MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                                                                                              

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință

 

 

 

         In conformitate cu prevederile  art. 9 si art. 10 din O.G. nr.35/2002 referitoare la Regulamentul – cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată si aprobată de  Legea nr.673/2002.

In baza prevederilor art. 35  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

 

 

Art. Unic Se alege in funcția de președinte de ședință d-na consilier  DINU MARIA MIRELA pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce  ședințele  consiliului si va semna hotărârile adoptate de acesta.

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTA,

                                   CIUDOMIROV  MIHAI  ANTON

 

 

                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                        SECRETAR,

                                                                                                                    MARIUS MIHĂIŢĂ

                                                                                                         

 

NR. 110

DIN 06.11.2008