MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

                                                                                   

           

 

 

HOTARARE

privind aprobarea deplasarii copilului Ciurar Tiberiu in Turcia in perioada 13.06.2008 – 28.06.2008, impreuna cu familia  Kuzmanovic Rajko şi Baltag-Kuzmanovic Elena

 

 

 

 

Avand in vedere:

 

- Referatul de specialitate nr. 40114/23.05.2008 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Sector 3;

- Sentinta Civila nr. 1232/10.10.2007 prin care Tribunalul Bucuresti a dispus incredintarea in vederea adoptiei a copilului Ciurar Tiberiu la familia Kuzmanovic Rajko şi Baltag-Kuzmanovic Elena;    

 - Prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei;                                 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3.

In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

H O T A R A S T E:

 

 

 

Art.1. Se aproba deplasarea  copilului Ciurar Tiberiu in Turcia in perioada 13.06.2008 – 28.06.2008, impreuna cu familia  Kuzmanovic Rajko şi Baltag-Kuzmanovic Elena.

 

Art. 2. Consiliul Local Sector 3 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Sector 3 vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 

Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2-4, sector 3.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MUNTEANU ION

 

 

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                             SECRETAR,

                                                                                              MARIUS MIHAITA

 

                                                                                                      

NR.  46

DIN  30.05.2008