MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                          

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CASA DE CULTURA –Primaria sector 3

Bulevardul Mircea Voda nr.5, sector 3

 

 Având în vedere:

-   Expunerea de motive nr.494/31.01.2008 a Primarului  Sectorului 3;

-   Raportul nr.496/31.01.2008 al Arhitectului Sef al Sectorului 3;

Văzând avizele obţinute de la :

-  Comisia Tehnică de organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ si arhitectura, protectia, conservarea si valorificarea  monumentelor istorice a Consiliului Local al Sectorului 3;

-  Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si de urbanism.

Ţinând seama de prevederile :

-        Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu Legea nr. 50/1991(r2) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii din data de 13.10.2004;

-        Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin HCGMB nr.269/21/12/2000;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit. „e” şi art. 81, lit. „i” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu  -Extindere Casa de Cultura a sectorului 3, Bulevardul Mircea Voda nr.5, sector 3, pe teren apartinand domeniului privat al Municipiului Bucuresti, aflat in administrarea Primariei sector 3.

Art.2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu da dreptul de construire.

Art.3. Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism este de 2 (doi) ani.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sectorului 3 din str. Parfumului nr. 2 – 4, sector 3.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DINU MARIA MIRELA

 

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                MARIUS MIHAITA

 

                 

 

NR.  11

DIN  31.01.2008