MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                      

 

 

 

 

HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local sector 3 in

 Adunarea Genearala a Actionarilor a S.C. A.D.P.B. S.A.

 

 

Avand in vedere:

-       Atributiile Consiliului Local sector 3 de a exercita toate drepturile aferente calitatii sale de actionar la S.C. A.D.P.B. S.A. in conformitate cu art.37 si art.81 alin.2 lit h din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

-       Prevederile actelor constitutive ale S.C. A.D.P.B. S.A.;

-       Procesul-verbal al Comisiei de validare.

 

In conformitate cu O.U.G. nr.20/2001, aprobata prin Legea nr.307/2001 pentru stabilirea unor masuri referitoare la administrarea companiilor/societatilor nationale si a celorlalte societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si a Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile comerciale.

In temeiul prevederilor art.45 alin.1 si alin.5 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARASTE:

 

 

Art.1 Se aproba numirea d-nei consilier DINU MARIA MIRELA in calitate de reprezentant al Consiliului Local sector 3 in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. A.D.P.B. S.A.

 

Art.2 H.C.L.S. 3 nr.64/31.08.2004 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

Art.3 Consiliul Local sector 3 si S.C. A.D.P.B. S.A. , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DINU MARIA MIRELA

 

        CONTRASEMNEAZA

         SECRETAR,

        MARIUS MIHAITA

 

NR.  57

DIN  01.07.2008