MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

 

HOTĂRÂRE

privind privind alocarea de fonduri de la bugetul local al Sectorului 3, în vederea continuării lucrărilor de pictură ale Bisericii Sfântul Mucenic Mercurie, Parohia Adormirea Maicii Domnului, cu sediul în strada Constantin Brâncuşi, nr. 11, sector 3, Bucureşti

 

 

            Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 2344/ 29.04.2008, al Serviciului Cultură Educaţie Sport,
  • Cererea Parohiei Adormirea Maicii Domnului – Biserica Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mercurie, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 2090 din 17.04.2008;
  • Ordonanţa Guvernului României nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001;
  • Hotărârea Guvernului  nr. 313/2006, privind modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare ale Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, articolul 4, alin. 2 şi articolul 5;
  • Norma metodologică pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001, art.2, alin. (1) şi alin. (2), litera c;
  • Avizele comisiilor de specialitate.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 81, alin. 2, lit. „s” din  Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 200.000 RON  în vederea continuării lucrărilor de pictură ale Bisericii Sfântul Mucenic Mercurie, Parohia Adormirea Maicii Domnului, cu sediul în strada Constantin Brâncuşi, nr. 11, sector 3, Bucureşti

Art. 2 Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii şi Serviciul Cultură Educaţie Sport vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei sectorului 3 str. Parfumului nr. 2-4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MUNTEANU ION

 

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,

                                                                                                         MARIUS MIHAITA

 

NR.  41

DIN  30.05.2008