MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                        

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 al

aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

 

 

 

 

Având în vedere:

 

  • Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 6554/04.11.2008;
  • Ordinul nr.7660/2006 privind Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art.28 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici;

·         adresa nr.5595/18.09.2008 către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

·         avizele comisiilor de specialitate.

 

În temeiul art.45 alin.(1) şi art. 81 alin.(2) litera “e” din Legea nr.215/2001 (r1) privind administraţia publică locală,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Şefii compartimentelor: Economic, Organizare Resurse Umane vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sector 3 din str. Parfumului nr.2-4, Sector 3

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

DINU MARIA MIRELA

 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                          SECRETAR,

                                                                                                                     MARIUS MIHĂIŢĂ

 

NR.  115

DIN  12.11.2008

 

 

 

Anexa poate fi consultata la Biroul Relatii Consiliul Local