MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

 

                                                          

H O T Ă R Â R E

privind numirea domnului Dragomir Toma în funcția publică de

Director Executiv al Poliției Comunitare Sector 3

 

 

Având în vedere :

§  Expunerea de motive  nr.2673/09.05.2008 a Primarului Sectorului 3;

§  Prevederile H.C.L.S. 3 nr. 12/06.02.2008 privind necesitatea organizării unui concurs în vederea ocupării funcţiei  de Director executiv al Poliției Comunitare Sector 3 respectiv a  aprobării procedurilor şi criteriilor de desfăşurare;

§  Rezultatele finale ale concursului din data de 07.04.2008;

§  Avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2) lit. „h” din Legea 215/2001 republicată privind Administraţia Publică Locală,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art.1 Cu data prezentei, se numeşte domnul Dragomir Toma în funcţia publică de Director Executiv al Poliției Comunitare Sector 3.

 

Art.2  Primarul Sectorului 3, şefii compartimentelor din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului si Poliția Comunitară Sector 3 vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sector 3 din str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

MUNTEANU ION

 

CONTRASEMNEAZA

          SECRETAR

     MARIUS MIHAITA

 

 
 

 


        

NR.   40

DIN  30.05.2008