MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL  LOCAL SECTOR  3                                                   

                                                                

 

                                                    HOTARARE

privind aprobarea contractului de asociere in participare intre Primaria Sectorului 3 si S.C. DELTA ACM ’93 S.R.L. pentru finantarea, proiectarea , construirea si exploatarea parcajului public supraetajat  situat la intersectia 

B-dul  Decebal / Calea  Calarasi ( spate Bloc S16),  sectorul 3

 

     Avand in vedere :

·         Raportul de specialitate nr. 1928/07.04.2008 al Directiei Investitii, Achizitii, Contracte si Directiei Juridice si Patrimoniu ;

·         Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 4 / 2006 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului General  al Municipiului Bucuresti , in administrarea Consiliului Local Sector 3 in vederea realizarii unui obiectiv de interes local – parcare supraetajata ;

·         Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr 113/29.11.2007 privind aprobarea documentatiei de licitatie, contractul cadru si documentatia tehnico-economica pentru realizarea parcajului public supraetajat situat la intersectia B-dul Decebal/Calea Calarasi ( spate Bloc S16) ;

·         Hotararea de atribuire a comisiei de evaluare a ofertei nr.339/23.01.2008;

·         Avizele comisiilor de specialitate.

In temeiul prevederilor art. 45 , alin. 1 si art. 81 , alin. 2 , lit. I  din Legea nr.215/ 2001, republicata, privind Administratia Publica Locala.

 

H O T A R A S T E

 

     Art. 1 Se aproba contractul de asociere intre Primaria Sectorului 3 si S.C. DELTA ACM ’93 S.R.L.  in vederea finantarii, proiectarii, construirii si exploatarii  parcajului supraetajat situat la intersectia B-dul Decebal / Calea  Calarasilor ( spate Bloc S16), sector 3, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare .

       Art. 2 Se imputernicesc : Primarul Sectorului 3 , Directia Juridica si Patrimoniu , Directia Economica , Directia Achizitii si Investitii , Arhitectul Sef si Directia Juridica si Patrimoniu sa semneze si sa urmareasca derularea contractului de asociere in participare  cu S.C. DELTA ACM ’93 S.R.L.   .

       Art. 3 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 4 , Sector 3 .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

DINU MARIA MIRELA

                                                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                  SECRETAR,

                                                                                MARIUS MIHAITA

                                       

NR.  28

DIN  15.04.2008

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local