MUNICIPIUL BUCURESTI                                               

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

 

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea   utilizarii, in  anul 2008, a fondului de rulment  pentru finantarea unor  investitii de interes public local

 

 

 

Având în vedere:

-          Raportul de specialitate nr.478/30.01.2008 al Directiei Economice si Directiei Investitii Achizitii ;

-          Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale

-          Avizele comisiilor de specialitate

 

În  temeiul  prevederilor  art.45 alin.2 lit.a)  si art. 81 alin.(2), lit.d   din Legea  nr.215 / 2001 - republicata, privind  Administraţia  Publică  Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1 Se aproba utilizarea, in anul 2008, a  sumei de  2.500 mii lei, din disponibilul fondului de rulment inregistrat la 31.12.2007, pentru finantarea unor obiective de investitii de interes public local, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Suma aprobata va fi inscrisa in bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetelor locale pe anul 2008.

Art.3 Primarul sectorului 3 , Directia Economica, Directia Investitii Achizitii, celelalte directii si servicii de specialitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

            Art.4 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4, sector 3.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU MARIA MIRELA

 

                    CONTRASEMNEAZA

                                                                           SECRETAR,

                                                                          MARIUS MIHAITA

NR.  15

DIN  06.02.2008

Anexa  poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local