MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                            

 

 

 

HOTARARE

privind vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local sector 3

 

 

 

Avand in vedere:

         - referatul nr.1228/18.09.2008 al Secretarului sectorului 3;

         - demisia d-nei Balan Angela Mihaela inregistrata la Biroul Relatii Consiliul Local cu  nr.63/29.08.2008;  

         -avizul comisei de specialitate.

In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit. a si art.12 din Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata;

In baza cu prevederile art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

H O T A R A S T E:

 

 

Art. Unic  Se ia act de vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local sector 3, ca urmare a demisiei d-nei BALAN ANGELA MIHAELA.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DINU MARIA MIRELA

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

MARIUS MIHAITA

NR.  113

DIN  12.11.2008