MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                     

 

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind alegerea presedintelui de sedinta

 

 

 

          

         In conformitate cu prevederile  art. 9  alin. 1, 2 si art. 10 din O.G. nr.35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si aprobata de  Legea nr.673/2002.

In baza prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

Art. Unic Se alege in functia de presedinte de sedinta dl. consilier MUNTEANU ION pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce  sedinta  consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DINU MARIA MIRELA

 

 

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

MARIUS MIHAITA

 

 

NR.  35

DIN  30.05.2008