-TIN                                -supleant

·        EDU MIHAIL                                                -supleant

 

Art.2  H.C.L.S. 3 nr.59/31.08.2004  isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DINU MARIA MIRELA

 

 

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

MARIUS MIHAITA

 

 

 

NR. 58

DIN  01.07.2008