MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL  SECTOR  3                                            

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiţiei

„Modernizare sistem rutier  pe str Drumul Lunca Cetatii, sector 3”

 

 

 

Având în vedere,

-  Raportul de specialitate nr. 1927/07.04.2008 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;

-  Avizele comisiilor de specialitate;

            In baza prevederile art 44 alin. (1) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) şi art. 81 alin. (2) lit.i din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administraţia publică locală.

 

 

H O T A R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru realizarea investiţiei “Modernizare sistem rutier pe str. Drumul Lunca Cetatii,  sector 3”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 3 şi Direcţia Investiţii şi Achiziţii vor lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din Str. Parfumului nr. 2-4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU MARIA MIRELA

 

 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                    SECRETAR,

                                                                                                               MARIUS MIHAITA

 

NR.  30

DIN  15.04.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local