MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                        

 

 

 

 

HOTARARE

privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Sectorului 3,

pentru candidatii care au reusit la concursul pentru ocuparea

 functiei de Director Adjunct

la unele unitati de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3

 

 

 

Avand in vedere:

-raportul de specialitate nr.2905/23.05.2008 al Directiei Invatamant Cultura;

-solicitarile directorilor unitatilor de invatamant de acordare a avizului consultativ al

   Consiliului Local al Sectorului 3;

-avizele comisiilor de specialitate.

In baza prevederilor art. 21, alin. 9 din O.M.E.d.C. nr. 3142/2006 privind Metodologia pentru ocuparea functiei de director adjunct,

            In temeiul art. 45, alin. (1), si art. 81, alin. (2), lit. “j”, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala.

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

H O T A R A S T E:

 

 

            Art. 1. Se acorda avizul consultativ al Consiliului Local al Sectorului 3, privitor la candidatii care au reusit la concursul pentru ocuparea functiei de Director Adjunct la unele unitati de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3. Numele candidatilor si al unitatilor scolare se afla in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii ei la sediul Primariei Sectorului 3, din Str. Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 3.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MUNTEANU ION

 

 

                                                                                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                    SECRETAR,

                                                                                         MARIUS MIHAITA

 

NR.  42

DIN  30.05.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul  Local