MUNICIPIUL BUCURESTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

 

HOTĂRÂRE

privind   rectificarea   bugetului  pe  anul  2008

 

 

Având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Directiei Economice si Directiei Investitii Achizitii

§  Avizele comisiilor de specialitate ale C.L.S.3

 

În  temeiul  prevederilor  art.45 alin.2 lit.a)  si art. 81 alin.(2), lit.d   din Legea  nr.215 / 2001 - republicata, privind  Administraţia  Publică  Locală,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

H O T Ă R Ă Ş T E:

           

Art.  1   -   Bugetul local al  Consiliului Local Sector 3  pe anul 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.102/2008, se rectifica prin majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 10.454  mii lei.

Art. 2   -  Veniturile  Bugetului local al  Consiliului  Local  al Sectorului  3  se  stabilesc  în  sumă  de 666.249,73  mii  lei ,  în  structură  conform  anexei nr.141/01  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  Hotărâre.

         Art. 3     -   Se  aprobă  cheltuielile bugetului  local al  Consiliului  Local al Sectorului 3  în sumă  de  666.249,73  mii  lei    cu  desfăşurarea  pe  capitolele  prevăzute, conform anexelor  141/01 si 141/06, care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 4   -  Se rectifica  bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii prin majorare cu suma de 4 mii lei devenind 29.551 mii lei, conform anexelor nr.141/02  si 141/06, care fac parte integranta din prezenta .

Art. 5  - Se rectifica  bugetul imprumuturilor interne prin majorare cu suma de 20.000 mii lei devenind 44.829,82 mii lei, conform anexei nr.141/03  care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 6  - Se aproba cheltuielile de investitii,  in suma de  224.847,98 mii lei,  conform anexei nr.141/07 care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.  7   -   Primarul sectorului 3 , Directia Economica, Directia

Investitii Achizitii, celelalte directii si servicii de specialitate vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

         Art.  8   -   Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei sectorului 3 din Str. Parfumului nr.2 - 4, sector 3.                                                

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DINU MARIA MIRELA

 

 

    CONTRASEMNEAZA

                 SECRETAR,

           MARIUS MIHAITA

 

       

NR.  117

DIN  12.11.2008

 

Anexele  pot  fi consultate   la Biroul Relatii Consiliul Local